KORT VERSLAG ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 23 MEI 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen van de vergadering van. hei Dagelijks Besiuur der Z. L. M. gehouden op Maandag 18 Mei 1953 ie Goes D. J. VAN DER HAVE Rode Klaver of Hopperups No. 2173. Frankering bij abonnement: Terneuzen. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD 6 Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Övername van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z.LM. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van étaae orga nisatie» bedraagt 10.per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie 2,Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/ta Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. De Voorzitter, Ir M. A. Geuze, opent de vergade- ring met een woord van welkom tot de aanwezigen. Spr. wil in de eerste plaats aan de orde stellen de schade en het herstel in de overstroomde ge- bieden, In Zeeland hebben verschillende besprekin- gen plaats gehad met tal van autoriteiten. Mede op initiatief van de Z. L. M. bezocht o.a. de Watersnood- con;missie uit de Tweede Kamer Schouwen en Dui- veland. Het wordt enigszins betreurd, dat dit bezoek teveel in het teken stond van de Waterstaat, zodat cf$ bevolking te weinig gelegenheid kreeg met de l Kamerleden van gedachten te wisselen. Hierna volgde een bezoek van enkele leden van de Watersnoodcommissie aan hot overstroomde gebied in Oostelijk Zuid-Beveland. Gelukkig heb ben de Kamerleden gedurende dit bezoek met tal van vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven be sprekingen over de schade en een eventueel herstel hiervan gevoerd. Op uitnodiging van het Provinciaal Bestuur heb ben o.a. de Voorzitter der Z. L. M. en de heer P. J. J. Dekker een bespreking kunnen meemaken, die te Goes werd belegd met de Minister van Finan ciën, de heer Van der Kieft. De Minister bezocht hierna ook Zierikzee en Kruiningen. Alhoewel hij over de inhoud van de schadewet nog geen mede delingen kon doen, kan toch worden teruggezien op zeer nuttige bijeenkomsten, daar tal van kanten die voor de gedupeerden van het grootste belang zijn, naar voren konden worden gebracht. Verheu gend was het feit, dat het zo gevreesde draag krachtbeginsel bij de uitkering van de schadever goeding niet zal worden toegepast. Bij de Minister werd o.a. gepleit voor belasting-faciliteiten. Wet Watersnoodschade. Zeer uitvoerig bespreekt het Dagelijks Bestuur aan de hand van mededelingen van deskundigen de verschillende bepalingen van het Ontwerp Watersnoodwet. In de eerste plaats wordt besloten dit ontwerp opnieuw te bespreken op de te houden vergadering van het Hoofdbestuur der Z. L. M. op 2 Juni a.s. Ie Zierikzee. Dan zullen zekér de vele voor de getrof fenen belangrijke bepalingen van dit ontwerp beter bestudeerd zijn. Voorlopig meent het Dagelijks Bestuur thans, dat er verschillende delen van de schaderegeling 'zijn, die vrij bevredigend geregeld worden. Verloren gegane bedrijfsvoorraden en vee worden op een behoorlijke basis vergoed. OOSTBURG: Woensdag 27 Mei in Café „De Windt". WISSENKERKE: Woensdag 27 Mei in Café „De Kroon". ZIERIKZEE: Donderdag 28 Mei in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 28 Mei in Café „De Eendracht". SEROOSKERKE (W.): Vrijdag 29 Mei in Café „Huijsse", van 9- 1.30 uur. Daartegenover staat, dat het ontbreken van een regeling van de Huisraadsehade in deze Wet, zeer onbevredigend geacht wordt. Dat de Regering dit over wil laten aan het Ram penfonds beantwoordt volgens het Dagelijks Be stuur in het geheel niet aan de bedoelingen van de schenkers van de bedragen, die in genoemd fonds zijn gevloeid. Deze bedoelingen waren veelal aan de slacht offers iets extra's te verschaffen boven de te ge ringe uitkeringen van het Rijk. Door de gehele huisraadsehade aan het Rampen fonds over te laten, hebben de gevers als het ware een belastingheffing ineens betaald. De getroffenen, wier schade toch al aanzienlijk groter is dan vergoed kan en zal worden, worden door een dergelijke regeling opnieuw gedupeerd. Een tweede punt, dat in het ontwerp ontbreekt is een vergoeding van de naschade, welke met name in de landbouw zo belangrijk is. De vergade ring is er zich terdege van bewust, dat een volle dige regeling van de vergoeding van veel bedrijfs schade uiterst moeilijk, in gevallen zelfs onmoge lijk is. Doch het totaal ontbreken van enige tege moetkoming aan de gedupeerden is voor allen, die zich van de toestanden in de rampgebieden hebben op de hoogte gesteld onaanvaardbaar. De achterstand in welvaart, die in bedoelde ge bieden zal ontstaan ten opzichte van overig Neder land wanneer in het geheel geen bedrijfsschade zal worden vergoed, zou in de toekomst zeker de nodige spanningen en moeilijkheden doen ontstaan. Enkele overige punten, die een verbetering drin gend behoeven zijn de uitbetalingen van huren en renten en de percentages, die bij herstel en nieuw bouw voor eigen rekening komen. Met name de regeling van de gebouwenschade zal een te grote eigen investatie van gedupeerden vergen, waar deze vrijwel altijd ook huisraad, en grondschade zullen hebben. Dat de schade bij vererving alleen in rechte lijnen zal worden uitbetaald met uitzonde ring dan van de gebouwen en grondschade, moet het Dagelijks Bestuur afwijzen. Voorts waren verloren gegane geldsbedragen zeker tot een klein bedrag te vergoeden. Besloten wordt met alle beschikbare en geoor loofde middelen te trachten diegenen, die het Ont- werp-Wet straks krijgen te beoordelen, te overtui gen dat bovenbedoelde verbeteringen noodzakelijk zijn. De vergadering brengt tenslotte hulde aan al het werk dat in dezen in Zeeland door de voormannen der Z. L. M. en door de betrokken functionarissen van officiële diensten reeds is gedaan. Levensonderhoud. Uitvoerig wordt vervolgens gesproken over de kwestie van 't levensonderhoud. Volgens het Prov. Bureau van het Ministerie voor Maatschappelijke Zorg moeten allen, die in meerderheid hun inkomen uit loondienst verkregen, zich, teneinde recht te hebben op uitkering voor levensonderhoud, laten inschrijven bij het Arbeidsbureau. Voor zelfstandi gen geldt deze inschrijving niet. Het blijkt, dat er in de praktijk bij de verschillende gemeenten nog te veel verschil is in de uitvoering. Vooral op Schou wen en Duiveland ligt deze zaak moeilijk. Het Be stuur komt tot de conclusie dat de huidige regeling onbillijkheden bevat. Zij zou technisch gewijzigd moeten worden in dien zin dat er een regeling kwam met een schema met een maximum, Deze zou voor de boeren over Landbouwherstel moeten lopen. Een gedeeltelijke aftrek voor in loondienst verdiende bedragen leek het Bestuur wenselijk. Tevens vroeg men zich af, waarom de uitkeringen en daardoor de gehele administratie over perioden van een week moeten lopen. Een berekening per boekjaar lijkt veel eenvoudiger. Zolang echter geen betere regeling, die zeer zeker bepleit zal worden bij de Minister van Maatschappelijke Zorg, is ver kregen, raadt het Bestuur de betrokken leden aan gebruik te maken van de huidige regeling. Houtopstanden. Aangeraden wordt de houtopstanden in de ge ïnundeerde gebieden niet op te ruimen alvorens zij door Staatsbosbeheer zijn getaxeerd. Fiscale gevolgen. Uitvoerig wordt gesproken over verschillende belastingaangelegenheden in verband met de ramp. Besloten wordt dat het Boekhoudbureau van de Z. L. M. aan zijn deelnemers een circulaire zal stu ren zodra de fiscale gevolgen te overzien zijn. Gesproken wordt voorts nog over de schade aan de grond wegens dijkherstel en over een eventuële regeling van de naschade. Vooral op dit laatste punt zullen de landbouworganisaties actief dienen te zijn daar ook na de oorlog is gebleken, dat na schade nog jaren later kan optreden. Gipsverstrekking. De heer Dr. Ir. van Beekom doet enige mede delingen omtrent de gipsverstrekking. Het blijkt dat deze zal geschieden naar aanleiding van de zwaarte van de grond en het zoutgehalte. Een spoedige publicatie kan men hierover in het Land bouwblad tegemoetzien. Van de zijde van de ver gadering wordt opgemerkt dat door het droge voorjaar die percelen die vroeg bemonsterd zijn, thans in het nadeel verkeren ten opzichte van gron den waarvan de monsters later zijn genomen. Aangedrongen wordt dat hiermee bij de gips- voorziening rekening wordt gehouden. Overige mededelingen. De Voorzitter bespreekt nog even de afschaffing van de veevoederdistributie en de prijzen van de kalizouten. Hierover hebben onder de marktberich ten reeds mededelingen in het Zeeuwsch Land bouwblad gestaan. Voorts deelt Ir. Geuze mee, dat na twee maanden vergaderen te Washington een nieuwe internationale tarwe-overeenkomst tot stand is gekomen, welke drie jaar zal gelden en wel vanaf 1 Augustus 1953, wanneer de oude over eenkomst eindigt, tot 1 Augustus 1956. De maxi mumprijs, waarvoor de exportlanden de tarwe zul len verkopen aan de deelnemende import-landen, waaronder Nederland, zal bedragen 2.05 per bushel (ƒ28.64 per 100 kg), de minimumprijs 1.55 per bushel. Een en ander geldt voor Mani toba I tarwe beschikbaar te Fort William Port Ar thur Canada. Nederland heeft voor hetzelfde kwan tum als tevoren ingeschreven n.l. 675.000 ton. Deze hoeveelheid is zodanig, dat. hierdoor de opbrengst van meer dan 100.000 ha binnenlandse tarwe nog in eigen land geplaatst kan worden. Alle landen (45) hebben de nieuwe overeenkomst getekend, be halve Engeland, dat 30 pet. van het totale quantum KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Zaai als groenbemestingsgewas.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1