Algemene Vergadering der Z. L. M. DU PUITS De ZITDAGEN J0L.A BOEKHOUDBUREAÜ 'JO WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE No. 2176. Frankering bij abonnement: Terneuzen ZATERDAG 13 JUNI 1953. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloold met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z.LM. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELDvoor met-laden van étae orga nisaties bedraagt ƒ10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - TeL 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. ©verzicfif zal gehouden worden op Maandag 22 Juni des namiddags te 13.30 uur in de zaal van de heer Krijger te Goes. AGENDA: 1. Openingsrede door de Algemeen Voorzitter. 2. Notulen van de Algemene Vergadering van 15 December 1952. 3. Mededelingen en Ingekomen Stukken. 4. Verslag van de Financiële Commissie over het nazien van de rekening en verantwoor ding over het jaar 1952. 5. Rekening en verantwoording over het jaar 1952. 6. De Directeur van de Rijksdienst voor Land- bouwherstel de heer Ir. S. Herweijer zal spreken over: „Herstel en vergoeding van de watersnoodschade". 7. Discussie. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN, Secretaris. LET OP U SA6CK JflL TERNEUZEN: Woensdag 17 Juni in Hotel „Des Pays-Bas". ZIERIKZEE: Donderdag 18 Juni in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 18 Juni in Café „De Eendracht". THOLEN: Zaterdag 20 Juni in Hotel „Hof van. Holland". ZITDAGEN SECRETARIAAT DER Z. L. M. AXEL: Zaterdag 13 Juni, van 34.30 uur, in Hotel „De Lozanne". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 18 Juni, van 11 —12V2 uur, in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Donderdag 18 Juni van 34% uur, in Café „De Vriendschap". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal, en technisch gebied. Wij hebben het gevoel, dat wij in een overgangstijdperk leven. Zowel politiek als economisch bezien. Toen de tweede wereldoorlog geëindigd was met een volledige overwinning van de geallieerden, hoopte de mensheid op een tijdperk van vrede, weder kerende welvaart en rust. Dit is de begrijpelijke reactie van de mens, die door een groot aantal be proevingen heengeworsteld is. Maar, zoals ook in de geschiedenis eerder voorkwam, er ontstonden al zeer spoedig spanningen tussen de verbondenen. Spanningen, die steeds toenamen en die leidden tot de koude oorlog en zflfs tot een ware oorlog daar in het Verre Oosten. En in de vergaderzalen, waar staatslieden aller laaden trachtten de proble men op te lossen, kwamen de twee grootmachten die uit de laatste oorlog tevoorschijn waren geko men, met hun aanhangers steeds starrer tegenover elkaar te staan. In dit alles is sedert de dood van de Russische dictator Stalin wijziging gekomen. De Russen hebben kennelijk hun houding veranderd. Bijna dagelijks kan men hierover berichten in de dag bladen lezen. Het is begrijpelijk, dat de Westelijke mogendheden deze verandering nog met een zekere argwaan gadeslaan. Gelukkig behoeven wij ons hier niet te verdiepen in de vraagstukken, die deze veranderde houding met zich brengt. In de ver schillende hoofdsteden breken de knapste deskun digen op dit gebied zich het hoofd over deze zaken. Maar wij constateren alleen, dat wij op politiek gebied in een overgangstijdperk leven met al de daaraan verbonden onzekerheden. Politieke zowel als economische. En deze laatste boezemen ons uit der aard belang in. Reeds gedurende de langgerekte wapenstil standsbesprekingen op Korea vertoonde de wereld markt voor vele producten, waaronder agrarische, een dalende neiging. Deze neiging heeft zich tot op heden voortgezet. De vraag doet zich nu voor hoe de wereldmarkt zal reageren op het tot standkomen van een wapen stilstand, hetgeen elk ogenblik te verwachten valt. Daarnaast kunnen ook andere, dan de bekende factoren een rol gaan spelen. Indien de Russische houding voort zou duren en deze zelfs zou leiden tot intensieve handelsbetrekkingen tussen de Wes telijke wereld en het Oostelijk blok, dan zouden daar zeker weer andere gevolgen ten opzichte van prijzen enz. uit kunnen voortvloeien. Ook de toekomstige Amerikaanse handelspolitiek is nog moeilijk te overzien. Er woedt in de Ver enigde Staten een strijd tussen diegenen, die het protectionisme, het beschermen dus van eigen in dustrie en landbouw, voorstaan en zij, die menen dat een internationaal ruimere goederenruil tot hogere welvaart voor Europa, ook voor Amerika zelve en dus voor de gehele wereld zal leiden. Het heeft er de schijn van, dat de laatsten, gesteund door President Eisenhower, iets in de meerderheid zijn. Ook hier dus wellicht een overgang naar wat anders. Tenslotte verkeert West-Europa in het over gangsstadium dat moet leiden naar een grotere eenheid op politiek, fhilitair emeconomisch terrein. Dit alles maakt dat men moeilijk kan overzien hoe de zaken er economisch bezien voorstaan. Van daar onzes inziens ook, dat in ons eigen land het moeilijk valt een vastomlijnd landbouwbeleid uit te stippelen. De georganiseerde landbouw en de Minister van Landbouw hebben zich enige malen beraden over een landbouwbeleid. Maar veel verder dan vrij vage termen als een redelijk bestaan op het goed geleide bedrijf, komt men vooralsnog niet. Hetgeen, gezien het bovenstaande, wel begrijpelijk is. Het bouwplan. Inmiddels gaan onze boeren rustig voort met hun elk jaar wederkerende arbeid. Wie door onze mooie provincie rijdt valt het geweldige verschil op tussen de gewassen op de drooggebleven gron den en de gerst op de drooggekomen gronden. Welk een rijkdom om een normale oogst te zien groeien, waarvan de verwachtingen gunstig lijken. Welk een armoede de miezerige gerst te zien, waar in het geheel geen of nauwelijks een opbrengst van zal komen. Laten wij hopen, dat de schrielheid van de gerst niet geëvenaard zal worden door de schrielheid van de schaderegeling. Een ieder is overigens nieuwsgierig naar de inventarisatie. Het is dit jaar onmogelijk veel voorspellingen te doen. In de droge gebieden heeft het bouwplan na Fe bruari nog aanmerkelijke wijzigingen ondergaan. Slechts de officiële cijfers zullen ons uit de droom kunnen helpen. Vereenvoudiging administratie. Eindelijk schijnt er schot te komen in het reeds jarenlang klemmende vraagstuk hoe een eenvou diger administratie te verkrijgen op het stuk van de sociale en fiscale wetgeving. Er zijn thans, zo als men in de dagbladen heeft kunnen lezen, enige wetsontwerpen bij de Tweede Kamer ingediend. Alhoewel hierdoor nog niet de allereenvoudigste vorm bereikt zal zijn, betekent dit toch een grote stap in de goede richting. Wat deze ontwerpen nu precies inhouden, zal zeker in de rubriek „Lonen en Sociale Voorzienin gen" nader uiteengezet worden. We willen er al leen maar op wijzen, dat uiteindelijk succes be reikt is geworden mede door het onvermoeide streven van de vertegenwoordigers van onze eigen organisatie het Kon. Ned. Landbouw Comité. Reeds jaren geleden is in deze kring de pioniersarbeid op dit terrein begonnen. Een rapport werd samenge steld, waar flink uit is geput. Met behulp van an deren en van de bevoegde instanties is nu dus suc ces geboekt. Worden de wetsontwerpen door onze volksvertegenwoordiging aangenomen, dan kun nen zij 1 Jan. a.s. in werkingtreden. Ook dan zijn wij nog niet waar wij zijn willen. De strijd zal dus verder gaan, maar deze zal zich dan hoofdzakelijk moeten afspelen in eigen kring, namelijk in de be drijfsverenigingen, Bedrijfspensioen. en Vacantie- fonds. De Schadewet. Naar wij vernamen zijn deze week de beraad slagingen in de commissie van de Tweede Kamer begonnen over het wetsontwerp op de watersnood- schade. Hieruit zal voortkomen een „Voorlopig Verslag". De Regering zal daarna antwoorden via een Memorie van Antwoord. Dan volgt openbare behandeling. Wij menen, dat de georganiseerde landbouw haar wensen behoorlijk heeft kenbaar gemaakt bij de Kamerleden. Naast de nota van de Stichting zijn er vele persoonlijke gesprekken ge voerd. Voorlopig is het dus afwachten. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE De eerste snede is weer best.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1