MARKTBERICHTEN 10% Oit de Kringen en Afdelingen S. BIRKHOFF, Eiken- en Dennen Klaverruiters AANGEBODEN REACTIEDIEREN. HET DROGEN VAN GRAS. VERGADERING. Uit een geheim iveekboek van Bram uit de Slikhoek KORTING 3 x NIEUWS voor ZEELAND GEBR. DE BAAR GOES A. J. VAN BOVEN ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD aantallen rundveebeslagen aan, die meer dan een jaar vóór het einde van hun saneringstermijn zijn vrijgemaakt. o Hieronder volgt een opgave van het aantal reactiedieren, aangeboden voor slachtpremie in de vierweekse periode van 22 Februari 1953 tot en met 21 Maart 1953. 22 Febr. '53 20 Jan. '53 Provincies t/m t/m 21 Maart '53 21 Febr. '53 Groningen 530 10.127 Friesland 46 1.042 Drenthe 88 2.845 Overijssel 216 12.767 Gelderland 511 15.111 Utrecht 458 14.179 Noord-Holland 1.069 21.875 Zuid-Holland 1.352 33.041 Zeeland 1 161 3.108 Noord-Brabant 2.248 53.495 Limburg 678 17.062 Nederland 7.357 184.652 o Kunstmatig drogen van gras is de conserve ringsmethode die gepaard gaat met minimale ver liezen. Helaas zijn de kosten niet bepaald laag te noemen. Nu zijn de conserveringsverliezen bij jong, eitwit- rijk materiaal steeds het grootst. Bij het kunst matig drogen zijn de verliezen bij zeer jong en oud materiaal vrijwel gelijk. M.a.w. gezien de verliezen is het drogen van zeer jong eiwitrijk gras het aan trekkelijkst. Maar ook uit economisch standpunt bezien is dat het geval: per kg verteerbaar ruw eiwit is eiwitrijk gedroogd gras heel wat goed koper dan eiwitarm gras. In de practijk blijkt echter telkens weer, dat nog zeer veel gras naar de drogerij wordt gebracht, dat veel beter op een rui ter of in de silo een plaats had kunnen vinden. Zal een perceel worden gedroogd, dan moet dit goed worden voorbereid: uitgaan van een „glad" perceel, dat extra zwaar wordt bemest en extra vroeg wordt gemaaid. Beter 2000 kg prima ge droogd gras per ha, dan 2500 kg matig product. Slechts het drogen van werkelijk eerste klas mate riaal is bij de huidige kosten nog verantwoord. LANDBOUWVER. „HELPT ELKANDER" AFDELING WAARDE DER Z. L. M. op Donderdag 21 Mei 1953, 's avonds 7.30 uur in het Veilingsgebouw te Krabbendijke. Agenda: „Is het gewenst, dat de polder Waarde wordt herverkaveld?" Dit onderwerp zal toegelicht worden door de Weledelgestr. heren Ir. Bos, Adj.-secretaris der Z. L. M., en D. Kodde, Burgemeester te Zoutelande. Namens het Bestuur, C. MOL, Voorzitter. J. J. PIEPER, Secretaris. 11 Mei. Het is en blijft maar droog en schraal weer. Het kleine goed als uien en suikerbieten groeit slecht. Neen, ze moesten 20 mm regen en 20° C warmte krijgen om eens flink op te schieten, doch het wil maar niet regenen en het regenfront uit Duitsland komt niet hier over. Vorig jaar met Hemelvaarts dag stonden er enige bloempjes in het vlas. Het was toen 8 dagen later Hemelvaartsdag, doch we betwijfelen het, of er volgende week bloempjes in staan. En het vlas is nog veel vroeger gezaaid. De suikerbieten zijn ook nog klein; ze moesten veel groter zijn naar de tijd van zaaien, doch er is niets aan te doen. De uienplantjes groeien ook niet, al is het best weer om onkruid te winnen. We zagen vorige week nog chemische onkruid- bestrijding op uien toegepast en zijn verbaasd ge weest over het resultaat. Het onkruid brandt weg en de tere uienplantjes lijden er weinig van. Toch zijn we nog niet afgestudeerd met de chemische onkruidbestrijding. Want we zagen bij het toepas sen van Agröxöne tegen onkruid nogal schade aan het gewas. Het béhandêidë gêwas in '2 dagen be spoten. gaf op de eriè dag Veei.meqr.beschadiging, dan hét op andere dag beha Wielde Dë lucht- ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse Granen. Met uitzondering van in landse haver was de stemming op de binnenlandse graanmarkt in de week van 4 t/m 9 Mei kalm. Door dat op 2 Mei de prijzen van de importgranen weder om in verband met de lagere tendenz op de wereld markt verlaagd waren, was er nog weinig vertrou wen bij de kopèrs, die slechts kleine kwantiteiten voor direct gebruik kochten. Rogge lag onveranderd in de markt bij kleine omzetten. Er was vraag naar enkele schuitjes, die echter niet aangeboden konden worden, daar het aanbod kleinere kwantiteiten be trof. Op de nieuwe oogst kwamen weinig zaken tot stand; de prijs voor dëz'e leveringscontracten was ge lijk aan die van de vorige week. In zomergerst wer den enkele zaken gedaan; het betrof hoofdzakelijk wagons; schuitjes konden moeilijk worden geplaatst. Door het V. 1.13. werd een partij afgekeurde brouw- gerst in verdeling gebracht, die vlot door de impor teurs werd opgenomen. De prijs was zeer aanlokke lijk. De boordvrij-prijs was ƒ27,30. Het gevolg was, dat de gersuit de productiegebieden moeilijker te plaatsen wsfeIn wintergerst werden enkele zaken gerapporteerd op een lager prijsniveau. De vraag naar kippenhaver was vrij groot. Het aanbod was gering, waardoor de prijs aanzienlijk aantrok. Zaken op levering^ van deze oogst kwamen weinig tot stand, zodat men ,k<an constateren, dat (je speculatie zich niet meer^waagt in de oude oogst. Inlandse Maal- haver ondervond weinig belangstelling, daar import- haver aanzienlijk goedkoper was. Offertes van de nieuwe oog^t "waren moeilijk te krijgen. Buitenlandse Granen. In de afgelopen week be stond er regelmatig belangstelling voor import- voedergranen. Toch kan van een rustige markt wor den gesproken,' in de eerste plaats veroorzaakt door de wekelijks prijswijzigingen en in de tweede plaats door de ongunstig gelegen afleveringsplaatsen. De wereldmarktprijzen hebben zich de laatste tijd nog steeds in dalende lijn bewogen en ter vermijding van extra prijsrisico beperkte men zijn aankopen zoveel mogelijk. Wat de afleveringsplaatsen betrof, was de situatie zodanig, dat alleen maal- en kippenmaïs nog van Rotterdam betrokken konden worden, de overige artikelen alleen uit het binnenland en met voor vrachten. In Het midden van de week was Canada gerst geheel geruimd en toen was verder voor maal- gerst alleen Noordafrikaanse gerst beschikbaar uit de provincie Noord-Brabant. FRUITAFZET 6—12 MEI 1953. De deze week*in Kapelle geveilde Bramley's wer den duur verkocht. De exportkwaliteit werd ver zonden naar België. Ook de keuken deed voor het binnenland een goede prijs. Restanten Jonathan en Golden Delicious liepen eveneens hoog op. De vraag naar het weinig nog verpakte fruit was groot. De prijzen waren: Jonathan: I-verp. 85—102; K.: 65—70; F.: 57—58. Golden Delicious: I-verp.: 99110. Bramley's: I: 5557; II: 3339; K.: 3741; F.: 31—34. Saint Remy: I: 1415; II: 1213; K.: 914; F.: 5—8. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden aangevoerd 808 stuks vette koeien en ossen en 735 varkens. De handel in vet vee verliep levendig en de prijzen waren hoger en liepen van 2,20 tot 3 per kg geslacht ge vochtigheid, de wind en de vochtigheid van het ge-, was moeten er zeker een rol in gespeeld hebben. De gezaaide maïs begint er ook al door te komen, al liggen sommige zaadjes nog droog. Er is niet zo veel maïs gezaaid als vorig jaar; de prijs lokte niet meer zo aan. Ja, de voergranen zijn ook stuk ken gezakt; van haver en gerst en de maïs gaat daar gelijk mee. De tarwe voelt zich door sommige al gepasseerd en zo klearig lijkt ons deze toestand niet. Er worden grote :arwecongressen gehouden, maar ons dunkt dat dit meer is om de prijs wat vast te houden. Er zit een overschot in de graan- wereld en dat moet geen aanleiding tot grote da ling der prijzen geven. Toch kunnen ze dat nooit houden, want wanneer er één de prijs lager stelt moeten de anderen volgen. Dalen de prijzen, dan moeten ook de veeprijzen en de zuivelproducten flalen. Dat hangt alles aan elkaar. Zouden wé dé goede jaren achter de rug hebben? Laten ze nog wat blijvén, we hebben ze nu vooral zo hard nodig voor het herstel van ons door de zee gehavende land. Straks krijgen we de nieuwe wet op de schade regeling in de Kamers. Eerst moesten alle leden een kijkje komen nemen in de geteisterde gebie den. Er zijn er nog veel te weinig geweest. Dan pas zouden ze wat kunnen begrijpen van de lasten en moeilijkheden der getroffenen. Laten we hopen, dat een rechtvaardige regeling de getroffenen mag helpen uit de grote misère, waarin ze verkeren wicht. Prima's brachten boven de notering op. De aanvoer van varkens was ruimer en bij vlotte han del waren de prijzen even hoger op 1,79 tot 1,85 per kg levend gewicht. Enkele zware exemplaren brachten iets boven de notering op. VEEMARKT 's-HERTOGENBOSCH. Op de veemarkt van Woensdag werden aange voerd 5896 stuks vee, zijnde: 2089 runderen, 282 vette kalveren, 762 nuchtere kalveren, 64 drachtige zeugen, 288 slachtzeugen, 78 lopers, 1793 biggen, 179 schapen, 348 lammeren en 13 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en Kalf koeien 850 tot 1100; Guiste koeien 560 tot 800; Kalf- vaarzen 685 tot 775, Guiste vaarzen 580 tot 675; Pinken 400 tot 525; Graskalveren 225 tot 350; Fokkalveren 90 tot 160; Nuchtere slachtkalveren 35 tot 48; zware soorten 55 tot 75; Drachtige zeugen 260 tot 330; Lopers 70 tot 85; Biggen 30 tot 46; zware soorten boven notering; Schapen 65 tot 90; Vette schapen tot 110; Ooien en lammeren 115 tot 150 Lamme ren 32 tot 48, alles per stuk. Aanvoer slachtvee: 709 stuks. Prijzen: extra kwa liteiten Vaarzen ƒ3,153,25; le kw. ƒ3,00ƒ3,10; 2e kw. ƒ2,60—2,80; 3e kw. ƒ2,30—2,50; vette stie ren ƒ2,70—ƒ2,80; worstkoeien ƒ2,10—ƒ2,25, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren lichte ƒ1,90ƒ2,10; idem zware ƒ2,25ƒ2,45; extra kwaliteiten ƒ2,50ƒ2,85; Nuch tere slachtkalveren ƒ1,05—ƒ1,20; zware soorten 1,25ƒ1,43; Slachtzeugen ƒ1,46ƒ1,56 per kg lev. gew., met 4 kg tarra, prima boven notering. Jonge slachtvarkens 1,651,70 p. kg. lev. gew., met 4 kg tarra. Weer beperkt leverbaar. Mèt en zonder tabulator Voor getroffenen uit het rampgebied: ZEEUWSE KANTOORMACHINEHANDEL Schrijf-, Reke^- en Telmachines Middelburgsestraat 19 - GOES - Telefoon 20#7 brengt U SALTEX Service Station - Telefoon 2304 Speciaal ingericht smeerstation. Uw wagen smeren terwijl U wacht. Electrische pomp voor gemengde smering. Beter gemengd en goedkoper. Een nieuw Hotel-Busje. Verhuur zonder chauffeur, Zeer comfortabel reizen, en goedkoper dan ieder ander vervoermiddel 3- zowel als 4-poters. Uit voorraad leverbaar. Poelweg 1 - GOES - Telef. 2276

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 10