ZITDAGEN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD De Voorzitter vraagt wie deze normen gaan vast stellen. De heer Geluk antwoordt, dat hiermede de tech nische commissie van de Stichting voor de Land bouw belast wordt. De heer Scheele vraagt of de wet toelaat, dat een gedupeerd paardenbedrijf thans omschakelt op motortractie. De Voorzitter antwoordt, dat de wet inderdaad deze mogelijkheid toelaat. Omtrent de vergoeding van verloren gegane voorraden (art. 17) wordt geconcludeerd, dat voor de verloren voorraden de marktwaardeprijs moet worden vergoed; De heer Stols vraagt naar de vergoeding voor aardappelen welke door het S.I.V.A. zijn afge nomen. De Voorzitter antwoordt, dat de S.I.V.A. de over nameprijs dient uit te betalen. De heer Kostense merkt naar aanleiding van art. 22 op, dat, wanneer naar het oordeel van de taxa teurs de goederen als overtollig waren*tér beschou wen, geen bijdrage wordt verleend. Dit is z.i. een punt, dat echter moeilijk kan worden vastgesteld. De vergadering acht deze formulering niet juist. Omtrent artikel 26 lid 2, merkt de Voorzitter op, dat voor het verlies van geld en geldswaardige papieren geen vergoeding wordt verleend. Het komt hem billijk voor, dat daartegenover de 50, aftrek komt te vervallen. Hoogstens zou de in artikel 28 genoemde aftrek per schadegeval slechts éénmaal mogen geschiedën. Na enige gedachtenwisseling over lid 1 van art. 29 wordt geconcludeerd, dat het onjuist is, dat het rentevergoedingsbeginsel niet is opgenomen. Over de toekomstige vergoedingen zou wel degelijk rente vergoed moeten worden vanaf 1 Februari '53. Inzake artikel 30, handelende over de bijdrage wegens onherstelbare schade aan een gebouwd on roerend goed wordt vastgesteld, dat er geen uit kering zal plaats vinden indien niet herbouwd wordt. Voor herbouw in dezelfde gemeente kan onthef fing worden verleend, wat wel eens noodzakelijk kan zijn. De Voorzitter merkt op, dat het van groot belang is om in de wet op te nemen, dat bij de bekend making aan de gedupeerde van het definitieve schadebedrag direct een recapitulatie gegeven wordt, zodat de betrokkene kan nagaan of hij hier tegen in beroep moet gaan of niet. Dit is temeer noodzakelijk omdat voor de beroepsmogelijkheid een bepaalde termijn is gesteld, hetgeen in artikel 44 en 45 is vastgelegd. Omtrent artikel 46, handelende over de ver erving van de schadevergoeding wordt opgemerkt, dat zulks slechts in de rechte lijn mogelijk is. Dit kan tot moeilijkheden aanleiding geven, weshalve beter de normale erfrechtregels gevolgd zouden kunnen worden. De vergadering komt inzake artikel 55, tot de conclusie, dat men zich concreter moet uitspreken in welke gevallen integrale schadevergoeding zal plaats vinden. Dit artikel is n.l. zeer vaag gesteld. Nadat de heer Kostense nog punt 2 van de Stich tingsnota heeft besproken, brengt de Voorzitter de heer Kostense hartelijk dank voor zijn gegeven toe lichting op de Wet. Hoewel niet tot in de finesses hebben wij toch in grote lijnen ons standpunt be paald, aldus spreker. Er is geregeld contact met de volksvertegenwoordigers, die over het algemeen zeer begaan zijn met de getroffen gebieden. Wij moeten daarom het vertrouwen hebben, dat bij de behandeling van de Wet in de Tweede en Eerste Kamer nog gunstiger wijzigingen zullen worden aangebracht. Mededelingen inzake de voornaamste punten be handeld door het Dagelijks Bestuur. Over deze punten heeft de vergadering geen op merkingen. Mededelingen inzake de Stichting v. d. Landbouw. De Voorzitter deelt mede, dat de Overheid het plan heeft om ook nu nog een voorraad van 100.000 ton voedergranen aan te houden. Het bedrijfs leven heeft hier bezwaren tegen, daar een derge lijke voorraad een voortdurende bedreiging van de markt zou vormen. Als voorraad op zichzelf heeft deze hoeveelheid weinig betekenis, daar ze slechts voor IV2 maand voldoende is. Ook buitenlandse ondernemers hebben bezwaren tegen •dit voor nemen, wegens het eraan verbonden risico. De liberalisatie van de import is nu gebracht van 82 op 92 De zetmeelindustrie zal in hoofd zaak een aandeel moeten leveren. De afzet van consumptie-aardappelen voor de export is zeer bevredigend verlopen, daar met 330.000 ton, tegen een bedrag van 858 millioen gul den, de uitvoer van het jaar 1949 geëvenaard is. Er zijn nogal wat vroege aardappelen tegen een prijs van 30 per 100 kg geïmporteerd, die de prij zen van de binnenlandse primeurs gedrukt hebben. De aangifte van pootaardappelen voor de keu ring heeft de verwachtingen overtroffen, speciaal in de provincies Drenthe en Friesland. Ook in Zee land is de aangifte met 1465 ha (vorig jaar 1425 ha) erg meegevallen. Het is gebleken dat in strijd met de aanvankelijke verwachtingen het areaal van de rassen Alpha, Furore en Eigenheimer zelfs groter is. De heer Dekker vraagt of het resultaat van dé Mei-inventarisaties reeds bekend geworden is, ter- Wijl de heer Scheele informeert of dit jaar ook proefihventarisaties zijn gehouden. De eerste vraag wordt ontkennend beantwoord door de Voorzitter, die meent dat ook de proef- inventarisaties dit jaar niet plaats hebben gevon den. Afd. Werkgeversbelangen. Naar aanleiding van de arbeidsmoeilijkheden in de noodgebieden besluit de vergadering om de heren Koster, Krepel en Van Gorsel af te vaardi gen naar een bijeenkomst die over dit onderwerp wordt belegd door de Hoofdafdeling Sociale Zaken. Ingekomen stukken. Een schrijven van de heer Ir W. van Soest, waarin deze mededeelt dat hij wegens zijn benoe ming tot consulent van het Westland, moet bedan ken als adviseur van het Dagelijks en Hoofdbe stuur, doet de Voorzitter opmerken dat dit sterk betreurd wordt door de Z. L. M., die nog alles in het werk heeft gesteld om deze benoeming onge daan te maken. Hij hoopt dat het de heer Van Soest wel moge gaan in zijn nieuwe werkkring. Een schrijven van mej. G. G. Sikkens, waarin deze mededeelt, dat ze wegens het voornemen om in het huwelijk te treden verzoekt om eervol te worden ontslagen uit haar functie, doet de Voor zitter het voorstel lanceren het gevraagde ontslag op de meest eervolle wijze te verlenen, en haar voor de toekomst het beste toe te wensen. Aldus wordt besloten. Rekening en verantwoording. Na een toelichting van de Secretaris-Penningm., waaruit blijkt dat het jaar 1952 wordt afgesloten met een batig saldo, terwijl ook nog enige reser veringen zijn verricht, wijst de Voorzitter er op, dat de financiering der Maatschappij plaats vindt op een gezonde basis. Overigens is ook bij de in dertijd voorgestelde contributieverhoging gesteld, dat deze voor een reeks van jaren voldoende speling zou moeten laten. De heer J. W. Scheele vraagt of het Boekhoud- bureau wel voldoende betaalt als huur voor het pand in de Wijngaardstraat. De Voorzitter deelt mecje, dat het vermelde be drag betrekking heeft op'het netto-overschot. Het onderhoud komt voor rekening van het Boekhoud- bureau. Overigens zal worden nagegaan of de huur opgevoerd kan worden, waartoe de op 1 Jan. 1954 te verwachten huurverhoging aanleiding zou kun nen geven. De heer Iz. de Feqter meent dat de post voor het Landbouwhuishoudonderwijs en het vrouwenwerk wel wat hoog is. De Voorzitter wijst er op, dat de verzorging van het Landbouwhuishoudonderwijs hierbij begrepen is en dat dit veel werk met zich meebrengt, mede omdat er een ontstellend gebrek aan leerkrachten bestaat. De heer Ad. Doeleman vraagt in dit verband of het niet mogelijk is om de Z. P. M. hulp te bieden. Zo mogelijk zou hij graag een combinatie met het Secretariaat van de Bond van Plattelandsvrouwen tot stand zien gebracht. De Secretaris acht een dergelijke combinatie uit gesloten daar er reeds teveel werk aan deze functie verbonden is. De heer W. de Buck informeert naar de achter stallige contributies van de afdelingen Aardenburg en Algemene Leden West Zuid-Beveland. De Voorzitter stelt voor om de achterstand van de Afd. Aardenburg, die steeds 2 jaar blijft, af te schrijven. Het andere bedrag zal ongetwijfeld wel binnenkomen. Volgens een berekening zal de contributiederving over 1953 ongeveer ƒ32.000 bedragen. Hiertegen over staat dat aan extra bijdragen is binnenge komen 3176,45, waaronder 1000 van de Kring Axel en 350 van het O. B. F. Zo mogelijk zal een door het K.N.L.C. gevormd fonds ook een aanvul ling geven. De Kring Hulst zal trachten het nor male bedrag aan contributie bijeen te brengen. De Voorzitter geeft de leden in overweging om in hun eigen omgeving te bespreken hoe dit tekort opgevangen kan worden. De heer A. Haak deelt mede, dat de Kring Axel gemeend heeft een bijdrage te moeten geven. Zo nodig is deze Kring genegen om nog verder te helpen. De Voorzitter dankt de heer Haak voor deze toe zegging. Hij meent te moeten constateren, dat we in Zeeland zeer getroffen zijn door de geschenk zendingen van vee, die in hoeveelheid en kwaliteit alle verwachtingen hebben overtroffen. De gedu peerden zijn hier buitengewoon dankbaar voor, terwijl de Z. L. M. ook dankbaar is voor alle hulp en sympathie die hierdoor tot uiting komt. De heer Krepel meent dat de gedupeerden al thans een gedeelte van hun contributie zouden kun nen betalen. De Voorzitter heeft hier bezwaren tegen, omdat er leden zijn die van de regeling voor levensonder houd gebruik moeten maken. Algemene Vergadering. De Voorzitter deelt mede, dat de heer Herweijer bereid is om op 22 Juni in Goes te komen spreken over het herstel en de vergoeding van de waters- noodschade. Verder zou hij over de nieuwe wet op de herverkaveling wat willen opmerken. Besloten wordt de vergadering op de aangegeven dag te houden en deze te 13.30 uur te doen aanvan gen. De heer Geluk merkt op, dat de Kring Schou wen eerst de Alg. Vergadering graag in Zierikzee had zien gehouden, Door de moeilijkheden heeft men zich er nu bij neergelegd. Hij vraagt om extra ver voer te willen verzorgen voor hen die verblijf hou den op de z.g. kop van Schouwen. De Voorzitter zegt toe dat dit georganiseerd zal worden. Hij deelt verder mede dat de Kring Schou wen zelf de keuze zal hebben om de leden in 1954 of 1955 te ontvangen. Voorkomende zaken. De vergadering gaat er mee accoord dat een aan tal personen op de Algemene Vergadering zullen worden voorgedragen als lid van verdienste. Rondvraag. De heer Scheelede Putter meent dat het ver slag van de vergadering ook aan de landelijke bla den toegezonden moet worden. Hij meent dat in die streken, die tengevolge van de laatste oorlog speciaal werden getroffen, geen bezwaren zouden bestaan tegen een betere regeling voor de slacht offers van de watersnood. Bij monde van de heren M. J. Verbrugge en A. W. Cevaal deleh de kringbesturen van W. Z.-Vlaan- deren en Walcheren mede, dat de indertijd gedu peerden hier generlei bezwaren tegen zouden heb ben. De heer Verbrugge merkt nog op dat het hem niet bevalt dat het Rampenfonds in tegenstelling tot de oorspronkelijke bedoeling wordt gebruikt voor de huisraadschade. De heer Cevaal voegt hieraan toe, dat de uitkering voor vee en werktui gen bij de afwikkeling van de oorlogsschade rede: lijk is geweest. De Voorzitter meent, dat beide laatste sprekers het standpunt dat de vergadering heden heeft in genomen t.o.v. de Wet op de Watersnoodschade, nog eens ondersteunen. De heer Haak vraagt of het aanbeveling verdient .om een perceel gerst dat slecht groeit nu af te maaien, opdat een goed zaaibed voor koolzaad wordt verkregen. De Voorzitter meent dat gerst slechte stoppel is en zou er ook nu liever niet aan beginnen, temeer omdat de opbrengst van de gerst nog wel wat mee kan vallen. Aan het slot van de vergadering dankt de Voor ter de vergadering voor de vlotte afwerking van de agenda. Hier zijn de bouwstenen gelegd voor dat gene wat de Z. L. M. wenst te bereiken. Met de wens, dat deze.zullen bijdragen tot een beter Zeeland, sluit hij de 'vérgadering. ZEEUWS VOÖRLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.V.). OOSTBURG: Woensdag 10 Juni a.s. in Café „De Vuijst", van 24 uur (de heer Cevaal). MIDDELBURG: - Donderdag 11 Juni a.s. in Café „De Eendracht", van 13—16 uur (de heer Cevaal). HULST: Maandag 8 Juni a.s. in de „Korenbeurs", van 2.304 uur (de heer Wegner). WISSENKERKE: Woensdag 10 Juni a.s. op de beurs van 1113 uur (de heer Wegner). Laat Uw polissen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, - studie- en uitzetverzekering controleren en vraagt eerst inlichtingen, alvorens een nieuwe post af te sluiten. Inlichtingen verkrijgbaar bij Secretariaat Z.V.V., Landbouwhuis, Goes. o ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.). OOSTB^fRG: Woensdag 10 Juni a.s. in Café „De Vuijst", van 24 uur (de heer Van Burg). Laat Uw brandpolissen controleren door onze adviseur-deskundige de heer J. van Burg. Vraagt inlichtingen indien U een nieuwe brand- polis wilt afsluiten. Aanvragen voor huisbezoek richten aan het Secretariaat Z.V.B., Landbouwhuis, Goes. o ADVIESBUREAU VOOR OORLOGS- EN WATERSNOODSCHADE. Het Adviesbureau voor Oorlogs- en Watersnood- schade van de Stichting voor de Landbouw maakt bekend, dat de eerstvolgende zittingen in de pro vincie Zeeland als volgt zijn vastgesteld: GOES: Dinsdag 9 Juni van 1014 uur, ten kan tore van de Stichting voor de Landbouw, Grote Markt 28A. KORTGENE: Woensdag 10 Juni van 10.3013 uur, Hotel „Korenbeurs". ZIERIKZEE: Donderdag 11 Juni van 1114 uur, in het „Huis van Nassau". ST. PHILIPSLANDVrijdag 12 Juni van 11—13 uur, Café „De Druiventros". HULST: Maandag 15 Juni van 1316 uur, Café Cattoir". KRABBENDIJKE: Woensdag 17 Juni van 1012 uur, Café „Sinke". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 18 Juni van 11—13 uur, Café ,,Gaakeer".

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 3