UIT DE PROVINCIE VOL VERWACHTING. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD ÏMPORTAMÊI Van boerderij an organisatie NOORD-BEVELAND. 1 Juni. Met verschillende gewassen wil het dit voorjaar niet zo bijster vlotten. Veel percelen vlas hebben ernstig van de droogte te lijden gehad. En het is nog de vraag of er, nu het eindelijk eens geregend heeft, nog wat van de achterstand ingehaald kan worden. Ook voor de erwten was de regen dringend nodig. Met de warme Pink sterdagen kwamen de bloemen reeds te voorschijn, wat i.v.m. de ontwik keling van het gewas wel wat vlug was. Bij temperaturen van 20° C. en ho ger bestaat ook de kans, dat de erw- tengalmug, d.i. het insect dat de knopmade veroorzaakt, actief gaat worden. Voor dat echter tot bestrijding over gegaan wordt, is het wel gewenst, dat het gewas grondig gecontroleerd wordt, daar de kleine mugjes moeilijk te vinden zijn. Het eerst kan men ze vinden op beschutte plaatsen. Vol gens berichten van de P. D. heeft men de meeste kans op aantasting indien in een betreffend gebied regel matig schade wordt waargenomen; of indien erwten worden verbouwd op percelen gelegen in de onmiddellijke nabijheid van die waarop het jaar te voren zwaar aangetaste erwten heb ben gestaan. Hier op N.-Beveland is de schade de laatste jaren betrekke lijk gering geweest, zodat het zeer goed mogelijk is, dat bespuiting ach terwege kan blijven. Is behandeling wel noodzakelijk, dan is het nog mogelijk gelijktijdig een bestrijding tegen „kwade harten'' uit te voeren. In de geïnundeerde polders is het een troosteloos gezicht. Voor het herstellingswerk moge het dan nog gunstig geweest zijn; voor de boer toch zeker niet. Regelmatig regen had nog veel kunnen redden, maar dat kwam er nu net niet. Ook de ingediende rampschadewet be vatte nog meer teleurstellingen. Spe ciaal het ontbreken van naschade- regeling is verontrustend. Hopende dat de Volksvertegenwoor diging er nog tijdig van doordron gen is, dat dit voor de betrokkenen een punt van groot belang is. THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. 1 Juni. De gewassen ontwikkelen zich nog steeds vrij gunstig, vooral omstreeks Pinksteren, toen het warme weer zijn invloed ten goede deed gelden. In de geïnundeerde polders is het daarente gen maar droevig gesteld. Soms ziet men een perceel, waarvan men zo van de kant gezien wel enige ver wachting heeft. Maar wanneer men de moeite neemt om eens een stapje verder te gaan en ook eens een kijkje neemt op de akker zelve, schrikt men. Iets wat eigenlijk heel wat leek, is in wezen dikwijls nog niet eens een half gewas; hopelijk kan de regen hier nog iets baten, maar veel kans daarop achten wij niet aanwezig, 't Is bovendien nu ook al wat laat. Men krijgt hier en daar de indruk, dat de laatstgezaaide percelen iets gunsfi- ger staan, maar of dit nu het alge mene beeld is, is niet met zekerheid te zeggen. Men ziet ook geen opslag en alhoewel we het daar zeker niet op voorzien hebben, toch is dit geen gunstig teken. De wortelonkruiden daarentegen blijken nogal resistent te zijn tegen het zout, want deze zijn nog iang niet uitgeroeid. Is het met gerst al niet best ge steld, nog veel minder is het met andere gewassen, die men hier en daar nog heeft gezaaid. Bieten op nog niet eens te zoute grond komen practisch niet op, terwijl de biet toch ook behoort tot de niet zozeer gevoe lige producten. Enkele boeren hebben gras en meerderen lucerne gezaaid, maar ook daarvan zagen we nog wei nig positieve resultaten, 't Wordt voor de zoute boeren een mager .jaar TOE/V IK QPNzaRLAbjDS ËytRCJL stond E N /K KaaK ER HET z ££GAT //V i Toen zag /K ff a A/S^oitVARE^ VT Boter U/ rHOLLANDAf jSïg Mjk EA/ DAT vy/VS A NAAR AT/J/VZ/NL L cf en het zal alleen de rampschadever goeding moeten zijn, die een beetje geld in het laadje kan brengen. En wat zal er van die zijde komen? De keurmeesters der N.A.K. trek ken weer regelmatig het veld in. Sommige jaren hebben deze heren een mooie bezigheid, doch wij menen dat zij dit jaar wel eens onaange name beslissingen zullen nemen. Be slissingen die uiteraard nog onaan genamer zijn voor de persoon die er direct bij betrokken is. De raszuiverheid van diverse per celen aardappelen is maar zeer m'atig en het schijnt, dat vooral de Furore in de malaise deelt. We vernamen, dat er reeds percelen E-pootgoed wer den afgekeurd, terwijl meerdere andere percelen gekweekt door stam- selectie terugvielen naar de klassen B en C. Iets wat voor de telers toch wel een teleurstelling moet zijn. Dui delijk blijkt ons dit jaar, dat men ook door intensieve stamselectie er niet in slaagt om het bladrolpercentage te drukken. i ZUID-BEVELAND. 2 Juni. Aan de lange periode van droog weer is een einde gekomen. De hoe veelheid neerslag die nu gevallen is, is wel groot genoeg om een goede groei van de gewassen in de komende weken te verzekeren. Voor de polders die overstroomd geweest zijn, komt deze regen wel wat laat; daar staat de gerst over hfct algemeen zeer slecht. Met de weilanden is het ook droevig gesteld. De goede grassen zijn vrij wel allen dood en de slechte zoals kweek, kropaar en rietwenkgras krij gen een kans om zich uit te breiden. De meeste boeren willen het wei land weer zo vlug mogelijk in de oude toestand terug brengen, wat ook goed te begrijpen is, want zij wil len voer voor hun vee hebben. Of het nu echter verstandig is om direct in te zaaien, is de vraag, want in vele gevallen zou dat zeker tot een mis lukking leiden. met een steile stand, in de uien een gele kleur onder aan de pijpen. Dit gebrek treedt het meest op op gron den die kalkrijk zijn of op percelen waar pas gekalkt is en hoog humus- procent hebben. De humus en kalk maken de mangaan minder opneem baar voor de planten, met het gevolg van een gebreksverschijnsel. Een spoedige genezing kan verkregen worden door het gewas te bespuiten met mangaansulfaat. Na enkele da gen hebben de bladeren dan weer hun normale groene kleur. Een gewas waar het ziektebeeld zo op het zicht minder duidelijk is maar de gevolgen ernstig kunnen zijn is de erwt. De grove soorten zoals de schokkrs en capucijners reageren daarop met de z.g. kwade harten. Komen er veel kwade harten in een partij voor dan worden ze voor con sumptie minder geschikt. Om de kwade harten te voorkomen is het noodzakelijk om op het einde van de bloei het gewas te bespuiten met mangaansulfaat tegen 7,5 kg per ha. Dit is een bestrijding die zijn kosten dubbel en dwars vergoed. WALCHEREN. 2 Juni. In de laatste jaren treedt er regel matig mangaangebrek op in ver schillende gewassen. Vooral in de suikerbieten, voederbieten en de aard appelen is dit zeer goed te consta teren. Ook blijkt, dat het percentage kwade harten in de schokkers van jaar tot jaar oploopt, wat vele colle ga's tot hun schade hebben onder vonden. Het meest treft men het mangaan gebrek aan op kalkrijke of humus- rijke gronden, meestal na droge pe rioden. Daarom komt het vaak voor op gescheurd grasland vooral indien op dit grasland, tijdens de inundatie, nog wat kalkrijk zeeslib werd afgezet. In bieten en aardappelen is het mangaangebrek te herkennen aan de geelgroene kleur en de steile lepel- vormige bladstand. Bij erwten ziet men echter vaak helemaal niets aan het gewas en dient men de bestrijding toe te passen indien men verwacht, dat er op een bepaald perceel man gaangebrek zal optreden. Het is echter dit jaar wel typisch, dat de regenval niet afdoende is ge bleken om voldoende mangaan uit de bodem tot oplossing te brengen. In voorgaande jaren was na flinke regen het mangaangebrek in de ge wassen steeds vlug verdwenen. In natte perioden is het strooien van 25 kg mangaansulfaat per ha steeds voldoende gebleken om het tekort op te heffen. Indien het een droge periode is, heeft strooien wei nig zin, omdat het mangaansulfaat dan niet oplost en niet voor de plant ter beschikking komt. Indien men tijdens een droge periode 7,5 kg man gaansulfaat per ha spuit of vernevelt, wordt dit direct door de planten opge nomen en verdwijnt de lichte blad- kleur binnen de 3 dagen. Bij erwten zal men de bespuiting voor het einde van de bloei eventueel combineren met een bespuiting tegen d.e wormstekigheid, waardoor in som mige jaren zeer grote schade kan ont staan. Vooral op de kleine bedrijven is met de rugvernevelaars deze be strijdingen zeer goed uit te voeren. SCHOUWEN-DUIVELAND. 2 Juni. Het ingediende wetsontwerp op de watersnoodschade heeft nogal wat deining veroorzaakt. Zeer uitvoerig en duidelijk werd een overzicht in het vorig landbouwblad gegeven hoe wij er voor staan als het in zijn huidige vorm wordt aangenomen. Wordt ons hierdoor de kans gegeven om de plaats die wij in ons land bereikt hadden, weer in te nemen? Wij be twijfelen dit sterk. Enkele zeer belangrijke punten o.a. bedrijfsschade* voorraden en gebou- Evenmin kunnen wij een positieve vooruitgang constateren in de stand der gewassen. Wel heeft men posi tieve resultaten geboekt t.a.v. het X-virus, het virus dat niet door luizen doch alleen door aanraking overgaat. Verder heeft de uniformiteit van het gewas wel aan waarde gewonnen. Door de vele tegenvallers zullen zij die dit jaar goede gewassen hebben, hier zeker wel bij varen. De telers die ieder jaar de meeste zorg aan» hun pootgoed besteden maken wellicht nu een goede beurt. Overigens moet ons de opmerking van het hart, dat door de stamselectie om het daar mee verband houdende waarderings systeem het voor de niet-ingewijde pootgoedtelers wel wat te ingewikkeld is geworden om het aan te kopen pootgoed op juiste waarde te schab ten, Het graszaad zou bij een regenbui gaan kiemen en een jong plantje vormen. Maar als het dan in de laatste helft van Juni en Juli warm zou worden, dan zouden we er zeker op kunnen rekenen, dat deze jonge plantjes weer spoedig dood gingen als een gevolg van de te hoge zout- concentratie en al onze moeite en kosten zouden tevergeefs geweest zijn. Willen we enige kans van slagen hebben, dan zullen we met de her- inzaai moeten wachten totdat de ge middelde temperatuur lager wordt en de kans op regen groter is. Het zoutgehalte gaat dan dalen waardoor de groei van het gras zekerder wordt. In de drooggebleven polders valt op het ogenblik in verschillende per celen mangaangebrek waar te ne men. Bij de bieten veroorzaakt deze ziekte een geelkleuring der bladeren

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 4