oasen Hybridemaïs ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU ZATERDAG 4 APRIL 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE vooï £eö<--- MIDDELS No. 2166. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jadrgang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt ƒ10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. (BverzicRt Een stampvolle zaal van het Veilingsgebouw te Krabbendijke luisterde bijna 5 uren lang naar ver schillende sprekers op de vergadering van de Kring Oostelijk Zuid-Beveland op Zaterdagmiddag 28 Maart. Vele vragen werden gesteld en in op hoog peil staande discussies werd over enkele principiële punten gesproken. Al vorens op het besprokene dieper in te gaan enkele opmerkingen. De velen, die zich van alle delen van Zuid-Beveland naar Krabbendijke hadden be geven hebben het verdronken land van Kruinin- gen kunnen zien en de verschrikkelijke verwoes tingen langs de Oostdijk. In aller hart zal toen slechts deze roep zijn geweest: Rijkswaterstaat, sluit die zeedijk. Zet alles op alles, want elke dag, dat het langer duurt, kost Kruiningen en Waarde meer. Een tweede opmerking is, dat een ieder er van overtuigd is, dat dit gebied een uitzonderings positie inneemt ten opzichte van het gehele ramp gebied. Tezamen met Schouwen en Duiveland. En voor een uitzonderingsgebied dient een aparte schade- en herstelregeling te komen. Men diene zich dit in Den Haag terdege te bedenken. Zij, die op het ogenblik bezig zijn de Noodwet Watersnood- schade in elkaar te dokteren en zij, die in Tweede en Eerste Kamer deze wet straks moeten behande len. Maar om dit alles goed te begrijpen, moet men deze gebieden met eigen ogen aanschouwd hebben. Vandaar, dat het toe te juichen valt, dat mede op initiatief van de Kringbesturen Oostelijk Zuid-Beveland en Schouwen-Duiveland der Z. L. M. de Watersnoodcommissie uit de Tweede Kamer ij uitgenodigd een bezoek aan deze gebieden te INHOUD: Overzicht Pasen Op de ere-galerij Belastingrecht Belastingcommissie der Z. L. M. Ruilverkaveling en herverkaveling Con tractteelt-ervaringen in Zeeland Inzaai over stroomde dijken Gipsverstrekking in voorjaar 1953 Zitdagen Z. V. V., Z. V. B. en Adviesbureau voor Oorlogsschade De Boerenjeugd Onkruid- bestrijding bij Uien Herstelwerken eigen bedrijf Emigratie Mededeling Prov. comm. tot bevor dering van Rijkswege van de veefokkerij in Zee land Watersnoodschade Als gemechaniseerde boeren melkvee houden De bestrijding van de bladrandkever in erwten Diploma-uitreiking la ge landbouwschool te Oudelande Ingezonden: Overstromingsramp en schade Zuinig met het water Korte wenken voor de praktijk Vee voederdistributie opgeheven Korte Berichten Vragenrubriek Marktberichten Noord-Bra bantsche Maatschappij van Landbouw. TERNEUZEN: Woensdag 8 April in Hotel „Des Pays-Bas." KOUDEKERKE: Woensdag 8 April in Hotel „Nieuw Walcheren," van 91.30 uur. MIDDELBURG: Donderdag 9 April in Café „De Eendracht." ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 9 April in Hotel „Hof van Holland." ST. PHILIPSLANDZaterdag 11 April in Hotel „De Druiventros." brengen. En naar wij vernamen zal dit bezoek be gin April plaats vinden. Hoogedelgestrenge Heren, door ons volk op Uw belangrijke post gekomen, zet bij Uw bezoek oren» ogen en harten wijd open voor alles wat U zult zien en bedenkt, dat van Uw handelen de welvaart in deze eens zo welvarende streken in de komende jaren zal afhangen. Een derde punt, dat ons te Krabbendijke opviel, was de grote opkomst der leden. Dit bewees, dat de thans 110-jarige Z. L. M. springlevend is, leeft in de harten van de Zeeuwse boeren en dat zij er op rekenen dat hun eigen organisatie voor hen in moeilijke tijden op de bres zal staan. Welk een verantwoordelijkheid voor Bestuur en Secretariaat! Maar dit vertrouwen zal hen sterken in de strijd voor de Zeeuwse boerenbelangen wanneer en waar dit nodig is. O zeker, lang niet alles zal bereikt kunnen worden. Men beseffe dit goed. Doch voor de rechtvaardige belangen zal tot het uiterste ge streden worden. Ir. Geuze aan het woord. De eerste spreker te Krabbendijke was de Alge meen Voorzitter der Z. L. M., de heer Geuze. Wij willen de belangrijkste punten van zijn rede hier weergeven. Uitvoeriger verslagen zijn reeds in de dagbladen gepubliceerd. De Voorzitter herdacht eerst de slachtoffers. Hoe dankbaar moeten wij zijn, dat wij hier nog vergaderen mogen. Spreker zette duidelijk uiteen, dat alleen een integrale, dat is een volledige, schadevergoeding de welvaart in het zwaar getroffen Zeeland kan terugbrengen. Men spreke niet, dat ons volk dit niet op kan brengen. Als 100 van de Neder landers deze schade niet kunnen dragen, hoe zou den 5 dit dan kunnen. Men scheppe vooral geen tweederangs burgers in ons land en bedenke, dat velen, thans door deze ramp getroffenen, zich nog maar net, of zelfs nog niet geheel van de schade van de oorlog hadden hersteld. In Kruiningen bij voorbeeld ondergaat men in ruim 12 jaar tijds k Een feestdag? Hoor de klokken gaan: Vanaf den blauwen nevelrand Der verten wieken klanken aan Als vogels uit een zonnig land! Zij kwam alleen gegaan een vrouw, Die simpel haar mysterie droeg En om haar blijheid 't donker grauw Beschuttend van haar mantel sloeg. Zij hield haar hoofd omhoog gericht En ving den feestelijken klank Der klokken, strelend haar gezicht, Dat glanzend hief zijn blijden dank. Ach, dat ik zó gelóven kon En weten eindeloos gewis, Dat God voor ons is als de zon O meerder! voor de landen is! W. A. P. SMIT. voor de derde of vierde maal de verwoestende wer king van het zoute water. De ramp, aldus spreker, heeft aangetoond, dat iedere Nederlandse burger groot belang heeft bij het onderhoud van onze zeedijken. Hoe weinig heeft het gescheeld of de Schiedamse zeedijk was doorgebroken en dan hadden millioenen in het Westen ondervonden, wat thans honderd-duizenden hebben meegemaakt. Het is hier niet de plaats, zeide de heer Geuze, om over het waterschaps wezen te spreken, doch dat geheel Nederland be lang heeft bij veilige dijken, staat vast. Levensonderhoud moet worden uitgekeerd. Een punt waarvoor de Algemeen Voorzitter der Z. L. M. bijzondere aandacht vroeg was de uit kering van levensonderhoud aan allen, die van huis of haard verdreven waren en die dit jaar geen inkomsten uit arbeid of bedrijf zullen hebben. Het heeft er alle schijn van, dat dit levensonderhoud alleen zal uitgekeerd worden aan hen, die niets of practisch niets bezitten. Wat de boerenstand be treft zou dit een grove fout en onbillijkheid zijn. Want dit zou betekenen, dat de boer eerst zijn kapitaal zou moeten opeten, alvorens een uit kering te ontvangen. Maar dit kapitaal is voor het grootste deel bedrijfskapitaal. Hiermede moet hij straks zijn bedrijf weer op gaan bouwen. Zelfs bij een algehele schadevergoeding zal blijken, dat de boer van het zoute bedrijf er nog lang niet is. In de komende jaren zullen hem vele teleurstellin gen ten aanzien van zijn grond, zijn gebouwen en zijn opbrengst niet bespaard blijven. Vandaar dat het Z. L. M. -bestuur op het standpunt staat, dat naast een integrale schadevergoeding alle gedu peerde boeren recht hebben op uitkeringen voor levensonderhoud. Uit de vergadering bleek duidelijk, dat dit stand punt door alle aanwezigen gedeeld werd. Gewezen werd op de vele kleine bedrijven, die men in Oos telijk Zuid-Beveland te Kruiningen, Waarde en Krabbendijke aantreft en waar de kleine landbou wers door zeer intensieve teelten als uien en wijn peen met hard werken een bestaan hadden. Moe ten deze mensen straks bij het droogkomen de eerste jaren gerst en andere extensieve gewassen gaan verbouwen, dan is daar voor hen geen be staan in te vinden. Dit werd later op de middag duidelijk met cijfers door de heer Dr. Ir. Van Bee- kom aangetoond. Doch ook de grotere boeren, die grote bedragen in hun bedrijven hadden geïnves teerd en die dit opnieuw zullen moeten doen, mogen niet van hun bedrijfskapitaal gaan interen, daar dat ten koste van hun latere bestaan zal gaan, ten koste van een economische bedrijfsvoering, ten koste dus van ons nationale inkomen. Thans bezitspreiding toe te passen ware onkies! De heer Geuze knoopte hieraan vast, dat een schadevergoedingsregeling, die rekening zou hou den met de draagkracht van de getroffene, voor ons volkomen onaanvaardbaar geacht moet wor den. Een dergelijke regeling zou immers beteke nen, dat. men de ramp zou aangrijpen om bepaalde politieke ideeën van bepaalde politieke partijen te verwezenlijken. Maar deze ideeën van bezitsprei ding moeten op democratische wijze doorgevoerd worden, indien de meerderheid van ons volk dit zou wensen. Indien men de ramp voor iets derge- BESTELT UW bij het Zeeuwse Maïskweekbedrijf KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1