Waterschappen VOOR DE Plattelandsvrouw UIT DE PROVINCIE REIS NAAR FRANKRIJK. ZEEUW,SCH LANDBOUWBLAD Van boerderij en organisatie WALCHEREN. 28 Juli 1953. De erwten nemen in het bouwplan op Walcheren een belangrijke plaats in. Juist nu de erwten aan de ruiter staan valt het op hoeveel percelen er met dit gewas zijn beteeld. De netto-winst per ha is redelijk en de erwt past uitstekend in het sche ma* van vruchtwisseling en werk verdeling. Zelfs op de afwijkende grondsoor ten leveren de erwten een goede op brengst, in tegenstelling met de sui kerbieten bijv. Nu we beschikken over een voet ziekte resistent ras als Rondo, in- plaats van de gevoelige rassen ais Unica en Mansholts kleine groene, is het gevaar voor een misoogst veel kleiner. De schokkererwten zijn ook steeds een gewild exportartikel. Hoewel de bespuitingen tegen de bladrandkever steeds meer worden toegepast, zijn er toch nog zeer vele collega's die menen dat een N- bemesting op erwten gewenst is. Een drietal proefvelden met N-trappen op erwten gaf dit jaar op Walcheren echter geen reactie in de groei, terwijl de opbrengst straks zal worden be paald bij het dorsen. De stikstof op erwten behoort in de regel tot de ver spillingen en kan doelmatiger op het grasland worden aangewend, waarop het resulaat zeker niet twijfelachtig zal zijn. Een bestrijdingsproef te West- kapelle tegen de wormstekigheid gaf dit jaar een schitterend resultaat. Het percentage aangetaste erwten bedroeg ruim 7 op de onbehandel de veldjes, terwijl door een doelma tige bestrijding met Parathion of D.D.T.-ëmulsie dit percentage daalde beneden 1 Deze bestrijding van de wormste kigheid biedt wel zeer goede perspec tieven voor de practijk, omdat de schade hierdoor tot een gering per centage wordt teruggebracht. ZUID-BEVELAND. 28 Juli 1953. Nadat bijna een half jaar eb en vloed vrij spel hebben gehad en het werk, dat honderden mensenhanden in de loop der eeuwen hebben ge wrocht, in korte tijd vernietigden, is vorige week Vrijdag de Kruiningen- polder van het buitenwater afgeslo ten. Wij, die de laatste dagen daar vóór bij eb de woestkolkende massa water door het laatste gat zagen stromen, hebben als leek het hoofd geschud en gedacht, dat krijgen ze nooit voor elkaar. Maar .de mannen van Rijkswaterstaat en aannemers kregen het voor elkaar en, volgens hun zeggen, nog gemakkelijk ook. U moogt gerust weten, dat we voor de mannen, die dit gigantische werk volbracht hebben, onze boerenpet hebben afgenomen en met vreugde en dankbaarheid vervuld waren. Het voldoende zeewerend maken van de dijk en het opnieuw aanleg gen van de veerhaven zal nog wel geruime tijd in beslag nemen en tot zolang, mag de bevolking niet terug keren. Intussen kan die tijd gebruikt wor den om enigszins orde te scheppen in de chaotische toestand in het zwaar geteisterde dorp. Duizenden kilo's slib moet uit huizen en straten ver wijderd worden en het weer bewoon baar maken van de huizen is een niet geringe opgave. Nochtans valt het op, dat de bewoners met zoveel opge wektheid dit werk doen, blij dat het einde van de evacuatiemisère in zicht komt, want eerst onder zulke om standigheden waardeert men ten volle dat „eigen haard, goud waard" is. Hoeveel schade aan de landbouw grond toegebracht is, kan nog niet bij benadering gezegd worden, omdat een vrij groot deel hiervan nog niet drooggekomen is. Wanneer volgende week met het droogmalen begonnen zal worden, kunnen pas feiten ge noemd worden. Wel weten we nu reeds dat veel vruchtbare grond weg gespoeld en op andere plaatsen aan geslibd is. Vooral het Westelijk en Zuidelijk gedeelte van de polder heeft veel geleden en het zou gewenst zijn om daar op de een of andere manier weer een flinke laag korengrond op aan te brengen. Wij wensen de betreffende boeren sterkte om weer aan het bouwrijp maken van hun grond te beginnen, want dat hebben ze beslist wel hard nodig. Intussen gaat op de drooggebleven bedrijven het leven zijn gewone gang. Voor zover het weer het toelaat rijden combine en binder over het land om de gerst te oogsten. De tot nog toe vernomen opbrengsten vallen niet tegen en liggen tussen 4500 en 5000 kg per ha. Voor de aardappelen zijn de weersomstandig heden de laatste weken bijzonder slecht geweest en zij, die het gewas niet voldoende bespoten hebben, kun nen een flink aantal zieke knollen verwachten. Duidelijk valt dit jaar waar te ne men, dat de resultaten met het spui ten veel beter zijn dan met het ver nevelen van de hopen en wel zodanig, dat de voordelen van minder vloei stof, minder gewicht etc. daar niet tegen opwegen. Nee, de aardappelziekte vormt voor ons nog altijd een groot pro bleem en benadeelt ons elk jaar voor duizenden guldens. Het kweken van rassen, die voor Phytophthora onvatbaar zijn, is o.i. de enigst radicale oplossing. THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. We zitten thans midden in de oogst. De graanmaaiers en combines draaien bij goed weer tot laat in de avond. De eerste opbrengsten van gerst zijn, naar wij vernemen, redelijk, zonder meer, en variëren tussen de 20 en 25 hl per gemet. Ook in het inundatie- gebied is men zo langzamerhand aan de oogst is. De. gerst is overal erg kort en de graanmaaiers zullen hier dan ook weinig werk krijgen. Die percelen, die dat waard zijn, zullen gecombined moeten worden. Wij schatten de opbrengsten hier niet hoog. Cijfers zijn ons nog niet be kend. De erwten zullen een goede stro opbrengst geven, maar of de korrel opbrengst daarmee in evenredigheid zal zijn, menen wij te moeten betwij felen. De peulen zijn kort en matig gevuld, terwijl de erwten ons ook niet groot voorkomen. Vele erwten werden gemaaid met diverse soorten werktuigen, die ech ter lang niet alle goed voldoen. Meer dere boeren hebben op hun gras maaier erwtenlichters en een torpedo met sleepwet of steunwiel laten ma ken. Er blijkt, vooral in de lichters, nogal enig verschil te zijn. Wanneer men de goede heeft, naar wij menen van Gronings fabrikaat, kan men er zeer goed werk mee doemen heeft men een mooie arbeidsbesparing. En dat zegt hier op Tholen ook al heel wat. Periodiek mag de werkloosheid hier dan groot zijn, thans, nu vele arbei ders werken bij de Heide Mij, bij de Ballast Mij en op de zilveruien, is de boer volledig aangewezen op zijn vaste kern. De arbeiderslonen bereiken abnor male hoogten. We vragen ons wel eens af, waar dit heen moet, vooral nu, nu de prijzen der producten een steeds dalende tendenz vertonen. De bijdrage van de heer Bom over waterschaps- beheer, geeft mij aanleiding enkele aanvullingen te geven op mijn voorgaand. Bij de behartiging van de waterschapsbelangen gaat het, in hoofdzaken, om de verdediging tegen het buitenwater, beheersing van liet binnenwater en regeling van verkeersmogelijkheden te land en/of te water. Bij het vraagstuk of en in welke mate samen voeging van kleinere tot grotere waterschappen moet plaats hebben, komt een grote verscheiden heid van problemen en belangen naar voren, welke van waterstaatkundige en landbouwkundige e.a. aard zijn. Van waterstaatkundige zijde bestaat o.m. het bezwaar, dat het buitendijksbeheer niet in één hand is. De wet op de bevoegdheden e.a. waterstaats wetten, geven de provinciale- en rijkswaterstaat voldoende invloed op de waterschappen, dat een deskundig dijkonderhoud verzekerd is, ook al is een dijk in beheer bij meerdere instanties. Landbouwkundig gezien is het van belang, dat, indien meerdere polders afwateren op een water gang met natuurlijke lozing of bemaling op het buitenwater, de besturen daarvan het eens zijn, of worden, over een redelijke verdeling van de lasten voortvloeiende uit de aan te wenden middelen, om zich tegen het buitenwater te verdedigen en het binnenwater te beheersen. Ofschoon niet noodzakelijk, zouden zulke water schappen voor de meest gunstige gang van zaken, tot één geheel samengevoegd kunnen worden. Uit landbouwkundig e.a. oogpunt is een aaneensluiting van waterschappen tot grotere eenheden thans niet nodig, evenmin als dat vroeger het geval ge weest is. Ir Klein wees er in zijn rede te Wageningen nadrukkelijk op, dat een groot voordeel van de waterschappen in hun tegenwoordige vorm bij de ramp op 1 Febr. o.a. was, en zou blijven, de plaat selijke bekendheid en daardoor het direct kunnen ingrijpen ter plaatse, alsmede de grote opofferings gezindheid van de plaatselijke besturen met hun hulpkrachten. Bij instelling van groot waterschap pen of hoe men ze noemen wil, zouden deze voor delen verloren gaan. Een ander punt waar de spreker o.m. op wees, was, dat de waterschappen een uitdrukking zijn van een democratische regeringsvorm, die deels teloor gaat bij samenvoeging. Al zouden wij in dit verlies heden geen bezwaar zien, in de toe komst zou dat anders kunnen zijn. Een terug is dan wellicht niet meer mogelijk. Binnen de waterschappen is de ontwatering niet steeds zodanig geregeld dat onder de bestaande overige cultuuromstandigheden, de optimale voor waarden zijn tot stand gebracht voor maximale netto-opbrengsten. Hierbij komen we aan vragen die niet opgelost kunnen worden door het bestuur van een groot waterschap met een staf van waterbouwkundigen. De betreffende vragen kunnen slechts binnen be perkte gebieden tot oplossing gebracht worden in verband met grondgesteldheid e.a. door landbouw kundigen. Daartoe zal het nodig zijn de landbouwvoorlich- tingsdienst uit te breiden met personeel dat zich toelegt op de bestudering van de samenhang van ontwateringsvraagstukken en de landbouwproduc tie. Zo nodig zal in samenwerking met water staatkundigen, een advies moeten worden opgesteld in welke mate bepaalde wijzigingen landbouwkun dig, sociaal en economisch verantwoord zijn. Een uitbreiding van de R.L.V.D. met deze tak van voor lichting zal, evengoed als dat op het gebied van bemesting, rassenkeuze enz., reeds lang het geval is, op de duur resultaten van grote betekenis boe ken. Eigenlijk is het te verwonderen, dat men in ons polderland niet reeds lang tot de instelling van een dergelijke landbouwkundige voorlichtings afdeling bij de R.L.V.D. is overgegaan. Ook van deze zijde bezien is er weinig vóór, veel tegen om over te gaan tot de vorming van groot-waterschappen. Bij een voorlichting als hier bedoeld zullen met waterschappen niet groter dan ontwaterings eenheden van beperkte omvang, de meest bevre digende resultaten bereikt worden. Bij de verdeling van de waterschapslasten over de direct belanghebbenden en de algemene belan gen, is het niet eenvoudig een bevredigende toe rekening voor beide groepen op te stellen. Zeker kan niet alleen van economische principes worden uitgegaan. Als grondslag van overweging kan b.v. ook uitgegaan worden van het percentage arbei denden, direct in de landbouw werkzaam, en die daarbij indirect betrokken zijn. Ir M. B. Smits („De Landbouw in de Nederlandse Gemeenschap".) berekende, dat in 1930 pl.m. 20 der werkenden in ons land direct werkzaam waren in de land bouw en pl.m. 40 daarvan afhankelijk waren. Om het deel der lasten, dat ten laste van de wa terschappen valt, billijk tussen partijen te verdelen, is evenmin een eenvoudig rekensommetje. Het gebouwd en pachters behoren zeker meer te beta len dan thans als regel het geval is. G.eb. Van 1926 September a.s. wordt weer een éénweekse reis naar Méridon in Frankrijk gehou den. Er worden vele excursies gehouden o.a. naar liet platteland in de omtrek van Méridon, Parijs en Versailles. Kosten zijn 60,50 Hollands geld voor busreis en 5200 francs voor het verblijf en entrées bij de excursies. Inlichtingen en opgave bij de V. H. S. Bergen (N.-H.) centrum Méridon. G. G. S.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 3