Vijf-en-twintig jaar in dienst der Landbouwboekhouderij ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU V ZATERDAG 16 MEI 1953. waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabar.tsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE Rode Klaver of Hopperups No. 2172. Frankering bij abonnement: Terneuzen. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van dase orga nisaties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L.M., Landbouwhuis, Goës - TeL 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm*L5 cent; minimum per advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. Regeiabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan hat Landbouwhuis te Goes. B. MEYERS. TERNEUZEN: Woensdag 20 Mei, in Hotel„Des Pays-Bas". ZIERIKZEEDonderdag 21 Mei, in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 21 Mei, in Café „De „Eendracht". KORTGENE: Donderdag 21 Mei, in Hotel „De Korenbeurs". THOLEN: Zaterdag 23 Mei, in Hotel „Hof van Holland". IJZENDIJKE: Zaterdag 23 Mei, in Hotel „Lie- vense". :errein nam de Z. L. M. oeilijkheid te voorzien ,n haar leden een af- ZITDAGEN SECRETARIAAT. OOSTBURG: Woensdag 20 Mei van 3.30—5 uur, in Café „De Vuijst". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 21 Mei van 1112% uur, in Hotel „Hof van Holland". MIDDELBURG: Donderdag 21 Mei van 3-4% uur, in Café „De Vriendschap". ST. PHILIPSLANDZaterdag 23 Mei van 10—12 uur, in Hotel „De Druiventros". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. C. F. LOOY. Na het einde van de edrste wereldoorlog werd het ook voor de landbouwet steeds meer noodzake lijk om een boekhouding yoor zijn bedrijf te voe ren, omdat hij door de fiscus verplicht werd aan de hand van een boekhouding zijn winst aan te tonen. Indien hij zijn winst aan de hand van een goede boekhouding niet kon bewijzen, werd hem zonder meer een aanslag opgelegd, waarvan de gevolgen dikwijls niet waren te overzien. Daar alle bewijzen om het onjuiste van de aanslag aan te tonen bij de boer veelal ontbraken, stond hij na genoeg machteloos tegenoyer de fiscus. Evenals op zoveel ander maatregelen om in deze en vormde ten behoeve 1 deling landbouwboekhoudén bij het secretariaat. Met dit werk werd in het jkar 1922 begonnen, aan vankelijk met slechts zes leden. Het aantal deel nemers verdubbelde echter vrijwel van jaar tot jaar, zodat in 1928 de eerste honderd landbouwers bij de afdeling landbouwboekhouding als deel nemer waren ingeschrevep. De werkzaamheden breidden zich weldra zodanig uit, dat op het secre tariaat naar één of twee speciale krachten voor dit werk moest worden uitgezien. Op 18 Mei van het jaar 1928 werd bij de afdeling landbouwboekhouden der 2. L. M. benoemd de heer B. Meyers, wonende te Serooskerke op Walcheren. Bij zijn aanstelling beschikte deze over slechts weinig diploma's, maar des te meer over ambitie, werkkracht en doorzettingsvermogen. Overdag werd er op het kantoor gewerkt en wel zó, dat hij in het jaar 1931, toen de toenmalige chef van deze afdeling onder het crisiswerk werd bedolven, zelfs met de leiding werd belast, waarbij zijn grondige kennis van het landbouwbedrijf hem uitstekend van pas kwam. De avond- ën dikwijls vele nacht uren werden door hem aan verdere boekhoud- studies besteed, zodat hij reeds in het jaar 1932 het diploma Boekhouden M. O. behaalde; een prestatie waarvoor telkenjare velen worden gewogen, maar veelal bij de eerste en dikwijls ook bij volgende wegingen, te licht worden bevonden. Napoleon wist het wel toen hij de bekende uitspraak deed dat elke soldaat de maarschalkstaf in zijn ransel draagt. Het Boekhoudbureau en de Accountantsdienst is gedurende de afgelopen vijf en twintig jaren onder leiding van deze maarschalk gegroeid tot een voor de boeren uiterst belangrijke instelling, die thans bijna negentienhonderd deelnemers telt. De snelle groei van het Boekhoudbureau gedu rende de afgelopen vijf en twintig jaar is behalve uit de noodzaak om boek te houden uit fiscale overwegingen, niet het minst te danken aan de heer Meyers die er met zijn naaste medewerkers en verder personeel in slaagde, op dit, voor velen zo delicate terrein, het vertrouwen te winnen, zo wel van zijn cliënten als van de belastingautori teiten. De laatsten wisten zijn scherpzinnige uit eenzettingen te waarderen. Het Boekhoudbureau der Z. L.M. heeft een goede naam in Zeeland en daarbuiten; mede dank zij de man die naar buiten optreedt, dit is de directeur. Niet alleen op fiscaal terrein is dit het geval, doch ook op het gebied der bedrijfsboekhouding heeft de heer Meyers zijn sporen verdiend. Een boekhouding is er, zoals door hem zo vaak is betoogd, niet alleen om zo nodig tegen de fiscus in het strijdperk te treden, al was het om één cent, maar dient tevens om de ondernemer een inzicht te geven in de onderdelen van het landbouwbedrijf. Wij wensen de heer Meyers van harte geluk met dit jubileum en spreken gaarne de wens uit, en dit doen wij dan tevens namens het personeel, dat hij nog vele jaren leiding mag geven aan het boekhoudbureau, om de Zeeuwse boeren bij te staan in hun boekhoudkundige en fiscale proble men. Bij één jubilaris kan het ditmaal niet blijven. Nagenoeg tezelfder tijd viert nog een andere medewerker van het Boekhoudbureau zijn zilveren jubileum in dienst der Z. L. M. n.l. de heer C. F. Looy. Geen maarschalk maar toch minstens gar nizoenscommandant van het kantoor van het Boekhoudbureau in de Wijngaardstraat. Die min der in het publiek komend, maar als rustige, kun dige en toegewijde werker de Zeeuwse boeren o.i. ten zeerste aan zich heeft verplicht. Ook de heer Looy onze hartelijke gelukwensen. Maandagmiddag 18 Mei zullen beide jubilarissen zich in Hotel „Centraal" te Goes aan een kleine interne huldiging moeten onderwerpen, waarbij ongetwijfeld vele goede woorden zullen worden gesproken over hun persoon en hun arbeid. Zij hebben dit ruimschoots verdiend. Wij weten ech ter zeker, dat aan deze toegewijde werkers, in dit voor hen zo gedenkwaardige jaar, geen beter ge schenk door de Zeeuwse boerenstand kan worden aangeboden, dan dat de tweeduizendste deelnemer nog dit jaar aan de poort van het boekhoudbureau komt aankloppen, om als deelnemer te worden binnen gelaten. D. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL K APELLE - BIEZELINGE Zaai als groenbemestingsgewas.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1