Kwade harten in erwten korte Berichten Ledenraadsvergadering van de „Zecova'' PROVINCIALE COMMISSIE VOOR RUNDVEEFOKKERIJ IN ZEELAND. HET AANHOUDEN VAN SLACHTPAARDEN ALS GEBRUIKSPAARDEN VERBODEN. CENTRALE AANKOOP VAN GEBRUIKSVEE. KWEEK- OF STREKGRAS IN OVERSTROOMD GRASLAND. ZEEUW SCH LANDBOUWBLAD Gedurende de laatste jaren moesten door de Keu ringsdienst Zeeland steeds meer partijen erwten, met name schokkers, worden afgekeurd wegens het voorkomen van een te hoog percentage kwade harten. De aandacht van de schokkertelers wordt daar om op het volgende gevestigd. Deze aantasting is een gevolg van tijdelijk ge brek aan voor de planten opneembaar mangaan in de grond. Het mangaangebrek is in de meeste ge vallen niet te wijten aan het feit dat er te weinig mangaan in de bodem aanwezig is. Het is namelijk zo dat opneembare mangaanverbindingen tenge volge van omzettingen onopneembaar worden voor de planten. Daar het dus niet gaat om de totale hoeveelheid mangaan is het niet mogelijk om door grondonder zoek vooraf vast te stellen of het toedienen van mangaan beslist noodzakelijk zal zijn. De omzettingen hebben plaats onder invloed van het bacteriën-leven in de grond. De activiteit van de betreffende bodemorganismen wordt gestimu leerd door een hoge pH en door een hoog gehalte aan organische stof, terwijl droogte en warmte hierbij een zodanige rol spelen dat het gebrek meestal in droge perioden voorkomt. Het heeft dus weinig zin om in één keer een flinke mangaanbemesting te geven. Na verloop van tijd zou toch weer vastlegging op kunnen treden. Nu is het een voordeel dat de plant het mangaan niet alleen via de wortels maar ook via de blade ren op kan nemen. Wordt een oplossing van man- gaansulfaat op de erwtenplant gebracht dan wordt direct een tekort aan mangaan aangevuld of voor komen. Het optreden van kwade harten kan men dan ook tegengaan door tegen het einde van de bloei per ha 7.5 kg mangaansuïfaat te spuiten of te ver nevelen. Ook strooien van mangaansuïfaat is mogelijk. Maar juist in droge perioden (als de kans op Mn- gebrek het grootst is) komt het mangaan op deze wijze toegediend slechts in geringe mate en lang zaam via de wortels ter beschikking van de plant. Bij strooien wordt per ha 25 kg vlak voor de bloei en 25 kg direct na de bloei verstrekt. Rundveekeuring te Kortgene. De Provinciale Commissie voor Rundveefokkerij in Zeeland maakt bekend, dat op: VRIJDAG 12 JUNI 19;>3, te 10 uur, in Kortgene een premiekeuring van vrouwelijk fokvee zal worden gehouden. Degenen die aan deze keuring wensen deel te nemen, kunnen nadere inlichtingen verkrijgen bij de heer Ir. W. L. Harmsen, Rijkszuivelconsulent te Middelburg (telef. K. 1180—2720). Met ingang van 16 Maart 1953 is in werking ge treden de Verordening Invoer Slachtpaarden 1953 van het Bedrijfschap voor Vee en Vlees. Deze ver ordening bepaalt o.a., dat het voorhanden hebben van paarden, welke van een slachtpaardenmerk zijn voorzien slechts is toegestaan aan paarden- importeurs, paardenhandelaren, vleesgrossiers en slagers en wel gedurende de door dat merk aan geduide maand en de eerste 14 dagen van de daar opvolgende kalendermaand. Het slachtpaarden merk wordt bij invoer van een slachtpaard op de rechterbil ter hoogte van de heup door middel van een brandijzer aangebracht. Het bestaat uit een letter, welke voor elke kalendermaand verschillend en wel als volgt is vastgesteld: Januari A Juli N Februari B Augustus O Maart E September s April H October V Mei K November X Juni M December y Het Bedrijfschap voor Vee en Vlees herinnert degenen, die niet tot één der bovengenoemde cate gorieën behoren eraan, dat zij dus bij het aan kopen van paarden met het bovenstaande rekening dienen te houden, aangezien zij zich aan een straf vervolging blootstellen, als zij een paard voorhan den hebben, dat van een slachtpaardenmerk is voorzien. De erwtenplanten zijn bij Mn-gebrek soms iets lichter gekleurd; in vele gevallen is er echter niets aan te zien. Om "na te gaan of het toedienen van mangaansuïfaat al of niet noodzakelijk is dient men dus met andere factoren dan de verschijnse len aan de plant, rekening te houden. Mangaangebrek in erwten kan verwacht worden: a. op gronden met een hoge pH, o.h.a. jonge kalkrijke polders; b. op gronden met een hoog gehalte aan organi sche stof; c. in droge en warme perioden. In vele gevallen dient men uit te gaan van de ervaringen die opgedaan zijn in vorige jaren, hetzij met erwten, hetzij met andere gewassen. Vertoonden deze min of meer mangaangebrek dan zal in vele gevallen een gift mangaansuïfaat op erwten verantwoord zijn. Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst voor de Zeeuwse Eilanden, De Specialist voor de Plantenziekten, P. VERHAGE. .Op Vrijdag 29 Mei j.l. kwam de ledenraad van de Zeeuwse Coöperatieve Vee Aan- en Verkoopvev- eniging G.A. onder voorzitterschap van de heer P. J. Bom te Colijnsplaat in vergadering bijeen. In zijn openingswoord kon de voorzitter o.a. welkom heten de heer Mr Dr A. van Deth, directeur van de Coöperatieve Vleescentrale te Rotterdam, en het adviserend bestuurslid Ir W. L. Harmsen. Verder stond hij stil bij de ramp welke in 't bijzonder Zee land zo ernstig heeft getroffen. Hij herdacht de slachtoffers en spralj: woorden van erkentelijkheid voor de alom geboden hulp, ook van overheids wege. Toch meende de heer Bom te moeten op merken, dat het bij de Tweede Kamer ingediende wetsontwerp lang niet op alle onderdelen bevredi gend kan worden genoemd. Hopelijk ziet ook de volksvertegenwoordiging dit in. De Provinciaal Voedselcommissaris voor Zeeland maakt bekend, dat tot 22 Juni 1953 gelegenheid geboden wordt om bij de Plaatselijk Bureauhouder opgave te doen van gebruiksrunderen, die men in Juni of Juli 1953 op het bedrijf kan hebben. Dit vee kan men in eigendom krijgen in plaats van het overgedragen resp. verdronken vee. Be langhebbenden dienen er rekening mede te houden, dat de gedachte om de veestapel beter te maken op de voorgrond staat en dat derhalve aan enige voor waarden moet worden voldaan, waarvan genoemd worden 1. alle, dus niet een gedeelte van de gebruiks- dieren, dienen centraal gekocht te worden. 2. eventueel nog op het bedrijf aanwezige dieren zullen door de Gezondheidsdienst voor Dieren in Zeeland worden onderzocht op t.b.c. en abor tus, waarbij besmet bevonden vee onverwijld moet worden opgeruimd. Bij centrale aankoop komen de kosten verbonden aan het inschakelen van de aankoop-commissies en het vervoer van vee tot een verzamelplaats in het getroffen gebied voor rekening van de Rijksdienst voor Landbouwherstel. Aangeraden wordt nog geen vee aan te vragen, indien men niet over voldoende voeder beschikt. De aandacht wordt gevestigd op de publicatie van de Voedselcommissaris in dit nummer inzake centrale aankoop van gebruiksvee. Men moet een keuze maken of men door de aankoop-commissie laat aankopen. Maar dan ook alles. Wie reeds één of meer stuks rundvee op zijn bedrijf kan inschikken moet zich vóór 22 Juni a.s. tot zijn P.B.H. wenden. Een geheel herziene uitgave van het boekje „Dutch agriculture Tacts" zag dezer dagen het licht. De uitgave is schitterend verzorgd en geeft aan Engels sprekende buitenlanders een uitste kende indruk van de Nederlandse landbouw. De aandacht van de lezer wordt speciaal gevestigd op de kwaliteit van de Nederlandse exportproduc ten. Aan het slot wordt nog een overzicht gegeven van de belangrijkste bezienswaardigheden in de verschillende provincies. Het boekje wordt door de afdeling Voorlichting van het Ministerie van Landbouw gratis ter be schikking gesteld, (Rijnstraat 38, Den Haag.) Wat de „Zecova" betreft kon de voorzitter mede delen, dat de directe schade bij deze vereniging beperkt is gebleven tot vier ossen, welke nog aan wezig waren op een bedrijf bij Zierikzee. Wel ech ter moet rekening worden gehouden met nadelige indirecte gevolgen omdat enkele delen van het werkgebied practisch veeloos zijn geworden, het geen tot een omzetverlaging kan leiden. Gehoopt wordt echter, dat de „Zecova'" straks bij het her stel van dienst zal kunnen zijn. Het boekjaar 1952 heeft goede resultaten opge leverd, zowel organisatorisch als commercieel. Aan het einde van het boekjaar bedroeg het totaal aantal leden 524 tegen 329 per 31 December 1951, terwijl inmiddels al weer 60 nieuwe leden toetra den. Er werd voor ruim 8000 ingeschreven op het ledenfonds waardoor het totaal bedrag hiervan, steeg tot ƒ32.000. Voor een bedrag van circa* 2.758.000 werden aankoopopdrachten uitgevoerd, terwijl de verkopen een zelfde waarde vertegen woordigden. Na afschrijving en reservering voor de belasting kon een nettobedrag van circa ƒ1650 worden gestort in het reservefonds, waartoe de ledenraad met algemene stemmen besloot. Van de verdere besluiten der vergadering vermelden wij o.a., dat het entréegeld onveranderd op 3,50 werd vastgesteld. Het rentepercentage over de inschrij vingen op het ledenfonds werd van 3 op 4 ge bracht, waarmee men een grotere deelname in het Ledenfonds hoopt te bereiken. Bij de bestuursver kiezing werden de heren P. J. Bom te Colijnsplaat en D. A. van Nieuwenhuijze te Nieuw en Sint Joos- land met algemene stemmen herkozen. In de plaats van de heer J. Koopman te Nieuwerkerk die zich niet meer herkiesbaar had gesteld werd ge kozen de heer J. v. d. Bijl te Zonnemaire. De heer Harmsen werd opnieuw tot adviserend bestuurslid benoemd, terwijl in de plaats van de heer N. J. van Westen te St. Philipsland in de Commissie van Toezicht werd gekozen de heer Chr. Aertsen te Tholen. Als vertegenwoordiger van de „Zecova" in het bestuur van het Landbouw Coöperatie Cen trum werd benoemd de heer J. J. Klompe te Wol- phaartsdijk. Na de behandeling van het huishoudelijk ge deelte der vergadering hield de heer Ir Harmsen tenslotte een causerie over „Doelmatige aankoop en afzet in verband met de kwaliteitsverbetering van het rundvee in Zeeland". Hierbij kwam dui delijk nqar voren, dat de „Zecova" een belangrijke taak kan vervullen bij deze kwaliteitsverbetering. In de vergadering werden verschillende voorbeel den genoemd waaruit bleek, dat zij dit in de afge lopen jaren ook reeds heeft gedaan. Een geani meerde nabespreking vormde het slot van deze geslaagde vergadering. Veel grasland op de eilanden, dat werd over stroomd blijkt helaas dood te zijn. Het kweek- of strekgras is echter blijven leven en dreigt thans een sterke uitbreiding te ondergaan. Het is van het grootste belang hieraan paal en perk te stellen door regelmatig ondiep bewerken van de talrijke kleinere en grotere kweekplekken in het grasland, omdat anders de goede grassen, die in Augustus of begin September ingezaaid worden, te veel con currentie krijgen. Omtrent de bewerkingsmethode van de kweek plekken hopen wij binnenkort nog nadere gegevens te verstrekken. Daartoe worden momenteel proe ven met verschillende grondbewerkingswerktuigen genomen. De Rijkslandbouwconsulent voor de Zeeuwse Eilanden, Dr Ir C. W. C. VAN BEEKOM.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 6