MARKTBERICHTEN Vulpennen Herverkaveiinpcommissie Walcheien l.umm NMlutU'JK m. Wij leveren: POOLMAN'S EXPORTEUR H.H.Vlasverbouwers A. DANIËLSE Alewijnse's Ochtendvoer D.AIewijnse&Zn Fa W. SCHIPPER Zn Boerenzoon N.V. fa P. J. van de Sande Nieuwe houten Landhuizen te Icoop Handelsbedrijf voor Bouw en Montage Gcudsesingel 39E - Rotterdam - Tel. 110939, 111528 Informaties, te bezichtigen en sleutels te verkrijgen bij de heer M. FRENK, Kloosterweg 13, Haamstede, Telefoon 88. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse granen. Op de binnenlandse graan markt ging in de week van 20 t/m 25 Juli meer om dan in de voorgaande weken, daar het eerste aanbod nieuwe oogst winter- en zomergerst aan de markt kwam. Hierdoor daalden de prijzen van de loco zomer- en wintergerst ondanks de prijsverhoging van 1.1. Maandag voor de Australische en Canada gerst uit V. I. B. voorraad. De kwaliteit van de inlandse gerst is redelijk goed. Voor de telers van brouwgerst wordt opgemerkt, dat zij de rassen Kenia, Balder en Piro- line streng van elkaar gescheiden dienen te houden, daar rasvermenging afkeuring van brouwgerst ten gevolge heeft. Het mengen van vroeg gemaaide gerst met laat gemaaide gerst heeft, doordat het vochtge halte bij de verschillende tijdstippen van maaien sterk uiteen kan liggen, achteruitgang van de kiemkracht tengevolge. Tenslotte wordt er op gewezen, dat gerst van overstroomde percelen in geen geval gemengd mag worden met gerst van droog gebleven percelen, daar het niet zeker is, dat gerst van door zout water overstroomde akkers geschikt is voor brouwgerst. Bij menging zou de voor brouw geschikte gerst bedorven worden. Rogge nieuwe oogst werd weinig aangeboden, zodat men nog niet van een roggemarkt kan spreken. Rogge op levering was prijshoudend. Gepunte haver onder vond enige belangstelling, waardoor de prijs zich goed kon handhaven. Op de nieuwe oogst werd weinig ge offreerd. De markt sloot voor zomer- en wintergerst door het ruimer wordende aanbod in een onzekere stemming. Buitenlandse granen. Distributiegranen. Op de nieuwe prijzen kwamen in deze overzichtsperiode be langrijke afdoeningen tot stand. Zo werd het artikel Noord-Amerik. maïs vlot opge nomen in belangrijke kwantiteiten. Van Laplata gerst uit binnengekomen boten kan hetzelfde worden gezegd. Een kleine verdeling van Irakgerst kon direct worden geplaatst en is inmiddels geheel ge ruimd. Voor Austr. gerst waren vrijwel geen kopers. Ook in Canadagerst, dat beperkt beschikbaar was in het binnenland, waren de omzetten gering. Vr^j grote afname was er eveneens in Nrd-Afr. haver, disponibel in Rotterdam en in Laplata haver uit aangekomen zeeboten. De Zaterdag j.l. bekend gemaakte prijzen gaven voor maalmaïs een stijging te zien van ƒ0,10 per 100 kg en voor Canadagerst een verhoging van 0,40. Haver en Irakgerst gingen resp. 0,20 en 0,15 om laag, terwijl Laplatagerst onveranderd bleef op 28,25. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam waren 3933 stuks vee aangevoerd. De aanvoer van deze week bedroeg in totaal 5713 stuks. Dinsdag werden aangevoerd 1202 stuks gebruiksvee, waarvan 326 t.b.c.-vrij. De handel in vette koeien en ossen was slepend met prijzen van 2,202,80 per kg geslacht gewicht. Graskalveren brachten 225380 op, nuchtere kalveren, die stug verhandeld werden, 49—62. De handel in kalf- en melkkoeien was redelijk en bij een prijshoudende markt brachten deze koeien 8501150 op. De han del in schapen en lammeren had een slepend verloop. Voor schapen werd 80110 betaald, voor lamme ren ƒ70—ƒ90. GRAANBEURS ROTTERDAM. Op de graanbeurs te Rotterdam waren practisch nog geen voedergranen van de nieuwe oogst aan de markt. Kleine partijen zomergerst van de oude oogst konden in verband met de verhoogde regeringsprijzen voor Australische plata en Russische gerst 26,50 27 bedingen. Grove gerst bracht nog meer op. Haver geschikt om te punten bracht tot 27,25 op, overigens 2324,50. EIEIl VEILING MIDDELBURG. De eierprjjs voor pluimveehouders is 2,43. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 4630 stuks vee, zijnde: 1712 runderen, 432 vette kal veren, 362 nuchtere kalveren, 89 fokzeugen, 258 slachtzeugen, 90 lopers, 1374 biggen, 121 schapen, 175 lammeren, 17 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van ƒ800ƒ1100; Guiste koeien 575ƒ820; Kalfvaarzen ƒ750ƒ1050; Klam- vaarzen 675ƒ725; Guiste vaarzen 565ƒ670; Pinken 375ƒ465; Graskalveren ƒ225—ƒ290; Fok- kalveren 95ƒ155; Nuchtere slachtkalveren 50 55zware soorten 72,5092,50Drachtige zeugen ƒ250—ƒ315; Lopers ƒ58—ƒ75; Biggen ƒ33—ƒ50; Schapen ƒ60ƒ80; Vette Schapen ƒ100; YVeilamme- ren 3550; Vette lammeren ƒ60ƒ70, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 706 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten tot ƒ3,le kw. 2,752,85, 2e kw. ƒ2,45—ƒ2,60, 3e kw. 2,25 2,35; vette stieren ƒ2,50ƒ2,55; worstkoeien ƒ2,152,25, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren zware soorten van 2,552,75; idem middenklasse ƒ2,25ƒ2,45; idem lichte soorten 2ƒ2,15; Nuchtere slachtkalveren 1,47%—1,60; zware soorten ƒ1,65ƒ1,95; Slachtzeugen 1,58 1,68 met 4 kg tarra, alles per kg lev. gew. Landbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garages Stalen Spanten Sta alconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met of zonder overkapping Stalen Speeltuingarnituren Constructiewerkplaatsen HILVERSUM Neuweg 6062 Tel. K. 2950—6462 van Landbouwzaden en Conslumptiepeulvruchten zoekt verbinding met Commissionnairs in Zee land en W. Noord-Brabant voor aankoop bij de telers. Brieven onder letter T, Bureau van dit blad te Terneuzen. Ondergetekende biedt zich aan voor het repelen van Vlas. Zaadbeschadi ging uitgesloten. Vraagt vroegtijdig inlich tingen. Molenwater 75 Middelburg Voedert Uw Kippen In iedere 5 kilo-zak zit een aardige verrassing. Middelburg - Tel. 2329 TE KOOP 1 Renault tractor, hydrau lisch uitgerust, compleet met ploeg. 1 Case tractor, type SC. 1 Allis Chalmers tractor, type „G". 1 Massey Harris tractor, type K 20. 1 Farmall Cub tractor (Boomgaard model). Al deze tractoren zijn ge heel gereviseerd en in prima staat. Zeer voordelige prijzen. Goes - Telef. 3244 Gevr. voor direct of 1.: Ms volontair op akkerb. bedr. in de N.O.P. Goed bekend met tractor, P.G., intern. Brieven onder let ter U, Bureau van dit blad te Terneuzen. Vulpotloden Potloden Inkt Inktstellen enz. Boekhandel Noordstraat 55-57 Geen schieters Hoge opbrengst Geschikt voor alle gronden Korte groeiperiode. Uw land is vroeger vrij Onberispelijk gesorteerd en geschoond met de modernste machines TERNEUZEN De Herverkavelingscommissie vestigt er hierbij de aandacht op, dat de vergoedingen, die door nieuwe gebruikers van kavels aan de oude gebruikers wor den betaald voor door dezen verrichte werkzaam heden, blijkensingewonnen inlichtingen bij de Dienst der Belastingen, niet zijn onderworpen aan de heffing van omzetbelasting. De Herverkavelingscommissie, Mr. A. J. v. d. WEEL, Voorzitter. Ir. W. A. v. d. WERFF, Secretaris Direct te aanvaarden. Bevat woonkamer, eethoek, keuken, 2 slaapkamers, w.c. met ruimte voor douche cel, hall. Gebouwd op prachtige stand te Haamstede. Tevens NOODWONINGEN in verschillende maten. Te bezichtigen en direct te aanvaarden. Ook GOLFPLAATIJZEREN LOODSEN in alle af metingen uit voorraad leverbaar.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 9