HET OPHOKKEN VAN GRAAN BOEKHOUBSUREAU |g ZITDAGEN ZATERDAG 8 AUGUSTUS 1953. waarin opgenomen het NOORD-BR AB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. l. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT DER Z. L. M. d. J. VAN DER HAVE Nr. 2184. Frankering bij abonnement: Terneuzen. ii 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD "s Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Wanneer het graan gemaaid wordt zou het de eenvoudigste weg zijn als het meteen kon worden opgeladen en naar huis gebracht. Helaas is dit vrijwel nooit het geval. We moeten het graan maaien op een tijdstip, dat de korrels door de wind nog niet worden uitgeschud, zodat verlies wordt voorkomen. In dit stadium bevatten de korrels en vooral het stro nog te veel vocht om opgeslagen te worden. Er moet daarom gedurende enige tijd nadroging op het veld plaats hebben. De schoven worden overeind gezet om zon en wind volop gelegenheid te geven hun werk te doen. Worden de schoven luchtig opgezet, in hokken van 2 aan 2, dan is na enkele mooie dagen het vocht gehalte voldoende gedaald en kan het gewas wor den ingehaald of gedorst. Uit de hooitijd van dit jaar hebben we opnieuw geleerd, dat het klimaat waarin wij leven, afwisse ling geeft van zon, wind en regen. En soms wel eens meer regen dan zonneschijn. Het warme, vochtige weer, zonder wind, dat het optreden van de aardappelziekte in de hand werkt, heeft ook een slechte uitwerking op het hooien en het drogen van de graanschoven. Vaak wordt dan gemopperd en we hebben het de laatste maanden meegemaakt, dat sommige boeren door de tegenslagen het evenwicht verloren hadden. Na een slechte hooitijd als deze moet de vraag gesteld worden: Zijn wij gewoonlijk niet te optimistisch? Er is slechts één oplossing voor de moeilijkheid, n.l.: Uw werkwijze aanpassen aan de weersomstandigheden. Het betekent voor het hooien bij onbestendig weer: Niet het gras op de grond laten liggen, maar het op draad- of houten ruiters leggen. Wanneer het van de grond is, be houdt het zijn frisheid en kwaliteit. Het behoeft ook niet steeds te worden gekeerd, geopperd, gespreid, enz. Zouden we de benodigde tijden van al deze karweitjes optellen, dan kosten zij vaak meer tijd dan het ruiteren. Voor het graan geldt, dat we bij wisselvallig weer niet met gewone hokken mogen volstaan. Herhaaldelijk natregenen van de korrels, wanneer deze dicht opeengepakt in de schoof zitten, kan schot veroorzaken. In dit opzicht gedragen de gra nen zich niet volkomen gelijk. De witzadige tarwe's, zoals Minister en Staring, evenals sommige haver- en roggerassen, zijn nogal zr TERNEUZEN: Woensdag 12 Augustus, in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEEDonderdag 13 Augustus, in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 13 Augustus, in Café „De Eendracht". THOLEN: Zaterdag 15 Augustus, in Hotel „Hof van Holland". ZIERIKZEE: Donderdag 27 Augustus, van 11 12% uur in Hotel „Huis van Nassau". THOLEN: Zaterdag 29 Augustus, van 11—12% uur, in Hotel „Hof van Holland". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal* en technisch gebied, gevoelig voor schot. Met andere rassen van haver en rogge, evenals met de roodzadige tarwe's en gerst is dit minder het geval. Schot betekent kieming. Treedt het in erge mate op, dan zien we de kop van de schoof groen wor den. Vaak is het niet of nauwelijks zichtbaar. Ook dan is de achteruitgang van de kwaliteit aanzien lijk. Het optreden van schot is funest voor alle granen, welke voor zaaizaad en voor de moutberei- ding (brouwgerst) bestemd zijn, omdat kiemkracht welke bij schot vernietigd wordt van doorslag gevende betekenis is voor de kwaliteit. De tarwe wordt naast de zaaizaadteelt practisch geheel voor broodgraan gebruikt. De Nederlandse tarwe is in het algemeen voor de be reiding van tarwebrood zeer geschikt mits zij van goede kwaliteit is. Schot, gevolgd door schimmel en mufheid, be derft de kwaliteit en bemoeilijkt de bereiding van het brood. In bosrijke streken en dicht bij de dor pen doen de vogels soms veel schade aan het graan, dat in gewone hokken is opgezet. Door het afdek ken van de aren met andere schoven kan dit voor een belangrijk gedeelte worden voorkomen. Om verschillende redenen is het dus gewenst, dat aan het ophokken zorg wordt besteed. We zul len thans verschillende bewaringsmethoden op het veld de revue laten passeren. We noemden reeds de gewone hokken: reeksen van 2 schoven tegen elkaar. 8—20 schoven worden aan één hok gezet. Hokken van 8—10 schoven ver dienen de voorkeur boven de grotere. Voor het neerzetten van een schoof geldt, dat de schuine onderzijde binnenwaarts gekeerd moet worden. Iedere schoof moet goed in de stoppels gezet wor den. De koppen van de 2 tegen elkaar staande schoven moeten tegen elkaar gedrukt worden. De schoven moeten in het verticale vlak gehou den worden en niet schuin tegen de voorgaande ge legd worden. Het opzetten van gewone hokken moet geschieden door groepen van niet meer dan 2 personen. 1 persoon kan het ook, behalve wan neer het stro erg slap is. Het 'opzetten is zuiver handwerk. Het gebruik van een hooivork geeft slechte kwaliteit hokken en het werk verloopt niet sneller. Een geoefende arbeider kan 1 ha van een flink gewas tarwe in 78 werkuren opzetten. Voor gerst en haver geldt hetzelfde. Rogge duurt van wege de grotere lengte ongeveer 2 uren langer. Dreigt er regen tijdens het ophokken,»dan ver dient het afdekken met 12 schoven aanbeveling. Met 1 schoof, in de lengte over het hok gelegd, wordt enige beschutting verkregen, doch deze waait er gemakkelijk af. Het gebruik van 2 schoven is een betere methode. We kennen 2 systemen: dekhokken en stuken. Bij dekhokken (afb. 1) worden 2 schoven in de lengte Over het hok gelegd. Een dekhok bevat 14 schoven: 12 ih de grondlaag en 2 er boven op. Bij het maaien worden na 6 zwaden de schoven van het 7e zwad dicht bij de kop en de schoven van het Se zwad dicht bij het stoppeleinde gebonden. •Nadat van 6 zwaden de grondlaag is gezet, wordt 1 schoof uit het 7e en 1 schoof uit het 8e zwad ge haald. De dichtbij de aren gebonden schoof wordt eerst op het hok gelegd. Het stoppeleinde van deze schoof wordt uitgespreid over de linkerheft van het hok. De schoof van het achtste zwad, welke dicht op het stoppeleind gebonden is, wordt op de aren van de andere dekschoof en op het rechter ge deelte van het hok gelegd. Door hiervan de aren uit te spreiden, ontstaat een behoorlijke afdekking van het gehele hok. Bij een stuuk wordt de grondlaag gevormd door een gewoon hok van 8 schoven. Hier bovenop komen 2 schoven, welke tezamen een kapje vor men. Zij worden met strowissen aan elkaar gebon den. De aareinden worden uitgespreid. De beide kopschoven komen uit een zwad, dat met de zelf- binder extra dicht op het stoppeleind gebonden is. De kopschoven moeten zó geplaatst worden, dat het kapje puntvormig wordt (langste einde naar binnen gekeerd). Het opzetten van stuken moet door 2 personen geschieden. Bij het opzetten van de kop houdt één de schoven vast, de andere slaat met strowissen uit de ene schoof een band om de andere heen (afb. 2). Bij dekhokken en stuken verloopt het drogen on geveer even snel als bij gewone hokken. Bij droog weer kunnen ze even snel binnengehaald worden, bij regen is het gros van de aren beschermd. Ten opzichte van gewone hokken vragen ze enige uren extra werk, n.l. dekhokken 2 en stuken ongeveer 34 uur. In de graanoogst is het vaak druk en om deze reden wordt de extra tijd als be zwaar gevoeld. Gedeeltelijk is dit terecht. Ander zijds is het zo, dat gedurende een geheel jaar een gewas met zorg is behandeld en wanneer dan in de# oogst speciaal bij het ophokken slordig gewerkt wordt en de kwaliteit sterk achteruit gaat, is dit betreurenswaardig. De arbeiders spelen hier een grote rol. Met de boer moeten zij streven naar een goede kwaliteit werk. Wellicht moeten zij, KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Uit voorraad leverbaar HAMBURGER KOOLZAAD LEMBKES KOOLZAAD

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1