Hybridemaïs ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 25 APRIL 1953. waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN OER HAVE No. 2169. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. LM. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt ƒ10,per Jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. er zie fit Er zijn nog steeds twee grote problemen, waar mee de boeren in Zeeland worstelen en waarover wij hier nog iets willen zeggen. De Walcherse boeren zitten met de Herverkaveling. Sedert ons overzicht van enige weken geleden, dat wij toen geheel wijdden aan de moeilijkheden op Walcheren is een groot deel van de uiterlijke rust, die kenmerkend is voor het platteland, terug gekeerd. De nieuwe kavels zijn in bewerking ge nomen en dat gaf de gewone voorjaarsdrukte. Wanneer een boer het druk heeft met werk op zijn land, heeft hij weinig tijd over voor andere zaken. Wij nemen bovendien aan, dat er heel wat zijn, die bij de toewijzing zeer critisch stonden tegenover het nieuwe, doch, die eenmaal begonnen, niet kunnen ontkennen, dat het meevalt. Daar naast blijven er heel wat boeren over, waarvan een of meer kavels nog cultuurtechnisch bewerkt moeten worden. En zolang dergelijke kavels nog niet geëgaliseerd of gedraineerd zijn, valt het moei lijk te beoordelen, hoe zij zullen zijn na dit nood zakelijke werk. Voor deze mensen valt het dus dit jaar nog niet mee. Tenslotte blijven er een aantal, die zich sterk te kort gedaan voelen. Verschillende van deze ge vallen zijn ons persoonlijk bekend. Maar deze mensen dienen steeds voor ogen te houden, dat slechts het bewandelen van de wettige weg hen straks eventueel genoegdoening kan verschaffen. Er is na de eerste toewijzing onderhands nog heel wat gewijzigd hier en daar. Over het algemeen kunnen wij dit systeem van steeds maar wijzigen niet bewonderen, daar het de onrust vergroot. Aan de andere kant moeten wij toegeven, dat het beter ten halve gekeerd is dan ten hele gedwaald. Waar dus nog, zonder weer andere brokken te maken, recht getrokken kan worden wat krom was, moet dit zeker geschieden. Maar wij willen hier nogmaals uitdrukkelijk wijzen op de weg, die men volgen moet, wanneer men meent benadeeld te zijn. Men diene dan een bezwaarschrift in bij de Herverkavelingscommissie, waarin men mede deelt niet accoord te gaan met de toewijzing. Al deze bezwaarschriften worden door genoemde commissie behandeld, waarbij de betrokkene per soonlijk gehoord wordt. Deze laatste kan zich hier bij laten staan door een raadsman. Krijgt men na deze behandeling niet wat men wenste of komt men niet tot een accoord, dan moet men afwach ten tot de definitieve toewijzing plaats vindt, het geen dus aan het einde van de zomer, na behan deling van alle ingediende bezwaarschriften en na de goedkeuring door Gedeputeerde Staten van het wegen- en waterloopplan geschiedt. Daarna kan men in beroep gaan van de door de Herverkave lingscommissie genomen beslissing bij de inder tijd volgens de wet ingestelde Beroepscommissie, die dus tot heden toe practisch nog niet heeft ge- OOSTBURG: Woensdag 29 April in Café „De Windt". WISSENKERKE: Woensdag 29 April in Hotel „De Kroon". ZIERIKZEE: Donderdag 30 April in Hotel „Huis van Nassau". MIDDELBURG: Donderdag 30 April in Café „De Eendracht". werkt en die bestaat uit deskundigen, die niet uit Walcheren komen. De wet geeft dus de nodige waarborgen om recht te verkrijgen. Daar staat dan tegenover, dat men zich ook aan de wettelijke mogelijkheden dient te houden, daar men zich an ders zelve buiten de wet stelt. Wij willen hier die genen, die in beroep gaan aanraden zich van des kundige bijstand te verzekeren. Het Kringbestuur vergaderde over pacht-, polder- en grondlasten. Inmiddels doen zich nog verschillende vragen voor. Zo behandelde het Kringbestuur van Wal cheren de vraag aan wie men straks pacht moet betalen en hoeveel. Het is op Walcheren veelal ge woonte om per 1 Mei halfjaarlijks pacht te betalen. Velen weten echter nog niet wie hun nieuwe eige naar of pachter is geworden. Voorts kan men toch ook moeilijk over de oude oppervlakte pacht betalen, die men niet meer in gebruik heeft. Be sloten werd op korte termijn over deze kwestie een publicatie aan de Herverkaveling te vragen. Deze volgt thans hieronder en is afkomstig van het Bureau. „In het herverkavelingsblok Walcheren zijn de kavels in gebruik genomen. Aan de nieuwe ge bruikers is geadviseerd, een regeling te treffen met de oude gebruiker omtrent reeds verrichte werkzaamheden en overname van te velde staan de gewassen. Waar deze regeling tot stand ge komen is, kan dan ook gerekend worden, dat het gebruik is ingegaan 'op 1 November 1952, zodat door de nieuwe gebruiker-pachter pacht betaald dient te worden over het jaar November 1952 November 1953. In de loop van deze zomer, wanneer de behande ling van de bezwaarschriften beëindigd is, zullen de eigenaren van de kavels bekend gemaakt wor den, zodat vóór 1 November elke eigenaar weet aan wie zijn kavel in pacht is toegedeeld, terwijl elke pachter weet aan wie hij pacht dient te be talen. Voor sommigen van hen, die gewend zijn een gedeelte van de pacht per 1 Mei te ontvangen resp. te betalen, kunnen enige bezwaren ontstaan. Het betalen van pacht voor een hofstede kan uiter aard op de normale wijze plaats hebben. Aan hen, die losse percelen pachten en gewoon zijn de pachtsom in twee termijnen te betalen, wordt ge adviseerd een regeling te treffen met de oude eige naar; zodanige regeling zou mede een bepaling moeten omvatten omtrent terugbetaling, wanneer zou blijken, dat de gebruikskavel niet in eigendom blijft bij de oude verpachter en per 1 November pacht betaald dient te worden aan de nieuwe eige naar. Voor die gevallen waar grote moeilijkheden voor een verpachter zouden voortkomen uit het niet ontvangen van pacht op 1 Mei, zal de Herver kavelingscommissie gaarne haar bemiddeling ver lenen. Zij vertrouwt er op, dat deze gevallen uit' zonderingen zullen blijven." Hieruit blijkt dus, dat als men weet dat men een andére eigenaar kriigt of men nog niet weet of er iets verandert hetzij zich in verbinding stelt met zijn oude eigenaar, hetzij de betaling kan opschor ten tot 1 November. Eigenaren, die hiervan moei lijkheden ondervinden kunnen zich tot de Her verkavelingscommissie wenden. Op bovengenoemde Kringbestuursvergadering werd bovendien gesproken over het betalen van grond- en polderlasten. Deze worden namelijk ge heven volgens de oude kadastrale maten. Zolang Walcheren dus niet opnieuw geheel in kaart zal zijn gebracht en opgemeten en dit duurt nog wel enige jaren zullen er mensen zijn, die moe ten betalen over grond die zij niet meer bezitten. Dit werd zeer onbillijk geacht en men besloot zich hierover tot de bevoegde instanties te wenden. Het tweede grote probleem is natuurlijk de watersnood en haar gevolgen. Wie de zwaarst getroffen gebieden persoonlijk bezocht heeft, wie de nog gapende dijkgaten van nabij heeft aanschouwd, wie de steeds voortgaan de verwoesting van gebouwen heeft gezien, de ge weldige kreekvorming, wie de zandlaag heeft opge merkt, die zich op de goede en vruchtbare Zeeuw se bodem afzet, die slaat de schrik om het hart. Slechts één kreet ontsnapt hem: die dijken moeten dicht, kost wat kost. Opdat aan herstel begonnen kan worden. Een herstel, dat een reuzentaak zal zijn. Een herstel echter ook, dat volledig zal moe ten zijn. Dan slechts kan het in de toekomst een weinig het leed van de getroffen bewoners ver zachten, Een herstel bovendien, dat door ons ge hele volk gedragen zal moeten worden. En wij zijn ervan overtuigd, dat ons Nederlandse volk niets anders wil. Ons volk wil de kosten van dit herstel dragen. Dat is bewezen door het rampenfonds. Meer dan 100 millioen gulden bracht dit volk van Nederland vrijwillig en spontaan bij elkaar. Laten zij, die nu nog aan de schadewet werken dit be denken. Laten zij, die geroepen zijn dit volk te regeren en die straks hun hoge goedkeuring aan het uiteindelijke ontwerp moeten hechten, dit be denken. En laten zij, die door dit volk gekozen zijn om het in hoogste instantie te vertegenwoordigen, dit bedenken als zij straks dit ontwerp krijgen te behandelen en er toe bijdragen het tot wet te doen verheffen. Laten zij dan geen politiek bedrijven, maar zich hun plicht voor ogen houden en een volledige schaderegeling vaststellen. Een regeling, die past bij het grote gebaar van een volk, dat 100 millioen gulden spontaan offerde. Ja, volksvertegenwoordi ging, toont straks, dat gij ware vertegenwoordigers ztft van ons Nederlandse volk! Vlot het herstel snel genoeg? Deze vraag wordt door velen gesteld. Daarbij komt, dat die „velen" meest leken zijn op het ge bied van dijkenbouw, dijkherstel, zeestromingen en alles wat erbij kijken komt. Men kan ten aanzien van deze vraag de meest verschillende opvattingen horen en lezen. Het zijn vooral de gaten in de zeedijken van Kruiningen en van Schouwen en Duiveland, die deze vragen doen opwerpen. Wij zouden willen opmerken, dat men juist als leek beginnen moet met vertrouwen te hebben in de deskundigen. Onze Rijkswaterstaat telt vele uiterst bekwame ingenieurs en daarnaast zijn onze grootste aannemers-firma's ingeschakeld. Stoere lieden, die al heel wat zware karweitjes hébben opgeknapt. Wanneer men hiernaast verklaringen leest van onze Minister-President en van Minister Algera, dan moet men toch tot de conclusie komen dat gedaan wordt wat men kan. Dat daarnaast, vooral wat betreft een doorlopende arbeidsvoorzie ning, verbeteringen mogelijk en zeer wenselijk zijn, is reeds door vele tot oordelen bevoegden toege geven. Men moet dan ook hopen, dat dit ver betert. Wie de zwaarst getroffen gebieden bezocht be grijpt, dat het voor hen, wier bestaan is wegge spoeld, echter niet snel genoeg kan gaan. BESTELT UW bij het Zeeuwse Maïskweekbedrijf KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1