Borgstellingsfonds voor de Landbouw Medewerking bij t.b.c.-vrijmaking Nacontrole van pootgoed UIT DE PROVINCIE Maart 1953. OOST ZEEUW-VLAANDEREN. De voorjaarswerkzaamheden zijn in geen jaren zo vlug en zo vroeg klaar gekomen. Na 1 Februari heeft het niet meer geregend, zodat dan ook al eind Februari werd gezaaid op de droogste percelen. De structuur van de grond is prima; niemand had, vooral na het slechte najaar en een winter met weinig vorst, gedacht dat het land zo goed te be werken zou zijn. Alles is dan ook buitengewoon goed verlopen. Alleen het niet tijdig afleveren van kunstmest en zaaigraan heeft bij sommigen nog even oponthoud veroorzaakt. Het spreekwoord ,.goed gezaaid is half geoogst" kan men zeker in toepassing brengen op dit voorjaar. Na dit alles beginnen wij toch te verlangen naar regen; voor de weinige percelen tarwe die men ziet liggen en voor de weiden, zou regen zeer welkom zijn. Het bouwplan zoals dat door velen in Januari was opgesteld, heeft zeker zowat bij iedere boer een verandering ondergaan; er is gewijzigd tot het laatste perceel was gezaaid. Dit heeft plaats doordat de laatste tijd nog veel huurders voor uien en vlas kwamen opdagen. Meer percelen vlas en ook uien, veel meer dan gewoon. Natuurlijk is dit alles gevolg van de watersnood, daar vele huurders in de ondergelopen polders deze producten niet meer kunnen zaaien en 't op andere plaatsen zoeken. 1 April is de datum waarop onze bietenkuilen moeten zijn opgeruimd. Met het droge weer moet het zeker niet later worden gesteld. Er zullen er heel wat opgeruimd zijn, maar wij verwachten, dat er na 1 April toch nog al wat te tellen zullen zijn. Dit is fout; we moeten allen meewerken om door het opruimen van deze kuilen de vergelingsziekte, bij iedere boer nu genoeg bekend door zijn schade lijke gevolgen, te helpen verminderen. 21 Maart. WEST ZEEUWS-VLAANDEREN. Nog steeds blijft het droge weer aanhouden en kunnen we ruimschoots de tijd vinden om te zaaien en te poten. De eerste voorjaarsdrukte is dan ook wel voorbij. Toch doet het zaad niet veel in de grond, vanwege de lage nachttemperaturen en de droogte. Als het niet spoedig gaat regenen, zal een ongelijkmatige opkomst het gevolg zijn. Om dit enigszins te voor komen, wordt dan het rolblok uit de loods gehaald om vooral de fijne zaden een meer gesloten kiem- bed te geven. Voor zover niet met de Cambridge-rol wordt ge werkt, lijkt het me gewenst om pas in uiterste noodzaak met de gladde rol te werken, omdat deze de grond toch altijd in een enigszins onnatuurlijke vorm achterlaat. Enkele jaren terug was het oen ware grondver- stuiving op de zeer fijn gemaakte percelen; een ander jaar slaat de bovenlaag totaal dicht bij een zware stortbui. Het is het beste om de gladde rol te laten volgen door de wiedmachine, maar dit kan niet op pas gezaaide percelen. Dit is dan alleen nog maar het geen wij aan de oppervlakte zien, maar wat daar onder in elkaar gedrukt wordt, zien we niet. Het is verder opmerkelijk, dat het rollen in sommige gemeenten tot één der meest uitverkoren voor jaarswerkzaamheden schijnt te behoren, terwijl het in andere gemeenten zeer weinig wordt toe gepast. Meende ik in mijn vorig artikel, dat de uitzaai van uien niet van groot belang zou zijn, bij een nadere informatie is mij wel gebleken, dat er voor deze streek toch een behoorlijke oppervlakte is uitgezaaid. Het bericht in het Zeeuwsch Land bouwblad, dat de oogst in Egypte op 20 hoger geschat wordt dan voorgaande jaren, is geen optimistisch geluid. Ook de teelt van aardappelen en suikerbieten heeft zich uitgebreid, ten koste van de granen, met uitzondering van de drooggevallen polders, waar merendeels gerst is gezaaid. Gelukkig beschikken wijzelf niet over veel er varingen wat geïnundeerde gronden betreft, maar wel zullen de ervaringen van anderen voor ons ook van groot nut kunnen zijn. De eerste indruk is niet zo slecht, maar vooral op de zeer zware grond bij Cadzand zullen de moeilijkheden onge twijfeld niet uitblijven. 23 Maart 1953. WALCHEREN. Na de natte herfst van vorig jaar valt de struc tuur van de grond zeker niet tegen. De inzaai ver loopt naar wens en is dit jaar aan de vroege kant zelfs ongeveer een maand vroeger dan in de beide vorige jaren. Een vroeg voorjaar levert als regel zeer belang rijke voordelen. De werkverdeling is dan niet en organisatie alleen zeer gunstig, maar de kwaliteit van het werk is beter, doordat er volop tijd is voor een juiste grondbewerking. Niet alleen het bouwland, maar ook het gras land vraagt onze aandacht. De bemesting met slakkenmeel is deze winter vaak achterwege ge bleven door de te verwachten kaveltoewijzing. Daarom verdient het aanbeveling om dit jaar een fosfaatbemesting te geven in de vorm van super fosfaat. Vele collega's hebben de stikstof op hun vroege percelen al gestrooid. Juist de snelle grasgroei in April en Mei kunnen we door een stikstofgift be langrijk opvoeren. Vooral door inkuilen en drogen kunnen we deze extra groei benutten voor de vol gende stalperiode. De groei van het grasland is nog zeer gering in deze koude mistige dagen. Spoedig zal elke boer weer verlangend uitzien naar regen. Vooral die collega's die dit jaar te maken hebben met zoute grond. De regen en liefst veel regen kan op de zoute gronden wonderen doen. Droog weer is eigenlijk funest en de zomer van '47 herinneren we ons nog maar al te goed. Een vroege inzaai op de zoute gronden vergroot de kans van slagen door de vroege grondbedekking en geringer ver damping in de bovenlaag. Het grondonderzoek geniet na de kaveltoedeling een bijzondere belangstelling. Het vormt een hechte basis voor de te geven bemestingen in de eerstvolgende 5 jaren. Öp de grote uitgaven aan kunstmest en kalk is het geringe bedrag voor grondonderzoek altijd verantwoord. Talrijke monsternemers van de particuliere laboratoria trachten in Walcheren monsters te nemen. Dit geeft aanleiding tot veel misverstand. Nogmaals willen wij U erop wijzen dat er in Wal cheren maar één monsternemer is voor het Be drijf slaboratorium te Goes, en dat is de heer Jac. Bouman, No. 93a te Aagt'ekerke. Zoals bekend, stelt het Borgstellingsfonds voor de Landbouw zich tot doel aan landbouwers, die gelden willen opnemen ten behoeve van bepaalde projecten in hun bedrijf en niet in staat zijn de bank voldoende zekerheid voor het op te nemen crediet te geven, een gedeeltelijke borgstelling te verlenen. In het algemeen geeft het Borgstellingsfonds borgstelling tot ten hoogste 50van het te finan cieren bedrag. Het te financieren bedrag is: de kosten van de aan te brengen bedrijfsverbetering, verminderd met de eventueel te ontvangen premie of subsidie. Indien een Veehouder zijn veestapel t.b.c.-vrij wil maken, kan hij voor het te lenen bedrag, nodig voor de aankqop van t.b.c.-vrij vee, borgstelling verkrijgen. Hierbij mag echter het "bedrag, beno digd voor de aankoop van dit vee, als te financie ren bedrag worden beschouwd. Voor 50'% van dit bedrag kan nu het Borgstellingsfonds borgstelling geven. Bij de bepaling van het te financieren be drag wordt dus geen rekening gehouden met de slachtpremie, noch met de opbrengst uit verkoop van het te vervangen reagerende vee. De borgstelling door het Borgstellingsfonds fcan echter maximaal 500,per aan te kopen t.b.c.- vrij rund bedragen, terwijl bovendien van kracht blijft, dat slechts borgstelling wordt gegeven, in dien aanvrager zelf geen of niet voldoende zeker heid kan aanbieden. Uit het bovenstaande mag worden afgeleid, dat bij t.b.c.-vrijmaking van de veestapel, vrijwel steeds het meerdere bedrag, nodig voor de vervanging van reagerend vee door t.b.c.-vrij vee, indien dit bedrag moet worden geleend, door het Borgstel lingsfonds zal kunnen worden zekergesteld. Wanneer van de veestapel b.v. 8 dieren reageren, welke bij verkoop b.v. 4.800,opbrengen, en vervangen worden door 8 t.b.c.-vrije dieren, waar van de aankoopkosten b.v. 8.000,zijn, dan zal het te lenen bedrag van 3.200,geheel door het Borgstellingsfonds kunnen worden zekergesteld, daar dit bedrag ligt beneden 8 x 500,— 4.000,—. De aflossing van zulk een lening zal in het alge 21 Maart. NOORD BEVELAND. Bij het verschijnen van deze regels zijn er, wan neer er zich tenminste geen bijzondere omstandig heden voorgedaan hebben, weer verschillende pol ders drooggevallen. Weer is ruim 1000 ha aan het water ontrukt. De nog geïnundeerde oppervlakte is dan terugge lopen tot enkele honderden ha. De laatste loodjes mogen dan het zwaarst wegen, er is toch goede hoop, dat 't tijdstip, waarop het gehele eiland weer droog is, niet ver meer af is. Verder is het afwach ten of de natuur de getroffen boer te hulp wil komen in de vorm van „dikwijls regen," waardoor ook hij dan nog op een oogst mag hopen. In de droge polders is dit jaar alles uitermate vroeg. Door het aanhoudende droge weer kon men wer ken zoals men wilde, iets, dat de laatste jaren wel eens anders is geweest. Toch zit er voor bepaalde gewassen, b.v. aardappelen, wel enige risico aan, wanneer er reeds in de eerste helft van Maart wordt gepoot. Het is nu steeds wel goed weer geweest, maar we moeten er toch rekening mee houden, dat dit gauw veranderd kan zijn. Het is nog maar enkele jaren geleden, dat verschillende verbouwers het aan den lijve hebben ondervonden, dat een Bintje niet alles verdragen kan. Al moet direct toegegeven worden, dat de win ter toen veel ongunstiger voor de poterbewaring was, dan nu het geval is geweest. In het nummer van de vorige week hebben we een mooi overzicht gevonden van de chemische onkruidbestrijding. Er schijnen nogal wat moge lijkheden te zijn om het onkruid op deze manier te vernietigen. Het is allemaal wel erg mooi, als het maar niet wordt gezien als een vervanging van de mechanische onkruidbestrijding, maar min of meer als een noodmaatregel, wanneer men door omstandigheden het onkruid niet de baas kan blijven. Nu er zoveel, sommige zelfs zwaar vergiftige, preparaten in de handel zijn, is het wel nodig, dat iedereen zijn bestrijdingsmiddelen in een afgesloten ruimte bewaart, en dat slechts één persoon in het bezit van de sleutel is. Vorig jaar hebben ook en kele arbeiders ondervonden, dat er, het was toen met Parathion, met chemische middelen niet te spotten valt. Voorkomen is beter dan genezen. meen moeten geschieden binnen 5 jaar, terwijl slachtpremie en spaarheffing, zodra deze worden ontvangen, als aflossing op de lening zullen moe ten worden aangewend. Aanvragen ter verkrijging van een lening onder gedeeltelijke garantie van het Borgstellingsfonds moeten worden ingediend bij de plaatselijke Boe renleenbank, die de aanvraag doorzendt aan de Rijkslandbouwconsulent. De Rijkslandbouwconsulent is bij de beoordeling der aanvragen betrokken en kan derhalve volledi ge inlichtingen betreffende het Borgstellingsfonds voor de Landbouw verstrekken. In 1953 is men in Nederland voor het eerst op grote schaal begonnen met de zogenaamde nacon trole van pootgoed. Deze nacontrole is bedoeld om de gezondheids toestand t.a.v. virusziekten van pootgoed te beoor delen na de oogst. Het is dus een soort aanvulling op de veldkeuring. Er worden monsters van 50 knollen genomen van de partijen. Van elke knol wordt een stuk gesne den met één oog, dat door een speciale behandeling gedwongen wordt uit te lopen. Uit deze spruit wordt een plantje opgekweekt in een kas. Aan de hand van 50 aldus opgekweekte planten wordt de gezondheidstoestand nagegaan, waarbij vooral bladrol de voornaamste ziekte is. Op het Landbouwbedrijf te Wilhelminadorp is het afgelopen najaar en winter met deze nacon trole gewerkt met een groot aantal monsters, die in de practijk genomen zijn door de controleurs van de Keuringsdienst Zeeland. Reeds lange tijd is deze nacontrole in Amerika in zwang en ook in enige West-Europese landen wordt de nacontrole thans toegepast. Het is wel zeker, dat de nacontrole van pootgoed in de komende jaren van betekenis wordt bij de keuring van pootgoed. Dit jaar zijn op het gebied van de nacontrole proeven genomen in de kas op het Landbouwproef- 'bedrijf te Wilhelminadorp. Op het ogenblik is materiaal in de kas aanwezig; de Keuringsdienst Zeeland nodigt telers en handelaren in pootgoed en verdere belangstellenden uit dit materiaal te komen bezichtigen wel liefst op Maandag 30 Maart fn Dinsdag 31Maart a.s. De Directeur van de Keuringsdienst Zeeland, J. D. DORST Van boerderij

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 3