C. ZWAGERMAN f IN MEMORIAM ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU PIROLINE-GERST ZATERDAG 11 JULI 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT DER Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2180. Frankering bij abonnement: Temeuzen 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Eeden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Zwagerman, de grote strijder voor de boerenbe- langen in Zeeland, is niet meer. Aan dit werkzame leven, gewijd aan de landbouw, is een einde geko men, en bij dit heengaan past het ons te getuigen van de grote dankbaarheid en waardering van het Zeeuwse boerenvolk, voor al hetgeen deze grote landb'ouwvoorman gedurende zijn lange loopbaan in onze provincie heeft tot stand gebracht. De banden van de overledene met onze Maat schappij waren wel zeer nauw. Van 1906 tot 1913 was hij een van haar ambtenaren, om in het laatst genoemde jaar in 's Rijksdienst over te gaan. Maar de band is gebleven. Zwagerman ontbrak zelden TERNEUZEN Woensdag 15 Juli in Hotel „Des Pays Bas". ZIERIKZEE Donderdag 16 Juli in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 16 Juli in Café „De Eendracht". THOLEN Zaterdag 18 Juli in Hotel „Hof van Holland". OOSTBURG: Woensdag 15 Juli, van 34% uur, in het Café ,>De Vuijst." THOLEN: Zaterdag 18 Juli, van 11—12% uur, in Hotel „Hof van Holland." TERNEUZEN: Woensdag 22 Juli, van 2%—4% uur in Hotel „Des Pays-Bas." AXEL: Zaterdag 25 Juli, van 34% uur, in Hotel ,,De Lozanne." Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. -o ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN WATERSNOODSCHADE. HULST: Maandag 13 Juli, Hotel „Korenbeurs", van 1316 uur. GOES: Dinsdag 14 Juli, Grote Markt 28A, van 1014 uur. KRABBENDIJKE: Woensdag 15 Juli, Café „Sin- ke", van 1012 uur. ZIERIKZEE: Donderdag 16 Juli, in het „Huis van Nassau", van 1114 uur. ST. PHILIPSLANDZaterdag 18 Juli, in Café „De Druiventros", van 1113 uur. ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 23 Juli, in Café „Gakeer", van 1113 uur. In de maand Juli worden te Middelburg en Oost burg geen zittingen gehouden. op de vergaderingen der Z. L. M., waar hij een zeer geziene figuur was, die als adviseur ten zeerste werd gewaardeerd. Nagenoeg vijfenveertig jaren zonder onderbreking is Zwagerman in Zeeland als consulent werkzaam geweest, en op welk een wijze! Hij was als het ware een geboren consulent, die door zijn persoonlijkheid, zijn levensvreugde, des kundigheid en eerlijkheid, en zijn tact om met men sen om te gaan, reeds spoedig na zijn optreden in Zeeland, het vertrouwen van de boeren wist te winnen, welk vertrouwen in de loop der jaren is uitgegroeid tot 'n gezag, zoals wel geen ander land- bouwvoorman in Zeeland bij de boeren tot nu toe heeft genoten. Hij besch'kte bovendien over andere eigenschappen die hem bij uitstek tot een consu lent maakten van formaat, n.l. een helder ver stand, een levendige geest, een welversneden pen en niet te vergeten de gave van het wootd als wei nigen. Wat heeft deze man met name in het Zeeuwsch Landbouwblad en elders niet gepubli ceerd, hoeveel rapporten zijn er niet van zijn hand verschenen en hoeveel honderden lezingen heeft hij in de loop der jaren gehouden, waaruit telkens weer bleek dat hij niet alleen de stof die hij behan delde beheerste, maar tevens de gave bezat deze kennis op voor ieder begrijpelijke wijze in woord en geschrift uit te dragen. Het is niet te verwonderen dat deze boerenraads- man, met zijn rijke fantasie en zijn durf tot het nemen van initiatieven, gedurende zijn lange loop baan veel tot stand heeft kunnen brengen op zijn eigenlijk terrein, de melkverwerking en de veever betering. De melkverwerking en de veeverbetering in de ruimste zin, die bij zijn komst in Zeeland nog in de kinderschoenen stonden, zijn vooral door zijn werk tot volle ontplooiing gekomen, n.l. door de oprichting van fabrieken, melkcontröleverenigin- gen, stierenhouderijen en in de laatste jaren het K. I.-station voor Zeeland. De oprichting van de Zeeuwsche Melkfederaties in de dertiger jaren, die een einde maakte aan de chaos op het gebied der consumptiemelk in Zeeland, is -eveneens aan zijn scheppende geest te danken. Niet alleen was hij voorlichter der boeren, maar zijn zin voor studie en onderzoek, deed hem ook doordringen tot de kern van problemen die op dat moment nog nieuw waren, zoals zijn fundamenteel onderzoek naar het tot waarde brengen van een belangrijk bijproduct der Zeeuwse akkerbouwbe drijven zoals suikerbietenkoppen en -bladeren, of naar de gebruikswaarde en arbeidsprestaties van het paard, om er maar enkele te noemen. De in vloed en waardering van zijn werk kwam o.a. hier door veel verder dan de grenzen der provincie. Het was niet de melk alleen of onze viervoetige huisdieren die zijn intense belangstelling hadden, want behalve veeverbeteraar had de heer Zwager man ook intense belangstelling voor de grote o.a. economische problemen, waarvoor de landbouw en ons volk werden geplaatst. Zijn actie voor een rechtvaardige vergoeding der geleden oorlogsscha de, en zijn streven om te komen tot de aanleg van waterleiding in de weidegebieden van Walcheren en elders zijn hiervan duidelijke voorbeelden. De waardering van de Zeeuwse boerenstand voor het werk van de heer Zwagerman is meermalen ondubbelzinnig tot uiting gekomen, eerst bij zijn vijfentwintig jarig ambtsjubileum en in 1951 op nieuw bij zijn aftreden als zuivel- en veeteeltconsu lent. De Z. L. M. bood hem de hoogste onderschei ding aan waarover zij beschikt n.l. het ere-lidmaat- schap der Maatschappij; de Overheid erkende zijn verdiensten door de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Men kan slechts bewondering hebben voor de wilskracht en het doorzettingsvermogen van deze man die reeds vele jaren sukkelde met zijn gezond heid. Een doorzettingsvermogen dat wel eens aan leiding gaf tot een te halsstarrig vasthouden van eigen standpunt. Zijn levendige geest was altijd bezig, ook toen hij reeds ambteloos burger was. Studerend en schrijvend over landbouwproblemen, tot zijn ogen verder werken welhaast onmogelijk maakten. Maar bij al dat werk wist de overledene toch altijd nog tijd te vinden voor zijn kinderen en zijn familie, waarvan hij, hoe kan het ook anders, het middelpunt vormde. Zij zullen veel, zeer veel aan hem missen, en onze gevoelens van deelneming gaan dan ook allereerst naar hen uit. Voor agrarisch Zeeland is het een voorrecht ge weest, dat een voortreffelijk man als Zwagerman zolang in onze provincie heeft mogen werken. De tijd kent geen stilstand, doch wij zijn over tuigd dat de naam Zwagerman bij de huidige boe- rengeneratie zal blijven voortleven als een voor beeld van een plichtsgetrouw, toegewijd werker voor de agrarische belangen. En wanneer deze herinnering in de loop der tijden zal vervagen, dan zal ,,'tHof Zwagerman," het voorbeeldbedrijf De Scheldemonden te Grijpskerke, tot in lengte van jaren de herinnering levendig houden aan de man die voor Zeeland heeft gewerkt zolang de krachten daartoe hem gegeven waren. God geve zijn ziel de eeuwige rust na een welbe steed leven op aarde. D. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Het bier is weer best, Maar bier van is nog beter!

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1