Noord-Brabanische Maatschappij van Landbouw VERGADERING VAN HET HOOFDBESTUUR. BEKNOPT VERSLAG PROVINCIALE JONGERENORGANISATIE. COOP. LANDBOUWVERENIGING SPRANG-CAPELLE. AFD. HILVARENBEEK. SAMENSTELLING PLAATSELIJKE RAMPSCHADECOMMISSIES IN NOORD-BRABANT. PREMIEVERLENING KLEINE BOERENBEDRIJVEN. Het Hoofdbestuur der Noord-Brabantse Maat schappij van Landbouw hoopt op Donderdag 2 April a.s., in café-restaurant „De Graanbeurs" te Breda, in vergadering bijeen te komen. Aanvang 2 uur n.m. Voornaamste punten van de agenda zijn: Samenstelling rampschadecommissies in plaat selijk-, regionaal- en provinciaal verband. Vertegenwoordiging in de landelijke Herstelcom missie. Maatregelen in verband met de overstromings ramp. Opheffing vrijstellingsgebied inzake aankoop van niet t.b.c.-vrije runderen en het Consumptie-aardappelfonds. van de vergadering van het Dagelijks Bestuur der N. B. M. L., gehouden op 16 Maart 1953 te Breda. Van de uitgebreide agenda, die op deze vergade ring werd behandeld, kunnen als voornaamste punten worden genoemd: Arbeidslonen bij hersitelwerkzaamheden. Kennis werd genomen van de W. S. W.-loonregeling, welke op het herstel van dijken enz. van toepassing is verklaard. Deze regeling, alsmede waarschijnlijk ook het arbeidstempo, blijken voor vele landarbei ders zodanig aantrekkelijk te zijn, dat de arbeids voorziening in de landbouw hierdoor in verschil lende gebieden in moeilijkheden dreigt te komen. Vooral het systeem van overuren werkt funest. Aangedrongen zal worden op spoedige maat regelen ter verbetering in deze vaak chaotische toestand. Provnciale Raad voor de Landbouw voorlichting. Nu de Centrale Raad voor de Landbouwvoorlich ting is geïnstalleerd, zullen ook provinciale raden worden ingesteld. De bedoeling is op deze wijze tot nauwer samenwerking te komen tussen voorlich tingsdienst en bedrijfsleven. Rampschadecommissies. Hoewel nog geen offi ciële instructies bekend zijn, zijn verschillende rampschade-commissies reeds met hun werkzaam heden begonnen, daar een spoedige registratie op de getroffen bedrijven van groot belang moet wor den geacht. Aangedrongen zal worden op het spoedig bekend maken van nadere instructies en op officiële goed keuring van de betref f en de voordrachten.Voorts moet de instelling van regionale commissies ge wenst geacht worden voor het adviseren inzake meer gewestelijke aangelegenheden. De provinciale rampschadecommissie zal worden gevormd op basis van een vertegenwoordiging van 4 N.C.B.-, 3 N.B.M.L.-, 2 C.B.T.B.- en 3 afgevaar digden van de landarbeidersbonden, en zal op 20 Maart a.s. worden geïnstalleerd. Onder voor behoud van nadere goedkeuring door het Hoofd bestuur zullen hierin namens de N.B.M.L. zitting nemen de heren A. Z. Snoek te Nieuwendijk, A. de Lirft te Zevenbergsche Hoek en J. J. van Nieuwen- huijzenJas te Steenbergen, Laatstgenoemde zal eveneens door de N.B.M.L. worden voorgedragen voor de landelijke landbouw- herstelcommissie. Besproken werden voorts de nota inzake de te voeren landbouwpolitiek, alsmede die inzake het varkensbeileid. Ten aanzien van laatstgenoemd punt zullen maatregelen noodzakelijk zijn, die tegengaan, dat niet-landbouwers zich op grote schaal op het mesten van varkens gaan toeleggen. Bij behandeling van het punt fondsvorming con sumptie-aardappelen werd gewezen op het grote belang van een zo eenvoudig mogelijke regeling voor de areaalheffing. Dit zou b.v. gevonden kun nen worden door bij deze heffing de specifieke voeraardappelrassen vrij te laten. Daarnaast zou dan nog een oppervlakte aan consumptie-rassen van maximaal 25 are vrijgesteld kunnen worden. Hoofdbestuur. Besloten werd om binnenkort een vergadering van het Hoofdbestuur bijeen te roepen ter bespreking van diverse actuele punten. Ook dit jaar komen weer enkele Amerikaanse landbouw jongeren naar ons land voor een verblijf van drie maanden. Zij worden verwacht in Juni— Juli en zullen voor een groot gedeelte van hun ver blijf op boerderijen worden ondergebracht. Getracht zal wprden in iedere provincie een paar adressen van bedrijven te vinden. Zij, die hieraan willen meewerken om een Ame rikaanse jongen of meisje te ontvangen, gelieven zich hiervoor op te geven aan de heer G. A. Knaap, Langebroekstraat 1, Raamsdonk. Het is wel van belang, dat de gastheren (vrouwen) de Engelse taal beheersen. Vergadering van de Coöp. Landbouwvereniging te Sprang-Capelle op: MAANDAG 30 MAART a.s., des avonds half acht, in Café Baggerman te Capelle. Agenda: 1; Opening. 2. Notulen. 3. Bespreking ledenkorting. 4. Spreker de heer A. Korteweg, Secretaris der Noord-Brabantse Mij van Landbouw over: ,.Is ons land overbevolkt?" Behandeld zal o.a. worden bevolkingsaanwas en grondgebruik in ons land. 5. Bespreking agenda der op 2 April a.s. te Breda te houden vergadering van het Hoofd bestuur van de Noord-Brabantse Mij van Landbouw. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. De leden worden bij dezen opgewekt deze ver gadering zoveel mogelijk bij te wonen. De Administrateur, J. DEN HOLLANDER. De Afdeling Hilvarenbeek kwam op 21 Maart j.l. in vergadering bijeen in de Jeugdherberg, waar een lezing met film en plaatjes werd gehouden door Dr. Brusse van de Gezondheidsdienst voor Dieren in Noord-Brabant. Spreker gaf een zeer goed gedocumenteerde be schrijving van zijn Amerikaanse studiereis en wij hoorden en zagen hoe het er in Amerika toegaat met de rundveefokkerij. Over grote afstanden doen de insiminators hun werk per vliegtuig, er komen K. I.stations voor met 100 stieren. Tot slot zagen wij een prachtfilm hoe men de melk niet en wel moet behandelen. Alles bij elkaar een zeer leerzame avond, waar voor wij nogmaals vanaf deze plaats Dr. Brusse hartelijk dank zeggen. De Secretaris, J. HUISMAN. RAMPSCHADEBUREAU BERGEN OP ZOOM. P.R.C. 1 Ossendrecht-Woensdrecht. (Distr. 57): W. A. Sneep, Langeweg 10, Ossendrecht; M. Wolfert, Hinkelenoordpolder, Woensdrecht; Jac. Uitdewilligen, Hoogerheide; C. van de Maagden berg, Ossendrecht; A. de Dooij, Ossendrecht; A. J. v. d. Berg, Ossendrecht. P.R.C. 2. Wouw. (Distr. 58): A. M. Potters, Moerstraten F 14, Post Heerle; Jac. Raaijmakers, Wouw; W. Mathijsen, post Heerle. P.R.C. 3. Bergen op Zoom, Halsteren. (Distr. 59). C. Nuijten, Halsteren; S. van Eekeren, Halsteren; L. Kommers, Halsteren; C. Bovee, Halsteren; C. Fanken Gzn., Bergen op Zoom; Jac. Kuijpers, Bergen op Zoom; G de Keijzer, Halsteren; A. Nijs- sen, Halsteren. RAMPSCHADEBUREAU STEENBERGEN. P.R.C. 4. Nieiiw-Vos&neer. (Distr. 59) A. W. van Nleuwenhuijzen, Notendaal, Nieuw- Vosmeer; G. Moors, Steenbergen; W. Brooijmans, Matthijssen, Steenbergen; P. van Gurp, St. Willi- brord; Joh. ten Hove, Nieuw-Vosmeer. P.R.C. 5. Steenbergen. (Distr. 60) C. A. van Poortvliet, Bouwlust, De Heen; P. J. G. Koenraadt, Steenbergen; A. Verbeek, Steen bergen; Corn, de Wit, Steenbergen; Th. Akker mans, Nieuw-Vosmeer. P.R.C. 6. Dinteloord (Distr. 60): C. Timmers, Annapolder, Dinteloord; A. Boude- ling, Annapolder, Dinteloord; A. C. Coppens, Din teloord; L. Koetsenruijter, Dinteloord; M. de Rid der, Dinteloord; W. Biemond, Dinteloord; T. Saar- loos, Dinteloord; L. v. d. Hil, Dinteloord. P.R.C. 7. Fijnaart (Distr. 56): A. P. Maris, Heiningen; C. MarisSneep, Hei ningen; P. Hopmans, Fijnaart; Ant. de Schutter, Dinteloord; B. P. Maris, Oude Molen; A. Elenbaas, Heiningen; B. P. van Hoof Jr., Fijnaart; J. T. Ar- don, Heiningen; G. Nieuwkerk, Fijnaart. RAMPSCHADEBUREAU ZEVENBERGEN. P.R.C. 8. Standdaarbuiten. (Distr. 56): P. van Nie.uwenhuijzen, Over 't Veer A 2, Stand daarbuiten; M. de Rond, Standdaarbuiten; H. v. d. Weijgers, Standdaarbuiten, Corn. Schnijdenberg. Standdaarbuiten, P.R.C. 9. Willemstad. (Distr. 56): G. N. de Lint, Bovensluis, Willemstad; P. v. d. Gijp, A. 155, Willemstad; B. Romijn, Willemstad; C. Maris Czn., Willemstad; J. van Gent, Willem stad; H. Hijstek, Roosendaal. P.R.C. 10. Blundert. (Distr. 18) J. L. G. Snijder, Klundert; A. H. v. d. Wiel, Klun- dert; A. Punt, Klundert; A. C. v. d. Bom, Klundert; P. v. d. Meeberg, Klundert. P.R.C. 11. Zevenbergen, Terheijden tjn.v. Mark. (Distr. 18): A. de Lint, Hoeve „De Vlijt", D 97, Zevenberg sche Hoek; C. Nelemans, Stationsstraat 48, Zeven bergen; R. Hermus, Moerdijk; G. Dekkers, Zeven bergen; L. Maris, Zevenbergen; G. J. van Unnik, Zevenbergsche Hoek; P. van Maurik, Zevenbergen. P.R.C. 12. Terheijden t.z.v. de Mark. (Distr. 47): A. de Graaf, Wagenberg; Jac. Hoeks, Terheijden; E. P. v. d. Rijk, Terheijden. P.R.C. 13. Hoge- en Lage Zwaluwe. (Distr. 47). M. Crezee, Nieuwlandsedijk 31, Lage Zwaluwe; Jac. Keiler, Lage Zwaluwe; A. Wijne, Lage Zwa luwe; A. Huijbregts, Lage Zwaluwe; M Luijten, Lage Zwaluwe; W. van Heijst, Hoge Zwaluwe. RAMPSCHADEBUREAU GEERTRUIDENBERG. P.R.C. 14. Made eni Drimmelen. (Distr. 47). M. A. Horrevoets, Made; G. van Oorschot, Drim melen; G. Segers, Made; C. den Dunne, Oud- Drimmelen. P.R.C. 15. Raamsdonk, Geertruïdenberg (Distr. 46): C. H. Timmermans, Langebroekstraat 6, Raams donk; Adr. de Jongh, GeertruidenBerg; Fr. v. d. Pluim, Raamsdonkveer; A. Joore, Raamsdonk veer; P. Blom, Raamsdonk. P.R.C. 16. 's Gravenmoer, Waspik, Oosterhout, Sprang-Capelle en Waalwijk. (Distr. 46): A, J. Verhoeven, Hooge Vaart 85, Sprang- Capelle; C. Sterrenburg, Nieuwe Vaart 27, Capelle; J. den Hollander, Loonschedijk 144, Kaatsheuvel; L. C. Claassen, Oosterhout; W. Zijlmans, Waspik; Fr. van Haaren, Waspik; C. Langerwerf—Van Strien, Waspik; A. W. Verhagen, 's Gravenmoer; W. K. Dekkers, 's Gravenmoer; L. Dekkers, Was pik; P. Timmermans, 's Gravenmoer; H Bogerts, Sprang-Capelle. P.R.C. 17. Giessen, Rijswijk, Andel en Eetïien. (Distr. 44) W. Schaap, Rijkswijk 16; W. Straver, Babilo- niënbroek; D. A. v. d. Schans, Eethen; A. Smits, Rijswijk; P. Arendse, Eethen; S G. Millenaar, Drongelen. P.R.C. 18. Almkerk, Nieuwendijk. (Distr. 45): A. B. Snoek, Upp. Hoek 19, Almkerk; C. Vermeu len, Kille 9a, Almkerk; A. D. d,en Dekker, Nieuwen dijk; P. Nieuwenhuijzen, Waardhuijzen; W. van Vuuren .Almkerk; G. de Graaf, Nieuwendijk. P.R.C. 19. Dussen. (Distr. 45): J. J. Raams, A 103, Dusson; P. van Schendel, Dussen; Adr. Wagemakers, Hank; P. van Dijk, Dussen; A. Wintermans, Hank; G. de Pender, Dus sen; A. v. d. Dag, Hank. P.R.C. 20. Werkendam, excl. Biesbosch. (Distr 45): C. v. d. Stelt, Bruidegompad 8, Werkendam; P Dekker, Rijksweg, Sleeuwijk; G. Roubos, Sleeu- wijk; Arn. den Dekke,r, Werkendam; C. G. Noor- loos, Werkendam; J. Roza, Werkendam. P.R.C. 21. Brab. Biesbosch. (Distr. 45) D. Janse, Sasdijk 33, Werkendam; J. de Schutter, Drimmelen; A. van Bergeijk, Werkendam; A. Wintermans, Hank; C. G. Noorloos, Werkendam; J. van Vuren, Werkendam. P.R.C. 22. Woudrichem. (Distr. 45) H. de Lorm, B 109, Woudrichem; C. Holster, Woudrichem; Jac. Kant, Woudrichem. Evenals voorgaande jaren is door de Dienst Kleine Boerenbedrijven voor 1953 een geldbedrag beschikbaar gesteld, dat als premie verstrekt zal worden aan bedrijven beneden de 10 ha, wanneer deze overgaan tot het uitvoeren van één of meer dere van de hieronder te noemen objecten. Vanaf heden is het mogelijk om premie-aanvra gen in te dienen, waarvoor men zich in verbinding moet stellen met de assistent van de Rijksland- bouwvoorlichtingsdienst, die omtrent deze premie- vérstrekking alle gewenste inlichtingen zal ver schaffen. In het Rijkslandbouwconsulentschap Zevenber gen kunnen premie-aanvragen ingediend worden voor: I. Aankoop van gras- en klaverzaadmengsels, rode klaver en voederlupine. 2. Bouw van groenvoeder- en aardappelsilo's. 3. Verbetering drinkwatervoorziening voor 'het vee. Dit betreft niet-automatische pompinstallaties en vol-automatische drinkwaterbakjes in de stal.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 13