MACHINAAL HOOIEN Nieuwe classificatie pootgoed Keuringsdienst Zeeland van de N. A. K. Deze schade krijgt U niet vergoed! *2?HELL 0 xcot» e&cTty/kZE ooqstrf Westerwolds raaigras GEBRs DE JONGH - GOES ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Granen en grasland hebben veel te lijden onder distel, herik, boterbloem enz. Bespaar U die schade, door deze onkruiden tijdig te bestrijden met "SHELL" M.C.P.A. Pas "SHELL" M.C.P.A. toe in de periode April-Augustus. Het winnen van hooi is tot het begin dezer eeuw vrijwel de enige methode geweest voor het con serveren van gras, om dit dienstbaar te kunnen maken voor de voeding van onze landbouwdieren in de winter. Door de ervaring en mede door de wetenschap is gebleken, dat de voedende bestand delen van het gras tijdens de winning van het hooi het beste worden bewaard door een zo kort mo gelijk verspreid liggen van het gras op het veld. Om dit te bereiken moet het gras bij voorkeur droog worden gemaaid en reeds de eerste of tweede dag worden geschud. Na herhaald schudden kan dit gras met goed weer reeds de tweede of derde dag na het maaien in kleine oppers worden gezet. Deze nog onvoldoende droge hooioppers worden na één of meer dagen rust, uiteengespreid. Bij mooi weer kan dit hooi na schudden voldoende droog zijn om verzameld te,kunnen worden. Het maaien kan naar bedrijfsomstandigheden geschieden door de één- of tweepaards maai- machine, een maaimachine met opgebouwde motor voor mesaandrijving, of wel de trekker met maai- balk en ook met een motorzeis. Het maaiende deel van genoemde machines is bij alle de vinger- balk met de messen. Wij onderscheiden deze in een dunne, midden en dikke balk. Voor het maaien van korte en fijne grassen gebruikt men bij voor keur de dunne balk. Overigens vooral bij de trek ker meer de middenbalk, daar de middenbalk min der aanleiding geeft tot verstoppen. Men kan zeg gen, dat de maaimachine een werktuig is, dat vrij wel af is. Bij het gebruik van de maaibalk aan de trekker doen zich nog wel eens moeilijkheden voor, soms als gevolg van een minder juiste aan bouw van de maaibalk, ook wel als gevolg van het ontbreken van een juiste verhouding tussen de messnelheid en de rijsnelheid. Een tweede bewerking van het gras kan bestaan uit het keren van het gemaaide zwad. Opvallend hierbij is, dat de speciale keermachine, die over het algemeen heel goed werk levert, verdrongen raakt door de verschillende gecombineerde hark- keerders, die de kwaliteit van het keerwerk van hun voorganger heus niet verbeteren. Bij enigszins betrouwbaar weer wordt het keren van het gemaaide zwad meer en meer over geslagen en wordt dit direct geschud.. Bij de hooi- schudders onderscheidt men de vorkje%schudders en de trommelschudders. In het Noorden van ons land komen eerstgenoemde bijna niet meer voor. Van de trommelschudders heeft aldaar de gecom bineerde hooi- en mestschudder de overhand ge kregen. Als nadelen van deze machine worden wel genoemd, dat een der wielen over het be werkte hooi loopt en tevens, dat er door de be werking bladverlies zou optreden. Dit laatste is echter door langzamer rijden zeer wel te beperken. Ook kan gebruik gemaakt worden van de gecom bineerde harkschudder. Het hooi wordt hier eigen lijk niet geschud, doch meer opgetild en opzij ge schoven. Een bezwaar hierbij is, dat het onder gelegen hooi onvoldoende naar fyoven komt. Het geschudde hooi kan worden bijeengebracht door de verschillende harkmachines. De sleephark is wel de oudste en de eenvoudigste. Toch wordt deze op vele bedrijven teruggedrongen door de gecombineerde harkkeerder met klein sleepharkje, waarmede het maken van lange wiersen mogelijk is. De constructie van de inlandse en buitenlandse merken harkkeerders vertonen veel overeenkomst. De Lely harkkeerder maakt hierop een uitzonde ring. Bij de paardetractie vraagt deze machine iets meer van het beleid van de bestuurder. Voor trek- kergebruik is deze machine bij uitstek geschikt. Het nog onvoldoende droog geworden hooi wordt in kleine oppers gezet om na een paar dagen bij mooi weer wederom op het veld uitgespreid te worden. Door deze kleine hooioppers eerst met de hooi- en mestschudder te bewerken, laten deze zich vlug en gemakkelijk verspreiden. Bij een goede verspreiding met de hooivork in de breedte kan deze spreiding zeer grof zijn, daar bij een herhaald schudden het hooi mooi egaal komt te liggen. Is het te bewerken perceel klein, dan kan een paard de schudder voorttrekken. Beter is hier voor twee paarden te gebruiken en deze bij de eerste bewerking van de kleine hooioppers ruim te koppelen, zodat de paarden aan weerszijden van de oppers kunnen lopen. Het aan wiersen gebrachte droge hooi kan op verschillende wijzen mechanisch worden bijeen gebracht. Bijv. het kapi door middel van een door paarden getrokken tiëmé op hopen worden ge trokken. Dit hooi wordt meestal een volgende dag wel op daarvoor ingerichte wagens getrokken en zo verder vervoerd naar de plaats van bestemming. De tieme heeft in de laatste jaren verschillende vormen gekregen, nl. de verschillende hooischui- vers. In bruikbaarheid vaak afhangend van de persoon, die ermede omgaat. Ook de combinatie trekker en hooischuiver is zeer handig in gebruik voor bovengenoemde werkzaamheden. Verder wordt gebruik gemaakt van verschillende hooi- en grasopladers en wordt de trekkerlader genoemd. Voor deze machines is een goede belangstelling en waarschijnlijk zullen nog wel meerdere construc ties hun entrée doen. De wind is een lastige factor. De afmetingen en de inrichting van de gebruikte wagens zijn vaak niet passend. In de latere jaren wordt de pick-üp' balenpers ingeschakeld voor het persen van hooi vanuit de wiersen. De belangstelling daarvoor neemt toe. Bij het lossen van de hooiwagens is het té gebrui ken mechanisme afhankelijk van het persoonlijk inzicht van de gebruiker en van de verschillende omstandigheden van de hooischuur of -berg. Is de schuur ruim en sterk en zijn er meerdere hooi vakken, dan kan gebruik worden gemaakt van een railtakel met netten of van een te verplaatsen takel voor elk hooivak afzonderlijk. Is het gebouw minder sterk en ruim dan is een Jacobsladder of elevator meer op zijn plaats. Deze kan bij voldoende hoogte boven in de schuur los sen op zijwaartse glijbanen. Of ook op een hori zontaal werkende transportband. Deze band is soms rijdend en tevens wél rechts en links wer kend. De verplaatsbare elevator heeft in de schuren vaak moeilijkheden, wegens de weinige opstelruimte. Doch deze kan buiten tevens dienst doen voor het omhoog brengen, van o.a. hooi in de hooiberg. In kleine schuren lijn de hooi- en schoven- blazers de aangewezen machines. Hierbij vraagt het hooitransport weinig ruimte. Als nadelen wor den genoemd de sterke luchtstroming en het ver oorzaken van veel stof bij de uitmonding. Blad- verlies is bij de hooiblazer zeer denkbaar. Bij aan voer van hooi per schip is de hooiblazer een uit komst. De inwerptrechter kan dan naar de wal worden verplaatst. De blazers zijn ook buiten de schuren te gebruiken, zowel voor hooi als voor voorgedroogd gras. De krachtbron speelt ook een rol. Het ophijsen van hooi kan door paarden ge schieden of een 3 PK electromotor met lier. De elevator vraagt voor aandrijving een plm. 2 PK motor. De hooi- en schovenblazers vragen naar omstandigheden een motorkracht van 5-10 PK. M. L DE JONG. Met ingang van het nieuwe pootaardappelseizoen zijn door de N.A.K. belangrijke wijzigingen in de classificatie aangebracht. De nieuwe klassen zullen zijn: S SE E A B C Klasse S - Deze kan alleen op erkende stam- selectiebedrijven worden verkregen en is het uit gangsmateriaal voor verdere pootgoedteelt. Klasse SE - Deze is de eerste nateelt van klasse S en is dus hetzelfde als voorheen klasse E. Klasse E - In deze klasse kunnen de percelen worden geplaatst, die afkomstig zijn van SE-poot- goed. Deze klasse staat dus gelijk met de oude klasse A, voorzover deze laatste van stamselectie- materiaal afkomstig was. Wanneer een gewas in klasse E wordt goedgekeurd, kan de nateelt hiervan alleen op het eigen bedrijf nog eenmaal in klasse E worden geplaatst. Klasse A - Dit is de hoogste klasse, waarin de nateelt van klasse E kan worden geplaatst, als het E-pootgoed niet op het eigen bedrijf is geteeld. Deze nieuwe klasse A komt in de plaats van de oude klasse AB en wordt ook in de nabije toekomst afgekapt, hetgeen wil zeggen, dat de nateelt van de nieuwe klasse E slechts eenmaal als klasse A kan worden goedgekeurd. Hierna kan maximaal klasse B worden verkregen. Klasse B en C - Deze blijven ongewijzigd. Wan neer men niet van stamseleotiemateriaal uitgaat, kan zijn gewas hoogstens in klasse B worden goedge keurd. Het vorenstaande kan dus als volgt globaal worden samengevat: klasse S - blijft bestaan. 99 SE - komt in de plaats klasse E. van de vroegere 99 E - komt in de plaats klasse A van qoi;- de ei vroegere ia 99 A - komt in de plaats klasse AB. van de vroegere 99 AB - vervalt. 99 B - blijft ongewijzigd. 99 C - blijft ongewijzigd. De ontwikkeling van de aardappelgewassen is thans zover gevorderd, dat met de selectie van de vroegste percelen een aanvang kan worden ge maakt. Het is de bedoeling dat in de week 2630 Mei de keuring een aanvang zal nemen en de voldoende ontwikkelde gewassen worden geclassificeerd. Wij raden U aan om Uw percelen nauwkeurig te selecteren en deze selectie grondig voort te zetten, daar de tweede en volgende keuringen, de virus-zieke planten zeer zwaar worden gestraft. Daar er enige wijzigingen in de classificatie zijn aangebracht, laten we hieronder volgen het ziektegetal voor plaatsing in de verschillende klassen: Voor klasse SE ziektegetal ten hoogste 2 Voor klasse E ziektegetal ten hoogste 3 Voor klasse A ziektegetal ten hoogste 4 Voor klasse B ziektegetal ten hoogste 8 Voor klasse C ziektegietal ten hoogste 12 In het nieuwe systeem komt de klasse AB te vervallen, ook een A die niet voor de vastgestelde datum is loofgetrokken, valt automatisch in klasse B. ZAAIT voor snelle groei en vroegrijpheid Uit voorraad leverbaar POSTBUS 35

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 7