JConen en Sociale voorzieningen HUARD 'Kansomes ACCOORDTARIEVEN 1953/1954- fo. OP WEG VOUDIGDE NAAR EEN VEREEN- LOON ADMINISTRATIE. AFD. ZEELAND DER NEDERLANDSE WOLFEDERATIE G.A. Wolinname 1953 AANBOUW-WERKTUIGEN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Voor de hieronder omschreven werkzaamheden gelden de volgende accoordtarieven a. b. Graan. ophokken achter de zelfbinder: Duits hokken 8.50 tot 15.50 per ha Zeeuws hokken 8.tot 12.50 per ha schelven ƒ11.50 tot ƒ19.per ha Maanzaad. snijden, binden en tol len 66.tot 79.per ha a. Aardappelen. loof trekken 85.tot 114.per ha rapen achter de machine aan hoopjes op het land geleverd (zonder narapen) pootaardappelen loof- ge,trokken ƒ122.tot ƒ159.per ha consumptie-aardappelen met uitzondering van Z. Bonte en Blauwe 122.tot 159.per ha c. rapen achter de ma chine in zakken of kis ten geleverd (zonder narapen) pootaardappelen loof- getrokken ƒ105.tot ƒ149.per ha groen gerooid voor consumptie ƒ140.tot ƒ177.per ha rijp gewas met uit zondering van Zeeuwse Bonte en Blauwe; 105.tot 149.per ha Z. Bonte en Blauwe 145.tot 180.per ha d. narapen (1 keer) 17.tot 23.per ha e. rooien met de riek: in één sortering ƒ201.— tot 236.— per ha in twee sorteringen 224.tot 270.per ha Ten opzichte van het con tract jaar 1952/1953 is er in bovenstaande tarieven geen wijziging ge komen. In afwijking van het vorige, contractjaar is nu echter geen tarief meer vastgesteld voor: erwten pikken, paardenbonen snijden en graan snijden. Voor deze werkzaamheden kan in onderling over leg een tarief worden vastgesteld met dien ver stande, dat door de arbeider- dan een loon wordt verdient (bij behoorlijke; prestatie), dat minstens 10 en maximum 30 lager ligt dan het nor male tijdloon. Overigens dienen voor een normaal gewas de gemiddelde tarieven te worden vastgesteld. De maximumtarieven mogen slechts met toe stemming van de Provinciale Sociale Commissie overschreden worden. Inlichtingen over arbeidszaken steeds verkrijg baar bij het Secretariaat der Z. L. M., Landbouw- huis, Goes. de L. De Regering heeft bij de Tweede Kamer enige wetsvoorstellen ingediend voor het verkrijgen van een oplossing voor de moeilijkheden, welke zich in verband met de loonadministratie voor de sociale verzekering en de loonbelasting voordoen. De wetsontwerpen zijn gebaseerd op de voorstellen van de Commissie v. d. Tempel. Deze commissie, destijds ingesteld door de Ministers van Sociale Zaken en Financiën, heeft in haar rapport opge merkt, dat zij een dankbaar gebruik heeft kunnen maken van een K.N.L.C.-rapport over deze mate rie. Hierdoor was het de Commissie v. d. Tempel bovendien mogelijk te profiteren van de veelom vattende voorbereidende werkzaamheden, welke reeds waren verricht. De activiteit welke het K.N.L.C. in deze aan de dag heeft gelegd, is dus niet voor niets geweest en het ziet er zelfs naar uit, dat de moeizame arbeid welke in 1949 ter hand werd genomen, eindelijk vruchten zal afwerpen. Het is niet te veel gezegd, wanneer wij beweren, dat van de zes organisaties in de landbouw, het K.N.L.C. de eerste is geweest welke in deze de behoefte van het bedrijfsleven en in het bijzonder van de werkgevers heeft aangevoeld. Een speciaal daartoe ingestelde commissie heeft niet alleen de koe bij de horens gevat, doch boven dien 'baanbrekend werk verricht, en wel in een tijd, dat ook de Stichting voor de Landbouw deze zaak ter hand had genomen, doch er niet in slaag de een bevredigende oplossing te vinden. De Commissie v. d. Tempel heeft haar werk zaamheden in 1952 kunnen voltooien en sedertdien heeft de Regering met voortvarendheid gewerkt aan de voorbereidingen van de wetsvoorstellen waarover de Volksvertegenwoordiging zich thans zal moeten uitspreken. Wij hopen, dat dit laatste niet te veel tijd; in beslag zal nemen en dat het mogelijk zal blijken de vereenvoudigingen met ingang van 1 Januari a.s. in te voeren. In het onderstaande willen wij een poging doen om aan te geven hoe de loonberekening er zal uit zien, wanneer de wetsontwerpen op de genoemde datum kracht van wet zullen verkrijgen. De werkgevers zullen na de tot standkoming van de wetswijzigingen wekelijks de volgende loon berekening moeten maken. (Voor invulling lonen zie C. A. O.) Tijdloon, uur a of weekloon Overuren Accoordloon Toeslagen Emolumenten, waaronder bedrag voor de dienstwoning waarde vacantiebon i+' Loonbijslag ingevolge de W. W. AF: Arbeiders deel premie bedrijfspen- sioenverzekering Premieloon voor de sociale verzekering tevens het loonbedrag waarover loonbelasting moet worden inge houden en vereveningsheffing moet worden betaald AF: Werknemersbijdrage in de sociale verzekeringen Loonbelasting Emolumenten waaronder be drag van de dienstwoning waarde vacantiebon ƒ-,_ Het doet eigenaardig aan, dat de waarde van de vacantiebon in de loonberekening op moet wor den gewaardeerd. Dit houdt echter verband met een Beschikking van de Minister van Financiën, welke destijds werd afgekondigd ter vervanging van het voorschrift, dat de waarde van de vacantie bon in haar geheel in aanmerking moest worden genomen. In een belangrijk aantal gevallen was dit n.l. on billijk, omdat vele losse arbeiders vanwege de progressie van de loonbelasting over een geheel jaar genomen onevenredig zwaar werden belast ten opzichte van de vaste arbeiders. Ter wille van een nog verdere vereenvoudiging is er veel Voor te zeggen, dat ook van de waarde wordt afgestapt. Het beste zou zijn, wanneer de vacantiebon geheel buiten beschouwing zou kun nen blijven. Wij veronderstellen echter, dat de Minister van Financiën hiermede niet accoord zal kunnen gaan, aangezien dit zou betekenen, dat een deel van het loon van de arbeider buiten de loon belasting zou vallen. In het geval onze veronderstelling juist is, blijft nog een kleine vereenvoudiging mogelijk indien niet doch de helft van de vacantiebon zou wor den belast. Een dergelijke berekening lijkt ons n.l. gemakkelijker uitvoerbaar. Een andere vereenvoudiging is nog bereikbaar wanneer de loonbijslag ingevolge de werkloos heidswet, in de lonen wordt verwerkt. Aangezien het in sommige andere bedrijfstakken reeds zover is, houden wij het niet yoor onmogelijk, dat ook in de landbouw nog eens een dergelijke beslissing zal worden genomen. Dit zou tot gevolg hebben, dat de loonberekening met 1 regel kan worden in gekort. Bovendien zou nog een vereenvoudiging te bereiken zijn, wanneer in de C.A.O.-lonen niet langer het werknemersdeel van de premie van de bedrijfspensioenverzekering zou zijn opgenomen, hetgeen overigens niet van invloed zal zijn op de materiële positie van de arbeiders. Zij, die gewend zijn t.a.v. de loonadministratie orde op zaken te houden, zullen ongetwijfeld met ons concluderen, dat de voorgestelde wetswijzigingen belangrijke verbeteringen teweeg zullen brengen. Mocht men bij een oppervlakkig bezien van bovenstaand schema hieraan nog twijfelen, bij toe passing in de practijk zal men spoedig de ervaring opdoen, dat de moeilijkheden van thans voor een belangrijk deel zijn opgelost. N. A. V. TRACTOR- EN PAARDENPLOEGEN Nettoloon IMPORT- FIRMA FRANKEN VAN WEEL GOES De wolinname in vinden: Zeeland zal als volgt plaats Woensdag 12 Augustus. Zoutelande bij de heer P. Dingemanse. Heinkenszand bij de heer M. van Damme. Donderdag 13 Augustus. Zierikzee bij de Coöp. Aankoop Vereniging. Vrijdag 14 Augustus. St. Annaland bij de heer J. C. Kooijman. Zaterdag 15 Augustus. St. Annaland bij de heer J. C. Kooijman. Maandag 17 Augustus. Nieuwvliet bij de heer Z. Cornelis. Aardenburg bij de heer A. BaeckeBonte. IJzendijke bij de heer Em. de Milliano. i Dinsdag 18 Augustus. Biervliet bij de heer P. L. Mangnus. Kloosterzande bij de heer A. J. v. Waterschoot. Woensdag 19 Augustus. Terneuzen bij Gebrs Dieleman, P 41. Donderdag 20 Augustus. Nieuw en St. Joosl. bij mevr. wed. J. Krijger. Middelburg bij de heer H. A. Vos. Vrijdag 21 Augustus. Goes bij de heer D. M. Rouw. Zaterdag 22 Augustus. Goes bij de heer D. M. Rouw. Evenals voorgaande jaren zal ook ditmaal een voorschotprijs worden uitbetaald, terwijl mogelijk later weer een nabetaling aan de leden zal plaats vinden. De voorschotprijs bedraagt bij een rendement van 60 00 ƒ4.50; 0— ƒ4.—OB en I ƒ3.60; IB en II 3.30; IIB ƒ3,06; ZWI en AW 2.88; ZWII ƒ2.52; ZW AW en BR 2.16. Het rendement van de Zeeuwse wol ligt door gaans 35 lager dan het basisrendement van 60 zodat rekening moet worden gehouden, dat ook de gemiddelde prijs ƒ0.15ƒ0.30 lager wordt dan bovenstaande. Het bovenstaande geldt niet voor de leden, die hun wol of een gedeelte daarvan hebben voorver kocht. De voorverkoopprijzen liggen naar gelang van de kwaliteit ƒ0.35 tot ƒ0.80 per kg hoger. Over deze partijen wordt echter geen nabetaling gedaan. Ook niet-leden kunnen op bovengenoemde plaat sen hun wol leveren; mocht de te leveren hoeveel heid groter zijn dan 100 kg, dan dient men eerst met de secretaris overleg te plegen (telefoon 01100—2345 of na 6 uur 3309). Tijdens de wolinname kan men zich als lid laten inschrijven, terwijl tevens de gelegenheid bestaat wollen goederen te betrekken. Namens het Bestuur der Afdeling Zeeland, W. C. SINKE, Secretaris. VRAAGT UW HAROCLAAR -FIRMA FRANKEN "VAN WEU - G9IS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 5