Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw voor natuurvrienden N.v. Fa F.J. van de Sande ZITDAG BOEKHOUDBUREAU. CHRISTELIJKE LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL TE SPRANG-CAPELLE. HET ORGANISEREN VAN CURSUSSEN. GOEDKEURING C. A- O.'S. UITBREIDINGSPLAN GEMEENTE VALKENSWAARD. DE K.I. IN NOORD-BRABANT. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD jrv Er werden dit jaar geen nieuwe verenigingen opgericht. Niettemin nam het aantal leden van de ZEVENBERGEN: Donderdag 6 Augustus, van 11bestaande verenigingen toch nog toe met ruim 12V2 uur, Hotel „Tholenaar". Ére 22 terwijl het aantal geïnsemineerde dieren m toenam met ruim 13 De verenigingen „Bond Veghel", 's-Hertogen- V bosch, Hilvarenbeek en „Peelland" hebben 'n nieuw Op 22 Juli j.l. vond de diploma-uitreiking plaats aan de geslaagde leerlingen van de Chr. Landbouw- huishoudschool te Sprang-Capelle. Aan 20 leer lingen van het dagonderwijs konden door de voor zitter burgemeester Smit, de diploma's worden overhandigd en wel aan: Bartje van Bruchem, Nelly Dekkers, Adriana Braspenning, Dina Hoefnagel, Nelly van der Laan, Co van der Linde, Jannie de Rooij, Dora Snijders, Leny Sterrenburg, Annie van Vuren, Addy Ver hagen en Hennie Willems, allen te Sprang- Capelle; Leny van Dongen, Corry Snijders en Corry Spuij broek, allen te Raamsdonk; Riek Faro en Truus Melsen te 's-Gravenmoer; Hendrika van Heijst en Aaltje Quirijns te Waalwijk en Alida Hulst te Kaatsheuvel. Van de avondnaaicursus behaalden het diploma voor het 2e jaar: Ria van Campen, Rens Hoefnagel, Lucie Klein- loog, Dina de Roon, Nelly Vos, Dora Waarts, Jo Broeks, Adri Lamers, D. Haverhals de Rooij, Sj. Heurter, J. Schapendonk en A. van der Schans. Voorts behaalden het diploma voor het derde jaar: J. Achterberg, C. de Bie, D. de Bie, B. van Heijst, J. de Jong, R. Raamstijn, J. de Rooij, A. Timmermans, A. M. Timmermans en R. Versteeg. De belangstelling voor deze school is ook dit jaar weer zeer groot. Voor het nieuwe schooljaar gaven zich niet minder dan 48 nieuwe leerlin gen op. Ook in het a.s. winterseizoen zullen verschillende afdelingen weer cursussen willen organiseren b.v. in kennis van tractor en landbouwwerktuigen,, vakkennis, landbouwboekhouden enz. Wij willen er op aandringen, de voorbereidingen voor deze cursussen vooral tijdig ter hand te nemen. Het secretariaat der N.B.M.L. wil daarbij gaarne haar medewerking verlenen. Aanvragen voor Rijkssubsidie dienen vóór 1 October a.s. te worden ingediend. Ook deze willen wij gaarne verzorgen. Nog steeds blijken verschillenden onbekend te zijn met de mogelijkheid van het organiseren van cursussen in subsidie-verband. De kosten per deel nemer zijn daarbij minimaal. Alvorens daarom deel te nemen aan cursussen dié van particuliere zijde worden opgezet, doet men verstandiger met eerst na te gaan, welke andere mogelijkheden er in het verband van afde ling en organisatie er zijn. De-beide landbouw-C.A.O.'s voor onze provincie voor het contract jaar 19531954 zijn bij beschik king van 13 Juli j.l. door het College van Rijks bemiddelaars ongewijzigd goedgekeurd. De bestel de gedrukte exemplaren hiervan zullen thans bin nenkort kunnen worden toegezonden. Ook de C.A.O.-tuinbouw 19531954 werd goed gekeurd. Gezien de hierin opgenomen bepalingen betreffende de vacantietoeslag zijn de Noord- Brabantse Maatschappij van Landbouw en de C.B.T.B. hierbij geen partij, daar deze zich hiermee niet konden verenigen. Vermoedelijk zal bindende oplegging hiervoor volgen. Van 1 Juli ligt gedurende 4 weken voor een ieder ter inzage een ontwerp van een plan tot ge deeltelijke herziening van het partieel uitbreidings plan „Reisvenne" met de bijbehorende beschrijving. Gedurende deze termijn kunnen belanghebben den bij de gemeenteraad bezwaren indienen. Wij ontvingen van de provinciale Commissie van Toezicht op de uitvoering van de K. I. in Noord- Brabant een uitvoerig verslag voor het tijdvak 1 November 19511 November 1952. Plaatsruimte belet ons dit verslag in zijn geheel te plaatsen, waarom wij hieruit de belangrijkste bijzonderheden overnemen. Het verslag begint met te constateren, dat de groei' van de K. I. blijkbaar aaii het afnemen is en zelfs in verschillende gebieden van onze provin cie tot stilstand is gekomen. station in gebruik genomen, waardoor het aantal verenigingen met een volledige onafhankelijke stierenstal tot 8 gestegen is. Daarnaast hebben vijf verenigingen een eigen, daartoe verbouwd ge deelte van een bestaande boerderij als stierenstal. Van de 7 resterende verenigingen hebben Hoge en Lage Mierde en Oud-Gastel geen eigen stieren. De Langstraat heeft haar stieren gestald tezamen met DongenOosterhout, terwijl Land van Heusden en Altena, Roosendaal, Wagenberg en Wouw de stieren op een normaal veehouders- bedrijf geplaatst hebben. Wouw is echter reeds aan de bouw van een eigen stierenstation begonnen. Een en ander wijst wel op een verdere consolidatie van de K. I.-verenigin- gen. Voor 1952/1953 wordt het totaal aantal ge- insemineerde dieren op 115.000 geschat, terwijl ruim 15.000 veehouders thans lid zijn van een der K. I.-verenigingen in onze provincie. Deze 15.000 veehouders maken ruim 43 van de Brabantse veehouders uit, terwijl bijna 40 van de dekbare runderen worden geïnsemineerd. In totaal werden 112 stieren voor de K. I. ge bruikt, waarvan 71 MRY- en 41 F. H.-stieren. De aankoopcommissies van de K. I.-verenigingen van het F. H.-veeslag kochten dit jaar vrijwel uit sluitend in Friesland of zoal eens in een andere provincie, dan toch stieren met een zuiver Friese afstamming. Meer uniformiteit in stierenstapel en nafok valt dus te verwachten. Omdat voorheen ook veel in andere provincies werd aangekocht, met name in Noord-Holland, is in ieder geval het gevaar voor een te nauwe familieteelt in de zwart- bontfokkerij in het geheel niet aanwezig of zeer klein. De K. I.-verenigingen met M.R.Y.-veebeslag, kochten op twee gevallen na alle stieren in onze eigen provincie en bijgevolg uit ongeveer dezelfde mannelijke lijnen. De bevruchtingsresultaten. Van de 104.241 geïnsemineerde dieren werden er 90.816 drachtig, daarvoor werden 188.954 inse minaties verricht. Het percentage drachtige dieren bedraagt dus 87,12 terwijl gemiddeld 2,08 inseminaties per drachtig rund nodig waren. Het vórig jaar wer den 83,86 der dieren drachtig en waren 2,24 inse minaties per drachtig rund nodig. We mogen dus zeer zeker van een verbetering spreken. Negen verenigingen hebben een efficiëntiegetal beneden 2, terwijl verleden jaar alle verenigingen boven 2 lagen. Drie verenigingen kregen meer dan 90 der dieren drachtig, terwijl in het vorig boekjaar geen dit cijfer behaalde. Toch zijn de onderlinge verschillen tussen de verenigingen nog te groot. Er is meer dan 20 verschil in bevruchtingspercentage, en om 100 drachtige koeien te krijgen zijn in de ene vereni ging 286 en de andere 171 inseminaties nodig. Dit zijn werkelijk grote verschillen. Men moet hier wel degelijk denken aan het ver schil in be vruchtingsvermogen van het gebruikte sperma. Het voorkomen van „zwarte" stiertjes in het merkgebied van enkele verenigingen geeft te denken. Het melkveehoudersbedrijf staat of valt immers met het al of niet tijdig afkalven der dieren. Laat echter critiek open en opbouwend zijn; door achterbakse handelingen komt geen verbetering. Steeds blijkt weer het verschil in bevruchtings vermogen per stier. Er zijn verenigingen waar de kans op een bevruchting bij de inseminatie van de ene stier 2 x zo groot blijkt, dan bij een insemi natie van een andere. Om dit nog eens in een getal uit te drukken het volgende: Als in alle Noord-Brabantse verenigingen alleen van haar best bevruchtende stier geïnsemineerd zou zijn, zouden 26.608 inseminaties minder nodig geweest zijn om hetzelfde aantal dieren drachtig te krijgen. Het efficiëntiegetal voor onze provincie zou dan 1.76 inplaats van 2.08 geweest zijn. Het is in de practijk natuurlijk onuitvoerbaar en ook ongewenst één stier per vereniging te gebruiken, maar de invloed van de stieren blijkt toch duidelijk uit deze cijfers. Over het totaal blijkt, dat er 38 stieren zijn, waarvan meer dan 1000 dieren drachtig werden, de top behaalt Doel van „Land van Cuijk" met 2768 drachtige dieren. Tenslotte nog enkele opmerkingen, waarbij wij ons beperken tot die verenigingen, waarin onze lezers geïnteresseerd zullen zijn. Heusden en Altena spant de kroon met de bevruchtingsresultaten, haar efficiëntiegetal is 1.71. Klaske's Adema 29965 S. behaalde een derde premie voor exterieur- vererving. Het is jammer dat nog niet meer vee houders in dit gebied lid van deze vereniging worden. Hilvarenbeek heeft haar resultaten wat verbeterd en is beneden de 2 (efficiëntiegetal) gekomen. Mina 12's Jumbo 10395 S. behaalde een tweede premie voor exte rieur vererving en Corrie's Sjoerd 109861 S. een tweede premie voor exterieur- en productiever erving. De Kempen heeft een vrij grote toename van het aantal leden gehad. De bevruchtingsresultaten zijn ver beterd. Jan 11152 S. en Nico 11943 S. verwierven een tweede premie voor exterieurvererving, ter wijl Anna's Dempsy 11997 S. en Jet's Hendrik 11666 S. daarvoor een derde premie verwierven. Langstraat. De bevruchtingsresultaten zijn wat vooruit gegaan, doch niet bevredigend. Wagenberg heeft onvoldoende bevruchtingsresultaten. Hoe wel in haar gebied veel Abortus Bang voorkomt, kunnen ook technische verbeteringen de bevruch- tingscijfers verhogen. Het stierenmateriaal van deze vereniging is veelbelovend. Willy's Lindberg 19811 S. behaalde voor exterieurvererving een tweede premie. Wouw heeft ongeveer dezelfde bevruchtingsresultaten als verleden jaar. Deze vereniging mag daarmede niet tevreden zijn. Melkcontröle. In het afgelopen jaar werd door het Rijksvoe- teeltconsulentschap nagegaan op hoeveel bedrijven welke bij een K. I.-vereniging zijn aangesloten, vol daan werd aan de verplichte melkcontróle. Het blijkt, dat in het M.R.Y.-gcbied 27 van de bedrijven, met meer dan 4 koeien, niet aan de verplichtingen voldoen, terwijl dit in het F. H.- gebied 31 bedraagt. Het is de taak van de K.I.-verenigirigen hierin verbetering te brengen, door o.a. bij het aannemen van nieuwe leden aan deze verplichting vast te houden. J. G. Th. van Nes: „DE EIEREN EN NESTEN VAN ONZE VOGELS." Prijs geb. ƒ6,90 Dr. W. H. van Dobben: „WAT VLIEGT DAAR?" Volledig zakboek der vogels van Midden- Europa. Prijs geb. ƒ3,50 Dr. M. A. IJsseling en Dr. A. Scheygrond: „WAT IS DAT VOOR EEN DIER Prijs geb. 3,50 Koscb en Müller: „WAT BLOEIT DAAR?" Prijs geb. 3,50 E. Hermans en Jac. P. Thijsse: „IN HET BOS." ^rijs geb. ƒ4,90 J. F. Ch. Dix: „BLOEMEN IN UW TUIN." Prijs geb. ƒ4,90 Boekhandel Noordstraat 55 - Terneuzen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 8