KORT VERSLAG ZITDAGEN B0EKH0UDBUREAU ZATERDAG 19 SEPTEMBER 1953. waarin opgenomen het NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE HEINE VII-, STARING- en MINISTERTARWE No. 2190. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang? ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. van de Vergadering van hei Dagelijks Bestuur der Z. L. M., gehouden op Zaterdag 12 September te Goes De Vice-Voorzitter der Z. L. M., de heer P. Scheelede Putter, die bij ontstentenis van de voorzitter de vergadering leidt, heet alle aanwezi gen van harte welkom en opent de vergadering. MEDEDELINGEN. Tarweprys. De prijs, die de Regering voor de tarwe van de oogst 1954 zal betalen, is nog niet bekend ge maakt. Dit wordt door de vergadering betreurd, daar het oog op de uitzaai van de wintertarwe, een spoedige beslissing gewenst wordt geacht. Wel is door de Stichting voor de Landbouw met de Minister over deze kweetio fiosprolcon. Do kost prijsberekeningen van het L.E.I. geven een lichte daling te zien van de kostprijs van de tarwe. Deze daling is hoofdzakelijk te wijten aan de hoge stro- prijzen van de laatste jaren. De opbrengst van het stro wordt namelijk medegerekend bij de totale uikomst van het gewas. Toch is zeer dringend gepleit voor het vaststellen van een onveranderde prijs voor de tarwe van oogst 1954 op gemiddeld 26,per 100 kg. Er zijn hiervoor verschillende goede motieven. Als één van de belangrijkste moge hiér worden vermeld, dat Nederland een grote hoeveelheid tarwe op de wereldmarkt moet kopen. Voor de broodvoorziening van ons volk is in de eerstkomende jaren ongeveer 1.120.000 ton tarwe nodig. De binnenlandse tarweproductie bedroeg de laatste jaren bij een areaal van rond 90.000 ha gemiddeld 325.000 ton. Hieruit kwam ongeveer 280.000 ton als broodgraan beschikbaar. Er zal dus, wanneer de binnenlandse productie gelijk blijft, circa 840.000 ton moeten worden ingevoerd. Door deelname van ons land aan de internationale tarwe-overeenkomst is 675.000 ton verzekerd. Voor deze hoeveelheid liggen de grensprijzen bij de hui dige zeevrachttarieven op 27 en 34 per 100 kg c.i. f. Rotterdam. Nu de prijzen van voergranen op de internatio nale markt een behoorlijke daling hebben onder gaan, terwijl wij voor de tarwe een veel hogere prijs moeten betalen, is het voor onze nationale economie van groot belang de tarweteelt zo veel mogelijk te bevorderen. Een prijs dus voor de in TERNEUZEN: Woensdag 23 Sept. in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Donderdag 24 Sept. in Hotel „Huis van Nassau". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 24 Sept. in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Donderdag 24 Sept. in Café „De Eendracht". SEROOSKERKE (W.): Vrijdag 25 Sept. in Café „Huysse", van 91.30 uur. IJZENDIJKE: Zaterdag 26 Sept. in Hotel „Lie- vense". ST. PHILIPSLANDZaterdag 26 Sept. in Hotel „De Druiventros". het binnenland te telen tar,v<\ die iets boven de kostprijs plus ondernemerswinst ligt doch nog een stuk onder de prijs, die wij voor de buitenlandse tarwe moeten betalen, is alleszins te verantwoor den. Vooral, door de wisseling in de kostprijs ver oorzaakt door de van jaar tot .jaar sterk op en neergaande stroprijzen. De vergadering kan zich hierbij geheel aanslui ten en zou van haar kant vvdlën. aandringen op een spoedige vaststelling 'larweprijs van tenminste ƒ26,per 100 tevens op het belang van een clcrgelflilÉipWssing voor de geïnundeerd geweest zijnde waarvan er vele aangewezen zijn O,*» «j|pp»ai van wiidej- iarvve ih de komende wefch W .do omstandig?;, heden voor deze uitzaai u'tw. «iet gunstig zijn, kan slechts een behoorlijke pri isvaststelling deze gedupeerden enigszins helpen. Voergranen. Zoals reeds eerier werd medegi :deeld is na over leg tussen Minister en bedrijfsleven besloten om, indien de wereldmarktprijzen vari de voergranen, gerst en haver een verdere daling zullen onder gaan, door middel van monopolie heffingen een zo danig prijspeil te handhaven, dat gemiddeld ver goeding van de inte-grale kostprijs wordt gewaar borgd. Deze integrale kostprijs omvat de kale kostprijs plus een zekér ondernernersloon. Over het in te. voeren stelsel worden op het ogenblik nog ondërhandelingen gevoerd. De ver gadering constateerde met voldoening, dat er dus een bodem in de markt gelegd wordt, waarbij ver liesgevende teelt wordt uitgesloten. Vlasbewerking. Enige mededelingen werden gedaan over de plan nen om te komen tot oprichting van een proef fabriek voor de bewerking van vlas volgens nieuwe methodes. De vergadering achtte het van groot belang, dat ook het telersbelang in een der gelijke proeffabriek wordt vertegenwoordigd. Over het hoe en onder welke voorwaarden dit zal die nen te geschieden, zullen in de toekomst zeker nadere mededelingen worden gedaan. Export aardappelen. Ter vergadering wordt gevraagd naar de gang van zaken bij de export van consumptie-aardappelen. Het secretariaat zal hierover voor de volgende vergadering een nota samenstellen. Rampschade en herstel. Het Dagelijks Bestuur bespreekt uitvoerig de door de Regering uitgebrachte Memorie van Ant woord en de ingediende Nota van Wijzigingen op de Wet Watersnoodschade." Men kan zich verenigen met hetgeen hierover in het „Overzicht" in het Zeeuwsch Landbouwblad van 5 September j.l. is geschreven. Bevredigend wordt hetgeacht, dat een zeker ondernernersloon zal worden berekend en dat de herbouw- en herstelregeling voor gebouwen ver beterd is. Niettemin blijven er nog verschillende wensen over. Er is nog geen zekerheid inzake een doorberekening van dit ondernernersloon in de zaadschade-regeling, die dus geldt voor die gebie den, waar dit jaar niet ingezaaid is kunnen worden. Het Bestuur spreekt de hoop uit, dat deze zeker heid spoedig zal komen. Voorts wordt het billijk geacht, als de zaadscha de-regeling ook volgend jaar zal gelden vöor die grond, die ook dan nog niet ingezaaid kan worden. Evenals de landelijke Herstelcommissie van de Stichting voor de Landbouw is de vergadering van mening, dat de verbeterde herstelregeling minstens zal moeten gelden voor alle beschadigde bedrijfs panden, terwijl ook de vergoedings-percentages nog voor verbetering vatbaar zijn. Na uitvoerige overweging kwam het Bestuur tot de conclusie, dat men moest blijven aandringen op volledige vergoeding van de marktwaarde voor verloren gegane producten op de bedrijven op de reeds bekend zynde gronden. Geleverde aardappelen. Opnieuw sprak men uitvoerig over de kwestie van de uitbetaling van aan de S. I. V. A. geleverde aardappelen uit de bedreigde gebieden. Geconstateerd werd, dat de gang van zaken tot heden toe onbevredigend verlopen is. Zij, die hun aardappelen droog hebben geleverd, hebben het volle recht deze uitbetaald te krijgen volgens de met hen bedongen prijzen. Voorts is een spoedige uitbetaling dringend gewenst. Verdeling geschonken ^ce en werktuigen. Van de verdeling van het aan Zeeland geschonken vee wordt een overzicht gegeven, waaruit blijkt, dat tot 15 Augustus geschonken werden 74 kalve ren, 131 pinken, 49 vaarzen, 89 koeien, 926 biggen, 70 schapen, 3080 stuks pluimvee, een stiertje, een fokzeug, een geit en een ponny. Voorts werd 1.103.362 kg hooi geschonken. Tot 1 September werd aan Zeeland een totaal bedrag van 208.804 aan werktuigen toegewezen. Een reeds thans uitgesproken dankwoord wordt hier op zijn plaats geacht. Werkgeversaangelegenheden. Het wordt juist geacht indien de rampentoeslag op het loon komt te vervallen. Vanwege het tekort aan arbeidskrachten in sommige gebieden voor het aardappelrooien zullen oogstcolonnes worden in gezet. Men wordt ten overvloede nog eens aan deze mogelijkheid herinnerd. Land van Saeftinge. Met belangstelling namen verschillende leden van het Dagelijks Bestuur kennis van een artikel in Elseviers Weekblad over de inpolderingsmoge lijkheden van het land van Saeftinge. Steeds heeft ook de Z. L. M. op inpoldering aangedrongen. Een en ander klemt temeer, omdat het gevaar, dat de bodemgesteldheid bij langer wachten verslechteren zal, zeker niet denkbeeldig is. Opnieuw zal dit vraagstuk onder de aandacht van de bevoegde autoriteiten worden gebracht. Ontwikkelingsdag. Medegedeeld wordt, dat de jaarlijkse Ontwikke lingsdag op Zaterdagmiddag 10 October te Goes zal woren gehouden, in samenwerking met de Af deling van de Bond van Plattelandsvrouwen, met de L. J. G. en de Vereniging van Oud-leerlingen. Het programma zal nader in dit blad worden be kend gemaakt. KONINKLIJK KWEEKBED RIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELENGB Voor directe levering beschikbaar:

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1