Resolutie gg v Aangifte veldkeuring van zomergewassen in erwten AARDAPPELMOEHEID Chemische onkruidbestrijding Aan de deelnemers, die vorig jaar zomergewas sen voor de keuring hebben aangegeven, zijn de formulieren voor aangifte weer toegezonden. De aangifte is opengesteld tot en met Woensdag 15 April a.s. (Stambonen en Maïs tot en met 1 Juni a.s.) Bij aangifte moeten alle certificaten, welke op het aangegeven perceel betrekking hebben, worden ingeleverd, terwijl het verschuldigde aangiftegeld bij inlevering van het aangifteformulier moet wor den voldaan. Het verschuldigde aangiftegeld bedraagt 10, per ha voor granen, zaden en peulvruchten met een minimum van 6,per bedrijf, 14,per ha voor aardappelen met een minimum van 8, per bedrijf, en 15,per ha voor maïs met een minimum van 9,per bedrijf. Het aangiftegeld is verschuldigd over de ge meten maat van het aangegeven perceel, dus over de bezaaide oppervlakte. Voor de aangegeven percelen aardappelen is geen aangiftegeld verschuldigd over de oppervlakte van de wendakkers (kopeinden). Deze oppervlakte mag dus worden afgetrokken van de totale opper vlakte van het aangegeven perceel. De opbrengst van de wendakkers mag ook niet bij de gekeurde partij worden gevoegd. Zoals reeds eerder gepubliceerd is worden de telers van wintergewassen alsnog in de gelegen heid gesteld hun percelen voor de keuring aan te geven. De certificaten van het gebruikte zaad moe ten worden ingeleverd. De aangifte voor de keuring van gewassen kan geschieden rechtstreeks bij de Keuringsdienst Zee land, Grote Markt 9 te Goes (Postrekening No. 438510), of bij de controleurs van de Keurings dienst, die zitting houden in de navolgende plaat sen in het tijdvak van 115 April voor het in ont vangst nemen der aangifteformulieren. Daar de adressen van de aangevers van vorig jaar in de geïnundeerde gebieden ons niet bekend zijn, zijn aan hen geen aangifteformulieren toe gezonden. - Zij, die in deze gebieden één of meer percelen voor de keuring wensen aan te geven, zullen wij op aanvraag de benodigde formulieren gaarne toe zenden. De aangevers op Schouwen en Duiveland worden verzocht hun aangiften rechtstreeks in te zenden aan het secretariaat van de Keuringsdienst Zeeland, daar, met de nog vrijwel onzekere verbindingen, van te voren moeilijk een dag en uur kan worden vastgesteld om een zitdag te houden. Evenals vorig jaar zullen de keuringslijsten en jaarverslagen beschikbaar worden gesteld tegen betaling van 1,per exemplaar. Opgave voor toezending van de keuringslijst en/ of het jaarverslag moeten tegelijk bij de aangifte worden gedaan, zomede betaling van de kosten. Aangifteformulieren zijn op aanvraag gratis ver krijgbaar op het kantoor van cle Keuringsdienst Zeeland, (telefoonnummer K 11002443) te Goes, en bij onderstaande controleurs van deze dienst: M. A. Stouten, Kerkstraat 109, Scherpenisse, telefoon no. 33; J. Verburg, Westhavenstraat 4, Colijnsplaat, tele foon no. K 1199301. J. J. Goetheer, Veerweg B 44, Wolphaartsdijk. A. Hamelink, Molenwater 1, Kapelle. P. Bakker, Nieuwstraat A 7, Ovezande, telefoon no. K 1195—208. J. Koole Wzn, Biggekerksestraat 33, Koudekerke, telefoon no. K 1185—295. D. Kallewaard, O 13, Zuidzande, telefoon no, Nieuwvliet 5. J. de Bruijne, Weststraat 26, Oostburg, telefoon no. 182. P. de Feijter, 69, Axel, telefoon no. 124. G. Th. M. Staal, Dreef, Lamswaarde, telefoon no. 9. W. van Cadsand, Singelweg 23, Axel, telefoon no. 129. R. van Damme, Hulsterweg 184, Hulst, telefoon no. 335. G. de Bruijne, Pr. Beatrixstraat 23, St. Jansteen. J. P. Maas, Fr. Hendrikstraat 10, Lamswaarde. Tengevolge van de toewijzingen van nieuwe per celen door het Bureau Ruilverkaveling Walcheren zijn er bij verschillende aardappeltelers moeilijk heden ontstaan in verband met het Besluit Bestrij ding Aardappelmoeheid. Het is een nationaal belang dat deze bepalingen zo strak mogelijk worden gehandhaafd en daarom kunnen voor bovenbedoelde moeilijkheden indivi- duële ontheffingen worden verleend. Iedere teler die door de nieuwe toewijzing om hoog zit met de bepalingen inzake de aardappel moeheid kan eèn aanvraag om ontheffing in dienen. Hij dient zich te vervoegen op het kantoor van ZITDAGEN: Dinsdag 7 April. HULST: van 14 uur in de R. K. Landbouwwinter- school. Woensdagen 8 en 15 April. TERNEUZEN: van 25 iu:r in Hotel ,,Des Pays- Bas." OOSTBURG: van 14 uur in Hotel »>De Vuijst." WISSEKERKE: van 101 uur in Hotel „De Kroon." Donderdagen 2 en 9 April. MIDDELBURG: van 124 uur in Café „De Een dracht." KORTGENE: van 102 uur in Hotel „De Koren beurs." ST. MAARTENSDIJK: van 101 uur in Hotel „Hof van Holland." Donderdag 9 April. KOEWACHT: van 26 uur in Café H. A. de Schep per. Zaterdagen 4 en 11 April. AXEL: van 14 uur in Hotel C. Jansen. THOLEN: van 101 uur in Hotel „Hof van Hol land." IJZENDIJKE: van 101 uur in Hotel „Lievens." Maandag 13 April. HULST: van 14 uur in de R. K. Landbouwwinter- school. Dinsdag 14 April. HEIKANT—ST. JANSTEEN: van 1—5 uur in Café „Centrum", bij J. Ingelsde Block, Ju- lianastraat 15. DENKT OM DE SLUITINGSDATUM VOOR AANGIFTE VAN GEWASSEN: 15 APRIL 1953 k De onkruidbestrijding in erwten geeft over 't al gemeen op de kleigrond weinig moeilijkheden, om dat het onkruid meestal mechanisch kan worden bestreden door middel van de wiedmachine en on kruid-eg, aangevuld met hakken met het houweel, waarvoor dan doorgaans toch nog tijd beschik baar is. Door de vroege uitzaai van bieten zal het dit jaar wel eens voorkomen, dat het hakken der erw ten en het doorslaan van de bieten gedeeltelijk samen vallen. In dit geval kan, wanneer vrij veel zaadonkruiden voorkomen, ook op kleigrond, de chemische onkruidbestrijding goed uitkomst bren gen. Op de lichtere gronden en op de zandgronden, waar dikwijls meer zaadonkruiden voorkomen, ligt de zaak anders, omdat men met mechanische be de P.B.H., de heer Wielemaker te Middelburg en vult daar het formulier in. De ontheffing wordt enkele dagen daarna be oordeeld door de hoofdkarteerder, die direct een „voorlopige" ontheffing kan verlenen. De aardappeltelers dienen er echter rekening mee te houden dat zij in de nieuwe situatie reeds rekening houden met hun toekomstige bouwplan en de een op drie verhouding voor aardappelen in de volgende jaren. In verband met het belang van de handhaving van de bepalingen inzake de aardappelmoeheid moet een grondmonster worden genomen door de Keuringsdienst Zeeland van de N.A.K. eenstemmig genomen tijdens een confe rentie van vertegenwoordigers van Fede raties van melkproducenten uit de na volgende West-Europese landen: Duits land, Frankrijk, Italië, Nederland, Oosten rijk, Zwitserland alsmede het Saargebied, onlangs in Zwitserland gehouden. Overwegende 1. dat de productiekosten van melk, met name door de lonen, zijn gestegen; 2. dat de verdiensten van boeren cn van land arbeiders bij de tegenwoordige prijzen van agra rische producten, in het bijzonder van melk, in vele landen geen gelijke tred heeft gehouden met de gestegen en nog stijgende inkomsten van de arbeiders in handel en industrie, hetgeen de vlucht van het land naar de stad bevordert; 3. dat in verscheidene landen tengevolge van onvoldoende voedervoorraden en sterke uitbrei ding van mond- en klauwzeer een vermindering van het aantal gehouden melkkoeien is ingetreden, welke een ongunstige invloed op de melkproduc tie heeft; 4. dat de bevolking in de West-Europese landen, met name het percentage van de jongeren, in be langrijke mate is toegenomen; 5. dat daardoor de behoefte aan melk en melk producten is gestegen, welke ontwikkeling in het belang is van de volksgezondheid; 6. dat het verbruik van levensmiddelen van dierlijke oorsprong tengevolge van de verbetering van de economische positie van de niet-agarische bevolking toeneemt; komt tot de volgende conclusie: dat een aanpassing van de producenten-prijzen voor melk aan de stijgende kosten gerechtvaar digd is. strijding alleen het gewas in veel gevallen niet voldoende onkruidvrij kan krijgen. De chemische onkruidbestrijding kan zowel op klei- als zandgrond op de volgende manieren wor den uitgevoerd: 1. Aanwending van ongeveer 200 kg kalkstikstof per ha vlak voor het opkomen der erwten. 2. Aanwending van ongeveer 200250 kg kalk stikstof per ha als de erwten ongeveer 5 cm hoog zijn. Beschadiging der erwten is wel eens waargenomen. 3. Spuiten met 7,5 1 van een D.N.B.P. houdend middel als AAtox, Sevtox, Lironox, Widolan e.a. opgelost in 8001000 1 water per ha. Hierbij moet echter op de volgende punten goed gelet worden: Het gewas moet 8 a 10 cm hoog zijn. De temperatuur moet minstens 15 graden C. zijn. De grond en het gewas moeten droog zijn. Bij schrale O. wind is de werking minder. De genoemde middelen mogen niet verneveld worden en ook niet met andere middelen gemengd worden. Herik (zemp), witte krodde (dubbeltjes, plak- ketjes) en zwaluwtong (boekweitwinde) zijn zeer goed te bestrijden. Andere zaadonkruiden zijn iets minder goed te bestrijden, maar worden toch veel in hun groei geremd. Wortelonkruiden zijn met de D.N.B.P. bevattende middelen slecht te bestrijden. Voor percelen met veel zaadonkruiden kan het soms aanbeveling verdienen om eerst k. st. te strooien bij opbreken der erwten en later nog een bespuiting met een D.N.B.P. middel toe te passen. R. G. G. DE BRUYGKERE. Axel, Maart 1953, H;'Thans ook: jpiiyypiyj^ f f ajf gf Nolachiet C (reukloos) Nolachlet-Poeder (reukloos) tegen onkruid ii^gra&nland Een product van N.V. N0URY VAN DER LANDE'S EXPLOITATIE Ml). Deventer nJP Verkrijgbaar bijJebo-Depots, Verdugt-Agenten en Plaatselijke Coöperaties.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 6