MARKTBERICHTEN „KONEPROX" 108 BOERDERIJEN M. J. ROELSE Koper-Bayer. UITBREIDINGSPLANNEN VAN GEMEENTEN. GEBRs DE JONGH - GOES POSTBUS 35 USW^\X!9-bestrijdingsmiddelen Uit een geheim weekboek van Bram uit de Slikhoek BEESTIAAL EN LANDBOUWINSPAN ELECTRO TECHNISCH BUREAU Bestrijdt de aardappelziekte met P. VERDONK ZEEÜWSCH LANDBOUWBLAD daag (Dinsdag 26 Mei) onweersbuien werden ver wacht. En de regen is gekomen, het deed de ge wassen opfrissen. We zagen het aan de iets of wat geel staande gerst, de bieten keken veel flori- santer, het gras, hoewel erg weinig aanwezig, werd groener, kortom het was een welkome gast zo vlak na Pinksteren. De bieten staan opéén, nog even wat kalksal- peter er over (wel wat duurder, maar voor ge- nundeerde gronden nu eenmaal beter dan kalkam- mon), en ze zouden het moeten doen. Ze staan wat hol en hier en daar lijkt het net of ze geplaagd worden, maar als ze allemaal 1 kilo zwaar worden, brengt het licht zoveel op als gerst. De gerst heeft het veld flink vol, maar om nu te zeggen, wat is ze met die regen omhoog gegaan, nee dat .niet. De gerst staat er, maar de groei gaat zo maar heel matig, ik geloof niet dat we er de graanmaaier veel voor nodig zullen hebben. De hopperups is gezaaid. Ik meen dat er niet zoveel gezaaid is, als oorspronkelijk de plannen waren. Dat laat zich ook verstaan, want 1952 zijn we nog niet vergeten. Mocht de zomer wat nat blijven, dan zullen we met klaver in gerst nog wel eens in onze haren grijpen, voor zover aan wezig. De jaarvergadering der Provinciale Jongeren organisatie behoort weer tot het verleden. De nog vrij nieuwe afdeling Lage- en Hoge-Zwaluwe fun geerde ditmaal als gastheer, dat is zo de gewoonte als er een nieuwe afdeling bijkomt en is tevens een zekere stimulans voor de nieuwe vereniging. De huishoudelijke vergadering duurde maar kort, gelukkig overgens, want de ruimte er voor was wel erg bescheiden. De hoofdschotel bestond uit een rondvaart door de Biesbosch. Een goed idee van het bestuur om eens een stuk natuurschoon te gaan zien in eigen provincie. We zoeken het tegenwoordig toch al ver genoeg, en zijn meer malen heel slecht bekend in eigen huis. Een eenzaam boerenland, maar een goed boeren land, alleen al dat water dat leek ons niet zo best, ja daar zijn we bang van geworden. Jammer, dat de opkomst van onze vergadering niet wat groter was. Ik weet wel het vergader seizoen was voorbij, maar tengevolge van de watersnood was het wat laat geworden. Het zijn toch altijd waardevolle dagen, die ontwikkelings- dagen der P. J. G. Je ziet je vrienden en ken- nssen weer eens uit andere plaatsen, ik zou haast zeggen de plattelandsjeugd op z'n best, als je ze ziet komen uit de Langstraat en Steenbergen, Fij naart en Zevenbergen, Werkendam en Zwaluwe en wellicht uit nog andere plaatsen. Alleen de Prins- landers zag ik er niet, schijnbaar te druk met stemmen voor de gemeenteraad om de juiste man op de juiste plaats te krijgen. We zijn in Brabant met het Jongerenwerk nog zo pas op gang, alle hens moeten wel aan dek zijn, om er de gang goed in te krijgen, opdat we ook een woordje mee kunnen gaan spreken in het grote verband der P. J. G. Nederland. Daar moeten we heen, een goede gezonde Bra bantse Jongerenorganisatie waarin we nu ge schoold worden om straks een goed lid te kunnen zijn van de standsorganisatie, want zo las ik eens: de jongeren zij het groeiend koren makkers, waaruit de oogst der nieuwe, mensheid groeit. FIJNAART. Van 21 Mei tot en met 17 Juni liggen ter secreta rie ter inzage de ontwerpen voor een partieel uit breidingsplan, omvattende het Oostelijk deel van de kom van Fijnaart. Gedurende bovengenoemde termijn kunnen door belanghebbende bezwaren tegen dit plan worden ingediend. De aardappelziekte, de grootste vijand van de aardappelteelt, bestrijdt U afdoende met Neerlands best vernevelbare koper -fc zijn verkrijgbaar bij: Fa. JOH. v. d. ENDE ZONEN, Borssele, Tel. 261. Fa. I. HUBREGTSE Co., 's-Gravenpolder, Tel. 398 Fa. GEBR. DEN HERDER, Serooskerke (W.), Tel. 358. D. J. DE REGT» Veerwes B 139». Kamperland, Tel. 889. ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse Granen. Door een iets grotere vraag naar inlandse granen was de binnenlandse markt in de afgelopen week goed prijshoudend en voor enkele artikelen zelfs vast te noemen. ,Een grotere vraag naar inlandse zomergerst ontstond, doordat op Zater dag 24 Mei, naast een verhoging van 25 ct op de prijs van buitenlandse maalgerst, een premie van 1,50 werd vastgesteld op de betere Russische/Canada gerst. Het aanbod van zomergerst bleef evenwel ge ring, waardoor niet aan de vraag kon worden vol daan en de prjjs aantrok. Wintergerst is, doordat de voorraden geruimd zijn, een verlaten artikel. In Rogge ging weinig om. In de veevoedersector be stond practisch geen belangstelling voor dit artikel. Inlandse Haver bleef een veel gevraagd artikel. Spe ciaal goede kippenhaver noteerde regelmatig iets hoger, doordat de vraag groter bleef dan het aanbod. Gezien de grote tijdsduur, alvorens men over de nieuwe inlandse haveroogst zal kunnen beschikken en de geringe beschikbare voorraden is het te ver wachten, dat deze periode moeilijk met inlandse kip penhaver overbrugd zal kunnen worden, reden waar om dan ook de prijs van dit artikel t.a.v. de buiten landse haverprtjs zeer hoog in de markt ligt. Ook op de nieuwe oogst komen zowel in rogge, gerst als haver regelmatig enige zaken tot stand op aanmerke lijk lagere prijzen dan voor de nog voor directe leve ring beschikbare partijen. Dit blijft evenwel tot ge ringe kwantums beperkt. GRAANBEURS ROTTERDAM. Op de graanbeurs te Rotterdam was de officieuse notering van tarwe 26 tot 28,25 per 100 kg franco Rotterdam. Er was weinig aanbod van voedergranen en voor gerst en haver was de stemming iets beter. Zomergerst noteerde 26,50 tot 27,50 en grove gerst daar boven. Voor haver, geschikt om te punten, was de prijs tot 28 en voor de overige soort 26. Rogge noteerde 27,50 tot 28. Voor geschoonde maïs werd 31 tot 32,50 betaald. De handel in peulvruchten was kalm. Groene erwten noteerden 35 tot 51 en schokkers 40 tot 57,50, bruine bonen werden niet meer genoteerd. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam werd voor klei- aardappelen van 35 mm opwaarts voor Eigenheimers, Rode Star en Furore 20 genoteerd. Voor Alpha's was de notering 15. Voeraardappelen deden 3. De prezen zijn berekend per 100 kg en op de handels- voorwaarden, vastgesteld voor de verkoop van con sumptie-aardappelen op w^gon, schip of auto. FRU IT AFZET 28 MEI—3 JUNI '53. Nadat vorige week de kruisbessenpluk werd ge stopt, begon deze op Maandag weer, zij het met nog kleine hoeveelheden. De prijzen waren beter dan midden-vorige week, en liepen van 3541. Dinsdag werd iets meer geveild voor 42 a 44. Woensdag was het aanbod groter, n.l. 15 a 20 ton. De prijzen daalden weer aanmerkelijk, van 44 a 37 voor avondlevering, tot 33 a 29 levering Donder dagmorgen. De vraag is nu of deze daling zich nog verder zal voortzetten. IMPORT: FiRMA FRANKEN VAN WEEL - GOES Juni, de zomermaand, heeft zijn intrede gedaan en je moet feitelijk een overjas aan hebben, zo koud is het. Het verschil met Pinksteren (30° C.) en nu (13° C.) is wel heel groot. Er is tegelijk met de koude ook enige regen gevallen en we hebben met 20 mm de laatste 14 dagen een mooi geleidelijke gekomen hoeveelheid water gehad. De gewassen zijn er veel door gegroeid. Gisteren avond was er bij het onweer ook wat hagel, welke niet erg welkom is. Er waren 31 Mei weer aren in de Heine's-tarwe, die een 10 dagen de andere soorten vóór is. De eerste gerstaren wiegden zich toen ook al op de wind. Zo gaat alles weer rustig voort. Alles heeft zijn bestemden tijd, ook in de landbouw. De suikerbieten, vooral die welke op vroeger ge- inundeerd land staan, vertonen een raar beeld. Zij zijn plotseling hard geel geworden; de bladeren worden gekruld en krijgen bruine, dode vlekken. Het lijkt zo op 't oog op een gebreksziekte, n.l. mangaangebrek, hoewel het moeilijk te verklaren is, dat zij zo algemeen optreedt. We zagen al be spuitingen uitvoeren met mangaansulfaat en zul len dus vlug weten wat het is. Doch mooi ziet het er niet uit. Het kan natuurlijk ook wel verband houden met de warmte en de grote droogte. Maar laten we hopen, dat deze ziekte of gebreksziekte spoedig uit het veld verdwijnt. Je kunt soms prach tige resultaten met dit goedje bereiken, want 2 jaar geleden was het op een perceeltje bieten ook erg. Doch met een bespuiting met mangaan in 6 dagen verdwenen, Glas-aardbeieen deden 1,80 a 2,20 per kg. De eerste Madame Lafebre en Dutch Evern van de koude grond deden 1,tot 1,75 per kg. EIERVEILENG MIDDELBURG. Minimumprijs voor pluimveehouders ƒ2,13 per kg. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden 853 vette koeien en ossen en 610 varkens aangevoerd. De aan voer van vette koeien en ossen was kleiner dan de vorige week. De handel was levendig en de prijzen waren iets stijver. De notering was ƒ2,22 tot 3,05 per kg geslacht gewicht. De prima kwaliteiten gin gen boven de notering. Er werden iets minder var kens aangevoerd dan verleden week. De handel was vlot en de prijaen waren iets hoger. De notering was 1,83 tot 1,88 per kg levend gewicht. Enkele prima exemplaren gingen boven de noteringen. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 5918 stuks vee, zijnde 1905 runderen, 404 vette kalve ren, 626 nuchtere kalveren, 77 fokzeugen, 320 slacht- zeugen, 87 lopers, 1937 biggen, 161 schapen, 385 lam meren en 16 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien van 850ƒ1100; Guiste koeien 585825Kalfvaarzen 7501025Klam- vaarzen ƒ685ƒ780; Guiste vaarzen ƒ600ƒ700; Pinken 375ƒ550; Graskalveren ƒ230325; Fok- kalveren ƒ105ƒ160; Nuchtere slachtkalveren 37,50ƒ47,50; zware soorten ƒ55ƒ80; Drachtige zeugen ƒ250ƒ340; Lopers 65ƒ80; Biggen 35 50; Schapen ƒ6075; Vette schapen ƒ110; Wei lammeren 3555; Ooien met lammeren ƒ130 170, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 825 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten vaarzen 3,153,20, le kw. 33,10, 2e kw. ƒ2,55—ƒ2,75, vette stieren 2,70—2,80, worstkoeien ƒ2,30ƒ2,45, alles per kg geslacht gew. Vette kalveren extra kwaliteiten 2,602,85, pri ma boven notering; Vette kalveren le kw. ƒ2,25 2,50; idem 2e kw. 1,80—ƒ2,10; Nuchtere slachtkal veren ƒ1,0751,23; zware soorten ƒ1,25ƒ1,475; Slachtzeugen 1,57ƒ1,65 met 4 kg tarra; Jonge slachtvarkens 1,701,75 met 4 kg tarra, alles per kg levend gewicht. Notaris J. MEIJLING te Axel zal op DINSDAG 16 JUNI 1953, des n.m. 1.30 uur te Zaamslag op de hof stede van de heer K. de Jonge, in de Grote Huijs- senspolder, ten verzoeke van de heer J. DE KOEIJER te Zaamslag, a contant, PUBLIEK VERKOPEN: bestaande uit: 6 WERKPAARDEN (één 4-, twee 5-, één 6-, één 9- en één 13-jarig, het 4-jarige staat in het veulenboek, de overige in het stamboek, het 9- en het 13-jarig paard zijn premiemerries). 4 VEULENS (3 merrie- en 1 hengstveulen, alle opge geven voor veulenboek 2 MELKKOEIEN, waarvan 1 stamboek. 2 Wagens; treemkar; tweemansrijtuig; zaaimachine; (Sacks); vorentrekker; kapmachine; kunstmest- stooier; ijzeren driedelig rolblok; 2 zo goed als nieuwe Diadeem-aardappelsorteerders, compleet met zeeften, waarvan 1 op kogellagers; eggen; ploegen en hetgeen verder ten verkoop zal worden aangeboden. Bezichtiging op de dag van verkoop des morgens tussen 9 en 1 uur. verbrandden in 1952 in Nederland door blikseminslag. Laat Uw panden, nu de zomer weer nadert en dus het gevaar voor blikseminslag groter wordt, tijdig van een goede bliksembeveiligingsinstallatie voorzien. Wij beveiligden reeds tientallen boerderijen, torens en kerken dcwr geheel Zeeland. Vraagt vrijblijvend prijs en inlichtingen aan: Markt 84 - WESTKAPELLE - Tel. K 1188 - 254 BAYER bestrijdingsmiddelen steeds uit voorraad leverbaar. Molendijk 21 Telefoon K 1105 - 219 's-HEERENHOEK

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 9