ZITDAGEN 'Kansomes GETROKKEN WERKTUIGEN INHOUDSOPGAVE Mededeling van de P. V. C. KANTOREN PLAATSELIJKE BUREAUHOUDER TE ST. MAARTENSDIJK EN OOSTBURG. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD vraagi Uw handelaar op het standpunt, dat de rampslachtoffers, over het algemeen genomen, niet veel beter behandeld mochten worden dan de slachtoffers van de oor log. Wij kunnen alweer verheugd zijn, dat de Ka mer voorlopig een vergelijking tussen beide cate gorieën afwijst. In het „Voorlopig Verslag" lezen wij namelijk o.a.: „Door tal van leden werd aangedrongen op het verlenen van een integrale schadevergoeding. Zij waren zeer teleurgesteld, dat het wetsontwerp niet van de noodzakelijkheid hiervan uitgaat. De Regering, zo betoogde men, heeft niet gesteld, dat een algehele schadevergoeding om financiële of technische redenen onmogelijk is. Haar voor naamste argument tegen een volledige vergoeding is, dat het tegenover de oorlogsslachtoffers niet te verdedigen zou zijn, indien men de door de waters nood getroffenen principieel beter zou behandelen dan hen. De juistheid van dit argument werd van vele zijden bestreden. Men achtte het trekken van een vergelijking met de vergoeding van de oorlogs schade onjuist en men was het dus ook niet eens met de conclusie, welke de Regering uit deze ver gelijking heeft getrokken. Vele leden konden de gedachtengang van de Re gering wel volgen, voor zover zij daarmede bedoelt, dat er tussen beide rampen verband bestaat door het feit, dat nog gedurende vele jaren de kosten van de vergoeding der oorlogsschade op het jaar lijkse budget van het Rijk blijven drukken, zodat bij het bepalen van de financiële mogelijkheden t.a.v. de watersnoodschade met deze factor reke ning moet worden gehouden. Overigens meenden zij echter, dat elke ramp afzonderlijk moet worden beschouwd en dat de mogelijkheden t.a.v. de ver goedingen bekeken moeten worden op het moment, dat de regelingen worden getroffen. De gedupeerden, wier recht op vergoeding is ontstaan in een tijd, waarin 's lands financiën zeer zorglijk waren, mogen zich niet ten achter gesteld voelen als de getroffenen bij een andere ramp gro tere vergoedingen ontvangen, omdat de financiële toestand of andere omstandigheden dit mogelijk maken. In feite is het dan ook zo, dat de getroffe nen thans als gevolg van de particuliere actie van het Rampenfonds in een gunstiger positie verkeren. Deze leden waren daarom van mening, dat de bij deze wet vast te stellen vergoedingen uitsluitend beoordeeld moeten worden naar hetgeen men rede lijkerwijze van de Staat kan vragen en wat redelij kerwijze in de huidige situatie financieel mogelijk is, daarbij rekening houdende met de andere belan gen, waarvoor de Staat heeft te zorgen, en het ge wicht van de verschillende belangen tegen elkaar afwegende. Verscheidene andere leden wilden geheel in het midden laten, of het beginsel, waarvan de Wet op de Materiële Oorlogsschaden uitging, al of niet juist was, doch zij meenden, dat er tussen de oor logsschade en de watersnoodschade een allesbe heersend verschil bestaat. Bij de oorlogsschade was het motief van de afwijzing van de integrale schade vergoeding niet, dat zulk een vergoeding onredelijk zou zijn of dat zij op zich zelf ongewenst zou zijn, doch uitsluitend, dat het financieel niet kon. Dit argument geldt naar de mening van deze leden thans zeker niet. Men kan niet zeggen, dat de Nederlandse gemeenschap thans een volledige ver goeding van de materiële schade niet zöu kunnen dragen. Trouwens, ook nu moet men er van uit gaan, dat de schade geleden is en dus gedragen moet worden. De vraag is maar, door wie die schade het best kan worden gedragen, door de gehele Ne derlandse volksgemeenschap of door de in verhou ding tot het Nederlandse volk kleine groep getrof fenen in zuidwest-Nederland. Het antwoord op deze vraag kan niet twijfelachtig zijn: de Nederlandse gemeenschap is hiertoe veel beter in staat. Voor zover de oorlogsslachtoffers het onrecht achten, dat ze niet royaler behandeld zijn, aldus deze leden, kunnen ze niet verlangen, dat ook an deren onjuist behandeld worden, nu bij de waters noodschade ontbreekt het door de oorlogsslacht offers wel niet aanvaarde, maar toch gewichtige argument van de financiëlé onmacht. Bij de over grote meerderheid van ons volk was na de ver schrikkelijke ramp op 1 Februari het overheersend gevoelen: daar is veel geleden, dat niet vergoed kan worden, maar wij moeten het materiële ver lies volledig vergoeden." Er worden nog meer argumenten aangevoerd voor een zo volledig mogelijke vergoeding van de schade en wij kunnen niet anders dan hopen, dat de Wet straks op verschillende punten wordt ge wijzigd in de goede zin. De verschillende artikelen. Wij hebben hier enige algemene beginselen be handeld, waarover in het „Voorlopig Verslag" uit voerig wordt gesproken. Het zou te ver voeren alles, wat er verder in dit Verslag vermeld staat, hier te bespreken, daar dit liefst 25 gedrukte foliovellen beslaat. Te meer nog, omdat ook ten aanzien van alle afzonderlijke arti kelen, behandelende dus de vergoedingen voor de grond, de gebouwen, de verloren gegane gewassen te velde, voorraden, vee en werktuigen, enz. enz., practisch alle door de georganiseerde landbouw naar voren gebrachte wensen geheel of ten dele zijn overgenomen, en wij deze wensen reeds eerder uitvoerig in dit blad opnamen, hetzij in de „Korte Verslagen van de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M.," hetzij in de „Overzichten." Wij kunnen derhalve volstaan met op te merken, dat de commissie uit de Tweede Kamer een buiten gewoon degelijk stuk werk heeft afgeleverd. Onmiddellijk bij het lezen van dit Verslag valt het op, hoe goed deze heren zich in deze materie hebben ingewerkt en hoe juist zij veelal de wensen en verlangens van het getroffen deel van ons volk hebben vertolkt. Dat zij hierbij tevens het verlan gen van het niet-getroffen deel van ons volk, dat zo spontaan hulp bood, heeft begrepen, is onze Vaste overtuiging. Tenslotte kunnen wij niet nalaten met er nog maals op te wijzen van welk een groot belang het is, dat de boerenstand zich goed organiseert. Dat men dit ook meer en meer inziet, moge blijken uit het volgende. Wij spraken enige weken geleden op een verga dering van onze zwaar getroffen Afdeling Stave- nisse. Na het uitleggen van het Wetsontwerp vroe gen wij ons af wat d£ getroffen boeren hadden moeten doen vlak na de ramp als er eens geen Z. L. M. was geweest. Als er dus niet eens iemand als Ir. Geuze op de bres was gesprongen en als de andere voormannen der Z. L. M. niet al hun krach ten in georganiseerd verband hadden gegeven om de gevolgen van de ramp zoveel mogelijk te ver lichten. En weet U, lezers, wat de reactie was van de boeren van Stavenisse? Zeventien mensen uit de vergadering gaven zich onmiddellijk op als lid. Kijk, dat gaf de burger moed. En als wij dan zien, dat in de laatste weken velen zich aanmeldden bij de Z. L. M., zodat wij de 5500 leden reeds een flink stuk achter ons hebben, dan zijn ook wij dankbaar, dat ons werk gewaardeerd wordt, nuttig is en dus met volle kracht voort moet gaan, opdat het de boerenstand van Zeeland tot heil is! S. Overzicht. Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. M. Zitdagen Secretariaat der Z. L. M. Zitdagen Zeeuws Voorlichtingsinstituut op Verzeke- ringsgebied. (Z. V. V.) Zitdagen Zeeuws Voorlichtingsinstituut voor de Brandverzekering. (Z. V. B.) Zitdagen Adviesbureau voor Oorlogs- en Watersnood schade. Zitdagen Stichting Bouwbureau voor de Landbouw in Zeeland. Mededeling van de Provinciale Voedsel Commissaris: Kantoren P. B. H. te St. Maartensdijk en Oostburg Van Boerderij en Organisatie. Waterschappen. Voor de Plattelandsvrouw: Reis naar Frankrijk. Enkele mededelingen inzake de Rampschade. Stoppelwerktuigen. Lonen en Sociale voorzieningen: Accoordtarieven 1953/1954. De weg naar 'n vereenvoudigde loonadminstratie. Wolinname 1953. De bevoorrading van de Belgische Vlasindustrie. Ingezonden. Paard en Paardensport. Onderwijs: Eindlessen Landbouwhuishoudscholen Axel - Kruiningen - Tholen - Cursus Meliskerke, Bram uit de Slikhoek. Noord-Brabantsfche Maatschappij van Landbouw, Marktberichten De P. V. C. voor Zeeland deelt mede, dat 1. ingaande 15 Juli 1953 het kantoor van de P. B. H. voor Tholen en St. Philipsland is ge vestigd in het Gemeentehuis te St. Maartens- rijk (Tel. No. 89). 2. ingaande 23 Juli 1953 het kantoor van de P. B. H. voor Westel. Zeeuws-Vlaanderen is gevestigd in het Rijksgebouw te Oostburg (Kamer 20) (ingang om de hoek St. Eligius- plein, tegenover R.K. Jeugdhuis) Tel. no. 117. De Directie van de Wieringermeer (Noord Oost Polderwerken) timmert steeds aan de weg. Het is een goede gewoonte van deze directie om de publi citeit goed te verzorgen. We denken alleen maar aan de jaarlijks terugkerende excursiegidsen. Door het uitgeven van het boekje „De Noord Oost Polder in beeld" is een nieuwe goedverzorgde uitgave aan de bestaande reeks toegevoegd. Duidelijke grafieken en kaartjes geven het boekje dat het gehele leven en werken in de polder behandelt een fleurig aanzien. De prijs van 50 cent zal voor een ieder die be lang stelt in deze polder geen bezwaar zijn. (Bestellingen richten aan Postbus 58 Zwolle,) ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z. V. V.). KORTGENE: Donderdag 6 Augustus a.s. in Hotel „De Korenbeurs" van 1113 uur (de heer Wegner). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw bestaande polissen op het gebied van de levens-, pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzetver- zekering controleren door onze adviseur-deskun dige. Eén goede raad: sluit geen nieuwe posten af alvorens inlichtingen te hebben ingewonnen bij Uw Instituut. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING. (Z. V. B.) ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 6 Augustus a.s. in Hotel „Hof van Holland", van 10.3012.30 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw bestaande brandpolissen controleren en vraagt inlichtingen bij het afsluiten van nieuwe polissen. Alleen de heer J. van Burg is onze advi seur-deskundige. Inlichtingen steeds verkrijgbaar op het Secreta riaat Z. V. B., Landbouwhuis, Goes. ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN WATERSNOODSCHADE. OOSTBURG: Woensdag 5 Augustus, in Café „De Vuijst", van 1416 uur. MIDDELBURG: Donderdag 6 Augustus, Dam 43, van 1416 uur. GOES: Dinsdag 11 Augustus, ten kantore van de Stichting voor de Landbouw, Grote Markt 28A, van 1014 uur. KORTGENE: Donderdag 13 Augustus, in Hotel „Korenbeurs", van 10.3013 uur. HULST: Maandag 17 Augustus, in Café „Koren beurs", van 1316 uur. KRABBENDIJKE: Woensdag 19 Augustus, in Café „Sinke", van 1012 uur. ZIERIKZEE: Donderdag 20 Augustus, in het „Huis van Nassau", van 1114 uur. ST. PHILIPSLAND: Zaterdag 22 Augustus, in Café ,,De Druiventros", van 1113 uur. ST. MAARTENSDIJK (Tholen): Donderdag 27 Augustus, in Café „Gaakeer", van 11—13 uur. Problemen, betrekking hebbende op oorlogs schade en watersnoodschade, kunnen op de zittin gen aan de adviseurs worden voorgelegd. STICHTING BOUWBUREAU VOOR DE LANDBOUW IN ZEELAND. Het Bouwbureau voor de Landbouw in Zeeland, Dam 43 te Middelburg maakt bekend, dat in de maand Augustus a.s. de volgende zitdagen zullen worden gehouden, waar aan belanghebbende advie zen en inlichtingen omtrent financiering enz. zul len worden verstrekt inzake het herstel en de nieuwbouw van door Oorlogs- en Watersnood schade beschadigde of vernielde gebouwen. Deze zitdagen zullen in de volgende plaatsen wbrden gehouden: Woensdag 5 Augustus, van 1416 uur te Oostburg, in Hotel „De Eenhoorn". Dinsdag II Augustus, van 1014 uur te Goes, in het kantoorgebouw van de Stichting voor de Landbouw, Grote Markt 28a. Donderdag 13 Augustus, van 10.3013 uur te Kortgene, in Hotel „De Korenbeurs". Maandag 17 Augustus, van 1316 uur te Hulst, in Hotel „De Graanbeurs". Woensdag 19 Augustus, van 1012 uur te Krab- bendijke, in Café Sinke. Donderdag 20 Augustus, van 1114 uur te Zierik- zee, in het „Huis van Nassau". Vrijdag 21 Augustus, van 1215 uur te Haamstede, in het Hotel Bom. Zaterdag 22 Augustus, van 1113 uur te St. Phi lipsland, in Café „De Druiventros". Donderdag 27 Augustus, van 1113 uur te St. Maartensdijk in Café „Gaakeer". Op ons kantoor te Middelburg kunnen vanzelf sprekend dagelijks inlichtingen enz, worden inge wonnen van 8,30 —12,30 Our en van 18,80—IT uuri

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2