MCCORMICK HARKSCHUDDERS H. ENGLEBERT N.V. wTnmnomiBlmuYEsm „DE OLVEHljVAN 1879" W. MOL, PB-2 Gewone Algem. Vergadering Wij leveran: POOLMAN'S 2 Aandelen WERKPAARDEN „MOVI" J. J. LAMBREGTS Allis Chalmers Trador Model „B" Fa W. SCHIPPER Zn PB-1 McCORMICK kwaliteitl McCORMICK constructie! EEN ONBEKENDE MAN WERKT MET U MEE w< A* SLABBEKOORN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Landbouwschuren Overkappingen Loodsen en Garages Stalen Spanten Staalconstructies Hek- en Rasterwerk Rijwielstanders, met of zonder overkapping Stalen Speeltuingarnituren Constructiewerkplaatsen HILVERSUM Neuweg 6062 Tel. K. 2950—6462 Ter overn. aangeboden: voor Tholen of St. Phi- lipsland Coöp. Groenvoeder- drogerij „Tholen'' G.A. te Scherpenisse. W. v. d. SLUIS, Z.-Sloepolder, Lewedorp TE KOOP: Twee vosbles waarvan één drachtig en één 2-jarige bruinschim- mel premiemerrie, bij: GEBR. LEENDERTSE, Kamperland, B 385, Telef. 333. TE KOOP: Sproeimachine op luchtbanden, sproei- breedte 12 meter, met op gebouwde motor voor de pompaandrijving, wegens inundatie niet in gebruik, in prima staat, 3 jaar oud, is niet met zout water in aanraking geweest. Inlichtingen bij Coöp. Landbouwver- eniging Scharendyke. van deelnemers van het Onderling Levensverzekering-Genootschap op Woensdag 3 Juni 1953, des voorm. lO'/i uur, ten kantore van het genootschap, Kortenaerkade 1, te 's-Gravenhage. AGENDA: 1. Verslag van de Directie. 2. Vaststelling Balans en Verlies- en Winstrekening. 3. Commissaris-benoeming. DE DIRECTIE. Deelnemers, die de vergadering wensen bij te wonen, moeten uiterlijk 28 Mei a.s., 12 uur 's middags, hun polis(sen) gedeponeerd hebben ten hoofdkantore of oi één der bijkantoren. De door de raad van commissarissen voorlopig vast gestelde balans en de verlies- en winstrekening lig gen op het Hoofdkantoor voor de deelnemers ter in zage. Handel in Landbouwwerktuigen te GOES 's-H. Hendrikskinderenstraat 23, Telef. 2115 maakt bekend dat te WATERLANDKERKJE als vertegenwoordiger voor hem optreedt in West Zeeuws-Vlaanderen. f, g De meest geschikte tractor voor elk seizoen, met vele aanbouwmogelijkheden en ■aange- past aan de Zeeuwse behoeften. Kan uitgerust worden met: Wiedbalk, Kunstmestbak - Cultivator, Ploeg, Zelf lichtende egge, Maaibalk, Hooi hark met keerder, Bictenlichter, Aardappelveurschof- fels, Aanaarders enz. enz. enz. .iliJs: ':W^' GOES Telefoon 3244 INTERNATIONAL 5 Vragen weinig trekkracht Drijfwerk in Oliebad Geschikt voor de zwaarste gewassen ROTTERDAM DISTRICTSDEALERS TIMMERMAN VERBEEK - Zierikzee en Lewedorp J. VAN DIXHOORN - Terneuzen Het is een der vele specialisten van Shell, wier taak het is de kwaliteit van Shell brandstoffen en smeermiddelen zo hoog mogelijk op te voeren. De bedrijfszekerheid van Uw tractor is in hoge mate van deze producten afhankelijk. Bepaal daarom Uw keuze op Shell brandstoffen en smeermiddelen en ook U zult ervaren: Werken met Shell is voordeel oogsten. •CARBuaiNr "SHELL D1ESOLINB" "SHELL" TRACTOR OUB "SHELL X-100" MOTOROLIB SHELL ROTELLA* OUB IN ANDERS SMEERMIDDELEN VOOR UW TRACTOR Depothouders voor Shell Brandstoffen en S meermiddelen J. H. v. d. DRIES, Lewedorp telf. K. 119Ó345. JOH. JOOSSE, Nw. en St Joosland, telf. K. 1182—318. C. OPPENEER, Sluiskil, telf. 34. Fa Gebrs. v. d. WEELE, Garage „Centrum", Colijnsplaat, telf. K. 1199287. Zorg dat U geld overhoudt Laat Uw vee kopen en ver kopen door Uw eigen vereni ging: Zeeuwse Coöp. Vee Aan- en Verkoop ver. G.A. Tel. 01100 - 3565 agrocide hch Jtuif OLJUi* Eiken Klaverruiters per stuk 2,50 Vraagt monster. Verzending door geheel Zeeland en W.Brabant. C. N. BOTTING Schuddebeurs (bij Zierikzee) Tel. 614 (Zierikzee) ADVERTEREN DOKT VERKOPEN, i sogam lindane reukloos IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES (HOLLAND) N.V. ROTTERDAM Verkrijgbaar bij BIEZELINGE - TEL. 342 Een der meest gesorteerde zaken in Ww omgeving voor: JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: FABERY DE JONGE Lange Kerkstr. 30 - Opgericht 1834 - GORS

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 11