Indrukken van de Landbouwbeurs te Utrecht VLASTHRiPS „SUPONA 666" GEBRsDE J0NGH GOES IETS VAN HET WERK VAN DE COMMISSIE VOOR OLIEHOUDENDE ZADEN IN 1952 ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Als geregeld bezoeker van de Agrarische Jaarbeurs wordt door velen, die daar niet geweest zijn, telkens de vraag gesteld of er veel nieuws te zien was. Ogenschijnlijk moeten deze vraagstellers dan teleurgesteld worden met het antwoord, dat er niet veel nieuws was. De tijd, dat er werkelijk véél nieuws op deze beurs te zien was, ligt al weer enkele jaren achter ons. Dat wil echter ook weer niet zeggen, dat het niet meer de moeite waard is om er heen te gaan. Integendeel, voor iedere boer, die na verloop van tijd tot aanschaffing van nieuwe werktuigen over zal gaan, is het noodzakelijk een dag aan deze Jaarbeurs te besteden. De keuze in merken en typen is daar zó groot, dat men, zonder direct al te kopen, toch een later te volgen lijn kan trekken. De be slissing zal daardoor veel gemakkelijker worden. Ook zij, die enkel belangstelling voor werktuigen hebben, kunnen er hun hart ophalen. Immers, het vele nieuws zit niet alleen in d i e werktuigen, die nog nooit werden vertoond, doch óók in verbeterin gen aan bestaande typen en het uitkomen van nieuwe series. Verder is het ook nuttig en goed om werktuigen, die in onze streek niet voorkomen, doch in andere gebieden wèl worden gebruikt, eens rustig te be kijken. En na zo'n dag ronddwalen tussen al die paarden- en trekkermachines, moet men toch tot de conclusie komen, dat de tijd buitengewoon nut tig is besteed. De enkele korte indrukken, die hier verder wor den weergegeven, zijn vooral voor Zeeland van belang of eventueel onze belangstelling waard. De egge van Klausing, die aangedreven wordt via de aftakas, is zeker de moeite waard. Het raam werk bestaat uit drie balken van 2,50 m, voor zien van elk 12 tanden. De middelste balk beweegt niet en wordt dus enkel voortgetrokken. De voor ste en achterste balk maken een zijdelings heen- en weergaande beweging. Gaat de voorste links, dan gaat de achterste rechts. Deze balken krijgen hun beweging door een krukas, die door V-snaren wor den aangedreven. De grootte van de slagen is bij te stellen, terwijl het aantal slagen per meter met de aftakas is te regelen. Het geheel is opgehangen aan de hefinrichting. Het lijkt wel de moeite waard deze constructie op onze overstroomde gronden, waar bewerkingsmoeilijkheden met eggen zich zeer zeker voor zullen doen, eens te proberen. De belangstelling van de boer uit het overstroom de gebied gaat ook zeker uit naar ploegen, die zéér ondiep kunnen werken en toch eventuele stoppelresten en onkruid goed onderbrengen. Zon der hierbij merken te noemen zullen de meerscha- rige ploegen hiervoor het meest in aanmerking komen. Van bovengenoemd soort waren zowel binnen- als buitenlandse ploegen aanwezig. Een demonstratie, die op Noord-Beveland in voorberei ding is, zal echter uit moeten maken, welke ge schikt zijn en welke niet. De grote oppervlakten gerst, die in de eerste jaren verbouwd zullen worden, doen de belang stelling ook uitgaan naar combines. Steeds meer merken en typen komen hiervan op de markt. De Claes was er ondermeer met de zelfrijdende Her cules. De maai-inrichting is 8 voet breed en voor zien van een hydraulische bewéegbare pick-up haspel. Bij een traploze snelheid van 018 km per uur kan, onafhankelijk hiervan, de dorstrommel, eveneens traploos, een toerental van 6501350 ge geven worden. Deze machine kan geleverd worden met een 56 pK benzine-motor of een 5060 pK diesel-motor. De motor zit boven op de combine gemonteerd, wat i.v.m. het stof gunstig genoemd mag worden. Geboren uit de Super-Claes is de Super-Junior, die eveneens aanwezig was. Deze machine, die een snijbreedte heeft van 5 voet, kan door een trekker van 25 pK worden getrokken. Om het schakelen te vergemakkelijken is in de overbrenging van de aftakas een vrijloopkoppeling gemonteerd. Voor lichtere trekkers kan binnenkort een opbouwmotor van 1012 pK worden bijgeleverd. Zowel de Her cules als de Super-Junior zijn uitgerust met een ingebouwde stropers. Iets nieuws was c^e Dechentreiter combine „ge duwd" model. Dit is een machine op drie wielen met opgebouwde motor. Eén der wielen zit voor aan naast de snij-inrichting gebouwd en kan door één man worden bestuurd. De aandrijving geschiedt door de opgebouwde motor en de voortbeweging door een trekker, die de combine van achteren voortduwt. Onder minder gunstige omstandigheden zal deze constructie zijn capaciteiten m.i. nog moe ten bewijzen. De kooiwielen, die op onze bedrijven een steeds grotere plaats gaan innemen, waren goed vertegen woordigd. In afwijking van de vroegere, gaat men er steeds meer toe over om de diameter iets groter te nemen dan die van de banden. Daar hierdoor het over de weg rijden bezwaren oplevert, zijn sommige met een buisring aan de bandzijde van het kooiwiel uitgerust. Het over de weg rijden gaat daardoor beter, doch het blijft, vooral voor rond- liggende wegen, noodzakelijk, dat het kooiwiel snel gede- en gemonteerd kan worden. Gorter was ondermeer aanwezig met een kooi wiel, dat met één moer kan worden bevestigd. In een op drie plaatsen uitgesneden buis, die vast aan het trekkerswiel zit, passen de spaken van het kooiwiel, waardoor dit vast komt te zitten. Erwten-maaimachines hadden een grote belang stelling, Voor de grote bedrijven stond daar de Leverton, een vóór op de trekker gebouwde machi ne, die vrijwel overeenkomtmet een vóór op de trekker gebouwde koolzaadzwadmaaier. Voor de kleine bedrijven was er het erwtenmaaigarnituur van Pool uit Uithuizen. Met dit apparaat zou vrij wel onder alle omstandigheden gemaaid kunnen worden. Het kan op elke normale maaimachine worden gemonteerd, waarbij de vingerbak gevrij waard is tegen slijtage, daar deze niet meer door de grond behoeft te lopen. Het aantal merken tractoren was zeer groot, n.l. 49 op een totaal van 260. De vraag' naar diesel motoren wordt, in verhouding tot benzine- en pe- troleum-motoren, steeds groter. Er waren dan ook diesels van 12 tot 65 pK en meer. Van de nieuwste trekkers had de grotere broer van de Ford Dearborn, n.l. de Red Tiger, veel be langstelling. In de lichte trekkersoorten komt Ford nu ook met de 17 pK Monarch uit, die naast de Tiger met 31 pK, het lichte werk op het bedrijf kan doen. Een bijzondere vorm van trekkracht, die de laat ste maanden in vele streken vooral de belangstel ling geniet, zagen we in de vorm van roeiboten met of zonder buitenboord-motor. Misschien dat deze op vorige beurzen ook al aanwezig waren, doch toen zijn zij niet opgevallen. Uit de aanwezig heid ervan blijkt weer hoe vlug de handel zich weet aan te passen. Het bovenstaande geeft slechts enkele korte in drukken weer, w^arbi, de genoemde merken na tuurlijk niet als de enige goede mogen worden beschouwd. Slechts een bezoek kan een enigszins volledig beeld geven. Over dat bezoek is men over het algemeen goed tevreden. De belangstelling was bijna even groot als in 1952. Buitenlanders uit twin- tig verschillende landen gaven van hun belangstel ling blijk en dikwijls werden ook orders geplaatst. Het Hoofd van de Afdeling Agrarische aange legenheden van de Koninklijke Jaarbeurs verstrek te verder nog de volgende gegevens, n.l. dat jaar lijks een investering van 100 millioen gulden aan landbouwwerktuigen plaats vindt. Dit bedrag geeft toch wel te denken, en doet, ondanks de kosten, die hieraan verbonden zijn, deze beurs wel verant woord zijn. Ook de exposanten zijn over het algemeen te vreden. De resultaten, die zij boeken, komen ech ter niet geheel tot uitirg, daar meestal niet direct gekocht, doch wèl contact gelegd wordt. Tot slot moeten nog worden genoemd de stands van de Stichting voor de Landbouw, waarin Ir P. W. Bakker Arkema met zijn staf de bezoekers van voorlichting voorzag. Van deze mogelijkheid werd zeer druk gebruik gemaakt, waaruit blijkt, dat voorzien is in de behoefte 'om ter plaatse een on partijdig oordeel te verkrijgen. De Hoofdassistent voor de Landbouwwerktuigen, J. G. VAN LIERE. bestrijdt U effectief met een hoogwaardig vloeibaar 666 middel, 50 °/o IICH POSTBUS 35 Deze comhiissie heeft zijn ontstaan te danken aan een initiatief van de Stichting voor de Land bouw. Zij is nu enkele jaren bezig en in die tijd is een intensieve samenwerking tot stand gekomen tussen de producenten van oliehoudende zaden en de verwerkers hiervan enerzijds en wetenschappe lijke onderzoekingsinstituten anderzijds. De com missie staat onder leiding van de Inspecteur van de Landbouw, Dr. N. H. H. Addens, terwijl het Nederlands Vlasinstituut met het secretariaat is belast. De commissie, die zich ten doel stelt de teelt en verwerking van oliehoudende zaden (koolzaad, olie- vlas, e.d.) te bevorderen, zal één dezer dagen haar eerste jaarverslag uitgeven. Hieruit ontlenen wij het volgende: Koolzaad. Er werd een begin gemaakt met het onderzoek van „het verslag", een aan de telers maar al te be kende ziekte van het koolzaad, die door enkele Al- ternaria-schimmels wórdt veroorzaakt en die tot grote verliezen in zaadopbrengst kan leiden. De infectie ontstaat door het binnendringen van de Alternaria-sporen in de hauw, waardoor de vaat- bundels geblokkeerd raken, de hauw uitdroogt en aan de topzijde openspringt. Bij gunstige lucht vochtigheid en -temperatuur, hetgeen vanaf de tweede helft van Juni tot aan het moment van de oogst met afwisselend zonnig en regenachtig weer het geval kan zijn, tan de aantasting snel om zich heen grijpen. Uit bestrijdingspibeven in het laboratorium is gebleken, dat met bepaalde fungiciden op basis van TMTD of cartamaten een gunstig resultaat kan worden bereikt De aantasting kan hierdoor tot practisch nihil worden teruggedrongen. De werking vah deze ungiciden moet echter nog in de practijk op heiveld getoetst worden. Voorts dient te worden nagegaan op welke wijze de infec tie van de jonge haiwen plaats heeft, teneinde het juiste tijdstip van ten bespuiting met fungiciden te kunnen vaststellen. Een ander onderoek betrof de levenswijze en gedragingen van dekoolzaadsnuitkever en de kool- zaadgalmug. Uit de proeven bleek duidelijk, dat de koolzaad- snuitkevers uit een bepaalde richting komen aan vliegen en dan in de randstroken neerstrijken, van waaruit later een gelijkmatige verdeling van de populatie over het veld volgt. In 1952 waren de koolzaadsnuitkevers reeds in April en Mei in grote getale in de koolzaadvelden aanwezig. De oude kevers verdwenen grotendeels in Juni, terwijl be gin Juli de nieuwe generatie verscheen en in Augustus begon te overwinteren. Verscheidene voedselplanten en winterverblijfplaatsen konden worden vastgesteld. Tevens werden een eiparasiet en een larveparasiet, die in Nederland nog niet bekend waren, gevonden. De dichtheid van de galmugpopulatie werd be paald aan de hand van verzamelde hauwmonsters. Het hoogtepunt van de aantasting werd in de tweede helft van Juni bereikt. Als voedselplanten werden alleen Brassicasoorten gevonden. Uit proeven, gedaan met het doel om na te gaan of de galmug al dan niet in staat is om in onbe schadigde hauwen zijn eieren af te zetten, kon voorlopig worden vastgesteld, dat de galmug voor het afzetten van zi,n eieren in de hauwen zeer waarschijnlijk aangewezen is op de boorgaten van de koolzaadsnuitkever. Mocht dit verband tussen galmug en kever inderdaad bestaan, dan kan een effectieve bestrijding van de koolzaadsnuitkever reeds tot een aanzienlijke vermindering van de galmugaantasting leiden. In bestrijdingsproeven tegen de koolzaadaardvlo bleek DDT beter te voldoen dan parathion, terwijl HCH in deze proeven een minder gunstig resultaat gaf. Het is van belang om de eerste bestrijding uit te voeren, zodra de koolzaadplantjes 2 4 bla deren bezitten. Proeven met systematische middelen openden geen nieuwe perspectieven. Van de onderzochte middelen gaf het nieuwe middel, dat zowel dieldrin als HCH bevat, de beste resultaten; HCH en toxa- pheen voldeden eveneens goed, terwijl met para thion een minder gunstig resultaat werd bereikt. Ook bij deze practijkproeven vertoonde de kool- zaadgalmug voor het afzetten van haar eieren een uitgesproken voorkeur voor beschadigde hauwen. Een goede bestrijding van de snuitkevers is dus van dubbel belang.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 6