Rond de wederopbouw van boerderijen INHOUDSOPGAVE Deze schade krijgt U niet vergoed! &HELL*PestpydUtqsm/Mefetc icop ee^POf/k^E ooqsfrf ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Nu wij aan de vooravond staan van het indienen van de wet die de schadevergoeding zal regelen, willen we de aandacht vestigen op de grote belan gen die voor eigenaren van boerderijen hierbij op het spel staan. Wij vonden onderstaande uiteenzetting in het blad „Het Grondbezit" de naam geeft reeds aan in welke kring we de lezers moeten zoeken onder de titel „Stormramp, verzekering en wederopbouw". Nadat het blad heeft nagegaan in hoeverre ver zekeringsmaatschappijen gehouden zijn een uit kering wegens stormschade te geven we gaan aan dit vraagstuk met zijn juridische aspecten zonder meer voorbij wordt een berekening op gezet voor het geval dat geen uitkering door deze maatschappijen plaats zal vinden. Uit deze berekening spreekt overduidelijk de wanverhouding tussen de investering en de daar van te maken rente. Nu kan men aanvoeren, dat de bouwkosten hier genoemd zeker niet als gemid delde kunnen geldeneen bouwprijs van 70 a 75.000 gulden zou voor een dergelijk bedrijf reeds voldoen de zijn. Ook het rentepercentage, kan gezien de daarvoor gebruikelijke normen beter op 3% worden gesteld. Doch ook dan blijft de wanver houding bestaan en is een sluitende exploitatie voor de verpachter alleen dan te verkrijgen als hem een schadevergoeding wordt toegekend op grond van de huidige herbouwkosten, waarbij de afschrijving van de verloren gegane gebouwen gebonden is aan redelijke normen en een laag maximum. De boekhoudkundige afschrijvingen komen immers nooit geheel overeen met de ge bruikswaarde van de gebouwen. In ieder geval zal afgestapt moeten worden van de regelingen die van kracht waren bij de herbouw na de oorlog. Wij hopen, dat de door het blad naar voren ge brachte mogelijkheden van herbouw op staats kosten of combinatie van gebouwen, nooit werke lijkheid zullen behoeven te worden RED. Koninklijke onderscheidingen. Zitdagen Boekhoudbureau der Z. L. M. Wij lazen voor U. Ventileren en drogen van granen. Op de ere-galerij. Zitdagen Zeeuws Voorlichtingsinstituut op Verzekerings- gebied (Z. V. V.) Zeeuws Voorlichtingsinstituut voor de Brand verzekering. V. B.) Let op de uitbreidingsplannen: Zoutelande. Lonen en Sociale voorzieningen: Denk om de vacantiebonnen. De tariefloonderving bij werkloosheid. Accoordtarieven. C. A. O.-Tuinbouw 1953-'54. C. A. O.-Landbouw 1953-'54. Verzending Landbouwblad. Het bewaren van bestrijdingsmiddelen. Bond de wederopbouw van boerderijen. Een gewaarschuwd man telt voor twee. Stekels op den Bleik. Paaardenkijkdag en verkoopmarkt te Goes. Korte wenken voor de praktijk. Onkruid bestrijding in uien met kalium-cyanaat- middelen. De Boerenjeugd. In de cultuurtechniek bezitten wij de middelen tegen vele kwalen van de grond. Bestrijding thrips. Nieuwe regeling voor boederijenbouw in ruilver kaveling. Bedrijfseconomie. (V.) Tuinbouw: Lente 1953. Zaadteelt-actualiteiten. Paard en paardensport. Friesland helpt het getroffen Zeeland. Onderwijs: Voorbereidende cursus R. L. W. S. te Goes. Eindles Rijkslandbouwwinterschool te Goes. Overgangs- en eindexamens Rijkslandbouwwin terschool te Schoondijke. Bestrijding zaadonkruiden in zomergranen. Voor de Plattelandsvrouw: Behandeling van muren, die met zout water doortrokken zijn geweest. Bram uit de Slikhoek. Korte Berichten. Uit de Kringen en Afdelingen. Marktberichten. Noord-Brabaritsche Maatschappij van Landbouw. „Het bouwen van een volledige boerderij, woon huis en bedrijfsgebouwen, behorende tot een hof- istede van pl.m. 30 ha, zal ca. 90.000 kosten. De waarde van het land van deze hofstede, als dit weer droog zal zijn, zal in Zeeland gerekend op gem. 2500 per ha 75.000 bédragen. De eigenaar, hetzij verpachter, hetzij eigen boer, zal, ook al is het land niet met hypotheek bezwaard, deze bouwkosten niet kunnen dragen. Hij zal die bouwkosten ook niet kunnen dragen, indien men hem voor de bouw- credieten zou willen verschaffen. Het minst zou dit de verpachter kunnen. Om de verhoudingen in Zeeland te beschouwen: volgens 't door de Grond kamer in Zeeland vastgestelde prijspeil wordt de pachtprijs van het (losse) land voor de gebouwen verhoogd met de volgende bijslag: voor het woon gedeelte 100 tot ƒ400; voor de bedrijfsgebouwen 10 tot 25 per ha. Indien men, de maxima aan houdende, aanneemt, dat voor de nieuwe gebouwen 400 voor het woonhuis zal worden toegekend en voor de bedrijfsgebouwen 25 per ha, zo zal dus voor het geheel der gebouwen op een hofstede van 30 ha in totaal worden toegekend: ƒ400 plus (30 ƒ25) 750 is ƒ1150. Terwijl de op de eigenaar drukkende kosten zullen bedragen: 4 rente van 90.000 is 3600, te verhogen met ten minste 2 (ik stel het nu maar laag) voor premies brand- en stormverzekering, onderhoud en afschrijving, is 1800, dus te samen 5400. Derhalve 4250 meer dan de door de pachter maximaal te betalen ver goeding van 1150. Indien mèn hierbij bedenkt, dat de pachters gewend zijn om volgens de normen van de Grondkamer geldende vóór Maart 1952 voor het gehele complex der oude gebouwen van dezelfde boerderij ten hoogste 450 te betalen, dan is 't wel duidelijk, dat zelfs indien de Grondkamer haar normen zou verhogen, het uitgesloten is dat - e pachters na de ramp bereid en in staat zouden zijn thans ƒ5400 te betalen. De eigenaar kan hier ook niet geholpen worden met renteloze credieten, want credieten moeten toch eenmaal afgelost wor den en moeten dan toch weer in rentedragende cre dieten worden omgezet, en zulks dan na een aantal jaren, nadat de gebouwen alweer in waarde ver minderd zijn. Volgens een door het ministerie van wederopbouw en volkshuisvesting uitgegeven com muniqué zal 'n schadevergoedingsregeling worden ontworpen, analoog aan de Financierings- en pre mieregeling oorlogsschade boerderijen. Een regeling als voor de oorlogsschade is toegepast, is echter na de daarmede door de eigenaren opgedane ervarin gen niet aanvaardbaar. Indertijd hebben de eige naren de door hun aannemers opgemaakte begro tingen ter goedkeuring bij het departement moeten indienen. Na goedkeuring ontving de eigenaar een formulier van het departement, vermeldende de goedkeuring en tevens een verklaring luidende: „Het goedgekeurde bedrag geldt als basis der scha devergoeding". Aan deze toezegging hield het de partement zich niet. Nadat de eigenaar in goed ver trouwen in het departement de opdracht voor het goedgekeurd bedrag aan de aannemer had gegeven liet het departement, soms nadat de werkzaamhe den reeds uitgevoerd waren, door zijn deskundigen een nieuwe, lagere begroting maken en werd deze als basis der schadevergoeding aangenomen. Boven dien werd achteraf soms verklaard, dat in enig op zicht bedrijfsgebouwen niet voldeden aan „boerde rij-technische eisen", waarover aanvankelijk nim mer was gesproken, en werd dan op deze grond niet toegepast de Financieringsregeling-boerderijen, maar de voor de eigenaar minder voordelige Finan cieringsregeling oorlogsschade woningen en be drijfspanden. Bovendien werd vergoed naar de prijzen van 1940, terwijl de eigenaar de veel hogere na- oorlogsprijs moest betalen, werd aftrek toegepast voor wat onderhoud en verbetering van oud tot nieuw heette te zijn, zodat het is voorgekomen, dat op een door het departement goedgékeurde begro ting van 13.000, nog niet 3000 werd vergoed, der halve nog niet 25 Geleerd door deze ervaring zal de eigenaar dus uiterst voorzichtig moeten zijn met het opdracht geven tot enige herbouw voor hy vol komen zekerheid heeft omtrent de door hem te verkrijgen vergoeding. Het is duidelijk, dat 75 van 90.000 evenmin door de eigenaar gedragen kan worden als 90.000. Ja, dat een eigenaar, die reeds sinds jaren a fonds perdu gelden in de ge bouwen heeft gestort, thans niets meer kan beta len. De enige mogelijkheid is dus herbouw volledig op staatskosten. En indien nu iemand opmerkt: is 't niet onlogisch, dat uit staatsgeld gebouwen wor den opgericht, die eigendom worden van particulie ren?, dan kan hierop geantwoord worden, dat hierin ongetwijfeld iets vreemds ligt. Maar onlogisch is het niet. Want het is de logische consequentie van de abnormale toestand, die ontstaan is door de vaststelling door de Staat van de pachtprijzen en de grondprijzen beneden de economische prijs. Men heeft gemeend, dat dit laatste geboden was door het belang van de volkshuishouding, en hieruit volgt dan ook als logische consequentie de opbouw der gebouwen op staatskosten. Zou men van me ning zijn, dat deze gebouwen dan ook maar staats eigendom moesten worden, zo zouden wellicht vele eigenaars hiertegen geen overwegende bezwaren hebben. De grond, waarop de gebouwen verrijzen, zou dan door hen aan de Staat overgedragen kunnen worden. De Staat kan deze dan aan de landbouwers verpachten. Wellicht zou zo een mo gelijkheid ontstaan om tot noodzakelijke besparin gen op de boerderijenbouw te komen door een nieuw systeem van boerderijenbouw. Bijvoorbeeld door op plaatsen, vanwaar het land van bijv. vier hofsteden te bereiken is, com plexen van vier boerderijen te bouwen, bevattende vier woningen en grote bedrijfsruimten, die in vier onderdelen zijn gesplitst. Ook gezamenlijk gebruik van landbouwmachines zou op deze wijze kunnen worden vergemakkelijkt. Terwijl deze complexen ook op speciale wijze tegen overstroming zouden kunnen worden beveiligd. Alles in dit denkbeeld zal niet iedereen sympathiek voorkomen, maar als men overziet, hoeveel opgebouwd moet worden, moet men concluderen tot de noodzaak van de meeste efficiëncy bij de grootst mogelijke bezuiniging. Wellicht komen wij aldus door de drang der om standigheden tot nieuwe vormen, die de uitoefening van het landbouwbedrijf ten goede kunnen komen." Granen en grasland hebben veel te lijden onder distel, herik, boterbloem enz. Bespaar U die schade, door deze onkruiden tijdig te bestrijden met "SHELL" M.C.P.A. Pas "SHELL" M.C.P.A. toe in de periode April-Augustus.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 5