Gebis DE JONGH jOonen en Sociale voorzieningen ZAADTEELT. ACTUALITEITEN Luchtbanden en zout water EEN MUURBLOEMPJE in het Pachtbesluit „KONEPROX" Koperoxychloride 50 °/0 Cu, Postbus 35 - GOES FRAUDEGEVALLEN W. W. DE LONEN IN HET WATERSNOODGEBIED. INHOUD: Overzicht Verzekeringszaken: Dc eerste 1000 voertuigen bereikt Verzekering en OveirstromingSschaÜe Wijzigingen op fiscaal terrein Bekendmaking Voedselcommissaris Zitdagen Z. V. V. en Z. V. B. Van Boerderij en Organisatie Borgstellingsfonds voor de Land bouw Nacontrole van pootgoed Een nieuw systeem van koelen met buitenlucht Emigratie Een laatste waarschuwing! Premieverlening voor kleine boerenbedrijven Zaadteeltactualitei- ten Luchtbanden en zout water Lonen en Sociale vorzieningen: Fraudegevallen W. W.; De lonen in de watersnoodgebieden Een muur bloempje in het Pachtbesluit Aangifte veldkeu- ring van Zomergewassen Resolutie Federatie van melkproducenten Chemische onkruidbe- strijding in erwten Aardappelmoeheid Vei ligheid vóór alles! Grondonderzoek De stand van het grondonderzoek naar het zoutgehalte en de voorlichting Wenken voor stuiven, sproeien en vernevelen Paard en paardensport Be drijfseconomie Premiekeuring voor hengsten te Axel Centrale hengstenkeuring te Den Bosch Aanmelding voor voorbereidende cursus Rijks- landbouwwinterschool Goes Weiden van pinken in de N. O.-Polder Opbrengstverhoging van het weiland Tuinbouw: Spuiten in de tuinbouw; Rooien in kleine fruitbedrijven Uit en voor de Polder: Voorbloeibespuitingen Export van poot- aardappelen Korte berichten Korte wenken voor de praiktijk Marktberichten Noord- Brabantsche Maatschappij van Landbouw Uit de Kringen en Afdelingen: Agenda voorjaarsver gadering Kring Oost Zuid-Beveland der Z. L. M. Neerlands best vernevelbare koper „SHELL"-BESTRIJDINGSMIDDELEN Sedert het in werkingtreden van de Wachtgeld en Werkloosheidsverzekering komt het regelmatig voor, dat arbeiders er op uit zijn van de wet te profiteren. Enerzijds melden zij zich aan voor een uitkering en anderzijds wordt tegelijkertijd in loon dienst arbeid verricht of uit andere hoofde inkom sten genoten, welke niet worden opgegeven. Een aantal fraudegevallen is reeds door de politie rechter berecht. Hierbij is het zelfs voorgekomen, dat overtreders tot gevangenisstraf werden veroor deeld. Hoewel de bedrijfsverenigingen niet bij de pak ken neerzitten, doch zoals uit het voorgaande blijkt doortastend optreden om het euvel van de fraude te bestrijden, blijft het feit bestaan, dat de controle op het platteland moeilijkheden met zich brengt. Daar ons ook nu nog zo nu en dan klachten over misbruiken bereiken, zijn wij in de mening gesterkt, dat de waarschuwingen, welke het K. N. L. C. vóór de invoering der wet in dit opzicht overal heeft doen horen, waar zulks ter zake dienende was, terecht zijn geweest. De vraag rijst op welke wijze de controle kan worden verbeterd en of de bedrijfsgenoten kunnen meewerken om deze zo doelmatig mogelijk te doen zijn. Wij menen, dat de bedrijfsgenoten de taak van de bedrijfsverenigingen belangrijk kunnen ver lichten door deze van misbruiken, welke worden gesignaleerd, in kennis te stellen. Dit lijkt ons mogelijk, zonder dat dit veel moeite behoeft te kosten. Het is n.l. reeds voldoende wan neer de districtsagent wordt ingelicht. Wij hopen, dat de practijk hieraan op ruime schaal wil mee werken. Immers nu de wet, met alle gebreken, welke er aan zijn verbonden, er eenmaal is, is het verstandig gezamenlijk te trachten om te voor komen, dat de gelden van het Wachtgeld- en Werk loosheidsfonds worden aangewend voor uitkerin gen, waarop geen aanspraak bestaat. De kosten, welke het bedrijfsleven voor deze wet moet op brengen, zijn reeds hoog genoeg. Men bedenke ech ter, dat bij het indienen van klachten de naam van de overtreders moet worden meegedeeld. Anders is het de bedrijfsverenigingen niet mogelijk doel treffend te handelen en eventueel voorbeelden te stellen als hierboven omschreven. Het risico van de kiemkracht is voor de zaad teelt in het vochtige Nederlandse klimaat een handicap bij diverse landen, waar normaal in de zon gedroogd, het zaad geen kans loopt op broei en schimmelvorming vóór het kunstmatig drogen, of achteruitgang in kiemkracht in de drogerij, ook al wordt deze oordeelkundig bediend. Niettemin is de zaadteelt hier te lande voor het gebruik van steeds betere rassen in binnen- en buitenland een typische sector van de intensieve land- en tuinbouw en waard door doelmatige orga nisatie zoveel mogelijk te worden bevorderd. Zo heeft de Contractzaadtelersvereniging bewerk stelligd, dat reeds twee grote loondrogerijen het risico van kiemkrachtachteruitgang tijdens het drogen binnen redelijke grenzen voor de cliënten kunnen verzekeren, omdat ook bij een zorgvuldige droging kiemkracht-stoornissen kunnen optreden, buiten aansprakelijkheid van de drogerijen. Het anders zo waardevolle reproductie-materiaal kan door de contractfirma krachtens de algemene con- tractteeltvoorwaarden worden geweigerd, of, zo als bij radijszaad beneden 74'%, met tweederde van de contractprijs worden gekort. Volgens het Rijksproefstation voor zaadcontröle bleek over de laatste drie jaar 18 van het aan tal onderzochte radijszaadmonsters lager dan 74 c/c Op de onlangs gehouden jaarvergadering van de Contracttelersorganisatie werd er dan ook op aan gedrongen dit buitengewone klimaatrisico zo mo gelijk op de verzekeringsmarkt te introduceren, in het belang van de radijszaadteelt en de export van radijszaad naar Amerika. Bovendien is er goed nieuws over droging van landbouwproducten, daar speciale droogapparaten voor landbouwbedrijven worden geoffreerd om min der afhankelijk van de weersomstandigheren te worden en vooral peulvruchten in het stro safe te bewaren. Een dergelijke oogstdroger werd een paar weken geleden in de Noord-Oostpolder gedemon streerd. De Directeur der Contractzaadtelersver. B. MEIHUIZEN. In „Het Loonbedrijf" vonden we een uiteenzetting over dit onderwerp, waarvan wij de belangrijkste punten hieronder weergeven. Daar zout hygrosco- pisch (vochtaantrekkend) werkt, zal, wanneer het zout tot in het karkas is doorgedrongen, het bin nenste van de band steeds vochtig blijven. De resul taten hiervan kunnen ernstig zijn doordat: 1° de koordlagen onderling gaan loslaten of ook zelfs het loopvlak; 2° het koord op zichzelf gaat verzwakken. Vanzelfsprekend treden deze verschijnselen in een oude band met scheurtjes sterker op, dan in nieuwe banden. Een remedie is er niet voor te geven. Wèl kan men de schade zoveel mogelijk be perken door de banden te demonteren en de wielen, velgen en velglinten goed met zoet water af te spuiten, evenals de buiten- en binnenbanden. De risico's kunnen hierdoor worden beperkt. Het College van Rijksbemiddelaars heeft, na overleg met de Stichting van den Arbeid, maat regelen getroffen ter regeling van de lonen voor arbeiders, werkzaam bij de herstelwerkzaamheden in het watersnoodgebied. De lonen, welke thans worden betaald, houden uiteraard verband met de werkzaamheden, welke worden verricht. Zo gelden bijv. afzonderlijke lonen voor de bouwnijverheid, met inbegrip van de daarmee verwante werkzaam heden. Het College heeft zich op het standpunt gesteld, dat de normale loonregelingen van kracht dienen te blijven, doch heeft voorts bepaald, dat hierop verschillende toeslagen kunnen worden gegeven. Dientengevolge werd een tijdelijke ongemakken- toeslag van 1,25 per dag ingevoerd, terwijl het bovendien is toegestaan een prestatietoeslag uit te betalen van maximaal 10%. Deze toeslagen gel den óók voor arbeiders, die in dienst van Bureau Oogstvoorziening bij de herstelwerkzaamheden zijn ingeschakeld. Deze toeslagen gelden echter niet, wanneer door het Bureau Oogstvoorziening gewone landbouwwerkzaamheden worden verricht. Voor werkzaamheden, welke in cultuur-technisch ver band worden uitgevoerd, geldt de normale loon regeling voor de C. C. D.-werken. Wij hebben er begrip voor, dat het College heeft besloten de bedoelde lonen tijdelijk met toeslagen te verhogen. Immers de herstelwerkzaamheden moesten onder zeer bezwarende omstandigheden worden begonnen. Men behoeve slechts te denken aan het herstel van de dijken en de opruimings werkzaamheden in de noodgebieden. Het is echter noodzakelijk, dat deze toeslagen worden afgeschaft zodra de bedoelde werkzaam heden op normale wijze kunnen worden uitgevoerd. Dit is vooral voor de landbouw van belang nu de voorjaarswerkzaamheden inmiddels zijn begonnen en bovendien moet worden geconstateerd, dat in het watersnoodgebied enerzijds de vraag naar ar beidskrachten aanzienlijk is toegenomen en ander zijds een aantal landarbeiders moest evacuëren en vele woningen verloren gingen Zouden de toeslagen gehandhaafd blijven, dan steken de lonen van de landarbeiders te ongunstig af bij die, welke worden betaald aan arbeiders die bij de herstelwerkzaamheden zijn ingeschakeld. Het is reeds gebleken, dat vele arbeiders er niet veel voor voelen om naar het landbouwbedrijf terug te keren, en dat in sommige gebieden de klachten van de werkgevers toenemen over het feit, dat het hen niet mogelijk is voldoende arbeiders aan te trekken zonder de C. A. O.-lonen te overschrijden. Komt in deze situatie geen verandering, dan loopt de normale arbeidsvoorziening in de land bouw gevaar, tenzij voor de komende verplegings- werkzaamheden maatregelen worden genomen om de werkgevers aan arbeiders te helpen. Er zal snel gehandeld moeten worden, hetgeen onder meer im pliceert, dat Bureau Oogstvoorziening doeltreffend moet kunnen helpen. Hiertoe is het noodzakelijk, dat de Stichting een regeling treft waardoor aanvragen van hulp van Bureau Oogstvoorziening op korte temijn kunnen worden behandeld. Wij hopen, dat de zes organisaties spoedig tot overeenstemming zullen komen over een vlotte regeling, waardoor aan de omstandigheden het hoofd kan worden geboden. N. A. V. Vele verpachters beschouwen het Pachtbesluit als een veld vol tegen hen gerichte stekelen en doornen, waarop men zich maar liever niet moet begeven. Zeer tot hun nadeel. Zodoende ziet men de inderdaad schaarse, maar toch aanwezige bloe men over het hoofd, welke hier en daar tussen de stekelen verborgen bloeien. Op één hiervan zij thans de aandacht gevestigd. Artikel 21 van het Pachtbesluit houdt in, dat de pachter de werkzaamheden moet gedogen ter uit voering van dringende reparaties of verbetering, of indien nieuwe gebouwen gesticht moeten wor den, waarmede niet tot na het einde van de pacht overeenkomst gewacht kan worden en waarvan de verpachter de kosten moet dragen. Tot zover bevat deze bepaling weinig nieuws. Maar, en nu komt het, de Grondkamer kan in deze gevallen op verzoek van een der partijen de pacht- prestatie in overeenstemming met de nieuwe om standigheden, wijzigen. Als er sprake is van ver meerdering van opbrengst, kan de Grondkamer de pachtprijs verhogen met dc rente en afschrij ving, voor zover deze de te verwachten vermeer dering van de opbrengst niet te boven gaan. Gaat b.v. de verpachter besluiten de pachtboer- derij te voorzien van een gierkelder, hetwelk toch ongetwijfeld als een dringende verbetering be schouwd moet worden, dan kan de pachtprijs reeds dadelijk na het gereed komen door de Grondkamer herzien worden en hoeft de verpachter niet te wachten tot de mogelijkheid zich voordoet om van de bekende pachtherziening om de 3 jaar gebruik te maken. Nu zo langzamerhand het pachtpeil, vooral voor de betere gronden, niet onaanzienlijk is opgetrok ken en de verschillende Grondkamers meer met de werkelijkheid in overeenstemming zijnde toe slagen voor de gebouwen gaan toekennen, zou wellicht een verpachter zich met het bovenstaande voor ogen, gedrongen kunnen voelen bepaalde ver beteringen aan te brengen. Ook bij dringende reparaties kan bovenstaande regeling een toepassing vinden, indien slechts de pachtprijs afgestemd was op de toestand van de gebouwen voor de reparatie, zodat de herstelling de pachtwaarde verhoogt,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 5