Dagboek van een Schouwenaar Schouwen OPROEP ORGAAN VAN DE LANDBOUW JONGEREN GEMEENSCHAP ZEELAND STREEK OOST Z.-VLAANDEREN. Redactie: J. D. Haak Dzn, A. C. Hanse, P. Hendrikse, M. Kosten, L. de Jager, Z. Poppe en M. Poissonnier. Redactie-adres: Secretariaat L. J. G., Landbouwhuis, Goes. Wanneer wij de aandacht van de lezer vragen voor dit eiland, weten we uit eigen ervaring dat het niet over bodig is. Eigenlijk is het momenteel geen eiland maar een samenstel van eilandjes, bestaande uit de Westelijke duinenkust een aantal drooggebleven of weer drooggevallen polders en enige drooggebleven dorpskernen. Steeds weer worden ze aangevochten door het water en de laatste stormwind heeft getoond hoe wankel deze eilandjes zijn. Toen we de afgelopen week in Haam stede waren scheen de zon de hele dag. Het was een mooie dag om een wan deling te maken. Rechts van de weg het weer groen wordende gras met fleurige narcissen en andere bolgewassen, die een feeste lijke versiering vormden van de tui nen rondom de onbeschadigde huizen. Links van de weg een zandzakken- dam grauw en stijf, met erachter niets dan glimmende modder en het water rondom de troosteloze huizen en boer- dérijen; grauw en doods ondanks de zon die het overstraalde. Deze schrille tegenstelling spreekt vooral op een vroege lentedag. En te midden hiervan wonen mensen die werken aan het herstel van dijken, trekkers en werktuigen. Ze wonen ook op de eilandjes die de droog gebleven dorpskernen vormen. Ze zijn niet alleen geïsoleerd van de bewoners van overig Zeeland, doch ook van elkaar. Ze weten hun vrienden vaak niet meer te wonen. Er zijn ook leden van onze organi satie onder hen. Er was er één onder die naar zijn pen greep en ons iets liet zienxvan het leven op een eilandje. Lees het vooral goed, want in dit on opgesmukte verhaal ligt tussen de regels in het probleem van het grote eiland Schouwen-Duiveland. We voel den het als onze plicht om onze lezers er mee in kennis te stellen. B. Gelegenheid tot deelname naar de „Bloemententoonstelling Flora" op Zaterdag 18 April. Opgaven in te zenden vóór 10 April bij D. de Zwarte, Van Wuijckhuise- poldf r, G 14, Hoek. Kosten 8,50. aan de leden der L. J. G. en Z. P. IM. van Schouwen-Duiveland. Alle leden der L. J. G. en Z. P. M. van de streek Schouwen-Duiveland worden verzocht zo spoedig mogelijk hun tegenwoordig adres schriftelijk op te geven aan: M. K. ROMEIJN, Havenpark A 348, te Zierikzee. Aangezien ik zelf niet de ramp heb meegemaakt en dus het allerergste, waarover men toch niet zou kunnen schrijven, niet heb ondervonden, is het misschien, vooral voor de men sen die niet met de toestand op Schouwen en Duiveland op de hoogte zijn, wel eens nuttig dit dagboek in de Boerenjeugd te publiceren. 1 Februari logeerde ik in de Haar lemmermeer, waar door middel van de radio bekend werd gemaakt, dat in West-Brabant, Zuid-Beveland en Walcheren de toestand critiek was. Over Utrecht naar Zeeland vertrok ken, doch strandde bij St. Philipsland daar dit ook onder water stond, zo ook Nieuw-Vosmeer. Die nacht onder Sternbergen gastvrijheid genoten. 2 Februari. Rond Steenbergen en St. Philipsland gezworven, 's Middags eindelijk berichten over Schouwen en Duiveland, doch dat waren heel slechte berichten. 3 Februari. Hele dag geprobeerd om op Schouwen en Duiveland te komen, doch vergeefs. Wel lukte het 's avonds nóg in Yerseke te komen, waar ik gelukkig te horen kreeg, dat Dreischor wel order water stond zoals practisch heel Schouwen en Duive land, doch dat thuis alles goed was en het huis alleen met de hoge vloed onder had gestaan. 4 Februari. Vanuit Yerseke naar Zierikzee en vandaar over de dijken naar de haven van Dreischor gelopen. Daar waren juist de laatste mensen vanuit het dorp naar toe gehaald om geëvacueerd te worden. Ook kreeg ik toen te horen, dat ook in Dreischor 32 mensenlevens ie betreuren waren. Maar wat was het nog veel erger in Nieuwerkerk en Ouwerkerk. Ook nog even in huis geweest, maar kreeg tekort tijd om nog wat kleding bij elkaar te zoeken. 's Avonds terug met een Roode Kruisbootje naar Bergen op Zoom gevaren. Even buiten het havenhoofd ging het bootje door de sterke golven aardig te keer vooral daar dit bootje niet voldoende zeewaardig was. 5 Februari. Vanuit Bergen op Zoom naar Yerseke over de binnendijken gelift, wat erg vlot ging. Kwam toen tot de ontdekking, dat in dit gedeelte van Zuid-Beyeland ook veel onder water stond. 6 Februari. Betrekkelijke rustige dag; met laag water in Kruiningen geweest. Hier was men druk bezig zoveel mogelijk te redden wat er nog te redden viel aan inboedel en land bouwmachines. 7 Februari. Met een vissersboot naar Dreischor gevaren; onderweg de verschillende grote en kleinere gaten in de dijken bij Stavenisse, Ouwerkerk, Anna Jacobapolder en Flakkre kunnen zien. Maar vooral Ouwerkerk bleek het ergste er aan toe te zijn. Bij Dreischor aan de steiger bij de dijk aangelegd en van daar met de roeiboot door het gat van de dijk (met hoog water ging dat net) naar het dorp gevaren. Nu bleek ons ook, dat al leek een boerderij van ver nog goed intact, dit dichterbij gezien dikwijls tegen viel. Ook lag het dode vee allemaal nog in de stal len. Soms hoorde je nog een hond op zolder blaffen. Op het dorp zelf stond geen water meer. Zoveel moge lijk kleren bijeen gezocht en hiermee weer terug. Op de terugweg ont dekten we, dat er op een boerderij nog een levend paard in een gang van het huis stond. Dus bij het huis aangelegd. Ik wilde zo in de gang stappen maar dit kostte me een paar natte kousen, want mijn lieslaarzen stapte ik zo onder. Het paard hebben we aan een lang touw gebonden en na enige moeite kregen we het zover, dat het achter de roeiboot aan naar de dijk zwom. Op de terugweg bij het binnenvaren van de haven van Bruinisse sloeg de schroef kapot. Doch na enige tijd hadden we het geluk dat een sleep boot ons naar Wemeldinge sleepte. 8 Februari. Geen bijzonderheden. 9 Februari. Weer terug naar Zie rikzee. Men was nu aan de havendijk bij Zierikzee aan het werk; gelukkig waren de gaten nog ondiep. 10 Februari. Met een duck bemand met Duitsers een poging gewaagd om Dreischor te bereiken, wat na veel moeite vooral door het vele drijfhout gelukte. 3 Tractors op de ring van het dorp opgeladen en met deze goede vangst naar Zierikzee waar ze ge conserveerd zouden worden. 11 Februari. Nog een keer naar Dreischor om de laatste tractor op het dorp met de duck te halen. 12 Februari. Gelegenheid om met een boot de tractor van het eiland naar Rotterdam te vervoeren, van waar ik hem naar een garage in de Haarlemmermeer kan vervoeren, waar hij geheel opgeknapt kon wor den. 13 Februari, 's Morgens 4 uur de tractor van de boot geduwd, daar het toen nog hoog water was en de boot hierdoor gelijk met de kade lag. Hier na op een vrachtauto geladen en naar de Haarlemmermeer veryoerd. 14 Februari. Hele dag aan de trac tor gewerkt; schade viel betrekkelijk nogal mee. 15 Februari. Met de familie waar ik geëvacueerd was met de auto wezen rijden. 16 Februari. Aan de tractor ge werkt. 17 Februari. Idem. 18 Februari. Op reis om te probe ren weer op Schouwen èn Duiveland te komen, doch kwam niet verder dan Yerseke. 19 Februari. Van Katseveer met de boot naar Zierikzee. De havendijk bleek er nu heel naar aan toe te zijn; de gaten waren veel breder en dieper geworden en gewerkt werd er ook niet meer aan. In de ondergelopen polders was men druk -bezig met tractoren en auto's te bergen. Dit gebeurde nu met pontons bemand door Hollandse militairen. 20 Februari. In Zierikzee bleek het moeilijk je voldoeiide dienstbaar te maken, vooral omdat je onderdak morst zoeken bij mensen dië toch al overvol zaten. 21 Februari. Weet teruggereisd naar de Haarlemmermeer waar ik verder tot 27 Februari gebleven ben. 28 Februari. Vanuit Bergen op Zoom naar Breskens met de bus ge reisd, vandaar naar Goes, voor het bijwonen van de eerste L. J. G. Hoofd bestuursvergadering. 's Avonds mee terug gereisd naar Zeeuws-Vlaan: deren, (Wordt vervolgd.) Langzamerhand begint ons ver enigingsleven weer op gang te komen. Door de ramp waren we vele weken niet-in staat aandacht aan onze L. J. G. te schenken. Maar nu komen daar waar het mo gelijk is, de leden weer bijeen en worden oude plannen uitgevoerd en nieuwe gemaakt. Zo kwamen ook de Z. P. M.- en L. J. G.-afdeling Seroos- kerke bijeen voor een ontspannings avond, waarvan de opbrengst voor het rampenfonds bestemd was. Mej. J. Maljaars droeg het toepas selijke stukje „Wij versagen niet" voor, terwijl de Voorzitter, de heer L. Poppe, sprak over het onderwerp „Wij zijn plattelanders". Na een zeer geslaagde opvoering van het toneelstuk „Bloesem in de wind", in Zeeuws dialect, werd deze avond besloten door het zingen van het Wilhelmus. In Axel werd de jaarvergadering gehouden. Met voldoening kon deze afdeling op het verlopen jaar terug zien. De kasboeken werden door een kas- commissie goed bevonden, terwijl 't batig saldo alle leden meeviel. De grootste gebeurtenis is de Land bouwtentoonstelling der Z. L. M. ge weest, waarvoor deze afdeling hard geploeterd heeft. De uitslag van de bestuursverkie zing was als volgt: Voorzitter M. Murre, Vice-Voorzitter Jac. de Feijter, Secretaris, T. van Arenthals, Pen ningmeester, A. de Putter, Algem. Adjunct, H. Wiemes. De Goesse Z. P. M. kwam op J6 Maart bijeen. Verscheidene meisjes waren door de watersnood getroffen, daarom werd er besloten een schoon maakploeg samen te stellen om deze meisjes te helpen. Ieder die daar gebruik van wou of wil maken, kan zich opgeven aan de Secretaresse, Miep Sinke. De laatste hand werd gelegd aan de vraagpunten. Vele nieuwe plannen werden voor de zomer gemaakt. Allereerst zal er in Mei een schortenshow gehouden worden. Ieder lid moet zelf een schort maken en desgewenst op ori ginele wijze versieren. Een 2-tal dames van de Plattelandsvrouwen zal als jury uitgenodigd worden. In Augustus zal een fotowedstrijd plaats vinden. Van 1 tot 6 amateur kiekjes opgeplakt op wit tekenpapier kunnen hiervoor ingeleverd worden. Een beroepsfotograaf zal de prijzen bepalen. Als het mogelijk is zal getracht worden een volley-bal team samen te stellen voor de komende sportdag. Ook zal er voortaan elke maand een volksdansavond zijn. De Voorzitster, mej. I. Woutersen, hield een inleiding over „Wat klas sieke muziek voor ons betekenen kan", terwijl zij tot slot de vergade ring op pianomuziek tracteerde.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 5