«lb?«n Wijzigingen op fiscaal terrein BEKENDMAKING ZITDAGEN Verzekeringszaken VERZEKERING EN OVERSTROMINGSSCHADE DE EERSTE 1000 VOERTUIGEN BEREIKT. ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED Z. V. V.) ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z. V. B.) wezenlijkt zijn. In de eerste plaats wordt het lichaam opgebouwd op de organisaties en niet op de bedrijfsgenoten. Hierdoor zal het zeer moeilijk zijn het een eigen leven in te blazen, evenals dit met de Stichting voor de Landbouw het geval is. De boeren zullen slechts te maken blijven krijgen met hun eigen organisatie. Voor dit organisatie leven zelve vrezen wij in de tweede plaats een ver starring. De organisaties zullen op hun tellen moe ten passen, dat zij hun vrijheid volledig bewaren en hun vrije stem zal de stem van de boer moeten zijn. In de derde plaats zullen de organisaties hun beste mensen in het bestuur van dit lichaam moe ten afvaardigen, die zich ervoor zullen moeten hoeden dingen te willen gaan regelen om der wille van het regelen. Want van de bevoegdheden, die de P. B. O. krijgt, is zeker de verordenende be voegdheid de belangrijkste, al is daarvan sedert 1945 heel wat afgeknabbeld. Zuinig zijn met rege len en zuinig zijn met het boerengeld zal het aan zien van de P. B. O. slechts ten goede kunnen komen. De verantwoordelijkheid, die door de in stelling van de P. B. O. in handen gelegd wordt van boeren en landarbeiders zij men zich goed en bij voortduring bewust. Als dit het geval is, kan er zeker wat goeds uit groeien en kan bij de bestaande en gegroeide toe stand, zoals die door het werk van de Stichting voor de Landbouw is ontstaan, worden aange sloten. Dit laatste lichaam zal na instelling van de P. B. O. verdwijnen, of beter gezegd, het zal er practisch in overgaan. Het heeft veel goed werk voor de boerenstand gedaan. Moge de P. B. O. hetzelfde doen! S. De Onderlinge Verzekerings Maatschappij voor Motorvoertuigen der Z. L. M. heeft thans in haar ruim 2-jarig bestaan een fase bereikt, welke zeker vermeldingswaardig is, n.l. dat de eerste duizend auto's en tractoren bij haar verzekerd zijn. Dit re sultaat kon alleen op zo'n korte termijn worden be reikt, dank zij het vertrouwen van de leden der Z. L. M. en Nd. Br. Mij van L. in de Onderlinge. Ondanks de gevolgen van de watersnood, hetgeen door bepaalde lieden reeds als een speciaal-propa- ganda-object wordt aangegrepen, gaat de Onder linge rustig op haar weg naar de 1250 verzekerde voertuigen. Om nog eens extra te wijzen op de voorwaarden, premietarieven, schade-afwikkeling enz. lijkt ons overbodig. Wekelijks komen nog aanvragen binnen voor het verzekeren van auto's en tractoren en deze gestadige stroom zal doorgaan tot practisch alle leden der Z. L. M. en Nd. Br. Mij van L., die in het bezit zijn van een auto en/of tractor, het risico van eigen wagenschade en wettelijke aansprakelijk heid bij de Onderlinge hebben gedekt. Wij hopen spoedig melding te kunnen maken van het 1250ste voertuig. Inlichtingen over de verzekeringsvoorwaarden zijn steeds verkrijgbaar bij de districts vertegen woordigers en op het Secretariaat, Landbouwhuis, Goes. Telefoon K 11002345. Na 6 uur K 1100 3924. de L. vraagi Uw handelaar HOOIHARKEN EN ZWADKEERDERS Nu de aandacht van velen is gericht op de ramp zalige gevolgen van de grote overstroming, die het Zuid-Westelijk deel van ons land in de nacht van 31 Januari op 1 Februari heeft geteisterd, kan het zijn nut hebben enkele opmerkingen te maken over de mogelijkheden van verzekering tegen schade, veroorzaakt door overstromingen. De vraag kan immers worden gesteld, waarom vrijwel ieder een zijn have en goed wèl verzekert tegen brand schade en niét tegen schade, ontstaan door over stromingen. Van verzekering kan in het algemeen slechts dan sprake zijn, indien het gevaar, waartegen ver zekerd wordt, voldoende groot is en zich zo regel matig voordoet, dat degenen die door dat gevaar schade kunnen lijden het de moeite waard vinden zich tegen deze kwade kansen te dekken. Aangezien overstromingen zeer weinig voor komen, kan men zich niet aan de indruk onttrek ken, dat dit de reden is geweest, dat onder het publiek in het algemeen weinig of geen belang stelling bestaat voor de verzekering tegen over- stromingsschade. De practijk heeft dit wel beves tigd. In het. verleden is een enkele maal getracht een overstromingsverzekeringsmaatschappij in het leven te roepen. Deze maatschappijen is niet een lang leven beschoren geweest. Als oorzaak hier van kan worden aangegeven, dat voor een derge lijke verzekering te weinig belangstelling bestond. Overigens zou een dergelijke maatschappij, inge val zich een watersnoodramp zou voordoen, ge makkelijk in zó grote financiële moeilijkheden kunnen komen, dat zij slechts in staat zou zijn een betrekkelijk gering deel van de schade te vergoe den. De zekerheid, welke men verwacht door het sluiten van een verzekering te verkrijgen, zou dan in feite een illusie worden. Slechts door samenwerking in internationaal verband zou aan dit bezwaar tegemoet gekomen kunnen worden. Het andere genoemde bezwaar, bestaande in gebrek aan belangstelling voor deze vorm van verzekering blijft ook dan echter be staan. In ons land bestaat overigens wel de mogelijk heid om een verzekering tegen overstromings- schade te sluiten, in de regel in combinatie met verzekering tegen andere gevaren. De maximum schadeuitkering pleegt dan te worden beperkt tot een betrekkelijk gering percentage van het ver zekerd bedrag. Wanneer er zich een overstromingsramp zou voordoen zal een dergelijke verzekering slechts in zeer beperkte mate herstel van de geleden schade mogelijk maken. Bovendien kan worden vastge steld, dat deze verzekeringen in het algemeen be trekkelijk weinig zijn afgesloten ten plattelande. Met het oog op het bovenstaande neigen wij tot de mening, dat het risico van overstromingsschade tengevolge van de bijzondere aard van het gevaar en de geringe bereidheid van het publiek om zich tegen deze schade te verzekeren niet geschikt is voor verzekering noch door een particuliere ver zekeringsmaatschappij, noch op onderlinge grond slag. De schadevergoeding. Bij schadevergoeding kan in het algemeen on derscheid worden gemaakt tussen de directe mate riële schade en de indirecte materiële schade, waaronder de bedrijfsschade wel de belangrijkste plaats inneemt. Wat de schade in de persoonlijke Door de regering is een nota opgesteld met een aantal wijzigingen op fiscaal gebied. Wij willen er hier een verkorte opsomming van geven, zonder veel commentaar. 1. De mogelijkheid van vervroegde afschrijvin gen wordt verlengd van 1953 tot en met 1957. 2. De extra Inkomstenbelasting van 5 tot 7% der bedrijfswinst, volgens art. 48a Besluit I. B., wordt afgeschaft. 3. Een extra afschrijving van 4 per jaar, ge durende 5 jaar, is toegestaan voor investerin gen boven 15.000, 4. De belasting op speculatiewinsten wordt af geschaft. 5. De mogelijkheid van verliescompensatie wordt uitgebreid van 4 tot 6 jaar. 6. Mogelijkheid voor nieuwe ondernemingen om hun verliezen, gedurende de eerste 6 jaren geleden, onbeperkt met latere winsten te mó gen compenseren, 7. Het tarief voor de Vennootschapsbelasting wordt met ongeveer 6 verlaagd. (Dit geldt vanaf 1 Januari 1953.) 8. De Omzetbelasting op huisbrand en schoeisel wordt afgeschaft. 9. De suikeraccijns wordt verlaagd. 10. De Personele Belasting wordt verlaagd. 11. De schoolgelden van het Lager Onderwijs worden afgeschaft; die voor het Voortgezet Onderwijs worden verlaagd. 12. De belastingvrije som voor Loonbelasting en Inkomstenbelasting wordt verhoogd en het tarief voor de lagere inkomens wordt iets ver minderd. 13. Verdubbeling van de kinderaftrek in bepaalde gevallen (schoolgaande en studerende, of ge brekkige kinderen). Laten we hopen, dat het beter wordt,een voudiger stellig niet. BOEKHOUDBUREAU DER 2. L, M. sfeer betreft, dit betekent dus schade aan kleding, huiselijke inboedel e.d., deze zal worden vergoed deels in natura en deels in geld door het Nationaal Rampenfonds en het Nederlandsche Roode Kruis. De schade aan dijken, wegen en aan de cultuur grond zal volgens de verwachtingen wel geheel of voor een belangrijk deel voor rekening van het Rijk worden hersteld. Dan blijft nog over in het kader van de directe materiële schade, de schade aan gebouwen, roe rende goederen behorende tot een bedrijfsuitrus- ting, voorraden e.d. Voorshands staat ten aanzien van de vergoeding van deze schaden niets vast. De regering heeft slechts medegedeeld, dat de Wet op de Materiële Oorlogsschaden als uitgangspunt zal kunnen dienen. De wetgever zal in dit opzicht hopelijk op niet al te lange termijn het verlossende woord moeten spreken. Hoe de regeling der ver goeding ook moge worden, het geeft voldoening reeds nu te kunnen constateren, dat met de schade- opneming een aanvang is gemaakt, terwijl het bovendien verheugend is, dat de uitvoering van de opneming der schade vrij sterk gedecentraliseerd geschiedt. Dan blijft tenslotte nog over de vraag voor wiens rekening de bedrijfsschade zal komen. Over ver goeding van deze schade is nog weinig gesproken, maar de verwachting mag worden uitgesproken, dat deze schade niet voor vergoeding in aanmer king zal komen. Een oplossing hiervoor zal moe ten voortspruiten, indien althans onze verwach tingen juist zijn, uit het particuliere initiatief, dat te dier zake reeds hier en daar genomen is. Geconstateerd kan worden tot slot, dat ondanks de grote offervaardigheid in binnen- en buitenland en ondanks de komende hulp van de overheid, een getroffene vrijwel steeds door noeste arbeid en vlijt weer de positie zal kunnen bereiken, waarin hij vóór de ramp verkeerde. J. C. C. De Voedselcommissaris in Zeeland vestigt er de aandacht op, dat kwartiergevers van rund vee en paarden deze dieren niet mogen afgeven, aan wie dan ook, dan tegen inname van een bewijs van de P. V. C. of van de P. B. H. OOSTBURG: Woensdag 1 April a.s., in Café „De Vuijst", van 1416 uur (de heer Cevaal). MIDDELBURG: Donderdag 2 April a.s., in Café „De Eendracht", van 1316 uur (de heer Cevaal). TERNEUZEN: Woensdag 1 April a.s., in Hotel „Des Pays-Bas", van 2.304.30 uur (de heer Wegner). KORTGENE: Donderdag 2 April a.s., in Hotel „De Korenbeurs", van 1113 uur (de heer Wegner) GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, studie- en uitzet- verzekering. Opgemerkt zij, dat uitsluitend de heren J. Cevaal en O. H. Wegner als adviseurs deskundigen van het Z.V.V. werkzaam zijn. Inlichtingen steeds verkrijgbaar op het Secreta riaat Z.V.V., Landbouwhuis Goes, Tel. K 1100 2345. ST. MAARTENSDIJK: Dondferdag 2 April a.s., in „Hof van Holland", van 10.3012.30 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op het gebied van de brandverzekering. Zijn de goederen voldoende gedekt tegen een redelijke premie? Opgemerkt zij. dat uitsluitend de heer J. van Burg als adviseur- deskilrldigé van het Z.V.B. optreedt. Inlichtingen steeds verkrijgbaar bij het Secretariaat Z.V.B. Landbouwhüis, Goës, Tel, K 1100-^2345.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 2