EMELTEN! Oit de Kringen en Afdelingen Spuiten tegen onkruid in Uien C. A. MOSSELMAN KLEURCARBOLINEUM Begunstigt hen die in uw Vakblad adverteren Fa S. P. GROENLEER ZONEN Een product vanNY N0URY VAN OER LANDE'5 EXPLOITATIE Ml). Deventer^ RONDOM DE BOERDERIJ. KRING OOST ZUID-BEVELAND DER Z. L. M. Fa GEBR. VAN DE SANDE jAAj-GLOTYL (M. C. P. A.) AA CYCLO stuif 5 A „V Verkrijgbaar bij: lebo-Depöts, Verdugt-agenten en Plaatselijke Coöperaties. 4. Aanschaf eii verbetering van kippenhokken. 5. Aankoop van zwartbont rundvee. G-. Aankoop en gebruik van maïsdroogrennen. 7. Inrichting en verbetering van stalruimte voor rundvee en varkens. 8. Inrichting en verbetering bedrijfsgebouwen ter bewaring van landbouwproducten. 9. Bouw van gierkelders. 10. Verbetering van bouw- en grasland (voor bepaalde gebieden). 11. Bekalking (voor bepaalde gebieden). 12. Onderzoek gewasmonsters. Ook kan premie verleend worden op de aanschaf- fingskosten van werktuigen, wanneer een groep van personenovergaat tot het oprichten van een vereniging, met als doel, het voor gezamenlijke rekening exploiteren van landbouwwerktuigen. Eveneens zal premieverstrekking plaats hebben aan bestaande en op te richten coöperatieve vereni gingen voor bewaring van pootaardappelen. De Rijkslandbouwconsulent te Zevenbergen. I LAND VAN ALTENA. Er is heel wat gebeurd sinds de laatst door ons omschreven regels in ons blad. Juist voor de ramp vond in Almkerk een zeer druk bezochte vergade ring plaats ter bespreking van de mogelijkheden en aspecten betreffende de ruilverkaveling. Door onze Cultuurconsulent werden de vele vragenstellers meestal zeer gerustgesteld ten aan zien van zowel de voorbereidende werkzaamheden als de uiteindelijke toewijzingen, kosten enz. Een zeer gelukkige omstandigheid is nu na de overstroming, dat in deze streek niet behoeft te worden overgegaan tot een versnelde uitvoering van de ruilverkaveling, zoals reeds plannen ge opperd zijn ten aanzien van enkele zeer zwaar gedupeerde streken. Aangaande de ruilverkaveling hopen wij later hier nog wel eens op terug te komen. Thans zijn voor het moment veel belangrijker zaken aan de orde. Wanneer men als akkerbouwer nu aan de rand "van ondergelopen polders woont en men ziet dank zij dit tot nog toe droge voorjaar, zijn collega's in de droge gebieden reeds volop zaaien. Zelfs hoort men soms, dat reeds verschil lenden kant en klaar zijn met zaaien en poten, dan kan men slechts door sterke wilskracht dit als een groot voorrecht voor de droge gebieden beschou wen. Want bij hoevelen zou dat zonder de aange boren wiskracht van de echte boer niet met een zekere wangunst bezien worden. Daarom te meer kan niet genoeg gewaarschuwd worden om toch vooral geen overijlde dingen te gaan doen. Vorige week zag ik in een der eerst drooggevallen polders hoe op een perceel door te vroege grondbewerking de grond daar totaal verknoeid was. Na enkele dagen was deze keihard geworden en door verdere bewerking werden die kluiten als 't ware sintels. Vlak er naast werd eenzelfde perceel enkele dagen later bewerkt onder vrij wat drogere om standigheden en viel de grond daar prachtig. Enkel door enkele dagen of soms een week te vroeg te gaan werken in natte gronden kan men de structuur voor een gehele zomer bederven. Men kan veel beter een week later zaaien bij goede structuur dan een week vroeger bij bedorven struc tuur. Door enkelen worden de sterk toegeslagen percelen eerst wel zo spoedig mogelijk even ondiep en zo breed mogelijk open gereden. De grond kan n& vebreking van de korst beter drogen. Wanneer men dan rustig zijn tijd kan afwachten, komt de zaak meestal, wat de grondbewerking betreft, nog goed voor elkaar. Door sommigen echter wordt na deze eerste bewerking te spoedig tot de volgende bewerking overgegaan; dat geeft meestal minder goede resul taten. Daarom collega's, toon dan ook wilskracht te bezitten door U te beheersen om niet ontijdig de boel te verknoeien. Denk aan het woord van Paul Krugrr: „Alles zal rech kom!" OOST BRABANT. Nu we weer in de gelegenheid zijn om regelmatig iets te gaan schrijven vanuit Oost-Brabant, willen wij enkele opmerkingen maken. In de eerste plaats dan heeft de kring Oost- en Midden-Brabant een zware slag ontvangen door het plotseling over lijden van onze vriend P. Buijs. Ieder die hem gekend heeft, kwam onder de bekoring van de vitaliteit van deze man en voor de grote liefde die hij had voor deze streek, welke hij door en door kende. Mede oprichter van de kring Oost-Brabant, lange jaren een hard werker in eigen afdeling St. Michielsgestel, heeft hij daarbij mede de stoot gegeven tot oprichting van de Coöp. Aankoopver eniging Zuid-Oost Nederland. Hij was een der pioniers, die rusteloos bezig geweest is de boeren samen te bundelen, om hen alzo sterk te maken in de strijd om het bestaan, en om hen cultureel en maatschappelijk te verheffen. Moge zijn werk en voorbeeld ons stimuleren om de idealen die hij had, over te nemen en in daden om te zetten. Vooral geldt dit voor onze jonge boeren, voor wie de toe komst nog open ligt. Dan is zijn werken ook niet tevergeefs geweest en mogen wij voortbouwen op de grondslag welke ook mede door hem is gelegd. De voorjaarswerkzaamheden zijn weer in volle gang en allerwege zijn de boeren op de akkers bezig het land voor zover dat nog niet gebeurd is zaai- klaar te maken, De meeste haver en gerst zal wel I reeds gezaaid zijn en de weiden bemest. Veel wordt er de laatste tijd gebruik gemaakt van de weidesleep, daar dit jaar het aantal molshopen ontstellend groot is. Wat echter erger is, dat is de kraaienplaag, die hier zo zoetjes aan grote financiële schade gaat aanrichten. Bij honderden gelijk strijken ze op de pasgezaaide akkers neer en proberen het zaad te verorberen. Dat dit zeer erg is, blijkt wel hieruit, dat mij verteld werd, dat reeds enkele boeren voor de tweede maal hebben moeten inzaaien, wegens weghalen van het zaad door de kraaien. Ik geloof, dat het hoog tijd is, dat hier paal en perk aan wordt gesteld. Het is niet langer te verantwoor den, dat dergelijke financiële stroppen door 1de boer moeten worden gedragen. Een zeer sterke inkrimping van het kraaienleger kan heus geen kwaad. Dit zou zeer eenvoudig zijn, door zoveel mogelijk de nesten regelmatig te vernietigen. Hier ligt een taak voor onze organisatie om dit met kracht te verdedigen bij de daartoe bevoegde in stanties. De premieverlenging voor de kleine boeren is ook bekend geworden. Laat iedere boer met een bedrijf tot 10 ha eens nagaan, voor welke premie hij dit jaar in aanmerking komen kan. De volledige gegevens kan men krijgen bij de assisten ten van de Rijkslandbouwvoorlichtingsdienst. Laat men niet te lang hiermede wachten. Het voorjaar is er weer en de werkzaamheden zijn in volle gang; akker na akker wordt geploegd, gemest en gezaaid. Welk een schrijnende tegen stelling met die duizenden ha ondergelopen land van onze collega's, waar het water nog overstroomt of waar alles nog een modderpoel is. Zullen zij dit jaar nog iets kunnen zaaien? Velen wel misschien, velen ook niet, en deze laatsten zullen moeten af wachten, wanneer dit wel kan. Hoe mopperen wij soms als het een paar dagen regent. Wat zal het dan voor die mensen moeten zijn om werkeloos te moeten toezien, zonder uitzicht dit jaar op een oogst. Laten wij alles doen wat wij kunnen en waar we kunnen om onze collega's te steunen, om hen moreel of financieel door deze voor hen zo zware en moeilijke tijd te helpen. ALGEMENE VOORJAARSVERGADERING op Zaterdag 28 Maart a.s., nam. 2 uur, in het afmijnlokaal der Veiling K. E. O. te Krabbendijke. Agenda: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. 3. Rekening en verantwoording over 1952. 4. Volgens de nieuwe statuten verkiezing van 3 Hoofdbestuursleden en 3 plv. Hoofdbestuurs leden, aftredend als Hoofdbestuurslid de heren P. ScheeleDe Putter en W. C. van der Werff; als plv. Hoofdbestuurslid aftre dend de heren P. H. A. Polderman cn M. C. Lindenberg. 5. Korte inleidingen en mededelingen inzake de watersnood en haar gevolgen worden gedaan door de heren: Ir. J. Dorst, Ir. J. Post, Dr. Ir C. W. C. van Beekom, Ir. W. van Soest en B. Meijers. Tevens zullen aanwezig zijn onze Algemeen Voorzitter Ir. M. A. Geuze en onze Algemeen Secretaris Mr. J. F. G. Schlingemann. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Voor vergunning en reisgelegenheid om deze vergadering te bezoeken wordt gezorgd. Opgave vóór Woensdag 25 Maart a.s. bij de Afd. Secretarissen en voor de geëvacueerde leden op Zuid-Beveland bij het Landbouw- huis te Goes. Namens het Bestuur, P. SCHEELE—DE PUTTER, Voorzitter. M. A. KOSTENSE, Secretaris. Dit seizoen zijn wij met de SPROEIMACHINE weer beschikbaar voor het Het gewenste resultaat wcröt verkregen door twee bespuitingen. Even vóór opkomst. Wanneer de uien 810 cm lengte hebben. U gelieve vroegtijdig op te geven bij: Wilhclminaweg 33 GOES Telefoon 3283 EE NIEUWSTE SOORT Carbokleurdc.l,ot"£,zakseï- vrije niet afgevende kleurcarbolineum voor schuren, loodsen, hekken enz. is verkrijgbaar bij alle Aannemers-, Timmermans-, Wagenmakers- en Schildersbedrijven. Handel in Tecrproducten BRESKENS - Tel. 95 (na 6 uur 45) EEN BETER GEWAS MET HOGERE OPBRENGST door onkruidbestrijding met Helder en reukloos Vraag vrijblijvend folders en prijzen KOOP NIET ZOMAAR H.C.H. Neem de Regenbestendige, Gemakkelijk verstuifbare 0/ Land- en Tuinbouwbenodigdhedcn KAPELLE-BIEZELINCE Telefoon 213 - K 1102 Tevens het adres voor: SAVAL Rugspuiten Neveldoppen SPROEIEOMEN met neveldoppen Rugpoedervcrstuivers

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 14