MARKTBERICHTEN EMIGRATIE kansomes Uit een geheim iveekbock van Bram uit de Slikhoek ontvangen boekwerken AANBOUW-WERKTUIGEN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD We zijn er eens uit geweest en ons land door- gereids, na maandenlang gedwaald te hebben door de bieten, aardappelen, vlas en granen. En altijd maar strijd gevoerd te hebben met het onkruid, dat steeds maar opkwam en zich niets aantrok van droogte en koude. Het doet de boer ook goed er eens uit te zijn. En zo hebben we de grote stad eens bekeken en ons gewaagd in het drukke stads gewoel. En medelijden gekregen met die mensen, die steeds maar jagen en jachten. We hebben ze zien dringen met drommen voor de bioscoop om het pas gevierde sprookje der kro ning in Londen te zien, een kleurenfestijn om nooit te vergeten. We zijn ook, omdat we vroeger altijd amateurtoneelspeler zijn geweest, naar de Stads schouwburg geweest en daar de Haagse Comedie Colombo zien opvoeren. Prachtig mooi, kunst met een grote K. We zijn door de verlichte grachten en havens gevaren en hebben oud-Amsterdam uit het water bewonderd. En veel schoons in musea gezien; de prachtige schilderijen waar oude mees ters hun gehele ziel in hebben gelegd. We zijn door de nauwe straatjes van Amsterdam gelopen, maar kregen daar ruimtevrees, wij, de mensen van de grote verten, voelden een druk op ons- liggen door de steile muren. We bezochten het eiland Marken, dat over enige jaren geen eiland meer zal zijn en zagen daar de karakteristieke klederdrachten, die meer uit het oogpunt van bijverdienste dati als dracht worden gedragen. We liepen in Monnikendam door het oude vissersplaatsje met zijn mooie oude toren met klokkenspel, daarna door Voletidam. Dat verschilt met Marken, omdat Volendam R. K. en Marken Protestant is. In Broek en Waterland zagen we in de kerk een prachtig gebeeldhouwde kansel, die geschonken was door een pas gehuwd paar in de 17e eeuw; een pronkstuk van houtsnijwerk, uitgevoerd in ebben hout, palissander en rozenhout. Ook was daar een collectezak waaraan van onder een bel hing om de slapers wakker te maken, wanneer de Broeker wat vroeg aan 't melken was geweest, de dag heet en de preek lang en saai was. Vandaaruit zochten we op de Veluwe enige rust in de bossen, waar men zich in een andere wereld waant, dan in de drukke stad. Alles vredig en stil, alleen een enkele vogel zong zijn lied vanuit een hoge spar, een liedje van verlangen. We zochten daar een oude Veluwse boer op, die nog laat wat gras maaide. Zijn drie kleine rode koeien lagen er met weinig zeggende dromerige ogen naar te kijken en één er van herkauwde, alsof dit alles haar niet aanging. En toch was het haar winter- kost, hetwelk haar baas stond te maaien. Zijn rogge stond maar armelijk en zijn aard appels zijn maar erg schriel. Toch zei de boer: hij was gelukkig. Zijn boerderijtje van 4 gemet, hield hem, zei hij, met zijn 70ste jaar nog van Drees. Hij had niemand nodig. Zijn kinderen waren al getrouwd en werkten allen op de fabrieken. Ze werken tegenwoordig niet graag meer lang, zei hij, doch zijn werk was veel mooier en veelzijdiger. Zo gaf die oude Veluwse boer ons nog een lesje. Geluk is niet aan rijkdom gebonden; zijn werk op dat kleine gedoetje gaf hem arbeidsvreugde en geluk. Door de stille bossen kwamen we in het nieuwe boerenland de N.O.P. Hoeden af voor het grote werk dat daar is geschied. Op de bodem der Zuiderzee, waar eens 4 tot 5 m water stond, rijzen de dorpen uit de grond op; staan de prachtige boer derijen met twee of vier op de hoeken der grote kavels en groeien er gewassen de één al beter dan de ander. De erwten geel en wit van het bloeien, het vlas tot 1 m lang, de aardappels met ongekend lang loof en de graanstand ook veelbelovend. Het is een pracht boerenland waar de jonge boeren en arbeiders wedijveren om de hoogste opbrengsten te krijgen. Nogmaals, hoeden af voor de nieuwe boeren stand in de N.O.P. Het was Vrijdag fokdag der paarden en Zaterdag concours-hippique. Wat wil je nog meer. Veel en mooie paarden gezien, veel Zeeuwen gezien, veel vrienden uit ons gewest de hand gedrukt. Wat is het een zegen veel vrienden te hebben. Een mens zonder vrienden heeft geen leven en is arm. Na vele genoegens weer thuis, gesterkt voor de arbeid. Straks komt de oogst, die ook in ons Zeeland veel beloofd. Het is een genot straks deze weder in te halen na de arbeid van een jaar. We genieten van het oogstwerk, dat veel werk vraagt, maar toch de vervulling is van veel verwachting. Aan Bram uit de Droge Hoek. In de N. O. P. ontving ik uw felicitatie. We hopen met U nog vele jaren. Zeg, Plone en Wullem zijn naar Parijs geweest, daar hoor je de volgende week van. ('t Wordt an ders te lang.) RAADGEVINGEN VOOR DE BOER. Uitg. Mij „Ceres", Meppel, 5,90. Wie het eerste hoofdstuk van dit boek opslaat, heeft licht in eerste opwelling de neiging om de uitgever er van te verdenken, dat hij om een leer boek voor de ambachtsschool een verkeerd omsk.g heeft geplakt. Bij nader inzien verandert de lezer van inzicht en komt hij tot geheel andere ontdekkingen. Toch heeft de verdere inhoud nog veel te maken met de afbeeldingen van allerhande gereedschappen, die we op de eerste bladzijden aantroffen. In hoofd zaak wordt de boer opmerkzaam gemaakt op aller lei hulpmiddelen in het bedrijf, die hij zelf kan vervaardigen, wanneer hij een zekere dosis handig heid bezit. De oorspronkelijke Deense uitgave be vat daarnaast nog raadgevingen, die meer met de cultuur van de verschillende gewassen te maken hebben, als ziektenbestrijding, jacht, bos en grond onderzoek. Deze zijn door de bewerker weggelaten, omdat we in Nederland op dit gebied reeds uit gaven kennen, die een zekere faam genieten en er geen behoefte aan duplicaten bestaat. De bedoeling van het boek kan zeker niet uit sluitend weergegeven worden met de omschrijving het uitsparen van werkzaamheden door ambachts lieden. Men kan bezwaren hebben tegen de bedra gen, die de rekeningen van deze lieden vertonen na hun bezoeken; voor de belangrijke reperaties en verbouwingen worden ze toch wel op het bedrijf ontboden. Maar wat gebeurt er met de kleine kar weitjes? Blijven deze niet meest bewaard tot een regenachtige dag, waarop ze dan telijf worden ge gaan met een hamer met losse steel, een zaag, die, na een paar streken, is vastgelopen als een wig of een beitel, die in lange jaren geen contact heeft gehad met de slijpsteen? Goed gereedschap is ook hier het halve werk. Verder is de vorm van uitvoering een kwestie op zichzelf. Hierbij kan in de regel een kleinè schets- tekening niet ontbeerd worden in die gevallen, dat nieuwe ideeën moeten worden verwerkt. Het boek bevat een schat van „eieren van Columbus", meren deels verduidelijkt door aardige schetjes. Als er geen schetjes bij de beschrijving zijn opgenomen, merkt men terdege dat ze in de meeste gevallen wel noodzakelijk zijn. Zodat een aantal raadgevin gen ons vrij duister is gebleven. Het boek bevat de volgende hoofdstukken: De werkplaats Het land De Oogst De hak- vruchten De huisdieren De gebouwen Ge reedschappen en machines Afrasteringen Landbouwwerktuigen Diversen en Motorstorin gen. Niet alle hoofdstukken hebben betrekking op het uitvoeren van allerlei kleine werkjes. Zo vin den we o.a. de schatting van leeftijd van paard en koe, het schatten van de hoeveelheid hout, die een boom levert, oppervlakteberekeningen en oorza ken van motorstoringen. Onze aanmerkingen hebben meer betrekking op onderdelen dan op fundamentele punten. Een mui zenval, gemaakt van een baksteen en drie stokjes, is gemakkelijk te tekenen, doch we vrezen dat de muizen er oud bij zullen worden. Elders in het boek troffen we een andere metho de voor het vangen van deze dieren aan, die meer kans op succes zou kunnen geven. Het omwippen van een wagen met aardappelen door het omhoog laten lopen van de wielen aan één zijde, verwijzen we naar landen, waar „Wild- West-"methoden ingang hebben gevonden. In ons land zou alleen de wagenmaker er plezier van be leven. Het boek houdt overigens nog geen reke ning met de invoering van de luchtbandwagen, zodat verschillende raadgevingen veranderd zou den moeten worden of achterwege zouden kunnen blijven. Maar genoeg aanmerkingen; er blijven 127 blad zijden over, die ieder voor zich wel wat goeds en leerzaams bevatten. Lees daarom dit boek maar eens; vooral op het gemengde bedrijf kan er veel leerzaams uit geput worden. B. Op een groot veebedrijf in de staat Texas kan een veeverzorger worden geplaatst. Het loon be draagt 150 dollar voor de eerste 6 maanden en daarna 175 dollar of meer, al naar gelang van de capaciteiten. De boer is bereid zich garant te stel len. Men dient er rekening mee te houden dat het klimaat warm is. Deze vacature is vooral geschikt voor ongehuwden. Aanmeldingen schriftelijk en zo spoedig moge lijk aan het Secretariaat van het A. L. E. C., Land- bouwhuis, Goes. VHAAJr UW HAAOLLAAA I r. h t K AH K t N l V A N W l G O E algemeen overzicht. De binnenlandse graanmarkt was in de week van 15 tot en met 20 Juni kalm gestemd, met een ge ringe omzet. De vraag was gering, doch anderzijds bleef ook het aanbod klein, waardoor de meeste arti kelen goed prijshoudend bleven. In rogge werden nog goede kwaliteiten, geschikt voor de bakkerij gezocht, doch deze waren moeilijk te vinden. Op de nieuwe oogst kwamen meer offertjes in de markt tegen lagere prijzen, mede veroorzaakt door aanzienlijk lagere buitenlandse offertes. Zomergerst was, onder invloed der verlaagde bui tenlandse gerstprijs iets gemakkelijker te koop. Een regelmatige vraag bleef evenwel bestaan, zodat het kleine aanbod vrij vlot werd opgenomen. Op de nieuwe oogst kwamen weinig zaken tot stand. Zowel de vraag als het aanbod bleef gering. Inlandse haver bleef goed prijshoudend. Speciaal naar goede kippen- haver bestond een flinke vraag. Als geheel sloot de markt prijshoudend met weinig zaken. fruit afzet 18—24 juni 1953. De kruisbessen-aanvoer liep op een eind. De ge veilde hoeveelheden werden steeds kleiner. De prij zen waren aan de lage kant en varieerden van 15 tot ruim 20 cent. De aardbeien-aanvoer nam snel toe. Flinke hoe veelheden, tot 60 a 80 ton per dag, werden geveild. De export gaf hoge prijzen90140, het binnenlandse gedeelte voor de verse consumptie liep van 70125. Het meerendeel der aardbeien werd voor het vat geveild. De vraag hiernaar nam steeds toe met op trekkende prijzen van 85 tot rond 100 per 100 kg. Tot Woensdag door de groter wordende aanvoeren een inzinking kwam tot 80 a 90. Kersen, in hoofdzaak Rivers, deden van 10050 in dalende lijn. Rode bessen, Jhr. v. Tets, deed eerst 110—150, later 40—60 ct. In de aardbeien komt veel rot voor. Over 't alge meen is het zachte fruit zWak ais gevolg van het natte weer. Veemarkt botterdam. Op de veemarkt té Rotterdam waren in totaal 1587 stuks vee aangevoerd. Daarbij waren 988 vette koeien en ossen en 599 varkens. De handel in vette koeien was redelijk bij prijzen van ƒ2,40 tot ƒ3 per kg ge slacht gewicht. Vette varkens waren niet geheel prijshoudend en brachten 1,86 tot 1,91 levend ge wicht op. PAARDENMARKT UTRECHT. Op dc paardenmarkt te Utrecht waren Maandag 400 paarden aangevoerd. De prijzen varieerden voor luxe paarden 900 tot 1100, voor werkpaarden van ƒ750 tot ƒ950 en voor oude paarden van ƒ500 tot 750. Paarden ouder dan drie jaar noteerden ƒ650 tot ƒ900; paarden beneden 2 jaar ƒ500 tot ƒ725. Voor veulens werd ƒ250 tot ƒ505 betaald en voor hitten 300 tot 625. Slachtpaarden noteerden 1,60 tot 1,80 per kg. De handel was stug. VEEMARKT 's-IIERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 4474 stuks vee, zijnde: 1433 runderen, 378 vette kal veren, 549 nuchtere kalveren, 75 fokzeugen, 318 slachtzeugen, 102 lopers, 1275 biggen, 172 schapen, 163 lammeren en 9 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van ƒ825—ƒ1025; Guiste koeien ƒ560—ƒ760; Kalfvaarzen 725—1000; Klam- vaarzen ƒ670—ƒ700; Guiste vaarzen ƒ565—ƒ675; Pinken ƒ385—ƒ485; Graskalveren ƒ225—ƒ300; Fok- kalveren ƒ95—ƒ155; Nuchtere slachtkalveren ƒ45— ƒ59; zware soorten ƒ62,50—ƒ80; Drachtige zeugen ƒ240—ƒ320; Lopers ƒ60—ƒ72; Biggen ƒ32—ƒ48; Schapen ƒ60—ƒ80; Weilammeren ƒ35—ƒ52; Zuig- lammeren 5870. Aanvoer van slachtvee: 736 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten liepen tot ƒ3,05, le kw. ƒ2,85—ƒ2,95, 2e kw. 2,652,75, 3e kw. 2,352,45, vette stieren ƒ2.60—ƒ2,65; worstkoeien ƒ2,10—ƒ2,20, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren zware soorten van ƒ2,502,75 idem middenklasse ƒ2,20—ƒ2,40; idem lichte soorten ƒ1,80ƒ2,10; Nuchtere slachtkalveren ƒ1,25ƒ1,35; zware soorten ƒ1,40—ƒ1,75; Slachtzeugen 1,52 ƒ1,62, niet 4 kg tarra, alles per kg lev, gewicht.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 12