MARKTBERICHTEN Plattelandsvrouwen Dit de Kringen en Afdelingen NATIONALE SCHOUWEN-DUIVELAND. KRING SCHOUWEN-DUIVELAND DER Z. L. M. KRING THOLEN EN ST. PHILIPSLAND. Een goede huismoeder zorgt vooruit. Doet U dat? Ja zeker, als U er voor zorgt, dat Uw man en Uw kinderen verzekerd zijn bij de LEVENSVERZEKERING-BANK N.V., ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Het is nu drie maanden geleden dat het vrese lijke onheil over ons mooie eiland kwam; dat onze vrienden hulpeloos ronddreven op het water in hun steeds zo vertrouwde polders, voortgolvend in stormige buien van striemende hagel en stromen de regen. Drie maanden is het geleden, dat zij zich op hun zolders en daken moesten redden, of dat zij jammerlijk zonder enige kans op redding verdronken. Hoe is het nu? De onwetendheid van het eerste ogenblik of is het de onmogelijkheid om direct alles ten volle te bevatten? omtrent de omvang van de ramp heeft plaats gemaakt voor het diepe besef van oneindig veel leed, van oneindig veel ver lies. De enorme spanning, de panische angst der eer ste dagen is veranderd in een waakzame gelaten heid; in een meer bezonken oordeel. Het diepe ongeluksgevoel van alles te zijn ver loren, werd enigszins te dragen door zoveel spon tane redding en spontane hulp. Wilskrachtig en volhardend aanvaardt men hier het nieuwe leven, het nieuwe werk met een sterk verborgen verlangen naar de vroegere om geving, naar het eigen oorspronkelijk bestaan. De belangstelling voor het enorme werk van het dichten der dijken is vanzelfsprekend zeer groot. Van het al of niet gelukken van het sluiten van de gaten vóór de winter kan immers het voort bestaan van grote delen van ons eiland afhangen; en daarmede de bestaansmogelijkheid van de be woners. Inderdaad hebben wij hier als leken groot vertrouwen in onze Rijkswaterstaat, in de meest bekwame ingenieurs, in de grootste aannemers firma's. We beseffen maar al te goed de buiten gewoon grote moeilijkheden. Maar dit alles neemt niet weg, dat dit eiland, als grootste belanghebben de, geen rechtvaardige critiek mag laten horen, geen logische ongerustheid mag laten blijken. Bovendien worden leken ook wel eens door deskun digen ingelicht. Voor dit moment zij hier volstaan met de vermelding dat o.i. onvoldoende groot, deugdelijk en first class" materieel aanwezig is, en dat de oorspronkelijke arbeidersbevolking on voldoende wordt ingeschakeld. Drie maanden zijn verstreken sinds 1 Februari; dit is ongeveer 35 van de totaal beschikbare tijd tot aan het a.s. winterseizoen. Wij hopen dat vol gende maanden ten volle benut zullen en kunnen worden. Vanzelfsprekend gaan ieders gedachten ook over de toekomst, over het herstel. Zeer veel is ver nield, huizen en boerderijen veelal onherstelbaar; diepe kreken over aanzienlijke afstanden zijn uit- geschuurd; grote oppervlakten met zand bedekt. Nog maanden zal de eb en vloedstroom in circa 14.000 ha verdere vernieling veroorzaken. Een herstel in de oude toestand zal veelal onmogelijk zijn. Verklaarbaar is dan ook het vrijwel algemeen verlangen naar een herstel in groot verband, naar de verwezenlijking van een project dat Schouwen- Duiveland naast zijn oude glorie een nieuwe geven kan. Dit komt neer op een wederopbouw op grote schaal, gebruik makend van moderne bouwteclu niek, op een aanleg van wegen en verbindingen die moeten voldoen aan de eisen van het toenemend wegverkeer, rekening houdende met het feit dat goede verbindingen het verkeer aantrekken en de streek meer ontsluiten en tot bloei helpen brengen. Het komt neer op het landbouwkundig in prima staat brengen van de grond, dus prima ontwate ring, verkaveling, sanering, opdat rationeel ge bruik van de grond een redelijk bestaan waarborgt. Laat het komende geslacht later over ons oor delen in de geest van: „Onze ouders heeft een ver schrikkelijke ramp getroffen, zij wisten er toch iets goeds uit op te bouwen." A. M. G. NOORD-OOST POLDER. N. a. v. de publicatie van de Directie van de N.O.P., waarin gegadigden worden gevraagd voor te pachten bedrijven, wijst de Kring Schouwen- Duiveland van de Z. L. M. er op, dat de aanmel ding vóór 5 Mei 1953 dient te geschieden aan de Directie N.O.P., Postbus 56, Zwolle. Aangezien het voor deze gegadigden van belang kan zijn dat hun organisatie kennis krijgt van de belangstelling die er voor het pachten van bedrij ven in de N. O. P. bestaat, verzoeken wij de ge gadigden zich ook te melden bij de Kringsecretaris, de heer F. C. Hanse te Zierikzee. Uit deze melding dient men echter geen voor barige verwachtingen of conclusies te trekken. HET KRINGBESTUUR. NOORD-OOST POLDER. De leden van de Kring die belangstelling hebben voor het pachten van een bedrijf in de N.-O. Polder en genegen zijn om in het kader van een eventuele herverkaveling van het eiland hun bedrijf in te leveren, worden verzocht zich in verbinding te stellen met de Kringsecretaris de heer A. J. Groe- newege te St. Maartensdijk. HET KRINGBESTUUR. SCHIEKADE 130 - ROTTERDAM - TELEFOON 82700 Vraagt vrijblijvend advies NATIONALE CIVENSVERZtKERING- BANK NV ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse Granen. Op de binnenlandse graan markt ging in de week van 20 t/m 25 April weinig om. De handel nam een afwachtende houding aan, daar men wist, dat met ingang van 25 April de nieuwe prijzen voor de importgranen bekend ge maakt zouden worden. De Tarwemarkt was verlaten door het kleine aan bod. De voergranen ondervonden weinig belangstel ling; de mengvoederfabrikanten kochten slechts het hoogstnodige in kleine hoeveelheden. Loco rogge on dervond weinig attentie. Voor nieuwe oogst daaren tegen bestond interesse, maar hierin waren weinig offertes. Voor wagons zomergerst bestond enige be langstelling. Offertes op nieuwe oogst werden weinig afgegeven. Wintergerst lag verlaten in de markt. Voor loco kippenhaver bestond voor kleine partijen enige kooplust, waarbij de prijs zich door het kleine aanbod kon handhaven. Voor maalhaver kwam er op een iets lager niveau wat vraag. De binnenlandse graanmarkt sloot Zaterdag in een onzekere stemming. Buitenlandse granen. Onderstaand volgt allereerst een opgave van de nieuwe verkoopprijzen (basis boordvrij gestort R'dam/A'dam), welke, overheids maatregelen voorbehouden, in ieder geval zullen gel den tot en met Vrijdag 1 Mei a.s. Ter vergelijking zijn tevens de oude noteringen vermeld. nieuwe prijs oude prijs Laplata maïs 36,35 36,85 Maalmaïs 32,35 31,85 Kippengerst 28,70 33,35 Maalgerst 26,20 29,35 Haver 24,85 25,85 Millet/Sorghum 23,70 26,85 Milocorn 24,70 26,85 MESTSTOFFEN. Kalizouten. De kaliprijzen, geldig voor het seizoen 1953/1954, zijn thans door de Ned. Kali-Imp. Mij be kend gemaakt. Voor enkele soorten zijn de prezen op een lagere basis vastgesteld. In vergelijking tot de prijzen van de eerste periode van het afgelopen seizoen is de patentkali-prijs b.v. met 45 ct per 100 kg verlaagd. Een belangrijke daling onderging de zwa velzure kali. Ook de chloorkali 60 werd in prijs verlaagd. Het verbruik in de beide laatste soorten is echter in ons land niet van zeer groot belang. De magn. kainiet 17 werd met 10 ct per 100 kg ver^ laagd en ligt nu nog slechts 20 ct boven de gewone kainiet 17 Het kali-jaar is wederom in drie perioden verdeeld, t.w. Mei/September, October/December en Januari- April. Door de in de prijzen aangebrachte staffel kan een redelijke vergoeding voor vroege opslag worden verkregen. Stikstof meststoffen. De belangstelling voor stik stofmeststoffen is nog steeds zeer groot. Verwacht mag worden, dat zich ook in de resterende maanden van het huidige seizoen nog een grote vraag zal ont wikkelen. De groothandel heeft zich in de laatste tijd nog voor aanvullende hoeveelheden bij producen ten ingedekt. Uiteraard ging de vraag voornamelijk uit naar kalkammonsalpeter. Daarnaast stond ook kalksalpeter in het middelpunt der belangstelling en wel speciaal voor de drooggevallen gebieden van Zee land, Zuid-Holland en West Noord-Brabant. Thomasmeel. De grote prijsdaling van het thomas- meel voor het seizoen 1953/1954 welke de Belgische en Luxemburgse verkoopkantoren hebben bekend ge maakt, is allerwegen met grote instemming ontvan gen. Vooral voor levering in het eerste kwartaal heeft zich een zeer grote vraag naar deze fosfaat meststof ontwikkeld. GRAANBEURS ROTTERDAM. Op de graanbeurs te Rotterdam was de notering van tarwe zonder vochtconditie 27,80 en die voor tarwe op vochtconditie 27,75 franco fabriek. In ver band met de verlaagde prijzen voor importgranen, speciaal voor gerst, had de markt een onregelmatig verloop. Zomergerst was zeer flauw en noteerde ƒ2527,50, grove gerst had een hogere notering. Voor haver was de notering 23,5024,50, voor rogge 2829 en voor geschoonde maïs tot 31,50. De peulvruchtenmarkt was zeer klam. Voor groene erwten noteerde men 3545, voor schokkers 40 ƒ50 en voor bruine bonen ƒ70—ƒ90. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam hadden klei- aardappels van 35 mm opwaarts de volgende note ringen: Eigenheimers ƒ14, Bevelanders ƒ16, Bintjes ƒ13, Alpha's ƒ9,50—ƒ10 en Furore 12,50—14. Voor zandaardappelen van 35 mm opwaarts gold voor Noordeling een notering van 9 en voor IJssel- ster van 7,50. Voran, Industrie en Wilpo hadden geen notering. Voeraardappelen noteerden ƒ3. De prijzen zijn berekend per 100 kilo en op de handels- voorwaarden vastgesteld voor de verkoop van con sumptie-aardappelen op wagon, schip of auto. FRUIT AFZET 22—28 April 1953. Bij het minderen van de aanvoer bleef de prijs nog in stijgende lijn. Jonathan werd aangeboden als Huishoud I los, en verpakt. Aan de meeste partijen was te zien, dat het product aan het eind begint te komen. Golden Delicious uit de gascellen werd in mooie kwaliteit geveild. Vooral verpakt liep de prijs hoog, tot bijna een gulden per kg. De prijs van de Bramley trok eveneens aan. Na Middelburg is nu ook in Goes en omgeving de voor raad practisch geruimd. A.s. week wordt in Kapelle met het veilen begonnen. De afzet van de hand appels ging in hoofdzaak naar het binnenland. Bram- ley's Seedling werd geëxporteerd naar België en Duitsland. Enkele noteringen: Jonathan: I verp.: 7379; I: 6570; II: 4146; K. en F.: 11—54. Golden Delicious: A-verp.: 9397; I: 5586; II: 40; K. en F.: 15—73. Bramley's Seedling: I: 3536; II: 2425; K. en F.: 13—22. Saint Remy: I: 11—12; II: 7; K. en F.: 6—11. EIERVEILING MIDDELBURG. De eierprijs voor pluimveehouders is 1,98 per kg. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam zijn in totaal 1646 stuks vee aangevoerd, waarvan 879 vette koeien en ossen en 767 varkens. De handel in vette koeien was tamelijk, de prijzen waren gelijk aan die van de vorige week Dinsdag en bedroegen 2,10 tot ƒ2,96 per kilo geslacht gewicht. De handel in varkens was kalm. Hier waren de prijzen iets lager, Zü bedroe gen 1,76 tot 1,84 per kilo levend gewicht. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6449 stuks vee, zijnde: 2461 runderen, 317 vette kal veren, 1002 nuchtere kalveren, 87 fokzeugen, 230 slachtzeugen, 150 lopers, 1882 biggen, .147 schapen, 150 lammeren, 23 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalf koeien ƒ900ƒ1200; Guiste koeien ƒ585—ƒ850; Kalfvaarzen ƒ775—ƒ1100; Klamvaar- zen ƒ700775; Guiste vaarzen ƒ585690; Pinken ƒ420—ƒ540; Graskalveren ƒ250—ƒ375; Fokkalveren ƒ95ƒ150; Nuchtere slachtkalveren 33ƒ45; zware soorten 5570Drachtige zeugen 260 ƒ350; Lopers ƒ70—ƒ95; Biggen ƒ33—ƒ50; Wei schapen 6575; Ooien met lammeren 110150; Lammeren 3554, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee: 760 stuks. Prijzen: Extra kwaliteiten vaarzen liepen tot ƒ3,15, le kw. ƒ2,90— ƒ3, 2e kw. ƒ2,60—ƒ2,70, 3e kw. ƒ2,30—ƒ2,40; vette stieren ƒ2,60—ƒ2,70; worstkoeien ƒ2,05—ƒ2,15, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren lichte ƒ1,80ƒ2; idem zware ƒ2,252,55; Vette kalveren extra kwaliteiten ƒ2,60 ƒ2,80; Nuchtere slachtkalveren ƒ0,95ƒ1,10; zware soorten ƒ1,15ƒ1,35, Slachtzeugen ƒ1,43— 1,50, alles per kg lev. gewicht met 4 kg tarra.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 13