Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw GESCHENKZENDINGEN VOOR HET RAMPGEBIED. BEZOEK KAMERLEDEN AAN HET RAMPGEBIED. AFZET GERST OOGST 1953. AFDELING ALMKERK. PLATTELANDSJONGEREN FIJNAART E.O. CENTRALE STIERENKEURINGEN IN NOORD-BRABANT. VAN DE PENNINGMEESTER. DE C.A.O.-LANDBOUW VOOR HET CONTRACTJAAR 1953—1954. HET HERSTEL VAN HET GRASLAND. ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Zoals wij reeds in het vorig nummer konden vermelden, mocht op 15 April 1.1. te Breda een geschenkzending in ontvangst worden genomen voor het getroffen gebied in West-Brabant. Deze zending, hoofdzakelijk bestaande uit var kens, was geschonken door de Drentse landbou wers. Wij plaatsen hierbij een foto van de officiële in ontvangstname na aankomst te Breda. Deze zending die een zo treffend bewijs is van het mede leven en de naastenliefde van onze Drentse col lega's zal naar wij vernemen, nog door meerdere zendingen worden gevolgd. Zo wordt op 15 Mei a.s. een grote zending rund vee verwacht, geschonken door veehouders uit de provincies Groningen, Drente en Overijssel. Dit daadwerkelijk medeleven moet ongetwijfeld hen die zo zwaar werden getroffen, goed doen. Moge deze voortvarende en spontane wijze van hulpverlening ook voor onze Overheid een sti mulans zijn om de getroffenen niet langer in het onzekere te laten omtrent de schade-regeling. En wat nog belangrijker is moge deze schaderegeling afgestemd zijn op de ons inziens enig juiste basis, n.l. die van integrale vergoeding voor de geleden schade. Op onze volksvertegenwoordigers rust in dezen een grote verantwoordelijkheid. Op Vrijdag 1 Mei j.l. is door enkele C. H.-Kamer- leden n.l. de heren Tilanus, De Ruiter en Kikkert een bezoek gebracht aan enkele gemeenten in het rampgebied van West-Brabant. Des voormiddags had een bespreking plaats ten gemeentehuize van Hoge- en Lage-Zwaluwe, terwijl des namiddags 'n bespreking te Fijnaart plaats vond. Te Heiningen werden enkele getroffen bedrijven bezocht. Ver schillende vertegenwoordigers uit landbouwkrin- gen, waterschappen enz. waren aanwezig om toe lichting te geven en moeilijkheden en wensen ken baar te maken. Ook de waterschapsproblemen werden uitvoerig toegelicht. Een blijvende oplossing van deze vraagstukken hangt mede af van de vraag, hoe uiteindelijk de beslissing wordt inzake de ScheldeRijnverbinding en het z.g. Rovillekanaal. West-Brabant leeft in dezen reeds tientallen jaren in onzekerheid en urgente verbeteringen worden tot n,u toe rustig aan deze kapstok opgehangen. Wij hopen hierop nog nader terug te komen. Het is bekend, dat in het door de watersnood getroffen gebied, voor zover tijdig droog gekomen, een aanzienlijke oppervlakte zomergerst is uitge zaaid. Daar de getroffen bedrijven in het alge meen nog geen normale bedrijfsvoering zullen kunnen uitoefenen, is het te verwachten, dat een groot gedeelte van de gerst niet op de bedrijven zal kunnen worden opgeslagen en kort na de oogst aan de markt zal komen. Dit kan tot gevolg hebben, dat het aanbod van de gerst tijdelijk groter zal zijn dan de vraag, zodat een min of meer ernstige marktverstoring kan ontstaan. De Stichting voor de Landbouw heeft zich met dit probleem tot het Centraal Bureau en het C.I.V. gewend met het verzoek te willen overwegen of er mogelijkheden zijn, om door het geven van de gelegenheid om gerst in opslag te geven, aan de verontstelde moeilijkheden tegemoet te komen. De in opslag gegeven gerst zou dan in de loop van het seizoen op economisch verantwoorde wijze aan de markt kunnen worden gebracht, terwijl aan de telers op basis van de hoeveelheid en de kwali teit van de in opslag gegeven gerst voorschot zou moeten worden gegeven. De coöperaties hebben zich inmiddels bereid verklaard de mogelijkheid tot het in opslag geven van gerst, de afzet en de credietverstrekking voor te bereiden. Over de wijze, waarop een en ander zal worden uitgevoerd zullen t.z.t. nadere publica ties volgen. Door de plaatselijke landbouworganisaties zal op Woensdag 6 Mei a.s., des nam. 7,15 uur, in café Van Dijk te Almkerk een openbare vergadering worden gehouden. Op deze avond zal de heer Bron, uit Weddinx- veen, een demonstratie en een lezing houden over aardstralen en de gevolgen daarvan. De heer Bron zal toelichten welke invloed de aanwezigheid van aardstralen heeft op de gezond heidstoestand van mens, dier en plant en hoe deze invloeden zijn tegen te gaan. Daar de heer Bron over veel ervaringen beschikt, zal deze avond zeker zeer interessant zijn. Ver zocht wordt op tijd aanwezig te willen zijn. OVERDRACHT GESCHENKZENDING. De jaarvergadering van de Vereniging van Plattelands Jongeren voor Fijnaart e.o. werd ge houden op 20 April j.l. De vergadering was wegens de drukke werk zaamheden in de Ruigenhil en Sabinapolder niet druk bezocht Als afgevaardigde van de Afd. Fijnaart van de N.B.M.L. waren aanwezig de heren L. Oostdijk en A. Maris. Na het huishoudelijk gedeelte van de vergadering werd overgegaan tot de bestuurs verkiezing. Tot voorzitter werd gekozen de heer A. Blok in de plaats van de heer A. H. Munters, die niet her kiesbaar was. Door het kiezen van. de heer A. Blok tot voor zitter kwam ook de functie van secretaris vrij. In zijn plaats werd gekozen de heer E. Hoek. De heren J. Bom Pz. en G. de Lint werden bei den in hun resp. functies van penningmeester en algemeen adjunct herkozen. Na nog een kleine verloting ten bate van een nieuwe verenigingsportemonnaie, die hopelijk beter geld zal houden dan de vorige, die kuis versleten was, werd deze vergadering gesloten. Voor verslag, De Secretaris, A. BLOK. Op Dinsdag 5 Mei a.s. zal de jaarlijkse Centrale Premiekeuring voor M.R.Y.-stieren weer plaats hebben op de Veemarkt te 's-Hertogenbosch. Aan gegeven zijn 133 stieren. Bijna alle invloedrijke vaderdieren en de voornaamste jonge stieren zullen op de keuring aanwezig zijn, zodat er een volledig overzicht van de M.R.Y.-stierenstapel kan wor den verkregen. Op Donderdag 7 Mei a.s. zal op de Bredase Veemarkt de Centrale Premiekeuring voor F. H.- stieren worden gehouden. Hiervoor zijn 47 stieren aangegeven. Het aantal stieren is hier dus niet zo groot, maar toch nog iets groter dan op de keuring in 1952. Doordat de voornaamste K. I.- stieren aanwezig zullen zijn, is de stierenstapel van West-Brabant daarmee goed vertegenwoordigd. DE RIJKSVEETEELTCONSULENT. Er komt schot in de afdracht van de contributies. Deze week maakte de Afdeling SprangCapelle een groot deel van de af te dragen contributie over, terwijl ook de afdelingen Nuenen, Zevenber gen, Wouw, Deurne, Valkenswaard en St. Michiels gestel hun contributie overmaakten. Onzen dank voor de vlotte medewerking. De besprekingen over de C.A.O. voor Akker- en Weidebouw en Veehouderij voor het contractjaar 19531954, werden tengevolge van de overstro mingsramp wel enigszins vertraagd, doch hebben intussen toch tot overeenstemming geleid. Over het algemeen zijn slechts enkele wijzigingen van ondergeschikt belang aangebracht. De tijdlonen en accoordtarieven zijn ongewijzigd gebleven. Alleen het tarief voor koppenhakken (suikerbie ten) wordt wat verhoogd. Voor vaste akkerbouw arbeiders wordt de mogelijkheid opengesteld om 810 weken per jaar in accoord te werken, waar bij het weekloon gedurende de wintermaanden dan echter is verlaagd met 3 per werk. Voor huiswacht op Zaterdagmiddag en Zondag komt een vergoeding van ƒ1 per uur, terwijl de toeslag voor de eerste knecht van 25 hl aard appelen op 20 hl is gebracht. Geen ingrijpende ver anderingen dus. Niettemin is het zaak, dat iedere werkgever ook straks weer een exemplaar van deze C.A.O. bezit. Bestellingen kunnen via de Afdelingssecretarissen worden opgegeven. Bij het blijvend grasland dat geïnundeerd werd kunnen we de volgende beschadigingen onder scheiden a. Percelen die tot nu toe weinig geleden hebben en zich onvoorziene omstandigheden voorbe houden uit zich zelf weer zullen herstellen. b. Percelen waarop vooral langs kanten, laagten en greppels een laag slib of zand afgezet is van een zodanige dikte, dat niet verwacht kan worden, dat het gras nog door deze laag zal heenkomen, terwijl op de hogere gedeelten niet meer dan 70 van de grassen verloren ge gaan zijn. c. Percelen waar de grassen voor meer dan 70 zijn afgestorven. Over de onder a. genoemde percelen behoeft niet verder te worden gesproken. Over de onder b. genoemde percelen is het vol gende op te merken. Op de plaatsen waar een sliblaag is afgezet, dikker dan 5 cm zal het nodig kunnen zijn door te zaaien. Dit doet men het beste met het B G 1 en B G 2-imengsel, respectievelijk voor zand- en kleigrond. De beste methode van inzaai zal dikwijls zijn met een spijker-egge de zand- of sliblaag wat los maken, daarna inzaaien en vervolgens ineggen met de zaad-egge, of nog beter inrollen met de cambridgerol. Bestaat het afgezette materiaal alleen uit zand en is de laag dikker dan 5 cm, dan dient dit zand verwijderd te worden. Is het niet mogelijk dit reeds spoedig te doen, dan kan zonodig Wester- wolds raaygras ingezaaid. In alle gevallen moet afgeraden worden, zand, dat in een dikkere laag dan 5 cm is afgezet, onder te ploegen daar hierdoor grote moeilijkheden in de waterhuishouding kunnen ontstaan. Voor deze doorzaai geldt in het algemeen wel, dat het C-cijfer van de bovenlaag niet hoger mag zijn dan 8, alleen voor Westerwolds raaygras kan men gaan tot 10. Is het C-cijfer lager dan 8 maar hoger dan 4,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 14