VOOR DE Plattelandsvrouw Gebrs DE JONGH Korte wenk voor de praktijk Paard en paardensport TUINBOUW AFSCHEID Ir. W. VAN SOEST BESTRIJDING AARDAPPELMOEHEID ALBION en RANSOMES*! Woningtentoonsielling Uit voorraad leverbaar: INLANDSE NEGRO BUITENLANDSE ZAAIWIKKEN POSTBUS 35 GOES ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Op Donderdag 28 Mei j.l. vond in de „Prins van Oranje" te Goes het officiële afscheid plaats van de Rijkstuinbouwconsulent Ir W. van Soest, in verband met zijn benoeming tot Rijkstuinbouwconsulent voor het Westland. Bij het afscheid waren zowel vertegenwoor digers van het Ministerie als van diverse organisaties aanwezig, alsmede zijn opvolger de heer Ir J. J. van Hennik. In de vele toespraken kwam "ooral tot uiting, dat de heer Van Soest zich een bijzon dere plaats heeft weten te veroveren in de harten van de tuinders en fruittelers. De heer Van Soest heeft n.l. de tact om met mensen om te gaan; een eigenschap, die van grote betekenis is. Het mag daarom te meer betreurd worden, dat hij na een betrekkelijk korte ambtsperiode in Zeeland, reeds geroe pen werd om een dergelijke functie in het Westland te gaan vervullen. Temeer nu Zeeland getroffen is door een watersnoodramp en de heer Van Soest van het herstel van geïnundeerde gronden erva ring had. Dit is tevens de reden waarom po gingen werden aangewend om hem nog 1 jaar voor Zeeland te behouden. Deze pogingen zijn zonder resultaat ge bleven en wij kunnen niets anders doen dan ons bij het besluit van het Ministerie neer leggen. Het is ons intussen een behoefte de heer Van Soest geluk te wensen met zijn promotie. Tevens roepen wij zijn opvolger, de heer Van Hennik, een hartelijk welkom toe in Zee land en spreken het vertrouwen uit, dat ook de heer Hennik zich spoedig zal thuisgevoelen in het Zeeuwse land. Aan de telers van aardappelen wordt hierbij medegedeeld, dat met het in kaart brengen van de percelen aardappelen een aanvang is gemaakt, zulks in verband imet de maatregelen die zijn vast gesteld ter bestrijding van de aardappelmoeheid. Bij deze wordt beleefd verzocht de nodige mede werking te willen verlenen bij de uitvoering van de voorschriften, opdat een en ander een zo soepel mogelijk verloop kan hebben. STICHTING VOOR DE LANDBOUW IN ZEELAND. Deze tentoon stelling van de zuivelwereld die te Den Haag wordt gehouden, zal op 20 Juni om 10 uur worden ge opend en iedere dag van 10 uur voormiddag tot 11 uur namiddag toegankelijk zijn, met uitzondering van 's Zondags morgens. De tentoonstelling belooft een wel zeer levendig schouwspel te worden, waar van alles in werking te zien is. De koestal waar demonstraties worden gegeven in machinaal melken. De kaasmakerij, waar tweemaal daags kaas wordt gemaakt. Ook oud-Alkmaar verrijst met een schilderachtig marktplein, waar een kaaswaag wordt bediend door Alkmaarse kaasdragers. Er is namelijk naar gestreefd volop afwisseling te brengen tussen de zakelijke en leerzame elementen enerzijds en de aangename en gezellige elementen anderzijds. Deze melkweg zal „elck wat wils" bieden. Verder worden in een enorme toren, die door de in Houtrust aanwezige apparatuur voor de ijs baan wordt gekoeld, allerlei producten uitgestald, die op een aan de tentoonstelling verbonden keu ring door de meest ervaren deskundigen zijn gekeurd. De juist gereedgekomen nationale zuivelfilm zal worden vertoond; een kleurenfilm met prachtige natuuropnamen. Voorts staan vele wedstrijden en attracties op het programma. Er kan namelijk geraden worden naar het gewicht van een grote kaas en naar de ouderdom van die kaas. Elders staan vlaggemasten opgesteld, waaraan de vlaggen van vele landen hangen. Men zal kun nen raden naar de namen van de naties, waarvan de vlaggen aanwezig zijn. In aansluiting op het 13e Internationale Zuivel- congres, dat in de komende maand in Schevenin- gen wordt gehouden en waaraan een groot aantal buitenlandse deskundigen zal deelnemen, zal van 2030 Juni a.s. in de Houtrusthallen te Den Haag een zuiveltentoonstelling worden georganiseerd, die een grootse manifestatie belooft te worden van hetgeen in ons land op zuivelgebied wordt ge presteerd. aardappelrooiers Getroffenen en belangstellenden, bezoekt de wo ningtentoonstelling te Goes in de „Prins van Oranje" van 2 tot 23 Juni a.s. Dagelijks geopend van 1012 uur; 13.3017.30 uur; 1921.30 uur. Bezoekers die van de rondleidingen gebruik willen maken, worden verzocht zich zoveel moge lijk aan onderstaand rooster te houden. Wie gebruik wil maken van extra-bussen stelle zich in verbinding met de contactpersoon op eigen dorp. Toegang voor de getroffenen gratis en voor be langstellenden 50 cent. Maandag 8 Juni. 10.uur Landbouhuishoudschool Wemeldinge. 14.uur Nisse 'sHeer Abtskerke 's Heer Hendrikskinderen. 15.30 uur Rilland. 19.30 uur Evacuees van Kruiningen. Dinsdag 9 Juni. 10.uur Landbouwhuishoudschool Terneuzen. 14.uur Waarde. 15.30 uur Krabbendijke. 19.30 uur Biezelinge. Woensdag 10 Juni'. 10.uur Landbouwhuishoudschool Tholen. 14.uur Kortgene. 15.30 uur Ellewoutsdijk Baarland. 19.30 uur Hoedekenskerke. Donderdag 11 Juni. 10.uur Landbouwhuishoudschool Kortgene. 14.— uur Kats Geersdijk. 15.30 uur 's Heerenhoek. 19.30 uur Wemeldinge. t Vrijdag 12 Juni. 10.uur Landbouwhuishoudschool Axel. 14.uur ColijnSplaat. 15.30 uur Kwadendamme. 19.30 uur Goes. Zaterdag 13 Juni. 10.— uur 14.uur Borssele. V 15.30 uur Driewegen Ovezande. 19.30 uur Belangstellenden. Aan de onderzijde van de bladeren kan men in ver schillende percelen bieten de eitjes van de bieten- vlieg vinden. Wanneer deze eitjes uitkomen vreten de larven, die hieruit voortkomen gangen in de bladeren. De bestrijding dient gericht te worden op de larven. Men kan in de regel volstaan met het éénmaal spui ten wanneer de eitjes ztfn uitgekomen met 1 liter parathion IVz per ha. In de eerste plaats wil ik U een paar data geven om te noteren, en wel voor de Nationale Tentoon stelling in Den Bosch: 1 en 2 September. Dit is nu definitief, dus haal Uw zakboekje maar voor de dag en reserveer deze dagen voor deze belangrijke gebeurtenis. Er zullen dit jaar in afwijking van voorgaande jaren alleen maar le, 2e en 3e prij zen gegeven worden. Een enigszins andere, maar toch ook wel zeer belangrijke, keuring vindt 24 Juni te Middelburg plaats. Dit is een keuring van de V.L.N. (Vereni ging tot bevordering van de landbouwtuigpaard- fokkerij in Nederland). Hiervoor zijn een twintig tal stamboekmerriën aangegeven. Dus het is de moeite waard om eens te gaan kijken wat er op dit gebied in Zeeland bereikt is. Na deze notities willen we U eens iets vertellen uit de brochure „Paarden en Tractoren in de Landbouw" geschreven door de heer Noteboom, beheerder van een groot landbouwbedrijf van de gemeente Groningen bij de Dollard. De heer Note boom staat als zeer objectief bekend en is geens zins iemand die door dik en dun pro-paardentractie is. De ruimte laat ons niet toe de brochure in zijn geheel op te nemen. Voor belangstellenden willen we wel trachten de brochure aan te vragen. Daar om zal ik in deze rubriek U de belangrijkste punten weergeven. Het bedrijf bestaat uit 506 ha bouwland, 40 ha grasland en 200 ha maaibare en beweidbare kwel ders, 45 !èt 60 afslibbaar, 10 CaCO en 4 humus. Grootte der percelen 8 tot 17 ha. Bouw plan: 55 granen, 10 hakvruchten, 13 zade- rijen, 13 klavers, 9 peulvruchten. Trekkracht: 4 rupstrekkers (Caterpillar RD 4, 2 D 4's en een D 2), 2 wieltrekkers, 1 John Deere G en 1 Ford Dearborn. De Caterpillars worden vrijwel uitslui tend gebruikt voor de grondbewerking, doch ook wel voor het aandrijven van zelfbinders, maai- dorsen en in de herfst voor de afvoer van de sui kerbieten naar de verharde wegen. De wieltrek kers worden gebruikt voor transportwerkzaam heden, voor het maaien en bijeenbrengen van lucerne en voor het kunstmeststrooier Hiernaast worden nog 30 werkpaarden gebruikt voor de lichtere werkzaamheden, waarbij het accent meer op snelheid is gelegd en zodoende bestaat de paardenstapel overwegend uit paarden van het Groninger type. In 1952 bedroegen de kosten per paard ƒ604,25 (rente, afschrijving, onderhoud stallen, stalgereed- schap, electrische stroom, belasting, loon soc. lasten, verzorgers, voedermiddelen, hoefbeslag in eigen smederij en dierenarts). De paarden werkten de laatste jaren ca. 650 netto-uren per jaar. Per werkuur zijn de kosten dus 93 cent. Voor een spanpaarden inclusief loon en sociale lasten paardenknecht komt de heer Noteboom aan een kosten van 3,10 per werkuur. De Ford Dearborn heeft een kostprijs van ƒ3,44 per uur (rente, onderhoud, afschrijving, loon sociale lasten chauffeurs, brandstof en smeermid delen, afschrijving, garages en brandstoftanks), terwijl deze voor de John Deere G 3,99 bedraagt. Een span paarden is hier dus goedkoper dan de wieltrekkers. Vanzelfsprekend spelen de uit te voeren werkzaamheden een grote rol. In sommige omstandigheden kan per uur meer werk door een lichte tractor worden uitgevoerd, dan door een span paarden. Er zijn evenwel ook omstandigheden denkbaar, waaronder met een span paarden aan zienlijk meer en beter gewerkt kan worden. Denk maar eens aan het natte voorjaar 1951 en de natte herfst van 1952. De conclusie van de heer Noteboom is dan ook deze: Op bedrijven met een oppervlakte van 40 50 ha en groter kan de exploitatie het doelmatigst en voordeligst uitgevoerd worden door trekker en paard naast elkaar te gebruiken. Op bedrijven van 20 ha en kleiner is de grootste voorzichtigheid ten aanzien van het gebruik van tractoren geboden. Uit de op dit bedrijf verkregen cijfers blijkt duide lijk, dat de lichte tractoren in verhouding tot de zware zeer duur uitkomen. Ten aanzien van de rentabiliteit van tractoren op kleine bedrijven zijn de laatste tijd reeds meerdere publicaties versche nen, die in dezelfde richting wijzen. Het is mis schien goed deze publicaties een volgende keel eens onder de loupe te nemen. Nog even wil ik wijzen op de trekkracht bezet ting van dit bedrijf. Deze bedraagt 0.40 pk moto rische tractie per ha en daarnaast 1 paard per 17 ha. In de Wieringermeer ter vergelijking be schikt men over ruim pk motorische tractie per ha en 1 paard per 16 ha. TOONTREDER. en

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 7