Otid Paard en paardensport Uit een geheim weekboek van Bram uit de Slikhoek ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD EINDLESSEN LANDBOUWHUISHOUDSCHOLEN. In de afgelopen week werden de laatste eindlessen aan verschillende van onze landbouwhuishoudscholen gehouden. Het is altijd weer treffend het enthousiasme van de meisjes te zien, wanneer zij het diploma krijgen, dat is op al onze scholen hetzelfde. Verschillend is echter de animo om na de 2-jarige primaire cursus nog verder te gaan. Dat is op sommige scholen o.a. op de landbouw- huishoudschool te Tholen groot. Ilier vonden wij het grootste percentage meisjes dat door gaat, niet alleen naar de vervolgcursus op eigen school, maar naar de voorbereidende cursussen voor lerares bij het N. O. aan de huishoudscholen te Goes en Rotterdam en naar de opleiding voor hulp in de huishouding aan de Huishoudschool te Breda. Laten wy hopen, dat wij volgend jaar ook op onze andere scholen over zulke goede voornemens horen vertellen. Het is vanzelfsprekend, dat het zeer op prijs wordt gesteld door de ouders en genodigden om tydens de eindles iets te zien van het werk van de meisjes. Daar echter de meeste scholen, in verband met de aangifte van de nieuwe leerlingen, reeds omstreeks Mei een tentoonstelling van het werk van de meisjes houden en het niet mogelijk is deze tentoonstelling nog eens te herhalen bij de eindles, is het prettig dat ook op andere wijze kennis gemaakt kan worden met de prestaties van de meisjes. Wij hebben ze op vlotte wyze liedjes horen zingen en kleine toneelstukjes horen voordragen. We zagen enige vlotte modeshows en waren getroffen door de keurige jurkjes, die de meisjes droegen. Het „ouderwetse" vragen-stellen, wat nog op onze landbouwhuishoudcursus te Meliskerke gebeurde, heeft zeer zeker zijn bekoring en vooral de enkele heren in het gezelschap waren onder de indruk van de kennis omtrent het tuinieren, de melkwinning en -verzorging. Als ander uiterste zagen wü de demonstraties van de leerlingen van de landbouwhuishoudschool te Kort- gene. De meisjes hebben op zeer suggestieve wijze ons voorgedaan hoe een huzaren-slaatje te maken, een gepassepoileerde zak te naaien en hoe bloemen in een vaas of bakje te schikken. Er wordt altüd ge zegd, dat onze meisjes niet praten kunnen in het openbaar, maar daar zijn we nu niet meer van over tuigd, als we nog denken aan het vuur van de „rede voeringen", die ze bij de demonstraties hielden. We kunnen hier tegelykertijd constateren, dat het Het ruiterkamp op Walcheren is zere goed ge slaagd. We wisten wel dat er in de omgeving van Oostkapelle vele liefhebbers zaten en we hadden goede hoop, dat het kamp een succes zou worden. Toch heeft het onze verwachtingen nog overtrof fen. Want iedereen was het er over eens, dat de omgeving met Renesse kan wedijveren wat be treft geschiktheid voor een dergelijk evenement. Bovendien hadden de deelnemers alle lof voor de gastvrijheid en goede verzorging op Rijnburgh. Van één van de tochten is een film gemaakt, zodat ook weer een gezellig avondje in het ver schiet ligt. Maar het mooie van al is, dat er stemmen opgaan om het kamp volgend jaar in de Wouwse Plantage te houden. Dit nieuwe idee is in Oostkapelle geboren, omdat ■men zag dat het goed is om het kamp bij de ruiteis te brengen. Nu zijn velen enthousiast geworden, die e,r anders niet over gedacht zouden hebben om naar zo'n kamp toe te gaan. De Wouwse Plantage is weer een geheel andere omgeving en dichterbij voor de Brabantse verenigingen, zodat zij ook van dichtbij de geneugten van dit kamp mee kunnen maken. Ik zou zeggen, dat het zeker aanbeveling ver dient om hier eens over te denken en het kamp nu eens in Renesse, dan in Oostkapelle en een ander jaar weer in de Wouwse Plantage te houden. De kampioenschappen van de Gewestelijke Bond zullen dit jaar gedecentraliseerd plaats vinden. Eind Augustus zal een vaste jury alle verenigin gen bezoeken. We zullen hopen, dat volgend jaar de normale toestanden weer hersteld zullen zijn, zodat dan het traditionele concours hippique weer gehouden kan worden. Een goed bericht bracht het overzicht van de in 1952 gedekte merriën. We zien hieruit dat het aantal gedekte merriën nog gestadig toeneemt. Er zijn in 1952 52406 merriën gedekt, terwijl dit in 1949 41.495 merriën bedroeg. De Nieuwe Veld bode van 16 Juli merkt bij deze. cijfers op, dat in 1952 voor het eerst meer (2786) warmbloed- dan koudbloedmerriën werden gedekt, hetgeen wel mede geweten wordt aan de motorisatie van de grotere akkerbouwbedrijven. We zitten met het aantal dekkingen weer op het peil van 1936, alleen met dit verschil, dat toen 38.400 trekpaardmerriën werden gedekt en nu 23.600, terwijl deze cijfers voor het landbouwtuigpaard resp. 16.700 en 26.400 zijn. In ieder geval blijkt uit deze cijfers, dat de lust tot fokken weer toeneemt. Tot volgende keer. TOONTREDER. idee om deze demonstraties te houden te danken is aan de directrice, mej. Scheele, die hier het voor beeld van de demonstraties van de 4-H Clubs in Ame rika heeft nagevolgd. Als iemand verre reizen doet, dan kan men veel verhalen maar ook kan en heeft zü de goede ideeën meegenomen. Van hoeveel waarde getuigt het niet om de leerlingen zelfstandig iets te laten doen zelf de demonstratie voor te bereiden het praatje er bü te houden, allemaal eigen initiatief en zelfstandig werk. Wat een goede voorbereiding ook om de taak en die der leerlingen als ze volwassen zijn moeten oplossen, te leren volbrengen. Gezien het feit dat steeds meer leerkrachten kennis nemen van Amerikaanse onderwüsmethoden, kunnen wij verwachten, dat ook andere delen van Zeeland eens kennis zullen maken met deze leerlingen-demon straties in de loop van de komende jaren. We zijn er nu al van overtuigd dat ze zullen inslaan. TENTOONSTELLING EN DIPLOMA-UITREIKING LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL TE AXEL. Dinsdag 21 Juli was voor de leerlingen van de Landbouwhuishoudschool een onvergetelüke dag. Het was voor de eerste keer in het 2-jarige bestaan van deze school, dat de diploma's aan de primaire opleiding werden uitgereikt en het leuke was, dat alle 27 meisjes slaagden. Eerst was er in de school een tentoonstelling van het werk der leerlingen, die ook 's avonds nog open was en veel belangstelling genoot. Om 3 uur waren de leerlingen met hun ouders en vele belangstellenden in „Het Centrum", waar Ir. Geuze, algemeen voorzitter der Z. L. M., de middag opende met de aanwezigen welkom te heten. In het bijzonder de vertegenwoordigers van het gemeente bestuur, de heer A. Haak, uit Zaamslag, als voorzitter van de Kring Axel der Z. L. M., de dames van de com missie van toezicht, de consulente mej. Sikkens en de pers. Hierna reikte Ir. Geuze de diploma's uit en felici teerde de meisjes. Namens het gemeentebestuur sprak de heer Van Bendegem, wnd. burgemeester, die de hoop uitsprak, dat de diploma-uitreiking volgend jaar in de nieuwe school zou kunnen plaats hebben. Namens de Kring Axel der Z. L. M. sprak de heer A. Haak. Mevrouw De Feyter-de Regt feliciteerde de ouders en meisjes namens de commissie van toezicht. Mej. Sikkens sprak na de felicitatie de hoop uit, dat de school tot grotere bloei zou komen in de vol gende jaren en dat de meisjes nog verschillende cur sussen aan deze school zouden volgen. De directrice der school, mej. Zweedyk, feliciteerde alle geslaagden ook namens de andere leerkrachten en dankte mevr. FanoyBoone en mej. Sikkens voor hetgeen ze aan de opbouw en bloei van de school heb ben gedaan. Hierna volgde de pauze, waarin de meisjes van de le klas voor een kopje thee zorgden en de geslaagde meisjes zich klaar maakten voor de revue „Voorheen en Thans," die direct na de pauze met groot succes werd opgevoerd. In zang, afgewisseld met samen spraak, werd de geschiedenis van Axel behandeld en kwam men tenslotte bij het Landbouwhuishoudonder- wüs, dat zo veelzüdig is en van groot nut voor het meisje. De meisjes van de le klas zorgden voor enkele leuke volksdansjes er tussenin. Na de revue volgde nog een modeshow van ver schillende gemaakte kledingstukken en hierna dankte mej. Zweedyk alle medewerkers aan deze geslaagde middag. In het byzonder de auteur van de revue, de heer A. Th. 't Gilde. Verder de heer KosterDeü voor de muzikale begeleiding en de heer Kolijn voor het werk achter de coulissen. De meisjes boden de leerkrachten verschillende aardige geschenken aan. De namen van de geslaagden zijn: Cornelia Bakker, Dina Bakker, Margaretha Bak ker, Debora E. van Bendegem, Johanna de Bruijne, Janneke Buijze, Pieternella Dek, Catharina P. Deij, Elisabeth A. Dieleman, Pieternella Dieleman, Jacoba C. Dieleman, Anna van Driel, Levina J. van Driel, Maria T. van Eijk, Adriana N. Goossen, Neeltje M. Knieriem, Maria Koster, Leentje J. de Kraker, Neel tje Mieras, Frangoise D. J. Naeüe, Maria L. Steel, Catharina Chr. van Tatenhove, Clara Verplanke, Adri Wiemes en Maria W. L. IJsebaert, allen te Axel; Gerarda J. M. Kant te St. Jansteen en Dina J. Schip per te Zuiddorpe. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL KRUININGEN TE WEMELDINGE. Diploma's werden uitgereikt aan: 2-Jarige primaire cursus: Joh. D. Hollestelle, L. M. Hovest'adt, J. D. v. d. Jagt, F. N. Nieuwenhuize, C. C. Oele, A. H. van Os, A. van Nieuwenhuyzen, D. P. Schot, Corn, van Stee, S. W. G. van Houte, M. van de Cingel, P. M. Cok, S. A. Ganzeman, D. Hamelink, S. I. J. van der Maas, C. D. Polderman, M. S. Sinke, P. M. Poley, M. M. van Stel, D. M. Wisse, N. v. d. Zande. Vervolgnaaicursus C. Wisse, Jac. Poley. Naaicursus beginners: Joh. Zuüdwegt, Joz, K, van der Jagt. Naaicursus Gevorderden: G. T. Dagevos, A. C. Verhage, E. J. de Bourgraaf, W. L. Bakker, C. Mol, P. Bol, Adr. Poley. LANDBOUWHUISHOUDSCHOOL THOLEN. 2-Jarige primaire opleiding: M. Prince, N. v. d. Jagt, D. L. Berrevoets, W. J. Quist, allen Tholen; W. M. van 't Hof, A. J. Voshol, J. G. Overbeeke, L. C. van Ast, F. J. van Nieuwen- huijzen, E. H. Lindhout, G. Uyi, J. B. Nortier, A. van Tiggelen, E. A. J. de Groen, W. C. Kryger, allen Poortvliet; B. C. Priem, Oud-Vossemeer; W. L. van Oeveren, Stavenisse; E. T. Hage, J. Robbe en J. J. Tichem, allen Scherpenisse; J. C. Breure, C. C. A. Geluk, J. J. Heyboer, J. P. Lindhout en A. I. Paauwe, allen St. Maartensdijk; A. J. Goedegebuure, St. Anna- land; C. F. Slings, Dinteloord. 1-Jarige vervolgcursus koken en naaien: N. J. Dipping, Oud-Vossemeer; G. Bakker, Tholen; S. C. Muller, A. C. v. d. Vaate, C. M. P. Kloet, allen St. Maartensdijk; M. J. Dormaar, N. J. Goudswaard, St. Annaland; J. Larooij en J. Suurland, beiden Scher penisse; H. J. Buijs en J. C. Hoek, beiden St. Maar- tensdyk; W. v. d. Klooster en M. H. Vroegop, beiden Poortvliet. LANDBOUWHUISHOUDCURSUS MELISKERKE. S. Boogaard, L. Boogaard, A. W. Davidse, Joh. Dek ker, C. J. Flipse, L. Geschiere, M. Geschiere, S. Jakob- son, A. C. Maljaars, Joh. Maljaars, W. Maljaars, C. W. Matthysse, Jac. Polderman, P. van Sluis, Kr. Wisse. 21 Juli. Vorige week door 't droge weer, dat gisteren weer fout werd, zijn we goed opgeschoten met 'twerk. Het koolzaad gemaaidorst met een beste opbrengst, de erwten op de ruiters en de zaaigerst met de zelf- binder er af gereden en opgezet. Een hoop werk verzet, doch toen we gisteren aan 'tvlas begonnen, werden we door 3 buien met 9 mm regen van de vlasakker gejaagd. Enfin nog even wachten en we kunnen weer vrolijk voorwaarts. Je kunt in een week soms bijna niet uit de weg komen en de an dere week schiet alles dubbel op. Zó is de zomer '53; hollen of stilstaan, doch 'tis te hopen dat degenen, die deze week op vacantie gaan (de bouwbedrijven), boven „in 't boezeloen" ons land kunnen doorkruisen. De tarwe begint ook al mooi aan te rijpen en 't zal niet lang meer duren of ze gaat in de schelf. Plone en Willem stonden 's morgens om 9 uur al met de bus de tweede dag bij de Are de Triomphe, het drukste punt van Parijs en van Europa, dat zei de gids. Nu het was de moeite waard; er komen daar dertien straten op uit en passeren daar dui zenden auto's. Willem telde op een hoek per minuut 104 auto's en Plone, aan de andere kant, 108 auto's. Dat is aan de 4 hoeken pl.m. 400 auto's per minuut. Ier zou ik liefst niet mie m'n brommer riën, zei Plone. Nee, zei Willem, dan mos je je eigen eerst flienk verzekeren. Zeker bie de Z. L. M., zei Plone. Nee, zei Willem, daêr kun je alleen auto's en trekkers verzekeren en goekoop, daêr kan ginéén verzekeringe tegenop. Onder de grote boog, die ter ere van Napoleons grote overwinningen gezet is, brandt de eeuwige vlam op het graf van de onbekende soldaat. Er stonden op de boog veel namen van overwonnen steden; Alkmaar, Maastricht en Breda stonden er óók op. Nu reed hun bus door 't volle verkeer naar de Eifeltoren. Daar moesten ze bovenop. Toen ze met de lift op de eerste verdieping kwa men, keken ze naar 't mooie tafereel dat de stad hun bood. De mensen op de straten waren kleine poppetjes en de huizen leken wel speelgoedhuisjes. Ik bin al ooge genoeg, zei Plone, maar Willem ging met de kleine lift tot boven toe, 300 m hoog. Toen ze uit de lift stapten, keken twee dames vlug over de rand naar beneden, doch kwamen vlug terug, wat wit rond hun neus. Das ooge, zei Willem, das nog anders as op den achtenveertiger keezen trokken in 't Zoete Slag veld. Hij kon naar 't Westen de rand van de stad zien en daarachter de bossen, doch naar 'tOosten kon hij niet over de huizenzee kijken. Wat dienk je niet, 5 millioen mensen op één hoop, zei Willem. Je kon voelen, dat de toren van boven iets bewoog! Dat dienk mot toch sterk zien, dacht Willem, 't is al 60 jaar oud en nog prima in orde. Dien Eifel is gin kwaejongen ewist. Van de Eifeltoren gingen ze naar de Dom des Invalides, waar Napoleon ligt begraven met nog vele hoge militairen. 'tWas een groot gebouw en met grote eerbied gingen vooral de Fransen langs het marmeren graf van de laatste keizer van Frank rijk. De Franse heren en dames bogen en groetten allen, wanneer ze het graf passeerden en dat be greep Willem niet, omdat de Fransen republikeinen warén. Plone zei, geef mien mêer een koninginne oor, en gin president, want ik is elezen, dat een vrouwe ondert mannen te sterk is!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 7