Emigratie EEN NIEUW SYSTEEM VAN KOELEN MET BUITENLUCHT EEN LAATSTE WAARSCHUWING J PREMIEVERLENING VOOR KLEINE BOERENBEDRIJVEN 'Kansomes Het blad „De Noordoostpolder" van 13 Maart j.l. bevat een verslag van een persconferentie over een nieuw systeem van buitenluchtkoeling, dat om verschillende redenen de aandacht waard is. We ontlenen aan dit verslag van de uiteenzet ting, welke Ir. J. P. Haisma uit Hardegarijp ge houden heeft, het een en ander. Voor een goed begrip is het wel gewenst er op te attenderen, dat bij het huidige systeem de door de ventilator aangevoerde lucht wordt geperst door een betonnen luchtkanaal van rechthoekige door snede. De lucht kan tijdens dit transport geleidelijk ontwijken door openingen tussen de betonnen te gels, welke het kanaal aan de bovenzijde afsluiten. Deze openingen komen op regelmatige afstand over de gehele lengte van het kanaal voor. Naar het einde toe krijgt het een kleinere doorsnede om de luchtverdeling zo gelijkmatig mogelijk te doen zijn. De lucht komt via de openingen in het lucht kanaal in de ruimte, welke door het leggen van lattenroosters is ontstaan, waardoor een regelma tige verdeling over de gestorte aardappelen moge lijk is. Op de volgende punten wijkt het systeem Bon- nem:.Haisma hiervan af: Mc i maakt gebruik van ronde luchtkanalen in plaats van rechthoekige. Fabrikant hiervan is de betonfabriek van de Erven B. Feenstra uit Sneek. In Sneek werd de fabriek bezichtigd en heeft men de fabricage kunnen zien van deze ronde luchtkanalen, stukken van één meter, die minder dan de helft kosten van een ter plaatse gestort rechthoekig kanaal. Verder zijn ze veel sterker, zodat men met afgeladen vrachtauto's er rustig overheen kan rijden. Dit opent dus het perspectief om in sorteerruimten en andere plaatsen van tijde lijke opslag luchtkanalen te maken. Wanneer het nodig blijkt, kunnen ze later even tueel gemakkelijk verlegd worden. Dit systeem volgend, kan men de luchttoevoer voor elke box, onafhankelijk van alle andere boxen, regelen. Dus elke box is een ventilatie-eenheid. Duidelijk werd dit bij een bezoek aan de aard appelopslag en sorteerruimte van de N. V., die te Emmeloord op het industrieterrein volgens deze methoden werken. Dat elke box een ventilatie-een heid is, werd bereikt door de openingen in de be- tonbuizen van eenvoudige kleppen te voorzien. Per box zijn deze kleppen aan elkaar gekoppeld, zodat zij ook per box kunnen worden bediend. Doordat de kleppen met één handgreep in verschillende standen kunnen worden gesteld, kan iedere box véél, weinig of helemaal geen lucht toegevoerd krijgen. Men gaat dus bij de luchtgeleidingssysteem in de richting van een gas- of waterleidingssysteem. Daarom zal de toepassing van dit systeem ook van belang kunnen zijn in boerderijen, zowel bij de op slag van hakvruchten als van hooi, graan en an dere producten. Bij het bewaren van hooi zijn met ditzelfde ven tilatiesysteem reeds proeven genomen met voor lopig gunstige resultaten. VAAAUT UW HAAJILAAH V ER N EVE L AAR «rste-klas Engels fabrikaat! 'f-IRMA FRANKEN VA ft WEEL - GOES Als men een stap gaat doen, die beslissend is voor het gehele leven, dient men goed te overwe gen wat men doet. Dit geldt wel in zeer sterke mate voor emigratie, omdat men dan alle schepen achter zich verbrandt. Er zijn verschillende gedupeerden die met plan nen voor emigratie rondlopen, zonder dat ze een beslissing durven te nemen. En terecht, omdat ze immers vaak niet weten wat ze straks terug zul len krijgen. Het geven van zo goed mogelijke voorlichting is de taak van het Algemeen Landbouw Emigratie Comité, evenals trouwens het verzorgen van de aanvragen. Men wende zich hiervoor schriftelijk of monde ling tot het Secretariaat op het Landbouwhuis te Goes. Ook is door dit landbouwkundig architecten bureau een volledig automatisch lossysteem voor aardappelen ontwikkeld, dat hier bij de N. V. Het- tema Zonen goed blijkt te voldoen. Daardoor is een intensiever gebruik van in boxen verdeelde ruim te mogelijk geworden. Elke box kan n.l. onafhan kelijk van de andere boxen worden gelost. Dat be tekent meteen, dat elke box dus ook weer gevuld kan worden met nieuw aangevoerde aardappelen. Dit is mogelijk door het door hen ontwikkelde aardappel-los-ventiel. Door middel van enkele op elkaar aansluitende transportbandjes kan één man, die dit aardappelventiel bedient, de gehele toevoer van aardappelen op de sorteermachine regelen. De loods in Emmeloord is ook geïsoleerd, maar nieuw is de methode om de isolatiesteen aan de binnenkant af te dekken door gewone steen. Een extra stuc-laag is dus niet meer nodig, wat ook weer besparing van kosten betekent. Ook is deze bewaarplaats hoger dan tot nu toe gebruikelijk was. De aardappelen worden steeds hoger opge slagen. Men kan in deze loods komen tot een hoog te van 4.50 m, wat in de praktijk evenwel nog niet is gebeurd. Daar men hier een geïsoleerd dak heeft, inplaats van een geïsoleerde zolder, kan men de capaciteit van de bewaarplaats nog opvoeren. oo Een juist oordeel kan men op grond van deze beschrijving nog niet vellen. Wanneer echter zou blijken dat de ronde luchtkanalen met kleppen, die de regeling van de luchttoevoer mogelijk maken, geschikt zijn voor het drogen van meerdere pro ducten zou de rentabiliteit van de installatie aan zienlijk beter worden. Bij de beschrijving van het schuurhooien, dat momenteel in het stadium van beproeving is, wezen we hier op. Overigens vragen we ons af of de regelbare luchttoevoer van iedere box alleen mogelijk is bij ronde luchtkanalen. De commissie aardappel-bewa- ring zal ongetwijfeld wel een nader onderzoek in stellen naar de deugdelijkheid. RED. Straks is het 1 April. Enhebt U de voeder- bietenkuil al opgeruimd? Neen? Wacht dan niet langer. De voederbieten, die vorig jaar in de kuil gedaan werden, waren bijna allemaal vergelingsziek. Straks vliegen de luizen van de zich met jong loof tooiende bieten, die nog in de kuil (of in de om geving daarvan!) liggen, naar het veld en besmet ten daar de jonge bietenplanten. U wilt immers ook in 1953 een maximum op brengst aan bieten oogsten? Daarom besteedt U nu reeds alle zorg aan het zaaibed, overweegt U of U de stikstof in één of in twee keer moet geven. Straks gaat U zoveel mogelijk het onkruid weren en de planten nauwkeurig opéén zetten. Alles nuttig en noodzakelijk, maar neem dan ook nu reeds de maatregelen om de bieten deze zomer vrij te hou den van vergelingsziekte. Zorg, dat uw kuil in elk geval geen besmettings bron vormt voor de omgeving. En praat nu eens met uw buurman niet alleen over 't weer, maar óók over die gevaarlijke kuilen. Alles, wat biet heet en nog nieuw loof kan vor men, moet vóór 1 April opgeruimd zijn. Oók uit de schuur! Van daaruit vliegen de luizen net zo goed naar het veld! Vorig jaar viel de schade, dank zij de regenrijke zomer, nog mee. Maar U herinnert zich misschien ook nog het lage suikergehalte, dat bij velen voor kwam. Daarin zou de vergelingsziekte wel eens een grote rol gespeeld kunnen hebben. In elk geval moet er gedaan worden, wat we kunnen. Help het optreden van de bietenvijand, de vergelingsziekte, te voorkomen. Wacht niet langer! Over een week heeft U mis schien geen tijd er voor! DOE HET NU De Assistent voor de Plantenziekten, P. VERHAGE. Goes, Maart 1953. Tussen de diénst Kleine Boerenbedrijven van het ministerie van Landbouw en de Stichting voor de Landbouw heeft overleg plaatsgevonden over de wijze, waarop de gelden, welke beschikbaar zijn ge steld voor de rationalisatie der kleine bedrijven, be steed kunnen worden. Bij de samenstelling van de richtlijnen is in rui me mate rekening gehouden met de wensen van de georganiseerde landbouw. Voor de premieverstrekking zal voor 1953 be schikbaar zijn 3% millioen gulden uit het Tegen waardefonds van de Marshallhulp. De belangrijkste voorwaarde, waaraan het kleine bedrijf moet voldoen om voor premie in aanmer king te komen, is, dat de rationalisatie hierdoor be vorderd wordt, d.w.z. dat de Verstrekte subsidie moet leiden tot een verbeterde bedrijfsvoering. De bedrijfsoppervlakte mag niet groter zijn dan 10 ha, terwijl het hoofdberoep van aanvrager landbouwer of veehouder moet zijn. De gelden zullen groten deels in de vorm van credieten beschikbaar worden gesteld aan de landbouwconsulenten, die voor uit voering van deze regeling zullen zorg dragen. In overleg met de provinciale Kleine Boerencom- missies hebben de landbouwconsulenten inmiddels een plan opgesteld voor welke van onderstaande objecten, en in welke urgentie deze gelden zullen worden besteed. Per consulentschap kan uit on derstaande objecten een keuze worden gedaan. A. Directe individuele premie verstrekking. 1. Aankoop en inzaai van groenvoedergewassen. gras- en klaverzaadmengsel (verplicht). a. b. c. rode klaver, voederlupine. 2. Bouw van silo's. a. groenvoedersilo's. b. aardappelsilo's. 3. Verbetering drinkwatervoorziening voor het vee. a. verplaatsbaar. b. niet-automatische pompinstallatie, c. vol-automatische (kinkwaterbakjes in de stal, 4. Aankoop van rundvee. 5. Aanschaf en gebruik van maïsdroogrenncn. 6. Inrichting, verbetering en uitbreiding bedrijfs gebouwen en gierkelders. a. stalruimte. b. ruimte voor bewaring van landbouwpro ducten. c. gierkelder. 7. Verbetering van bouw- en grasland. a. verhoging productievermogen van gras en bouwland. b. verbetering van bouw- en grasland. c. bekalking. d. bemesting met compost. 8. Bruggenbouw. 9. Onderzoek van gewasmonsters. B. Directe premieverstrekking in groepsverband. 1. Landbouwwerktuigencoöperaties (verplicht). 2. Coöperatieve verenigingen voor bewaring van pootaardappelen. Objecten A la (aankoop en inzaai van een gras- of klaverzaadmengsel) en BI werktuigencoöpera ties) zijn voor alle provincies verplicht gesteld. Uit de overige objecten heeft de Rijkslandbouw- consulent in overleg met de provinciale Kleine Boerencommissie een keuze gedaan voor welke objecten in het betrokken ambtsgebied een premie zal worden gegeven. Behalve voor de objecten welke vermeld zijn onder A en B zullen de consulenten ook uit de toe gestane bedragen voor de premieverstrekking gelden beschikbaar moeten stellen ten behoeve van de voorlichting, zoals voor voorbeeldbedrijven en percelen, demonstratiebedrijven voor mechanisatie, werktuigen, arbeidsmethoden en demonstraties met bijzondere teelten o.a. kruiden. Iedere boer, die meent zijn bedrijf te kunnen verbeteren met één of meer van bovenstaande pre miemogelijkheden, dient hierover spoedig contact op te nemen met de assistenten van de Rijksland- bouwvoorlichtingsdienst, die alle gewenste inlich tingen hierover kunnen verstrekken.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 4