CONTRACTTEELT ERVARINGEN IN ZEELAND GIPSVERSTREKKING IN VOORJAAR 1953 ZITDAGEN fKansomes Inzaai overstroomde dijken ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z. V. V.) ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z. V. B.) ZITDAGEN ADVIES-BUREAU VOOR OORLOGSSCHADE. niet genomen worden. Zo gezien ligt een herver kaveling van het .eiland Schouwen meer voor de hand dan die van Tholen, hoezeer ook op het laatst genoemde eiland verschillende factoren er voor pleiten. Tenslotte moet ons nog een opmerking van het hart over de omvang van het geheel. De herverka veling van Walcheren beslaat een aanzienlijke oppervlakte, die het gemiddelde van de tot nu toe gebruikelijke ruilverkavelingen verre overtreft. Ook op Schouwen zou zulks het geval zijn. De con sequenties hiervan zijn o.i. belangrijk genoeg om als verschilpunt te worden opgemerkt. Zoveel mogelijk moet het blok als een geheel worden behandeld, wat op Walcheren met uitzon dering van twee kleinere onderdelen met een speciale structuur, dan ook gebéurd is. De ver plaatsing van een aantal personen en de verschil lende gemiddelde bedrijfsgrootte in de diverse dor pen brengt de noodzaak van verschuiving met zich mee, zodat de mogelijkheid om afzonderlijke delen te behandelen veel geringer wordt. Deze uit gestrektheid maakt dat bijzondere moeilijkheden zich voordoen, die gedeeltelijk voortvloeien uit het bijzondere karakter van een herverkaveling met aansluitende sanering. Derhalve is er o.i. grote behoefte aan een aantal practische landbouwers, die het geheel overziende en telkenmale zich ter plaatse op de hoogte stellende van speciale moei lijkheden, samen met „het bureau" de plannen ontwerpen. Uiteraard zou dit van de betrokkenen veel tijd vergen. Plaatselijke commissies hoe deskundig ook ter plaatse, zijn vaak niet afdoende in staat om in de betrekkelijk schaars voorkomende gevallen dat hun hulp wordt ingeroepen, een oordeel te geven, dat rekening houdt met de moeilijkheden die zich voordoen in groot verband en krijgen ook niet de gelegenheid zich afdoende in te werken. Een ander in het oogspringend nadeel van de grote uitgestrektheid van het blok vormt de moge lijkheid van rechtszekerheid op korte termijn. Het inschakelen van de z.g. beroepscommissie is eerst mogelijk wanneer alle percelen in het gehele blok zijn toegewezen. Vooral de eerst bedeelde perso nen moeten daarom vrij lang wachten, wat bij hun het gevoel van rechteloosheid kan opwekken, ter wijl ondertussen ook de vergroeidheid van ande ren met de nieuw toegewezen percelen toeneemt. Zodat de mogelijkheden om later veranderingen aan te brengen steeds geringer worden. Wel kan een beroepschrift worden ingediend bij de herver kavelingscommissie, waarna de commissie tracht tot overeenstemming te komen, doch van een wer kelijk in beroep gaan kan in feite geen sprake zijn, daar dezelfde instantie de toewijzing verzorgt. Bovenvermelde bezwaren pleiten o.i. wel voor het zoveel mogelijk in gedeelten afwerken van het ge hele blok, voor'zover althans de grote lijnen van het plan hier niet door geschaad worden. Het maken van een plan van toedeling is als het in elkaar passen van een legkaart met veel dezelfde stukjes; er zijn meerdere oplossingen mogelijk die ieder weer hun aparte voor- en nadelen hebben. Niets is begrijpelijker dan dat de betrokkenen licht geneigd zijn om bij een toedeling alleen de nadelen op te merken. De voordelen liggen immers nog vaak verscholen achter een rijstebrijberg van cul tuurtechnische werken. En al zou een enkeling inderdaad er minder goed afkomen dan de verwachtingen wettigen, daarom mogen we de grote lijn niet vergeten welke dwars door ruil- en herverkavelingen heen loopt en voert naar een rationeel te voeren bedrijf dat ten allen tijde een goed bestaan geeft aan degenen die er nog mogen werken. BOS. Ten behoeve van het herstel der geïnundeerde gronden is door de Rijksdienst voor Landbouwher- stel onmiddellijk gips aangekocht. Een gedeelte van deze gips wordt zo spoedig mo gelijk ter beschikking gesteld en wel tegen een hoe veelheid van één ton per hectare. De normen voor de reeds uitgeschreven bonnen blijven gehandhaafd. Êen gipsbemesting in het voorjaar is echter niet voor alle gronden noodzakelijk. Zo zijn de volgende gronden uitgezonderd van de gipsverstrekking in het voorjaar: a. Graslanden. b. Gronden, waarvan het zoutcijfer lager blijkt te zijn dan 6. c. Gronden', waarvan het zoutcijfer hoger is dan 15. d. Gronden, die na 15 April 1953 droogvallen. Voor de gronden, die vóór 1 Maart 1953 zijn drooggevallen geldt de onder c genoemde beper king niet. Ter verklaring van deze regeling houde men allereerst in het oog, dat een gipsverstrekking in het najaar veel belangrijker is dan in het voorjaar, omdat gips alleen effect heeft op de structuur van de grond en geen rechtstreekse invloed op de hoeveelheid zout in de grond. De structuur van de grond is nu, onmiddellijk na het droogvallen nog goed. En des te beter, naarmate de grond zouter is! Vandaar dat gronden met zeer hoge- zoutcijfers van de gipsverstrekking zijn uitgezonderd; in het najaar zal gips hier veel nuttiger werk kunneri doen. Anderzijds krijgen gronden met lage zoutcijfers (kleiner dan 6) geen Nu in samenwerking met de Zeeuwse Land bouw Maatschappij niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling op de Beurs te Oostburg en te St. Maartensdijk individuele voorlichting wordt ge geven voor de contractteelt in de ruimste zin, kan uit de ervaringen daarbij opgedaan, landelijk lering worden getrokken. Zo werd een teeltcontract voor een tuinbouwzaad beoordeeld, waarbij de contract prijs 10,lager bleek dan de norm, door de Ver eniging voor de Teelt van en de Handel in Tuin en Bloemzaden daarvoor gesteld. Weliswaar staat het de contractfirma's individueel vrij van deze prijsnormen naar beneden of naar boven af te wijken, maar de Contract Zaadtelers Vereniging stelt zich op het standpunt, dat de contractfirma's deze afwijkingen aan de Directeur des gewenst vertrouwelijk, dienen te motiveren. Ter voorlich ting van de contracttelers bij inzending van de concept-teeltcontracten, dus vóór dat de teler zijn handtekening onder de „teelt-aanvrage" plaatst! 90,per 100 kg inplaats van 100,per 100 kg is immers van grote invloed op het financiële re sultaat. Een tceltcontract waar zoveel aan ontbreekt, dat vele contracttelers in Zuid-Beveland en op Noord-Beveland deze vorm wegens de teleurstel lende resultaten niet wensen voort te zetten, is voorts de contractteelt van gladiolen. Niet alleen moet het gesignaleerde contract naar de vorm on volledig worden geacht en moet de bemonstering volgens de Algemene Teeltvoorwaarden in deze branche, tijdig en correct plaats vinden als reële basis voor de afrekening. In diverse gevallen vor derde de betreffende firma nota-bene een deel van het uitgekeerde voorschot terug met de motive ring, dat het geleverde zaaigoed in kwaliteit en ziektepercentage zo was tegengevallen. Daar de reclametermijn door de contractfirma verre werd overschreden en geen reserve-monster ter beschikking staat voor een objectieve analyse, is dit geschil niet bevredigend op te lossen. Daar om is voorkomen beter dan genezen en dienen bij voorbaat ook deze teeltcontracten aan de Z. L. M. te worden gezonden om van de opgedane ervarin- Graszaadmengsel voor dijken, waar men weinig last van zout water zal krijgen: 3 kg Fioringras 3 kg uitlopervormend Rood Zwenkgras 3 kg Veldbeemdgras 15 kg Engels raaigras 5 kg Beemdlangbloem 5 kg Witte Klaver. Graszaadmengsel voor zeedijken, waar men met zout water te kampen heëft, b.v. buitèntalud: 10 kg Fioringras 5 kg Uitlopend Rood Zwenkgras 3 kg Veldbeemdgras 15 kg Engels raaigras 5 kg Beemdlangbloem 5 kg Witte Klaver. gips omdat de ervaring na 1944 heeft geleerd, dat hier in het geheel geen of maar weinig structuur- verval te vrezen is. Graslanden bevatten zoveel humus, dat ook daar geen structuurverval zal op treden. Tenslotte heeft het weinig zin om na 15 April 1953 droogvallende gronden nog in dit voorjaar gips te geven, omdat het te verwachten structuur- verval op deze gronden voorlopig gering zal zijn. Het structuurverval zal gaan optreden in een tijd van zware regens en geringe verdamping en aangezien dit pas in herfst en winter het geval zal zijn, is de voorjaarsgift laag gehouden. De gipjJ die nu verstrekt wordt is bedoeld om direct na het zaaien te worden aangewend, om zodoende een mogelijk risico van verslemping van het allerbovenste grondlaagje door zware buien, tegen te gaan en meer zekerheid te geven voor een goede opkomst der gewassen. Het is niet voorgeschreven, dat de verstrekte gips zodanig wordt aangewend, dat iedere hectare op een bedrijf ook werkelijk 1 ton ontvangt. Meestal zal het verstandig zijn de percelen die met structuurgevoelige gewassen beteeld worden en de zware gronden wat meer te geven en andere percelen niets. Het verdient ten zeerste aanbeveling om de gipsverdeling over het bedrijf te bespreken met de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst, die zijn ook in dit opzicht grote ervaring gaarne ter beschikking zal stellen. Goes, Maart 1953. Rijksdienst voor Landbouwherstel, Wetenschappelijke Afdeling. gen en de speciale voorlichting te kunnen profi teren. Evenals bij de contractteelt van erwten en bonen en andere cultures waarbij de contractfirma het zaaigoed zonder kwaliteitsgarantie ter vermeerde ring beschikbaar stelt en waarvan bij de grote variatie in nieuwe rassen en selecties hét op brengstvermogen niet voldoende bekend is, ver dient het ook voor de contractteelt van gladiolen aanbeveling een garantieprijs per are te bedingen. Als een waarborg voor de extra productiekosten voor de teler en voor de kwaliteit en de gezond heid van het zaai- en pootgoed! Op Tholen is de contractteelt van wortelzaad en :uien en van tuinbouwzaden in 't algemeen belang rijk, ondanks de watersnood, die op Schouwen- Duiveland ook de contractteelt evenals op Walche ren grotendeels van de kaart heeft geveegd. De verplaatsing van een, en ander door het huren van land of naar bedrijven waar met de contract-zaad teelt eerst ervaring moet worden opgedaan, is een extra aansporing voor de contracttelers omtrent een en ander aan hun organisatie advies te vragen en na de beoordeling der contracten t. z. t. ook de afrekeningen te laten narekenen. De Directeur der Contract Zaadtelers Vereniging, Haren-Groningen. B. MEIHUIZEN, UM HAts LAA.t VERNEVELAAR eerste-klas Engels fabrikaat! FIRMA FRANKEN VAN WEEL - SOES MIDDELBURG: Donderdag 9 April a.s. in Café „De Eendracht" van 13—16 uur (de heer J. Cevaal). IJZENDIJKE: Zaterdag 11 April a.s. in Café Lievense van 1012 uur (de heer J. Cevaal). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Laat Uw bestaande polissen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzet- verzekering controleren door onze adviseurs, de heren J. Cevaal en O. H. Wegner. Dit kan voor U van zeer groot belang zijn. Ook voor nieuwe af te sluiten posten vrage men steeds inlichtingen bij het Z.V.V. Aanvragen te richten aan Secretariaat Z.V.V., Landbouwhuis, Goes. o OOSTBURG: Woensdag 8 April a.s. in Café „De Vuijst" van 2—4 uur (de heer J. van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Wij adviseren U Uw brandpolissen door onze adviseur de heèr J. van Burg te laten controleren. Het zal dan blijken of U onvoldoende of te hoog verzekerd bent of een te hoge premie betaalt. Maakt gebruik van de geboden gelegenheid. Aan vragen te richten aan het Secretariaat Z. V. B., Landbouwhuis, Goes. o GOES: Dinsdag 14 April 1953 van 1014 uur, ten kantore van de Stichting voor de Landbouw, Grote Markt 28A. De Stichting vestigt er de aandacht op, dat alleen voor problemen, verband houdende met oorlogs schade, advies en bijstand wordt verleend. Moei lijkheden op het gebied van de afwikkeling der watersnoodschade kunnen voorlopig dus nog niet in behandeling wordeit gehotnen.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 4