ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Gras» en Klaverzaden ZATERDAG 1 AUGUSTUS 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT DER Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE Nr. 2183. Frankering bij abonnement: Terneuzen. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 11002345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. ©verzicfii Het belangrijkste gebeuren is geweest in de vlak achter ons liggende dagen het dichten van de Kruiningerpolder. Een gevoel van dankbaarheid doorstroomde ons, toen wij hoorden, dat het gelukt was. Dat de man nen van de Rijkswaterstaat en van de aannemers het gapende gat bij de Veerhaven afgesloten had den. Het gat, waarvan wij ons, als leek, de keren, dat wij het bezichtigden, alleen maar afvroegen hoe dat ooit weer goed moest komen. Het gat, waardoor het zeewater van de Wester- Schelde dagelijks tweemaal zijn vernielende werk deed. Gebouwen ondermijnend, goede grond mee slepend en zand terugbrengend. Hele boerenbedrij ven verwoestend, terwijl de boer machteloos moest toezien hoe zijn bestaan langzaam maar zeker in de golven verdween. Wie kan het leed bevatten, wie kan de smart be grijpen, die er in de harten van de slachtoffers da gelijks omging? En nu is het lelijke gat dicht! Nu kan het water weggepompt worden en kan de inventarisatie van de schade beginnen. Nu komt bloot, wat er ver dwenen is, wat nog hersteld kan worden, wat er nog is. En de bewoners van de Kruiningerpolder wacht een geweldige taak. Een taak, die zó zwaar HULST: Maandag 3 Augustus, in „De Graan- beurs", van 3 tot 5 uur. OOSTBURG: Woensdag 5 Augustus, in Café „De Windt". KOUDEKERKE: Woensdag 5 Augustus, in Hotel „Nieuw Walcheren", van 9 tot 1.30 uur. ZIERIKZEE: Donderdag 6 Augustus, in Hotel „Huis van Nassau". KORTGENEDonderdag 6 Augustus, in Hotel „De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 6 Augustus, in Café „De Eendracht". o HULST: Maandag 3 Augustus, van 34 uur, in Hotel „Het Bonte Hert". OOSTBURG: Woensdag 5 Augustus, van 34172 uur, in Café „De Vuijst". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 6 Augustus, van 111 uur, in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Woensdag 6 Augustus, van 3 4Y2 uur, in Café „De Vriendschap". ST. PHILIPSLANDZaterdag 8 Augustus, van 111 uur, in Hotel „De Druiventros". Komt hier met uw vragen op pacht-, Juri4J«ch„ economisch-, sociaal* en têehnifch gebied, is, dat men over grote moed zal moeten beschik ken, om haar aan te vatten en tot een goed einde te brengen. De taak van schoonmaken, opruimen, opbouwen. Een taak van zwoegen en werken, van werken en zwoegen. Toch is er niemand, die er ook maar een ogen blik aan twijfelt of de Kruiningers zullen dit gigan- tenwerk aanpakken en voor elkaar krijgen. Omdat immers de Kruiningers echte Zeeuwen zijn en men weet, dat een Zeeuw de eeuwige strijd met het water steeds tot het einde uitvecht. Daarom zal ook Kruiningen weer herrijzen. Moge het schoner zijn dan tevoren! Laat men deze wederopbouw groots aanpakken. Men bouwe flinke nieuwe woningen. Men beginne een actie van herbeplanting. Maar dit alles is wel toevertrouwd aan de actieve commissie. Zij krijge aller steun! Ja, dankbaar moeten wt> allen zijn, dat een half jaar na de verschrikkelijke ramp de Kruininger polder afgesloten is van het zeewater. En hoop komt in onze harten voor dat andere zo zwaar ge troffen eiland, Schouwen-Duiveland. Als ook de dichting van de gaten bij Schelphoek qn Ouwerkerk vóór de winter mocht gelukken, dan kan men ook daar met het opbouwwerk gaan beginnen. Wij wachten nu nog op de Wet Watersnood- schade. Verschenen is het Voorlopig Verslag van de Tweede Kamer op het Öntwerp van Wet. Hierin hebben dus de leden van.de commissie uit de Tweede Kamer, die dit ontwerp ter bestudering hadden gekregen, hun mening neergelegd. Hun wensen en bezwaren zijn op deze wijze aan de Re gering kenbaar gemaakt, die nu hierop in een „Memorie van Antwoord" zal antwoorden. Daarna kan dan de openbare behandeling plaats vinden. Men verwacht algemeen, dat dit laatste niet vóór September zal zijn. Het is wel eens aardig na te gaan wat indertijd, bij het openbaar maken van het Wetsontwerp Watersnoodschade de mening was van de Z. L. M., en wat thans de Kamerleden over verschillende punten naar voren brachten. Wij willen deze vergelijking hieronder ten aan zien van enkele belangrijke kwesties onze lezers niet onthouden, daar hieruit weer eens blijkt hoe belangrijk voor de boer het werk van zijn organi satie kan zijn. De meningsvorming van de georga niseerde landbouw kan wel degelijk een behoorlijke invloed ten goede hebben op wetten, maatregelen en besluiten van de Overheid. Rechtsgrond voor de vergoeding. In het „Overzicht" in dit blad van 30 Mei j.l. schreven wij, dat er, naar onze mening, voor de vergoeding van de schade van een dergelijke grote ramp wel degelijk een rechtsgrond te vinden was. Een standpunt, dat reeds eerder door het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. was ingenomen. Zulks als reactie op een zinsnede in de Memorie van Toe lichting, waarin het verlenen van schadevergoeding niet als een recht van de slachtoffers werd aan gemerkt, doch meer als een morele aanspraak werd beschouwd. Vele leden uit de commissie uit de Tweede Ka mer nu achtten, evenals de Z. L. M. dus, wel dege lijk rechtsgronden aanwezig voor het vergoeden van de schade. Zo zou, vermeldt het Voorlopig Verslag, om slechts één van de rechtsgronden voor vergoeding te noemen, gewezen kunnen worden op de plicht der gemeenschap, voortvloeiende uit de onderlinge solidariteit, om daar, waar haar leden schade hebben gelopen, deze schade -indien ze althans van betekenis is zoveel redelijkerwijze mogelijk en verantwoord is, over allen om te slaan. Het zou ons te ver voeren op het gehele betoog van het „Voorlopig Verslag" in te gaan. Hoofdzaak is, dat de Kamer zich op bovenvermeld standpunt, dat zeker de instemming van de ramp-slachtoffers zal hebben, heeft geplaatst. Een tweede belangrijk punt is het Rampenfonds en de Huisraadschade. Toen de Regering de gehele huisraadschade vol gens de Memorie van Toelichting op het Wetsont werp wilde overdragen aan het Rampenfonds, ging hiertegen, zowel in de rampgebieden als daarbuiten, een ernstig protest op. Waarom er een onderscheid werd gemaakt tegen schade, geleden in de persoon lijke sfeer en in andere sectoren, was voor velen een raadsel. In het „Overzicht" van 30 Mei schre ven wij hierover: „Men kan zich met recht afvragen of de Overheid de bedoelingen van de gevers aan het Rampenfonds juist heeft aangevoeld. Wij me nen eerder, dat deze gevers, overtuigd als zij waren, dat een volledige vergoeding van de schade tot de onmogelijkheden zou behoren, met hun zo spontaan geschonken bijdragen aan de slachtoffers iets extra's wilden be zorgen." Verheugend is het thans als de mening van vele Kamerleden te lezen, dat alle soorten van schade van Overheidswege behoort te worden toegekend en bij de Wet geregeld. Het Rampenfonds beschou wen deze leden bestemd voor aanvullende doelein den. Vooreerst, zo zeggen zij, behoort daartoe de vergoeding in de sfeer van de immateriële schade, waarbij te denken ware aan het derven van in komsten, waardoor vele getroffenen voor kortere of langere tijd in moeilijke omstandigheden komen te verkeren. Ook vergoedingen in verband met het verlies van kostwinners en voor weduwen en wezen kunnen tot de zorg van het Rampenfonds gerekend worden. In de sfeer van de materiële schade komt wellicht ook in aanmerking de aan vulling op de vergoeding voor schade aan onroe rend goed en aan bedrijfsuitrusting, waarvoor de Regering een credietregeling in uitzicht heeft ge steld en waarin de getroffenen zelve de middelen tot herstel niet hebben. Tevens ware te denken aan het verlenen van aanvullingen op de vergoe dingen voor huisraadschade. Zoals men ziet hebben deze Kamerleden de ge voelens van onze bevolking duidelijk weergegeven en zij hebben bovendien hun spijt erover uitgedrukt, dat de Regering, ondanks het feit, dat .reeds bij de behandeling van de Regeringsnota over de waters nood duidelijk was gebleken, dat de Kamer zich niet kon verenigen met een taakverdeling tussen Overheid en Rampenfonds, zoals die toen was, toch is voortgegaan met dit fonds regelingen te treffen, waarbij de vergoeding van de huisraadschade ge heel tot de taak van dit fonds werd gemaakt. Een derde belangrijk punt betreft de integrale schadevergoeding. Zoals men weet, is er vanuit de rampgebieden steeds aangedrongen op een volledige vergoeding van de materiële schade. De Regering echter stond KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF Z AADIIANDEL KAPELLE-BIEZELINGE voor aanleg van weilanden.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1