Radio Uit en voor de polder Paard en paardensport TUINBOUW Uit een geheim iceekboek van Bram uit de Slikhoek ZEEUW SCH LANDBOUWBLAD BESTRIJDING VAN DE PEREBLOESEMKEVER. Een insect waar iedere fruitkweker wel degelijk op moet letten is de Perebloesemkever (Anthono- mus cinctus). Er zijn jaren geweest dat de schade, veroorzaakt door deze kever, zeer groot was. Het was niets bijzonders om hele rijen pere bomen te zien, die in het voorjaar, terwijl de bloei op zijn mooist was, helemaal nog kaal stonden als of het nog winter was. Toen bekend werd dat deze kever gemakkelijk te bestrijden was met D.D.T., kwam er snel veran dering. De laatste jaren ziet men dan ook opmer kelijk weinig aantasting. Het is zelfs mogelijk om de kevers bijna voor 100 op te ruimen. In het voorjaar komen de kevers te voorschijn, die de zomer op de bomen doorbrengen. In deze tijd is er geen schade van te constateren. In September worden ze actief, ze gaan dan vreten aan de bases van de knoppen. Half Sep tember begint de vrouwelijke kever met haar leg- boor te steken in de bloemknoppen. In de geprikte gaatjes deponeert ze een eitje. Uit dit eitje komt in het vroege voorjaar, soms zelfs nog in de winter, dit is afhankelijk van de temperatuur, een larve. Deze larve voedt zich met de inhoud van de knop, vandaar dat deze knoppen niet meer uitlopen. In de knoppen heeft de verpopping plaats. De kever verlaat de knop als volwassen insect. Via de radio kan men vernemen, wanneer de tijd van spuiten is aangebroken. Dat is, wanneer men vreterij aan de knoppen heeft waargenomen en de eerste steken te vinden zijn. 10 Sept. Dat gaat naar Den Bosch toe, zongen we in ge dachten, toen we Woensdagmorgen vroeg naar Den Bosch reden op weg naar de jaarlijkse paar- dententoonstelling. Het weer zou mooi worden. Het is bijna altijd mooi weer; ze treffen het daar bijna elk jaar. Vele auto's en bussen reden dezelfde weg en het zou er weer vol worden. Het is ook de moeite waard geweest. We geloven, dat er nooit zoveel mensen zijn geweest als dit jaar. Van 's morgens vroeg was de tribune al bezet, toen ze begonnen met de hengsten met afstamme lingen. We kwamen er, toen ze met de vierspan nen in de ring kwamen. Wie zou de eerste worden? De Dobbelaere of Leendertse? Na zware strijd won De Dobbelaere. Zijn prachtspan bruinen was ge lijker, eleganter, doch het span van Leendertse won het in zwaarte. De andere spannen waren ook prima. Bij de loten van 2 eigenaars won het zware vossen-span van SaloméVerhage. Schitterende paarden met beste gangen. Toen kwam de keuring van kampioenschap hengsten. Wie zou dit worden? Na grondige studie der jury bleven er nog drie matadoren over: Edel man, Nico van 't Zwartewater en Nico van Kapel hof. Ademloos keek het publiek toe. De jury onder handelde met elkaar; nogmaals werden ze bekeken en daar ging Nico van het Zwartewater er uit. Nog enige tijd en daar werden Edelman's eigenaars en percentage noemen hieraan een voorbeeld zou den kunnen nemen. Het meest recente onderzoek is dat naar de wer king van krilium, dat plaats heeft onder de leiding van de heren Edelkoort en Ir. Haasjes. In een aan tal laboratoriumproeven zagen we de verbluffende werking die een weinig van deze stof op de stabili teit van de structuur heeft. De prijs van ƒ7, voor behandeling van 1 m2 tot op ploegdiepte, is echter behoudens in speciale gevallen niet bijzon der aantrekkelijk. Ook op het gebied van proefveldaanleg heeft de N.V. Albatros reeds vroeg een taak gezien in samenwerking met instituten en voorlichtings dienst. Wij prijzen ons gelukkig door de welwillen de ontvangst van de zijde der directie in staat te zijn geweest enerzijds de fabriek te zien waar na een lange gang door torens en ovens, meng- kuipen en droogtrommels het product temidden van rook en dampen ontstaat om daarna te zien hoe op proefvelden de verkregen meststoffen ge toetst worden op hun practische waarde. Het heeft ons een waardevolle indruk gegeven van een moderne industrie, die de landbouw de garantie van regelmatige levering tegen redelijke prijs kan geven. Enkele rassen zijn zeer vatbaar o.a. Doyenne du Commice, Zwijndrechtse wijnpeer, Spaanse wijn peer, Clapp's Favorite en Beurlé Alexander Lucas. De bespuitingen moeten over het algemeen mid den September worden uitgevoerd. Men dient zeer zorgvuldig te spuiten. Bij een 25 %-ige emulsie of pasta spuit men in een concentratie van 0,15 Wanneer men be schikt over een D.D.T.-spuitpoeder van een 25 %-ig product, verspuit men dit in 0,2 R. A. ADGEVER. NAAR EEN BETERE WATERBEHEERSING. Er is voor de landbouw alles aan gelegen, dat het water als groeifactor, op de juiste wijze ter beschikking van de gewassen wordt gesteld. Een overmaat aan water kan evenzovele nadelige ge volgen hebben voor de gewassen als een tekort aan water. In dit verband spreekt de waterbeheersing als middel, om de watervoorziening in de juiste banen te leiden een belangrijke rol. Ir J. M. A. Penders, Inspecteur van de Land bouwvoorlichting, zal op Maandag 21 September 1953 des avonds van 19.4520.00 uur over de zen der Hilversum II een uiteenzetting geven van de mogelijkheden, die tot een betere waterbeheersing in de landbouw kunnen leiden. de fokker De Feijter gelukgewenst. Edelman was kampioen '53 en Nico van Kapelhof reserve. De voorzitter en de secretaris der fokvereniging „Zuid-Beveland" kwamen handen te kort. Daarna de keuring der kampioenmerrie. Tien solide, prachtig gebouwde merries betraden de ring. Na keuring bleven over 3 Zeeuwse merries: Irma, Mirza en Nir.r'1'". Zeker een ongewoon beeld. Ibma, de robuste bruine merrie van Clairon, die nog drachtig was, in top-conditie, veroverde het vóór de solide harde lichtbruine merrie Mirza. Twee mooie kampioenen: Edelman en Irma. Na de middag marcheerde het bekende muziek corps van Den Bosch, onder stralende zon, het groene veld op, dat omzoomd werd door duizenden bezoekers, de tribunes boordevol mét belangstellen den. Daar kwamen de kampioenen Edelman en Irma tot vóór de grote tribune, waar zij de eretekenen mochten ontvangen. Eerst Edelman; er volgden felicitaties eb toen klonk het Zeeuwse volkslied, dat maar matig werd meegezongen door de vele Zeeuwen. Dat moet volgend jaar beter, anders komt het koor der Plattelandsvrouwen voor de tri bune ons volkslied zingen en dan moeten we mee zingen. Het Limburgse volkslied werd, na de huldiging van Nico van Kapelhof, gezongen dat het klonk, veel voller en massaler. De Zeeuwse fokkers hebben wel veel prijzen gehad deze keer. De demonstratie der viertallen, achttallen, ja zelfs van een 32-span, waren schitterend. Met geen pen te beschrijven, dat moet men zien! Ook de in tocht der jonge prijswinnaars was een pracht- schouwspel. We zaten naast een zwaarwichtig fok ker, die vroeger vele lauweren had behaald, met vóór ons de ziel van de winnende hengstenvereni- ging, dus in goed, deskundig gezelschap. Er werd natuurlijk over de paarden gepraat. Over dit waren we allen eens: de jury was berekend voor haar taak, de organisatie in één woord M, de paarden prima en van alsmaar betere uniformiteit. Bij de jonge hengsten viel ons een 2-jarige hengst op, van zulk een kwaliteit, als we maar zelden za gen. Die zal zeker nog veel van zich laten horen, wanneer hij zonder ongelukken op mag groeien, n.l. Eglon van Erva, een reus onder de jongeren! Ér waren onder die vele, véle goede. We zien de toekomst niet meer donker in voor de fokkerij na zo'n demonstratie. De liefde voor ons edele huis dier is nog aanwezig in fokkers, ouderen en jon geren en ook in het personeel, dat vol enthousias me de paarden liet zien, op hun paasbest. Een met zon overgoten groen veld, omzoomd door duizenden paardenliefhebbers, daarop honder den stappende of dravende paarden, uitgedost en voorgebracht door enthousiaste geleiders in witte kledij, met klapperende zwepen. Dat is een gezicht om nooit te vergeten en dat steeds duizenden naar dit paarder.festijn zal blijven trekken. P.S. U vroeg naar de prijsvraag? Neen, we heb ben geen prijs gehad. We stuurden het wel een eind: de kampioenhengst hadden we goed met de hengsten met afstamming, doch met de reserve- hengst zaten we er naast. Doch volgend jaar beter. In de maand September is er altijd veel te doen in de paardenwereld. Nu is het weer rustig; Den Bosch en Utrecht liggen weer achter ons. Maar de gewestelijke Bond van Landelijke Rij- verenigingen zorgt toch nog voor een klein staar tje, in de vorm van streekwedstrijden, zodat alle ruiters, die dit jaar weinig of geen gelegenheid hadden om op een concours uit te komen, toch nog de kans krijgen, hun kunnen te tonen. Bo vendien zullen we bij deze streekwedstrijden, Zaamslag waarschijnlijk 24 September, Colijns- plaat 's morgens, Oostkapelle 's middags 25 Sep tember, en Zevenbergen 's morgens 26 September, in Zevenbergen is tevens 's middags een oriën- teringsrit kennis kunnen maken met de hoofd lijnen van de mencursus. Natuurlijk verwachten we, dat hieruit een mencursus in Zeeland en Noord-Brabant gebbren zal worden. Uit Den Bosch en Utrecht kwam iedereen opge togen terug. Van Den Bosch hebt U twee weken geleden al iets kunnen lezen in ons blad. Den Bosch werd een groot succes voor Zeeland. Ook Limburg en Brabant boekte mooie successen, maar de rest van Nederland kwam er practisch niet aan te pas. Dit houdt voor mij toch een zeer groot gevaar in. Want in vele streken van ons land, met name de kleine bedrijven in de zand gebieden van Gelderland, Overijssel, Drente, lopen we een vlotte kans een zeer belangrijk afzet gebied van onze fokproducten te verliezen. Nimmer hebben deze gebieden een grote "rol gespeeld, doch juist nu zullen ze een beslissende rol gaan spelen. Op de grote akkerbouwbedrijven in de kleistre ken is de trekker ingeburgerd. In de zafidstreken is dit nog niet het geval. Daar liggen nog vele mogelijkheden voor het paard. En daar moeten we dus de liefhebberij ook stimuleren. Dat men in Overijssel anders over de gewenste fokrichting denkt, kwam onlangs duidelijk naar voren op de centrale keuring te Tubbergen. Daar werd de prijs van de provinciale vereniging voor de beste in Overijssel gefokte merrie' toegekend aan Ada, een heel klein driejarig merrietje (pl.m. 1,52 m). Colenbrander schrijft hierover in de Nieuwe Veld bode van 3 September: „Een wel heel klein, diep, breed en soortig merrietje, dat een uitgesproken vroegrijpe indruk maakt cn wat beknopt zal blijven. De benen zijn overigens best eri de verhou dingen eveneens. Paarden als dit merrietje zijn gewoonlijk persona grata op de lichte gronden, zoals er zovele in ons land zijn". Maar even later kreeg een andere, eveneens in Overijssel gefokte, merrie van een andere jury de titel provinciale kampioene en Ada kwam zelfs niet eens meer in aanmerking voor reserve, waar mede dus de povinciale voorkeur veroordeeld was, en de fokkerij een richting aangegeven werd, die men daar eigenlijk niet wilde. Willen we de trekpaardfokkerij behouden, dan zullen we vooruit moeten zien en zullen ons oog moeten richten naar het kleine bedrijf in de zandgebieden. Reeds verleden jaar werden er meer merries ge dekt door warmbloedhengsten dan door trekpaard- hengsten, iets wat nog niet voorgekomen was. Stoten we de zandgebieden af, dan zal het warm bloed hier wél bij varen. In Utrecht hebben we alle paardenrassen kunnen bewonderen, die er op het ogenblik in Nederland gefokt worden. Van ieder ras werden een hengst en drie merries getoond (behalve van de Arabie ren, waar slechts twee merries van aanwezig wa ren). De stoet van paarderassen werd geopend door de Engelse volbloeds, gevolgd door de Ara bieren, waarna de harddravers kwamen, dan de hackeys, de kleine Shetlandse ponys en daar direct achter de Nederlandse trekpaarden. Daarna de Friezen, de Groningers en de Geldersen. In totaal 9 paardenrassen, die alle in ons land ge fokt worden, lüe trekpaarden hebben op het publiek een buitengewone indruk gemaakt, mede door de plaats in de stoet, achter de Shetlanders. Er viel nog meer te genieten in Utrecht, maar de plaatsruimte laat 't niet toe hierover uit te wijden. Onlangs heeft U een foto in ons blad gezien met een span paarden voor een ploeg. Dat was op oen ploegdemonstratie in Zeeuws-Vlaanderen. Het onderschrift herinnert U zich nog wel: 2 paarden tegen 26 trekkers en verder een opwekking om het paard een evenredig deel bij dergelijke demon straties te geven. Op de ploegdemonstratie op Noord-Beveland waren er 4 paarden tegen 20 trek kers, maar het leek wel of men wilde bewijzen, dat het met een trekker toch beter gaat. Nu is er 22 September bij J. Maljaars in Oost kapelle (Zeeduin) een demonstratie met onder- gronders; 4 ondergronders zullen voorzien wor den van paardentractie en 4 met een trekker. Dan zullen de beste paardeknechts met de allerbeste paarden tonen, dat ze het op kunnen nemen tegen de trekkers. Tot volgende keer. TOONTREDER.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 10