Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw PROVINCIALE JONGERENORGANISATIE. AFDELING KLUNDERT. GESCHENKZENDINGEN VEE EN VARKENS AAN GETROFFENEN IN DE RAMPGEBIEDEN VAN N.-BRABANT. VAN DE PENNINGMEESTER. ARBEIDSVOORZIENING- RONDOM DE BOERDERIJ. ERVARINGEN VAN EEN JONGE BOER IN EEN ..NATTE" POLDER. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Algem. vergadering op 27 Mei j.l. te Lage-Zwaluwe. De Prov. Jongerenorganisatie der N.B.M.L. hield op 27 Mei j.l. te Lage-Zwaluwe haar algemene ver gadering, die tengevolge van de watersnood enkele maanden was uitgesteld. Aan deze vergadering was tevens verbonden een gezamenlijke rondvaart door de Brabantse Biesbosch. De voorzitter, de heer A. H. Munters, heette om streeks 2 uur n.m., alle aanwezigen in zijn ope ningswoord hartelijk welkom. Spreker memoreer de de watersnood, die ook het werkgebied van de Jongerenorganisatie ernstig heeft getroffen. Wij mogen echter niet bij de pakken neerzitten, doch moeten opnieuw de handen uit de mouwen steken. De jongeren dienen een ruime belangstelling te tonen voor alles wat op landbouwgebied aan de orde is. Daarnaast dient echter onze belangstel ling niet alleen tot de landbouw beperkt te blijven. In ons democratisch land dienen wij als Neder landse burgers ook op politiek terrein een inzicht te hebben. In de volksvertegenwoordiging wordt ook over onze belangen mee beslist. Spreker wekte op tot een actief verenigingsleven, teneinde mede hier door de ontwikkeling en de belangstelling op te voeren. Hierna volgde het jaarverslag van de secretaris de heer G. J. de Jager en het verslag van de pen ningmeester de heer G. Knaap. Laatstgenoemde kon melding maken van een mooi batig saldo, dat echter merendeels werd ver kregen door een verloting ten bate van het aan schaffen van een eigen vlag. Alvorens de boot tocht aanving, werd door de heer Van Leeuwen van de C.T.D. een interessante causerie gehouden over het ontstaan, de ontwikkeling en de toekomstmoge lijkheden van de Biesbosch. Ondanks het wat kille weer viel de boottocht zeer in de smaak en het was voor velen de eerste maal, dat op deze wijze met de Biesbosch kennis kon worden gemaakt. De tocht werd onderbroken met een bezoek aan de polder „Steenenmuur" on der Werkendam. Het programma werd des avonds besloten met een filmavond in het gebouw „Ons Belang" te Lage-Zwaluwe. De afd. Klundert der N.B.M.L. kwam op 1 Juni j.l. in vergadering bijeen. De voorzitter de heer R. Scheele, opende de vergadering met een woord van welkom en gaf hierna in zijn openingswoord 'n over zicht van de overstromingsramp en de tengevolge hiervan ontstane schade en moeilijkheden. De heer Korteweg, secretaris der N.B.M.L. hield hierna een inleiding over het Wetsontwerp op de Watersnood- schade, naar aanleiding waarvan een uitvoerige gedachten wisseling volgde. Vooral bleek hierbij sterk de noodzaak van een redelijke vergoeding voor het ondernemersloon van de getroffen land bouwers. Bij de rondvraag kwam o.a. de verhouding D.U.W.-lonen-landbouwlonen aan de orde, alsmede de wenselijkheid van een dag- en nachtaansluitng voor de telefoon-abonné's van het kantoor Moer dijk. Een en ander zal ter bevoegder plaatse aan hangig worden gemaakt. Het was ongemerkt sluitingsuur geworden, toen de voorzitter deze geanimeerde vergadering met een woord van dank sloot. Voor de derde maal mogen wij gewag maken van ontvangen geschenkzendingen van rundvee en var kens voor de getroffenen in de rampgebieden van Noord-Brabant. Het waren ditmaal op 28 Mei de boeren uit Kam pen en het Kampereiland, die bij monde van de Burgemeester in totaal 202 stuks rundvee, 1 stam boekmerrie alsmede enige schapen, lammeren en kippen overdroegen aan de voorzitter van de Com missie van ontvangstname der Prov. Stichting voor de Landbouw, de heer W. G. de Waard. De heer De Waard gaf in een gloedvolle rede uiting aan de gevoelens van warme dank namens de getroffenen, die persoonlijk hun geschenk in ontvangst kwamen nemen in de Veemarkthallen te 'sHertogenbosch. Terwijl de schenkers uit Kampen en het Kamper- eiland onder leiding van de secretaris van de Stichting voor de Landbouw in Noord-Brabant een tocht maakten naar het rampgebied, werd door de Provinciale Verdelingscommissie de verdeling tot stand gebracht en het was een bijzonder aardig moment toen de schenkers uit Kampen individueel hun geschenk van vee aan hun Brabantse getroffen collega konden aanbieden. Hier werden banden gelegd, die moeilijk verbroken zullen worden, waarop door meerdere sprekers in de avond bij een gezellig samen zijrj in het restaurant van de Vee markthallen werd gewezen. Woorden van lof en waardering werden door de heer De Waard als voorzitter toegezwaaid aan de heren Ir. Ariëns, Vogelaar, Snoek en Wijne voor hun grote activiteit bij de verdeling van het vee, aan de Boerinnenbond van Zevenbergse Hoek, die niet alleen de verzor ging van de inwendige mens op zich nam, maar daarnaast op uitzonderlijk verzorgde wijze zang, declamatie alsmede enkele rythmische oefeningen uitvoerde. Overtuigd van de bijzondere waardering voor hun goede gaven en de morele steun, die zij de getroffenen daarbij hebben verleend, keerden in het latere avonduur de Kampense schenkers huis waarts. En alsof Drenthe nog niet genoeg gedaan had, arriveerde op 29 Mei wederom een zending var kens en biggen t.w. 67 alsmede een pink en enige jonge hennen in Breda op de ontvang-centrale van de N.C.B. De heer Magielse, vice-voorzitter van de Prov. Stichting nam deze zending onder hartelijke dankwoorden in ontvangst. Op 30 Mei zijn de varkens en biggen te bestemder plaatse gekomen. Allereerst bij de landarbeiders, die bij een vorige verdeling nog niet waren be trokken. Al met al moge worden geconstateerd, dat de grootse actie in Drenthe en Kampen en het Kam perseiland, er toe heeft geleid, dat nagenoeg elke zwaar getroffene een geschenk van vee, hetzij rundvee, hetzij varkens heeft ontvangen. Mogen de banden van samenwerking, die tussen de getroffenen en hun schenkers zijn gelegd, be stendigd worden en moge deze daad van naasten liefde nog jarenlang in dankbare herinnering blijven. In de afgelopen week kwam het restant van de contributie van de afd. Steenbergen binnen, als mede de contributie van de afd. SomerenAsten. Met dank voor de medewerking doen wij U hierbij verantwoording van deze overmaking. Van een Engels econoom is de uitlating: geld is als mest, het is bestemd om te worden verspreid. Wij boeren zijn gewoon om onze meststoffen zo doelmatig mogelijk aaif>2te wenden, daar we alleen dan het volle rendement hiervan mogen verwach ten. Ook met het aanwenden en investeren van geld zijn we wel op de hoogte. Laat ons echter bedenken, dat ook de akker van onze organisatie regelmatig zijn „bemesting" nodig heeft, willen onze belangen goed verdedigd kunnen worden. Het hierin gestoken geld brengt een zeer hoge rente op. Evenmin als zonder kunstmest een gewas goed kan groeien, kan zonder geld een organisatie goed werk verrichten. En dat is toch het doel en wezen van onze standsorganisatie, dat onze belangen zo goed mogelijk behartigd en verdedigd worden. De kleine Commissie Arbeidsvoorziening in Noord-Brabant deelt aan belanghebbenden mede, dat alle aanvragen om arbeidskrachten voor het uitvoeren van werkzaamheden in de periode van 28 Juni tot en met 29 Augustus a.s. vóór of op 13 Juni a.s. moeten worden ingediend bij de Secre taris van de Plaatselijke Sociale Commissie van de Stichting voor de Landbouw, onder wiens werk gebied de aanvrager woonachtig is. Werkgevers die hun aanvragen niet tijdig bij de Plaatselijke Sociale Commissie inzenden, moeten er rekening mee houden, dat zij voor bovenver melde periode niet voor hulp in aanmerking zullen komen. LAND VAN ALTENA. Zo is dan de lang verbeide regen toch eindelijk gekomen. Alle gewassen fleurden er direct van op. Als nu de temperatuur nog wat mee zit mag men een snelle groei verwachten. Ondanks de droogte groeiden de akkerbouwgewassen ook met de warme dagen, omstreeks Pinksteren, dat het een lust was. Voor het weiland was het echter wel wat droog. De stikstofzak werd over het algemeen te baat genomen en de resultaten hiervan waren meestal zeer goed zichtbaar. Dat zichtbaar zijn dan vooral door de zovele donkere strepen op de weide als gangen waren gezaaid. Hoe moeilijk, ja bijna onmogelijk het is, voor de meesten om de stikstofmest op de juiste wijze te verdelen, kan men nu dagelijks constateren. Niet alleen in weiland; ook op vele percelen granen, en wat nog erger is, in sommige percelen vlas, is dat euvel nu te constateren. Wanneer zal men toch eens overgaan tot het gebrik van de zaaiviool, die in de akkerbouwstre- ken en de grote bouwpolders vrijwel een onmis baar gereedschap geworden is? ïs dit soms iets voor een plaatselijke smid of vereniging om er een aan te schaffen en te verhuren tegen geschikte prijs? Wie bindt hier de koe de horens aan? Hooigras groeit er niet veel, dus wees vooral zui nig met de kwaliteit, laat dat weinige niet te oud worden! Maai vroegtijdig om zoveel mogelijk er uit te kunnen winnen. Noodzakelijk is daarbij het gebruik van ruiters, zo mogelijk dakruiters. Wan neer men toch ruiters moet kopen (op vele bedrij ven is de erwten verbouw wel iets uitgebreid) koop dan ook eens wat dakruiters. DE WESTHOEK. De langverwachte regen is gekomen en in welke hoeveelheid. Vooral het uitgedroogde weiland kan er van profiteren, maar voor veel percelen gerst is het een uitstel van executie geworden. Gerst die wat laat gezaaid kon worden en dus zeer droog lag, ofwel nog zeer kort is, zal er wel wat mee opknappen, maar de volle lengte krijgen doet ze niet meer. Nu reeds zien wij gerst van 25 a 30 cm lengte, die reeds in de aar komt, ook bij lage zoutcijfers! De boerm. uit het droge gebied zijn er nog al wat beter aan toe. Hun gerst heeft een behoorlijke lengte en staat er prima voor. Sommige percelen komen wel wat aan de zware kant. De bieten staan opéén, behalve in het natte gebied, daar worstelen nog al wat percelen om het leven er in te houden. Typische gevallen doen hier zich voor nu vlak na de regen val. Over het algemeen is het zo, dat na een droogteperiode, de regen de groei van de gewassen bevordert. In het natte gebied is dit ook zo be halve bij zeer jonge bieten. Het wortelgestel van de jonge bieten, die niet uitkomen of aan het hak ken toe zijn, zit nog vrij ondiep in tegenstelling met meer ontwikkelde bietenplanten die reedss 15 20 cm nog dieper geworteld zijn. In de bovenlaag bevindt zich een sterke zout- concentratie, die bij droog weer nog net boven de worteltjes van de jonge bietenplanten zit. Valt er nu wat regen, dan zakt het vocht met het zout in een behoorlijk sterke oplossing naar beneden. De jonge bieten die het fel begeerde vocht nodig heb ben, zullen hiervan opnemen met het gevolg, dat ze afsterven aan plasmolise. De oudere planten krijgen het vocht weer wat later, omdat ze dieper wortelen en dan is de zoutoplossing al heel wat verdund. Deze redenering gaat natuurlijk alleen op bij geringe neerslag, per etmaal en is voor de ene polder geheel anders dan voor de andere. De trek van de buien speelt hierbij ook een rol. De bovenomschreven verschijnselen komen vnl. voor op de lichtere gronden. De duur van de inun datie is in sommige polders goed te zien. Wij zagen een perceel, dat twee perioden van inundatie mee maakte. Het hogere gedeelte stond 3 dagen onder en het lage gedeelte 3 weken. Het verschil in groei van de bieten is fantastisch. De bieten op het kort geïnundeerde gedeelte hebben het veld „vol", terwijl het lagere gedeelte nauwelijks opéén staat. In de droge polder staan de bieten zeer goed. Wel is er in het droge en in het natte gebied nog al wat mangaangebrek. Het vlas staat in bloei en is van behoorlijke lengte. De natte percelen staan over het algemeen slecht. Dunne stand en kort is over het algemeen de gang van zaken. De erwten gaan bloeien. Blijft het donker weer dan zal de aantasting door luis en knopmade meevallen en zo te zien belooft het gewas heel goed te worden. De aardappelen groeien snel en vooral de pas gevallen regen zal ook dit gewas te goede komen. Alleen is het weer wat te koud, maar dat kan om deze tijd soms plotseling heel wat beter worden. De gipsaflevering gaat nog steeds door. Het brste is, dat we de mededelingen omtrent de bewa ring en aanwending zo nauwkeurig mogelijk op volgen. Persoonlijk voel ik er wat voor om van de toewijzing voor de herfst een gedeelte b.v. 1000 kg per ha te bewaren voor a.s. voorjaar om aan te wenden op fijnere zaden, o.a. bieten, vlas e.d. Het pas doorgelaaide weiland staat er nog slecht bij. Over het algemeen is er maar een halve veebezet ting nodig om het gras aan te kunnen. We zullen hopen, dat de pasgevallen regen en de nog aan wezige stikstof nu nut zullen gaan afwerpen, zo dat er nog wat gehooid kan worden om nog wat voor de winter te hebben. Sommige boeren in het natte gebied zaaiden reeds lucerne voor hooiwinning voor a.s. jaar. Ook werd nog al wat klaver gezaaid om, indien mogelijk, dit jaar nog in te kuilen. In die gevallen waarbij gevreesd wordt, dat de klaver te lang en de gerst te kort blijft, zijn de boeren van plan het gehele geval in te kuilen. Wie geeft mijn vee van de winter te eten is de redenering. En er is hier voor veel te zeggen. Eindelijk meldde dan het meisje van de radio, dat ons 's morgens om kwart voor zessen, zo ge trouw de weerberichten meedeelt, dat voor van-

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 8