Algemene Vergadering der Z. L. N. Openingsrede DU PUITS De ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 6 JUNI 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen zal gehouden worden op Maandag 22 Juni ZITDAGEN SECRETARIAAT DER Z. L. M. uitgesproken door de Voorzitter der Z. L. M., Ir. M. A. Geuze, op de Hoofdbestuursvergadering te Zierikzee, gehouden op 2 Juni 1953 D. J. VAN DER HAVE No. 2175. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. .Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z.LM. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van des* orga nisaties bedraagt ƒ10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - TeL 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. des namiddags te 13.30 uur in de zaal van de heer Krijger te Goes. AGENDA: 1. Openingsrede door de Algemeen Voorzitter. 2. Notulen van de Algemene Vergadering van 15 December 1952. 3. Mededelingen en Ingekomen Stukken. 4. Verslag van de Financiële Commissie over het nazien van de rekening en verantwoor ding over het jaar 1952. 5. Rekening en verantwoording over het jaar 1952. 6. De Directeur van de Rijksdienst voor Land- bouwherstel de heer Ir. S. Herweijer zal spreken over „Schade en herstel in de ramp gebieden." 7. Discussie. 8. Rondvraag. 9. Sluiting. M. A. GEUZE, Voorzitter. J. F. G. SCHLINGEMANN, Secretaris. OOSTBURG: Woensdag 10 Juni in Café „De Windt". ZIERIKZEE: Donderdag 11 Juni in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 11 Juni in Café „De Eendracht". KORTGENE: Donderdag 11 Juni in Hotel „De Korenbeurs". HAAMSTEDE: Vrijdag 12 Juni van 103 uur in Hotel „Bom". THOLEN: Zaterdag 6 Juni, van 1112.30 uur, in Hotel „Hof van Holland". OOSTBURG: Woensdag 10 Juni, van 3.305 uur, in Café „De Vuijst". AXEL: Zaterdag 13 Juni, van 34.30 uur, in Hotel „De Lozanne". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 18 Juni, van 11 12% uur, in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Donderdag 18 Juni van 34% uur, in Café „De Vriendschap". Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. Het lag in de bedoeling de zomervergadering van de Z. L. M. in de Kring Schouwen en Duiveland te houden en, zoals immer, dan met een rijtoer onze leden van buiten de Kring de gelegenheid te bieden het gewas van de boerderijen van de Schouwse boeren en tuinders te aanschouwen. Maar werelds goed is ebbe en vloed. Het Hoofdbestuur zal vandaag geen rijtocht, doch een boottocht moeten maken, wil het dit eiland zien. Dat wij desalniettemin in Zierikzee komen vergaderen, bewijst toch weer dat God wel slaat, doch Hij zalft tevens. Is het uitzicht troosteloos straks, er is altijd een uitzi& t op een toekomst. De waarheid ligt niet in berusting, maar in geloof, hoe moeilijk wij dat somwijlen ook ondervinden en hoeveel strijd daartoe ook nodig is. Wij willen dan eerst gedenken die velen in Zee land en onder onze leden, die door de ramp werden weggenomen. Gode zij hen genadig en trooste hun nabestaanden. Zo staan zovelen thans midden in de strijd ook van hen, die have en goed verloren en die dagelijks door de zorgen worden neergedrukt. Strijd wordt en zal onzerzijds gevoerd worden om hen materieel weer toekomst te doen zien. In dit opzicht wordt het helaas, nu wij beter in de gele genheid zijn geweest het Wetsontwerp op de Watersnoodschade te bestuderen, noodzakelijk te verklaren dat dit Wetsontwerp nog teleurstellen der uitvalt dan onze aanvankelijke indruk was. Wij zijn vandaag samengekomen om deze Wet te be spreken en ik wil dan ook niet teveel op deze be handeling vooruitlopen. Maar niet alleen worden huisraadschade en gebouwenschade veelal voor een te groot gedeelte aan de getroffenen gelaten, wordt verder de vergoedingsmogelijkheid voor na- schade in 't onzekere gelaten, maar de getroffenen wordt door artikel 17 ook nog eens een belangrijke achterstand in de uitkomst van het afgelopen boek jaar bezorgd, zodat ze van 't begin af aan in de komende moeilijke jaren met gebrek aan bedrijfs kapitaal te kampen zullen hebben. Gemiddeld immers was per 1 Februari nog 40 van de handels- en bedrijfsvoorraden aanwezig en deze zullen tegen de kostprijs en niet tegen de marktprijs per 31 Januari 1953 vergoed worden, terwijl dat met vee wél gebeurt. Waarom dat ver schil in behandeling tussen veehouders en akker bouwers? Dr. Van Beekom berekent verder, dat de herstelbewerkingskosten het dubbele van het geraamde bedrag zullen vragen. Ook hier een klaarblijkelijke onderschatting- van de nog te lijden schade. Financiën heeft volgens de P.Z.C. de te ontstane achterstand toegegeven, doch heeft ook gesproken over het na lange jaren inlopen. De spurt 'om in te lopen zal ons door gebrek aan te verstrekken bijdragen nooit gëlukken, zeker niet voor wie de schade het grootst is, want die krijgen het minste. Wij kunnen ons niet vrijmaken van de gedachte dat men in Den Haag, wanneer we zo de gebruikte motiveringen nagaan, van de gehele rampschade een rekensommetje heeft gemaakt, waarvan men zo goedkoop mogelijk probeert af te komen. Niet menselijke bewogenheid met leed en ellende, niet barmhartigheid met de naaste, maar koud econo mische overwegingen hebben tezeer bij deze Rege ring de overhand gehad, in tegenstelling tot het volk, dat in het Rampenfonds het goede hart heeft laten spreken. Even technisch zuiver werd het Rampenfonds daarop 'echter door die Overheid ter ontlasting van haar verplichtingen als de gewoonste zaak van de wereld ingepast. Nu realiseren wij ons ten volle, dat met name een Minister van Financiën in deze tijd zakelijk moet zijn ingesteld, maar wij hebben niet met dwin gende overwegingen aangetoond gezien, dat het onmogelijk voor het Nederlandse volk is om de rampschade beter te helpen dragen. De monetaire gevolgen van de gevraagde hulp zijn voor Neder land niet onoverkoombaar. Het is niet dat men niet voldoende kan helpen; het gaat er om of men vol doende wil helpen. Thans krijgen wij nog een trap van onvolwaardigheid mee. Laten we stellig hopen dat de Volksvertegenwoordiging dit odium op zal heffen. Teleurgesteld zijn we ook door het weinig krach tige geluid dat de Stichting voor de Landbouw over de Wet op de Rampschade aan de Kamers heeft doen horen. Zelden hebben we een zó slap gestelde en vlakke, weinig indrukmakende nota over een zo ernstige zaak geproduceerd gezien. Zelden is de verwoestende werking van gecentraliseerde behan deling van diepwortelende regionale belangen beter gebleken. De nota verzuimt aan te vangen met op de her haling van zoutwaterschade in de meeste der ge troffen gebieden de nadruk te leggen. Verder is het een vlakke opsomming van bemerkingen per artikel zonder enig culminatiepunt, zodat de niet- ingewijde raden moet wat nu het zwaarste weegt. Wij hebben nooit meegedaan, nooit mee willen doen aan het voeden van de gedachte dat Zeeland wel achter gesteld werd. We hebben onze Zeeuws- Vlaamse vrienden wel bestraffend gemaand, wan neer ze tezeer met dit bijltje hakten. We hebben nooit in die achterstelling willen geloven, maar ook wij beginnen tot de conclusie te komen, dat wij tevergeefs verwachtingen hebben gekoesterd. Wanneer men ons tot tweederangs gebied wil declasseren, kan men van geen Zeeuw verwachten dat hij dat zal accepteren. Móeten we het accep teren, dan is er nog méér in Zeeland kapot ge maakt, dan we in Februari dachten. De motie der Zeeuwse Staten kan ons dan echter de deugd geven, dat wij de Zeeuwse gevoelens ver antwoord onder woorden hebben gebracht. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE De eerste snede is weer best.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1