NOTULEN EVACUATIE-VEE THOLEN y y y t y y ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD van de Algemene Vergadering der Zeeuwse Landbouw Maatschappij gehouden op Maandag 22 Juni 1953 ie 1,30 uur in de zaal van de heer Krijger ie Goes. Presentielijst: Aanwezig zijn de heren: Ir. M. A. Geuze, Alge meen Voorzitter; P. Scheelede Putter, Vice-Voor- zitter; Mr. J. F. G. Schlingemann, Algemeen Secretaris-Penningmeester; Ir. J. Bos, Adjunct- Secretaris; W. C. Sinke en J. de Lange, Notulisten. Voorts zijn aanwezig ruim 600 leden en belang stellenden, waaronder vertegenwoordigers van ruim 50 afdelingen. Openingsrede Voorzitter. (Deze is elders in dit blad opgenomen). De Voorzitter zegt zeer verheugd te zijn, dat zo veel leden der Maatschappij aan de oproep gevolg hebben gegeven. Hieruit blijkt duidelijk de belang rijkheid dezer vergadering, vooral voor de door de overstroming getroffenen. Een speciaal woord van welkom richt de Voor zitter tot de heer C. Philipse, in diens hoedanigheid van Wnd. Voorzitter van het Provinciaal Bestuur voor Zeeland, dat op zeer te waarderen wijze op de bres staat voor de belangen der Zeeuwse Gemeen schap in deze moeilijke tijd. Voorts heet de Voorzitter welkom de Burge meester van Goes, Mr. W. C. ten Kate, welke op nieuw blijk geeft van de belangstelling van de zijde van het gemeentebestuur voor de belangen van het agrarisch volksdeel. Het verheugt de Voorzitter mevr. Huijsman Griep, Presidente van de Bond van Plattelands vrouwen, welkom te kunnen heten. Waar in de getroffen gebieden, aldus de Voorzitter, de taak van de huisvrouw als een zeer moeilijke kan wor den aangemerkt, zo komt het belangrijke werk van de Bond van Plattelandsvrouwen vooral in deze tijd bijzonder naar voren. De Voorzitter begroet voorts Mr. W. F. E. Baron Van der Feltz, die als lid van de Tweede Kamer in het verleden reeds heeft blijk gegeven met grote taaiheid en volharding voor de Zeeuwse belangen op de bres te staan. Een woord van welkom spreekt de Voorzitter tevens tot de vertegenwoordiger der Noord-Bra- bantsche Mij. van Landbouw; tot de vertegenwoor diger der Kamer van Koophandel; tot de Secreta ris van de Prov. Stichting voor de Landbouw, tot •de heer Stam van de Dienst Wederopbouw Boerde rijen en tot de Ereleden en adviserende leden. Spr. stelt het tevens op prijs dat ook zovele belangstel lenden aanwezig zijn, die met het herstel en de uit voering der schadevergoeding in de toekomst te maken zullen hebben of reeds hiermede hadden. Ook tot de heer J. A. van Nieuwenhuijzen als Voorzitter van de Landbouwherstelcommissie van de Stichting voor de Landbouw richt spr. woorden van welkom. De heer Van Nieuwenhuijze, zelf midden in het rampgebied woonachtig, beschikt ook reeds over een jarenlange ervaring op dit ge bied en dit kan ons slechts tot voordeel strekken. Een woord van waardering spreekt de Voorzitter tot de Persvertegenwoordigers voor de wijze, waar op de Zeeuwse belangen en noden worden behar tigd en ter kennis gebracht. Tenslotte verwelkomt de Voorzitter in het bij zonder de heer Ir. S. L. Herweijer, die op deze ver gadering over het ontwerp-wet op de watersnood- schade zal spreken. De Voorzitter zegt, dat de heer Herweijer even eens tot de conclusie zal zijn gekomen, dat de pro blemen thans weer anders liggen, dan bij de vorige inundaties en dat theorie en praktijk niet altijd overeenkomen, doch vaak tegenvallers en onbe grijpelijkheden te zien geven. Wij hopen, dat U Uw werk, al wordt dit aanvan kelijk door de procedure nog steeds geremd, straks met voortvarendheid en tot heil der landbouwende bevolking zult kunnen doorzetten, aldus de Voor zitter. Notulen Algemene Vergadering 15 December 1952. De notulen van de Algemene Vergadering van 15 December 1952 worden ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld. Mededelingen. De Voorzitter doet mededeling van ingekomen berichten van verhindering van de Commissaris der Koningin, Ir. J. D. Dorst, Mr. E. Kuijlman, Ir. P. R. Bouman en de heer Hendrikse. De Voorzitter geeft vervolgens een overzicht van de voorlopige cijfers der Mei-inventarisatie, welke nog voor wijzigingen vatbaar zijn. 1952 1953 Wintertarwe 74.000 ha 42.000 ha Zomertarwe 8.000 ha 22.600 ha Gerst 70.000 ha 102.000 ha Rogge 183.000 ha 169.000 ha Haver 132.000 ha 135.000 ha Maïs 14.000 ha 10.000 ha Vlas 33.600 ha 26.900 ha Suikerbieten 62.000 ha 67.000 ha Klei-consumptieaardappelen 53.985 ha 46.000 ha Zand-consumptieaardappelen 67.000 ha 63.000 ha Fabrieksaardappelen 38.000 ha 38.000 ha Koolzaad 5.700 ha 4.400 ha Bij vele gewassen vooral bij de gerst zijn tevens de oppervlakten geteld die in de geïnundeer de gebieden werden uitgezaaid. Dergelijke gewas sen zullen vaak practisch niets opleveren. In het rampgebied werd 6300 ha vlas minder uit gezaaid. De verhoging van het suikerbieten-areaal komt op rekening van het Noorden van het land. Ook hier geldt echter dat in het rampgebied vele ge wassen mislukt zijn. De Voorzitter deelt in aansluiting hierop mede, dat ruim 4.000 ha aardappelen meer voor de keu ring zijn aangegeven dan in 1952 (thans 31.892 ha; in 1952 27.830 ha). Wat de zaai-uien betreft is dit 1100 ha meer dan in 1952, waarvan in Zeeland 500 ha meer dan in 1952. Vereenvoudiging Loonadministratie. De Voorzitter doet hierna enige mededelingen over het dezer dagen bij de Tweede Kamer inge diende wetsontwerp, hetwelk ten doel heeft enige bepalingen van de loonbelasting en de verevenings heffing te coördineren met overeenkomstige bepa lingen van de sociale verzekeringswetten. Spr. zegt, dat men dit moet zien als een eerste stap op de weg van vereenvoudiging, die zeer zeker is toe te juichen, doch waarvan men nog geen al te grote verwachtingen moet koesteren. In dit verband wijst de Voorzitter op de eigen bedrijfsverenigingen, die zonder twijfel ook nog veel tot vereenvoudiging van een en ander kunnen bijdragen. Het verdient aanbeveling hierop in de toekomst aan te dringen. Benoeming leden van verdienste. De Voorzitter draagt vervolgens namens het Hoofdbestuur de heren P. van Nieuwephuijze te Kattendijke, Simon van Hoeve te Axel en Em. Ha- verbeeke te IJzendijke ter benoeming tot leden van verdienste, wegens hun 50-jarig lidmaatschap der Z. L. M., voor. De vergadering betuigt met applaus haar in stemming. De Voorzitter brengt de nieuw benoemde leden van verdienste, voorzover aanwezig, de gelukwen sen over en spreekt de hoop uit, dat zij nog lange tijd in gezondheid het werk der Maatschappij kun nen meemaken. Verslag Financiële Commissie nazien rekening 1952. Op verzoek van de Voorzitter brengt de heer Suurland namens de financiële commissie verslag uit van de controle der jaarrekening 1952. In het verslag wordt de wenselijkheid naar voren gebracht, dat meer coöperatieve verenigingen lid der Z. L. M. zouden worden en dat de achterstallige contributie ad ƒ400,spoedig door de betrokken afdelingen zal worden afgedragen. De rekening 1952 sluit met een voordelig saldo van 3.075,61, terwijl daarnaast 5.000,kon wor den afgeschreven op de practisch oninbare vorde ring op de Landstand en ƒ3.000,kon worden ge reserveerd voor onderhoud van het Landbouwhuis. De commissie adviseert bij monde van de heer Suurland de vergadering de rekening goed te keu ren en de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering betuigt met applaus haar instem ming. De Voorzitter dankt de commissie voor haar ver slag en zegt verheugd te zijn, dat het bij de contri butieverhoging gestelde doel een overschot op de rekening 1952 is bereikt geworden. Hoewel dus 1952 in financieel opzicht gunstig voor de Z. L. M. is geweest, ziet het er voor 1953 geheel anders uit. Door de watersnood zal de Z. L. M. dit jaar niet minder dan 32.000,aan contributie derven, wat bij een begrotingstotaal van ongeveer 100.000,natuurlijk zeer belangrijk is. Hiertegenover staat wel de geste der zuster maatschappijen, die een belangrijk aandeel in het tekort zullen opvangen, doch daarnaast zullen toch ook de niet-getroffen leden met een extra bijdrage de Maatschappij veel steun kunnen geven. Aan extra bijdragen werd tot dusverre ongeveer ƒ3.000,ontvangen, wat enerzijds verheugend is, doch anderzijds nog te weinig is, om de Z. L. M. in staat te stellen het werk op de gewone voet voort te zetten. c De Voorzitter zegt, dat het werk der Maatschap pij dit jaar meer dan ooit nodig zal zijn en acht het zijn plicht om voor de mogelijkheid om dit werk aan te kunnen, op te komen. Indien per lid een extra bijdrage van gemiddeld enkele guldens kan worden betaald, zal het mogelijk zijn een sluitende rekening te krijgen. Hoewel met dit bedrag nog niets aan steun van getroffen kringen en afdelin gen kan worden gedaan. Met een opwekking aan de leden zich in deze van hun morele plicht te kwijten besluit de Voor zitter zijn mededelingen en geeft het woord aan de heer Herweijer, (Het versiag van deze lezing vindt U elders in dit nummer afgedrukt).. Vele veehouders in Zeeuwsch-Vlaan- deren zullen nog gastvrijheid betonen aan Thools evacuatie-vee tot dit na jaar, hetgeen zeer wordt gewaardeerd. Er zijn echter ook houders, die niet in de mogelijkheid zijn langer gastvrij heid te bieden, of gedupeerden in Tho- len, die enig vee terug kunnen inschik ken. Het is de bedoeling dit vee in de week van 6 Juli a.s. terug te voeren. Zeeuws-Vlaamse veehouders, die hun rund kwijt moeten, borden dringend verzocht vóór 1 Juli a.s. de districts controleur van de Gezondheidsdienst voor Dieren daarvan in kennis te stel len. Deze laatsten worden verzocht hun collega ,W. A. de Wilde te Sint- Maartensdijk deze berichten door te geven, opdat voor gezamenlijk ver voer kan worden zorg gedragen. Thool- se eigenaren van evacuatie-vee, die vee terugwensen, of weten, dat bepaalde dieren niet langer kunnen blijven, wor den eveneens dringend verzocht de heer De Wilde daarvan in kennis te stellen. Ook dienen de laatsten daar kennis te geven van de dieren, die reeds verkocht zijn. v y y y y y y i y y y y y y y y y y y y y y S y y y y y y y y y y y y y y y y y y y v Discussie rede Ir. Herweijer. De Voorzitter wil in de eerste plaats de heer Herweijer dank brengen voor zijn helder betoog. Alvorens op enkele punten nader in te gaan meent spreker de heer Meijers gelegenheid te moe ten geven enige fiscale mededelingen te doen. De heer Meijers betoogt, dat tengevolge van de ramp bij de gedupeerden de voorjaarskosten ach terwege zijn gebleven, waardoor de winst over het boekjaar voor de ramp vergroot wordt. Aan de Minister is nu voorgesteld om de winst van het afgelopen boekjaar te koppelen aan de winst in de volgende 4 jaren en dan de uitkomst te delen door 5. Indien zulks niet uitvoerbaar mocht blijken te zijn, is gevraagd de niet gerealiseerde kosten als onbelaste reserve te laten opvoeren op de balans. Verder is verzocht om de kapitaalschadeuitke- ring boven de boekwaarde van verloren gegane boomgaarden met een vast percentage van 20 te belasten en niet volgens de progressieve methode. Omtrent deze belangrijke punten is nog overleg gaande. De Voorzitter merkt na dit fiscale intermezzo op, dat de heer Herweijer enkele misverstanden heeft weggewerkt. Evenwel meent hij aangaande artikel 17 er op te moeten wijzen, dat voor de vergoeding van verloren gegane bedrijfsvoorraden een vergoe ding tegen marktprijs z.i. de enige billijke weg is, evenals dit voor vee geschiedt. Spreker wijst in dit verband op de handelaar die voor zijn verloren gegane goederen wel de markt- prijswaarde vergoed krijgt, terwijl de goederen die opgeslagen liggen bij de coöperaties tegen kostprijs vergoed zouden worden. Dit is z.i. meten met twee maten. De heer M. A. Kostense wijst op het grote aan tal pachtbedrijven in Zeeland en vraagt of er geen gevaar bestaat, dat wanneer de schade aan ver loren gegane gebouwen aan ,de eigenaar wordt uit betaald, deze niet genegen zal zijn te herbouwen. Waardoor de pachter zonder gebouwen komt te zitten. De heer Herweijer antwoordt, dat de herbouw van gebouwen niet juist geredigeerd is in art. 13. Zijn standpunt in dezen is echter, dat, indien men niet wil herbouwen, bekeken zal moeten wor den of de herbouw noodzakelijk is voor de uitoefe ning van het bedrijf. Zo ja, dan moet herbouw plaats vinden. De heer Glerum van de Dienst Wederopbouw, merkt in dit verband op, dat de Wet op de waters nood geen herbouwplicht kent; dit in afwijking op de wet op de materiële oorlogsschade. Indien men echter niet herbouwt, wordt daardoor de uitkering tot een mimimum gereduceerd. De heer Moerman merkt op, dat de gipsnormen voor zwaardere gronden z.i. te laag zijn gesteld, gezien de ervaring opgedaan bij de vorige inun datie. De heer Herweijer wijst er op, dat over dit punt uitvoerige besprekingen zijn gevoerd met de Rijks- land- en Tuinbouwconsulenten. De normen zijn zo ruim mogelijk genomen, hoewel deze voor een be paalde grondsoort misschien wel eens ongunstig uitvallen. De heer C. Philipse zou in artikel 55, aangaande

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 4