Hoord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU. OP DE ERE-GALERIJ. BEKNOPT VERSLAG ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD DINTELOORD: Woensdag 27 Mei, 11%— 1 uur, Hotel „Korf". FIJNAART: Vrijdag 29 Mei, 10%—12% uur, Hotel „De Graanbeurs". Op 28 Mei a.s. mag de heer Leendert van Ham de dag herdenken, dat hij gedurende 30 jaar onaf gebroken werkzaam is geweest op het bedrijf van de Gebr. Den Engelse, hoeve „Oude Stoof" te Oude Molen. Eerst als arbeider en daarna als trekkerchauffeur heeft hij zich gedurende al die jaren doen kennen als een plichtsgetrouw werk nemer met liefde voor zijn werk. o Gaarne bieden wij onze gelukwensen aan bij de herdenking van dit bijzonder dienstverband. PROVINCIALE JONGERENORGANISATIE DER NOORD-BRABANTSE MAATSCHAPPIJ VAN LANDBOUW De Provinciale Jongerenorganisatie hoopt op WOENSDG 27 MEI A.S. te Lage-Zwaluwe een jongerendag te houden, waartoe alle leden worden uitgenodigd. PROGRAMMA: 14.00 uur: Samenkomst in Hotel „Centraal" te Lage-.Zwaluwe. 1. Opening door de voorzitter. 2. Jaarverslag van de secretaris. 3. Mededelingen. 15.00 uur: Vertrek voor een rondvaart door de Brabantse Biesbosch. Speciale boten zijn voor dit doel beschikbaar. Het is wenselijk dat proviand wordt meege nomen. De kosten van deze boottocht zullen plm. 2,per persoon bedragen. 19.00 uur: Filmavond in het gebouw „Ons Belang" te Lage-Zwaluwe, waar diverse inte ressante en leerzame films zullen wor den vertoond. Ook ouderen en verdere belangstellenden zijn van harte welkom. Namens het Bestuur: A. H. MUNTERS, voorzitter. G. J. DE JAGER, secretaris. van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der Noord-Brabantse Maatschappij van Land bouw, gehouden op 18 Mei 1953 te Zeven bergen. Omtrent de uitgebreide agenda van deze verga dering kan o.a. het volgende worden vermeld: Opheffing garantiefonds bedrijfslaboratorium voor grondonderzoek te Goes. Bij de vestiging van dit laboratorium voor het Zuid-Westen des lands, heeft indertijd ook de N.B.M.L. zich imede garant gesteld voor een e.t. nadelig exploitatie-saldo ge durende de eerste jaren. Intussen is bericht ont vangen, dat deze garantie niet meer nodig is, wat als 'n gunstig teken wat betreft de levensvatbaar heid van dit laboratorium mag worden beschouwd. Productschap Griend en Riet. Mede op advies der N.B.M.L. zal thans vermoedelijk binnenkort een afzonderlijk Productschap Griend en Riet tot stand komen. De vertegenwoordiging in het Bestuur zal waarschijnlijk als volgt zijn: 3 telers, 3 handel, en 3 verwerkende industrie, benevens voor elk van deze takken 3 werknemers. Bijdrage Onderling Boerenverzekeringsfonds. Van het O.B.F. werd een mooie bijdrage ontvangen ter verlichting van de door de watersnood ontstane extra-kosten voor onze organisatie. Deze bijdrage van deze instelling, waarmee op zo prettige wijze wordt samengewerkt, wordt op zeer hoge prijs gesteld. Arbeidsvoorziening. Nog steeds blijven ernstige klachten binnenkomen over de hoge lonen welke bij diverse herstelwerkzaamheden worden betaald', waardoor de landarbeiders uit de naaste omgeving van de. bedrijven worden weggetrokken. Daarnaast blijven ook de hoge DUW-werklonen vaak moeilijkheden opleveren. Handhaving van de C.A.O.-landbouw wordt imet een en ander wel vaak geweld aangedaan. Deze klachten zullen, ter be- voegder plaatse worden doorgegeven. Aanwijzing K.N.L.C.-vertegenwoordiging in de Planologische Commissie rampgebieden. Hiervoor 'is intussen voorgedragen de heer A. J. van Nieu- wenhuijzen te De Heen (gem. Steenbergen). Landbouwpolitiek. Besproken werd o.a. de nota van de Werkgroep Prijspolitiek van de Stichting voor de Landbouw. Hierin wordt ook het koolzaad alseen hoofdproduct genoemd, waarvoor een ga rantieprijs zou dienen te worden gesteld. Dit gewas is echter uit economisch oogpunt van veel minder belang, dan een gewas als vlas, terwijl vlas ook veel beter in de vruchtwisseling past. De teelt van koolzaad is immers moeilijk te combineren met een uitgebreide suikerbietenteelt, gezien het gevaar van toenemen van de bietenmoeheid. Op voorstel van de heer Sneep zal dan ook worden bepleit in plaats van koolzaad, vlas als hoofdproduct te doen aanmerken. De C.A.O.'s Landbouw. Over de C.A.O.'s voor akker- en weidebouw en veehouderij voor het con tractjaar '53'54 is voor onze provincie overeen stemming bereikt. Deze zijn intussen aan het col lege van Rijksbemiddelaars ter goedkeuring voor gelegd. Zodra deze goedkeuring is verkregen, zullen de C.A.O.'s worden gedrukt en verspreid. De C.A.O. Tuinbouw. In tegenstelling met aller lei beweringen werd hierover geen overeenstem ming bereikt. Noch de N.B.M.L., noch de C.B.T.B. zullen namelijk partij zijn in dezen, gezien de ern stige bezwaren die bestaan o.a. tegen het opnemen van de 2 vacantie-toeslag. De geschenkzendingen van vee voor het getrof fen gebied. Op 18 Mei j.l. mocht opnieuw een zen ding uit Drente in ontvangst worden genomen, thans bestaande uit ruim 200 stuks rundvee. Voorts mag binnenkort een mooie zending worden ver wacht van 't Kampereiland, ook merendeels rund vee. Het Bestuur betuigde zijn grote erkentelijk heid voor deze prachtige uitingen van naasten liefde en solidariteit. Vergoeding oorlogsschade gewassen oogst 1945. Betreffende vergoeding van deze schade kon thans eindelijk een vrij wat gunstiger regeling worden verkregen, doordat de oogsttaxaties voor koolzaad en wintertarwe belangrijk zijn herzien. Voor de landbouwers die indertijd reclameerden betekent dit een verbetering van hun definitieve uitkering. Een en ander is vooral voor hst Land van Heusden en Altena van belang. Verwacht mag worden, dat de betreffende definitieve afrekeningen spoedig zullen volgen. Wanneer nu ook eindelijk een billijke regeling wordt getroffen voor de ver goeding van verloren gegane suikerbieten van oogst 1944, dan is hiermee heel wat oud zeer opge ruimd. Besloten werd hierop nogmaals aan te dringen. Vervreemding landbouwgronden. Nu dit Wets ontwerp de Tweede Kamer is gepasseerd, is het gewenst, dat een behandeling in de Eerste Kamer spoedig volgt. In enkele gevallen blijft geforceerde verkoop plaats te vinden, teneinde het voorkeurs recht voor de pachter nog te kunnen ontgaan. Aan gedrongen zal worden op spoedige instelling van deze Wet, die ondanks verschillende bezwaren, toch ongetwijfeld meer goede dan kwade kanten heeft. Rundertuberculosebestrijding. Door het Bestuur van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord- Brabant wordt voorgesteld de datum van opheffing van het vrijstellingsgebied Westelijk Noord-Brabant, te stellen op 1 September a.s. en dus niet op 1 October a.s., zoals oorspronkelijk was afgesproken. De vergadering ging hiermee accoord, waarbij echter op tijdige bekendmaking zal worden aan gedrongen. Opheffing P.V.C.-apparaat. Dit punt kwam in de vorige K.N.L.C.-vergadering aan de orde. De ver gadering achtte opheffing echter niet gewenst en oordeelde dat een apparaat van beperkte omvang in ieder geval dient te worden gehandhaafd, daar het mogelijk in de toekomst weer dringend nodig zal zijn om over een dergelijk apparaat met de no dige ervaring te beschikken. Areaalheffing consumptie-aardappelen. Van de Hoofdafdeling Akkerbouw van de Stichting voor de Landbouw werd bericht ontvangen, dat tegen het ingediende plan van de heer Sneep verschillende bezwaren bestaan. Bovendien kan op het reeds voor het jaar 1953 genomen besluit niet meer wor den teruggekomen. Besloten werd aan de Stichtingg voor de Land bouw mee te delen, dat de N.B.M.L. de naar voren gebrachte bezwaren niet kan delen en volgend jaar opnieuw op dit voorstel wenst terug te komen. Algemene Vergadering. Deze vergadering werd vastgesteld op Dinsdag 30 Juni a.s. en zal in Oost- Brabant worden gehouden. Des voormiddags zal een spreker worden gevraagd en des namiddags zal een excursie naar een der industrieën aldaar worden gemaakt. Zodra de voorbereidingen zijn getroffen volgen nadere aankondigingen. Wetsontwerp rampschade. Zodra dit wetsont werp is vrijgegeven zal een extra-vergadering van het Dagelijks Bestuur worden gehouden en daarna een vergadering van het Hoofdbestuur. wichelroedeloper, om aardstralen op te sporen en een uiteenzetting te geven wat de gevolgen zijn bij eventueel aanwezig zijn van aardstralen. Deze avond is buitengewoon geslaagd, ook de demonstratie. De heer Bron heeft daarop duidelijk de nadelige gevolgen van aardstralen uiteengezet en zeer vele vragen beanwtoord. Vele aanwezigen werden door hem volkomen overtuigd, terwijl hij nadien reeds verschillende bedrijven heeft onderzocht met buitengewone re sultaten. Zij, die moeilijkheden hebben en een onderzoek willen doen instellen, kunnen zich op geven bij de secretarissen van beide bovengenoem de organisaties, zijnde W. Noorloos en A. de Fijter te Almkerk. De secretaris: W. NOORLOOS. WETTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Voor leden van een bedrijfsvereniging voor on gevallenverzekering voor het agrarisch bdrijf is het van belang van het volgende kennis te nemen, waarmee tevens verschillende hierover ingekomen vragen worden beantwoord. Tot dusverre waren de leden van de Bedrijfs vereniging voor Ongevallenverzekering voor het Agrarisch Bedrijf op grond van hun lidmaatschap tevens verzekerd tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid voor schaden aan derden, mits deze schade verband hield met het door het lid uitgeoefende bedrijf en op de in het reglement voor deze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering omschreven voorwaarden. Met ingang van 1 Ja nuari 1953 zijn in de voorwaarden betreffende deze verzekering enige belangrijke wijzigingen aange bracht, waarvan de voornaamste zijn: 1. De beperking, dat de schade moet zijn toe gebracht in verband met de uitoefening van het bedrijf, is vervallen, zodat van 1 Januari 1953 af ook de schadegevallen, welke geen verband hou den met de bedrijfsuitoefening (dus het zgn. par ticuliere risico) door de afdelingen der bedrijfs vereniging in behandeling worden genomen. Een uitzondering hierop is gemaakt voor de publiek rechtelijke lichamen. 2. De verzekerde bedragen zijn verhoogd, en wel tot 50.000,per persoon en 100.000,per gebeurtenis terzake van aan personen toegebracht letsel en tot 10.000,terzake van aan zaken toe gebrachte schade. Tot 1 Januari 1953 waren de maximum-bedragen resp. 30.000,—, 60.000,— en 6.000,—. 3. De mogelijkheid tot verzekering van het ri sico verbonden aan het besproeien en bespuiten van gewassen voor derden (loonsproeien) is niet meer in het reglement opgenomen. Degenen, die hieromtrent met een afdeling der Bedrijfsvereni ging een overeenkomst hadden gesloten, zullen elders voor dit risico een dekking moeten zoeken. (Het risico van schaden aan derden bij het bespui ten van gewassen op eigen bedrijf is dus wel ge dekt). 4. Het risico van wettelijke aansprakelijkheid veroorzaakt door het gebruik van landbouwtrac- toren kan, evenals voorheen, worden bijverzekerd, doch er wordt thans onderscheid gemaakt tussen de tractor die uitsluitend voor landbouwwerkzaam- heden in engere zin wordt gebruikt en de tractor, die ook voor andere dan voor eigenlijke landbouw- werkzaamheden wordt gebruikt (bijv. voor ver voer langs de weg naar de veiling). 5. De wettelijke aansprakelijkheidsregeling is niet van toepassing op leden, 'die van de aanvang van het voorafgaande kalenderjaar tot aan het tijdstip waarop de schade is toegebracht, volgens de loonlijsten geen ingevolge de Land- en Tuin- bouwongevallenwet 1922 verzekerd personeel heb ben gehad, tenzij zij een vrijwillige ongevallen verzekering bij een afdeling van de Bedrijfsver eniging hebben lopen. Van groot belang is het tijdig aangeven van schadegevallen waardoor moeilijkheden bij de afwikkeling worden voorkomen. Het is niet geoorloofd, dat men bij schadegeval len de schade geheel of ten dele regelt zonder toe stemming van het Bestuur of de Directie van de Afdeling der Bedrijfsvereniging. AFDELING ALMKERK Op Woensdag 6 Mei j.l. hielden de afdelingen Almkerk van de Noord-Brabantse Maatschappij van Landbouw en de C.B.T.B. een gecombineerde vergadering, waar de heer Bron uit Waddinxveen een lezing en demonstratie heeft gehouden als DRENTE HELPT IIET GETROFFEN GEBIED Mocht op 15 April j.l. een geschenkzending van onze Drentse collega's in ontvangst worden geno men, merendeels bestaande uit varkens; op 15 Mei j.l. arriveerde in de Veemarkthallen te 's-Herto- genbosch opnieuw een zending van de Drentse Landbouw, deze keer bestaande uit ruim 200 stuks rundvee. Vele vertegenwoordigers uit de georganiseerde landbouw waren aanwezig om deze zending te verwelkomen, terwijl ook verschillende burge meesters uit het getroffen gebied van hun belang stelling blijk gaven. Omstreeks 6 uur n.m. arriveerde een lange rij veewagens op het terrein van de veemarkt, waar na met aller hulp en onder grote belangstelling het lossen van het vee plaats vond. Hoewel de lange reis vele dieren was aan te zien, kon reeds direct worden vastgesteld, dat hier

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 13