KONINKLIJKE ONDERSCHEIDINGEN Snijmaïs ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ":Ól ZATERDAG 2 MEI 1953. waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen d. j. VAN DER HAVE No. 2170. Frankering fcjij. aborinement: 'J'erneuzen DEL 41e Jaargang Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. LM. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELDvoor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt ƒ10,per Jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum par advertentie 2,Incassokosten 0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/b Firma P. J. VAN DE SANDE te Temeuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. Ter gelegenheid van Haar verjaardag heeft het H. M. de Koningin behaagd een aantal onderschei dingen te verlenen, waaronder een tweetal aan personen die in Z. L. M.-kringen bekendheid genieten. De heren H. A. A. Baron Collot d'Escury Te Klooserzande en M. Kleinepier te Middelburg viel de eer te beurt benoemd te worden tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Met deze hoge onderscheiding wensen wij hen van harte geluk. Wij hopen, dat zij nog vele jaren in goede gezondheid hun krachten mogen geven aan het werk dat hun lief is en dat ze, blijkens deze onderscheiding, op uitnemende wijze verricht hebben. De heer H. A. A. Baron Collot d'Escury te Kloosterzande vervult, hoewel hem deze onder scheiding niet officieel uit hoofde hiervan te beurt viel, vele belangrijke functies in het landbouwleven. In October 1950 werd hij benoemd tot Kamerheer in Buitengewone Dienst van H. M. de Koningin. Rentmeester van het Kroondomein, Voorzitter van de Eerste Nederlandse Coöperatieve Beet wortelsuikerfabriek te Sas van Gent, Voorzitter van het Hulster en Axeler Ambacht, Voorzitter van de Vereniging tot verbetering van het rund vee, Voorzitter van de Onderlinge verzekerings maatschappij tegen hagelschade in Zeeland, Voor zitter der Coöperatieve Roomboterfabriek ie Kloosterzande, oud-Voorzitter van de Kring Hulst en oud-lid van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M., thans nog lid van het Hoofdbestuur der Z. L. M.; het zijn alle functies die hetzij rechtstreeks, hetzij zijdelings verband houden met de landbouw. Verder vindt de landbouw in hem ook op andere posten o.a. als vice-voorzitter van de Kamer van Koop handel in Zeeuws-Vlaanderen een warm voor vechter voor haar belangen. De heer M. Kleinepier te Middelburg kent iedere boer op Walcheren en omgekeerd kent iedere boer hem. Dit werd onlangs naar voren gebracht toen hij afscheid nam als secretaris van de Kring Wal cheren der Z. L. M. Door geheel Zeeland werd hij bekend, doordat hij op keuringen van rundvee als jurylid optrad en op geen enkele verplichte stieren keuring ontbrak. Zijn kennis op dit gebied maakte dat hij bij de ontruiming van Walcheren een be langrijke rol speelde bij de redding en de taxatie van het vee. Bovenal zien we zijn verdienste in de aankoop van vee voor Walcheren na de oorlog. Ook voor de aankoop van stieren was hij door zijn volstrekte onpartijdigheid een vaak gevraagde figuur. Als lid van de vereniging tot verbetering van het rundvee kon hij door zijn grote kennis mede richting geven aan het beleid der vereniging. Als kringsecretaris zien we hem bovenal als de grote ijveraar voor allerlei vormen van landbouw onderwijs. Toen dit nog in de kinderschoenen stond organiseerde hij reeds velerlei cursussen. Moge hij nog lang een bekende figuur zijn op alle rundvee-hoogtijdagen. Vermelden we tenslotte nog, dat aan de heer Job Sinke te Kruiningen de Ere-medaille in goud werd toegekend. Hij was reeds jaren lang secre taris van de afdeling der Z. L. M., lid van het bestuur der boerenleenbank en bekleedde daar naast nog belangrijke functies in het maatschap pelijk leven. Ook hem doen we hierbij onze wel gemeende gelukwensen toekomen, (Foto Paul Huf) Donderdag herdachten wij de 44e jaardag van H. M. Koningin Juliana. Wij spreken de wens uit, dat onze geliefde Vorstin nog vele jaren gespaard moge blijven voor haar gezin en Moeder, voor land en volk. HULST: Maandag 4 Mei, in „De Graanbeurs", van 3 tot 5 uur. TERNEUZEN: Woensdag 6 Mei, in Hotel „Pays- Bas". KOUDEKERKE: Woensdag 6 Mei, in Hotel „Nieuw Walcheren", van 9 tot 1,30 uur. ZIERIKZEEDonderdag 7 Mei, in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 7 Mei, in Café „De Eendracht". ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 7 Mei, in Hotel „Hof van Holland'". ST. PHILIPSLANDZaterdag 9 Mei, in Hotel „De Druiventros". KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Zaait op Uw overgeschoten hoeken voor vers groenvoeder of silage.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1