ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU 3I7 Lucerne Du Puits ZATERDAG 28 MAART 1953. waarin opgenomen het NOORD-BRAB ANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen D. J. VAN DER HAVE No. 2165. Frankering bij abonnement: Terneuzen. 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt 10,per jaar. ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per 1 advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. 0 t Tk/r Regelabonnementen tegen speciaal tarief. Secretariaat der Z. L,. M., j inzending Van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Landbouwhuis, Goes Tel. 2345 i Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. er zie fit Door de ramp heeft het Zuid-Westen van ons land minder aandacht geschonken aan de gebeur tenissen in de wereld. Er zijn echter verschillende tekenen, die er op wijzen, dat de boerenstand en dus de landbouworganisaties op hun hoede dienen te zijn op het punt van de Prijzen der landbouwproducten. De laatste paar jaren hebben, mede door de wereldtoestand, een gunstig prijsbeeld getoond. Practisch alle akkerbouwproducten hebben hier van kunnen profiteren. De afzet verliep voor de boer over het algemeen vlot en verlies behoefde niet genomén te worden. Alleen bij die producten, waar de uitvoer een overwegende rol speelde, waren wel eens moeilijkheden, doch wij kunnen gerust stellen, dat de zaken voor de akkerbouwer gunstig gingen. Nu mocht dat voor de Zeeuwse landbouw ook wel, gezien de grote schade, die de oorlog in vele delen onzer provincie had aange richt. Herstel was mogelijk en enige reserve vorming noodzakelijk. Dit laatste werd door de veel te zware belastingdruk weliswaar belemmerd, maar wij gingen toch de goede kant op. De prijs beweging was opwaarts en zij, die hun producten bewaarden en niet direct na het oogsten of na het dorsen verkochten, waren goed af. Er is een ver andering ingetreden. De prijsbeweging is dalend. Het zijn de graanprijzen, die al reeds enige maan den een beeld vertonen, dat te denken geeft. Redenen tot directe ongerustheid zijn er nog niet, maar dat komt grotendeels, omdat wij in Neder land met betrekkelijk lage kostprijzen zitten. Na de oorlog werden lonen en pachten kunstmatig laag gehouden, zodat onze landbouw kon produ ceren onder de wereldmarktprijzen. Nu deze laat- sten aan het dalen zijn, kunnen wij dus een stootje opvangen. Maar het wordt tevens tijd, dat wij ons gaan bezinnen over de toekomst. Want ondanks de herhaalde uitlatingen van Minis ter Mansholt over de voedselschaarste in de wereld en het tekort aan veevoeder, zien wij voor ons gebied eerder het tegenovergestelde. Het is im mers al lang een bekend probleem hoe de op de ene plaats aanwezige overschotten aan voedsel te distribueren op die plaatsen, waar mensen honger lijden. Dit probleem is moeilijker op te lossen, dan het vraagstuk van de voortbrenging zelve. Ook in de crisis der dertiger jaren veroorzaakten de overschotten aan granen in de grote graan- voortbrengende landen een catastrophale prijs daling, terwijl mensen in China en India van de honger stierven. En thans zien wij opnieuw grote voorraden granen in Amerika, Canada en Argen tinië. Wijzigt zich de Amerikaanse landbouwpolitiek? In een van de belangrijkste graan-exporterende landen, de Verenigde Staten van Amerika, werd de laatste jaren een landbouwbeleid gevoerd, waarbij de boeren aldaar voor al hun voornaamste OOSTBURG: Woensdag 1 April in Café De Windt. MIDDELBURG: Donderdag 2 April in Café „De Eendracht." producten een zogenaamde gegarandeerde steun prijs kregen. Deze werd jaarlijks vastgesteld op 90 van de pariteitsprijs, welke werd berekend aan de hand van de kosten van levensonderhoud en van de bedrijfsbenodigdheden, die de boer nodig heeft. Dit beleid was uit de koker van de Demo cratische partij voortgekomen, die echter bij de verkiezingen in November werd verslagen. Of de nieuwe Republikeinse regering van Eisenhower dezelfde politiek zal voeren, is thans een vraag, die vele Amerikaanse boeren bezig houdt en die ook voor ons van belang is. Want door het steun- prijzenstelsel hield men de prijzen van alle belang rijke landbouwproducten op een betrekkelijk hoog peil. In „De Nieuwe Veldbode" van 5 Maart lazen -wij een berichtje, dat te denken geeft. Er blijkt uit, dat de nieuwe Minister van Landbouw, Benson, de politiek van zijn voorganger Brannan niet wenst voort te zetten. Wij citeren: Ver. Staten. Zou zich een kentering in de Ame rikaanse landbouwpolitiek beginnen af te tekenen? De voortdurende verlagingen in de prijzen van landbouwproducten gaven de vertegenwoordigers van het Farmblok in de senaat en huis van afge vaardigden te Washington aanleiding om de steun- paragraaf, die voor tarwe, katoen en de vier ande re hoofdakkerbouwproducten in een garantie van 90 van de pariteitsprijs voorziet, te veranderen in 95%, terwijl m.h.o. op de prijsval van het rund vlees gevraagd werd om een onmiddellijke onder steuning met 25 millioen dollar. Geprotesteerd werd in de landbouwcommissie van beide hui zen tegen de lijdelijke houding van de regering. De minister van landbouw en de republikeinse voorzitter van de landbouwcommissie van de se naat wezen de vorderingen categorisch af. De mi nister van landbouw, Benson, wees er op, dat de paniekstemming voor het rundvlees al geluwd was en dat het rundvlees nooit (het varkensvlees wel sedert Maart 1950) was gesteund geworden. Ben son heeft voor de Centrale vereniging van veefok kers in St. Louis betoogd, dat het einddoel van de politiek van de nieuwe regering is het herstellen van de vrije markt voor landbouwproducten, waar bij de farmers produceren in verband met de reële behoeften en niet om regeringssteun te bekomen. Het huidige systeem bevordert z.i. de gemakzucht en het aangroeien van ©verschotten, die geen kopers vinden. Prijssteun behoort enkel te ge schieden in geval van nood en geen regel te wor den. Deze verklaring heeft natuurlijk een storm van verontwaardiging in agrarische kringen ver wekt, daar men de steun was gaan beschouwen als iets waar men recht op had. Intussen zei Ben son in St. Louis ook, dat hij de juiste oplossing van dit probleem nog niet gevonden had. Eisen hower en de republikeinen verwierpen tijdens de verkiezingscampagne het Brannan-plan en beloof den een andere oplossing van het steunvraagstuk. Intussen ziet het er wel naar uit, dat het aardig gaat spannen in de Amerikaanse landbouwpoli tiek. Record-oogsten en steeds toenemende pro ducties in eigen land en bij de afnemers geven ook hun moeilijkheden, ook al verklaart de FAO ge regeld aan wie het geloven willen, dat de wereld veel meer moet produceren, willen we aan de hon ger ontkomen. Varkensfokkerij in moeilijkheden. Daarnaast zien wij, dat onze eigen Nederlandse varkensfokkerij in moeilijkheden verkeert, doordat de baconuitvoèr naar Engeland niet naar wens verloopt, Minister Mansholt zou immers tritehten het met Engeland tot 1 Januari 1954 lopende con tract verhoogd te krijgen, doch dit kan als mislukt worden beschouwd. Wij zitten jammer genoeg met de kostprijs van dit product hoger, dan de prijs, waarvoor landen als Denemarken en Canada hun bacon, zij het met regeringssteun, aan Enge land verkopen. Wel is de Nederlandse varkensstapel groot, maar in de kringen van de fokkers en mesters gaan reeds stemmen op, deze in te perken. Vooral wil men, dat opgetreden wordt tegen de niet- beroepsmesters. Nu geloven wij niet, dat het voorlopig zo'n vaart zal lopen, doch veehouderij en akkerbouw hangen te nauw samen om derge lijke tekenen zonder aandacht voorbij te zien. Onze gehele landbouwsector is behoorlijk afhan kelijk van de uitvoermogelijkheden van onze ver edelde producten. Vandaar ook dat een ruimere Europese markt ons belang is. Doch het ziet er naar uit, dat Minister Mansholt, die een bekende ijveraar is voor het tot stand komen van een der gelijke markt, hier een mislukking heeft moeten slikken. Op de te Parijs gehouden conferentie over een Europese landbouw integratie, stond hij practisch alleen. Allerlei politieke en economische factoren in de ons omringende landen hebben er toe geleid, dat geen der landbouwministers onze bewindsman steunde. Het wordt thans tijd, dat do heer Mansholt het gesprek-frver de binnenlandse prijspolitiek met de vertegenwoordigers der land bouworganisaties begint. De P. B. O. in zicht. Eindelijk schijnt dan de veelbesproken Publiek rechtelijke Bedrijfsorganisatie in de landbouw te worden ingesteld. De zes in de Stichting voor de Landbouw samenwerkende landbouw- en landar beidersorganisaties zijn na veel vergaderen van de wetgevende commissie, na veel wikken en wegen, na veel geven en nemen tot overeenstemminmg gekomen over een ontwerp Algemene Maatregel van Bestuur. Dit ontwerp zal in April door de So ciaal Economische Raad worden behandeld Ver wacht mag worden, dat deze Raad, die reeds vorig jaar een aantal wijzigingen voorstelde, die groten deels werden overgenomen, dit ontwerp zal goed keuren, waarna de Minister van Landbouw, van Sociale Zaken en van Publiekrechtelijke Bedrijfs organisatie de P.B.O. kunnen instellen.' Het landbouwschap zal er dan zijn. Het stre ven, dat in 1945 met enthousiasme werd begonnen, zal eindelijk met succes bekroond zijn Is er van de vroegere geestdrift nog veel over? Slaken de boeren en landarbeiders een zucht van verlichting, omdat hun vurig begeerde doel is bereikt? Zegt ons Nederlandse volk met vreugde in het hart: Zie zo, de eerste Publiekrechtelijke Bedrijfsorgani satie is er, spoedig volgen er meer en dan wordt een stuk goed staatsrecht in de praktijk gebracht. Niets van dit alles is waar. Zeker, er zijn enkele voormannen in sommige organisaties, die tevre den zullen zijn en voldaan. Maar zijn hun leden het ook? En hoe moet onze houding en de houding onzer leden zijn? Wanneer wij de zaak nuchter trachten te be kijken, moeten wij erkennen, dat er van de idealen van hen, die vlak na de oorlog de P. B. O. propa geerden, niet veel in het komende lichaam ver- KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Er is slechts één Lucerneras in de Rassenlijst opgenomen, genaamd Een kwaliteit apart.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1