OPENINGSREDE Het jaar 1953 drukt ons neer ZATERDAG 27 JUNI 1953. WAARIN OPGENOMEN HÉT NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen GEHOUDEN DOOR DE ALGEMEEN VOORZITTER DER Z. L. M. Ir. M. A. GEUZE OP DE ALGEMENE VERGADERING TE GOES D. J. VAN DER HAVE GRAS- en KLAVERZADEN No. 2178. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang t - •*8Jr ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen is slecths geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L. M. en N.-Br. Mij van Landbouw ontvan gen het blad gratis. ;i ABONNEMENTSPRIJS voor niet-leden van deze organisa ties bedraagt 10,per jaar bij vooruitbetaling. Redactie: Secretariaat der Z. L. M. Landbouwhuis Goes Tel. K 1100—2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,25. Incassokosten 0,20. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën uiterlijk Dinsdagavond aan de Uitgeefster N. V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen. Laten wij beginnen hen te geden ken van wie velen anders wellicht met ons in Zierikzee dit jaar deze Algemene Zomervergadering onzer Maatschappij zouden hebben bezocht. Dat zij ondanks hun bewogen graf mogen rusten in vrede. De taak voor de nabestaanden en overlevenden is zwaar. De Regering is blijkens de Memorie van Toelich ting bij de Wet op de Watersnood- schade 1953 van mening, dat de ge volgen van de ramp van zo ernstige omvang geweest zijn, dat deze slechts door het gezamenlijke Nederlandse volk kunnen worden gedragen. „Zij is van oordeel, dat slechts door ver lening van Overheidswege van finan ciële hulp voor herstel en wederop bouw een ernstige economische ont wrichting en sociale repercussies in de geteisterde gebieden kunnen wor den voorkomen". Waar heden Ir. Herweijer voor ons zal spreken over: „Herstel en vergoe ding van de Watersnoodschade", is het veeleer onze taak een nawoord dan een voorwoord dienaangaande te spreken. Toch zullen wij in verband met bovengenoemde uitspraak van de Regering nog een enkele opmerking maken. Goethe's Faust citerende, stel ik: „Bedenk het Wat, maar bedenk nog veel meer het Hoe!" Het Wat betreft het voorkomen van ernstige economi sche ontwrichting en sociale reper cussies en daarbij zullen wij allen en zeker ook de volledige Staten van Zuid-Holland en Zeeland zich kunnen aansluiten. Het Hoe heeft in het ant woord van de Regering in de artike len der Wet een te geringe weerklank kunnen vinden. Waar toch gaat het de bevolking van de rampgebieden om? Immers toch om na langere jaren niet tot de conclusie hoeven te komen, dat een blijvende achterstand ten opzichte van het economisch leven en de so ciale toestanden bij de rest van Neder land ontstaan is, zoals wij reeds meer dere malen hebben betoogd. Ergo eenzelfde streven als de Regerings nota omschrijft, maar dan noodzake lijk verderstrekkende tegemoetkomin gen. De kloof tussen wat uitgekeerd zal worden en integrale vergoeding is mede tengevolge van het ontbreken van enige naschaderegeling, voor ver schillende gevallen, wanhopig groot. Met name ongunstig zijn het niet- vergoeden van de zelf geproduceerde bedrijfsmiddelen en voorraden tegen marktwaarde; zware herstelkosten soms hogere eigen bijdragen vergen de dan in geval van algehele verwoes ting; het ontbreken van enige tege moetkoming voor ondernemersloon ook aan Schouwen, Kruiningen en Waarde let wel loon en geen winst. In het bijzonder denk ik hier bij aan het aftrekken van 50,voor elk onderdeel van de -«chade-natego^ rieën, wat vooral de kleine gevallen extra dupeert. Apart noem ik de naschade die t.g.v. klimatologische oorzaken, naar in 1947 o.a. is gebleken, in de land- en tuinbouw alweer rampzalige omvang aan kan nemen. Ons is wel gevraagd, hoe wij voor dit laatste probleem een practische oplossing dachten. Ik wijs hierbij dan eerst op de van vele zijden betoogde wenselijkheid de huisraadschade wet telijk te regelen en het Rampenfonds aanvullend te doen optreden, onder meer in de sector bedrijfsschade. Wij durven ons daarbij wel op het standpunt te stellen dat integrale ver goeding van bedrijfsschade een zo moeilijk benaderbaar iets is, dat de practijk hier een eenvoudige en min der verreikende weg mag verkiezen. In de landbouw kan men m.i. de na- schade in volgende jaren beperken door percelen die gewassen dragen, die als gevolg van de vloed de kosten niet goedmaken, tot dit kostenpeil op te trekken. Vindt men de taxaties die dan nodig blijken te ingewikkeld, dan kan men ook volgen een uit te werken formule een aanvullende bijdrage ter bestrij ding van naschade op agrarisch ge bied in het uitzicht stellen, hoewel dit waarschijnlijk niet eens zo eenvoudig is als eerstgenoemde suggestie. Weinig gelukkig zijn we ook met de mededeling, dat het wetsontwerp pas na het Zomerrecès door de Twee de Kamer zal worden behandeld. Dit betekent, dat we dezelfde lijdensweg dreigen op te gaan als met de oor logsschadevergoedingen het geval is geweest en tekent ook direct al wat het voor de getroffenen betekent, dat geen rentevergoedingen, behalve een halve huur na één jaar, in dit systeem zijn opgenomen. Verheugd zijn we over de sympa thie en het medeleven van zovelen uit onze bevolking. Grote waardering koesteren we voor de gevers in zo gulle mate uit binnen- en buitenland aan het Rampenfonds, en voor de verre landen en de nabije collega's en de plattelandsvrouwen, die ge schenkzendingen voor de rampgebie den verzorgen. Het dijkherstel doet ons hoop koesteren. Er is grote voortgang; zie Kruiningen. Ware deze ramp 50 jaar geleden voorge komen, wellicht was Schouwen voor goed of voor zeer lang verloren ge gaan. Thans hoopt men het volgend jaar reeds te gaan herverkavelen. Herverkaveling staat in het mid denpunt der belangstelling. De af wikkeling op Walcheren dit voorjaar heeft het nodige stof doen opwaaien. De Z.L.M. heeft daardoor aanleiding geVonden een Commissie een rapport te doen uitbrengen over de ervarin gen met de Herverkavelingswet Wal cheren en de lering die daaruit voor volgende gevallen getrokken kan worden. Zonder nu vooruit te lopen op de bevindingen van deze Commissie, die dezer dagen met haar beraadslagin gen is klaargekomen, doch waarvan het rapport nog niet gereed is, willen we in dit verband toch enige persoon lijke opmerkingen plaatsen. De bezwaren door Walcherse boe ren naar voren gebracht en de ge sprekken daarover gehoord, hebben ons in het bijzonder de conclusie doen trekken, dat het apparaat der her verkaveling uitermate voorzichtig dient te zijn bij het doen van toezeg gingen in welke vorm dan ook bij wenszittingen, persoonlijke bezoeken enz. Het uiteindelijk te bereiken pa troon van het blok laat het doen van toezeggingen in een vrij vroeg sta- KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZEEINGE voor aanleg van weilanden. Maar hei mag ons nimmer de moed iezeer doen verliezen

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1