B MARKTBERICHTEN Vrouwen van het platteland! Korte wenken voor de praktijk NATIONALE Wie verzorgt het boerengezin? Gij! LEVENSVERZEKERING-BANK N.V., KORTE DERICHTEN Wie zorgt voor U, als ge alleen komt te staan? De Nationale Levensverzekering-Bank N.V., mits Uw man een levensverzekering voor U heeft afgesloten. SCHIEKADE 130 - ROTTERDAM - TELEFOON 82700 Vraagt vrijblijvend advies NATIONALE UV«MSVftZiKKK!MG-«AM Als er gepoot wordt met een drie-rjjïge aardappel- pootmachine is het mogelijk, dat de buitenste rijen in vastgedrukte grond gepoot worden. Het gebruik van cultivatortanden achter de trekker of vóór aan de pootmachine verdient dan aanbeveling. Wanneer het effect van het trekvermogen van uw trekker opgevoerd moet worden, zijn daar verschillen de middelen voor. Eén der beste is wel het vullen met water (in de winter voorzien van anti-vries). Daar het water de banden stevig houdt, hebben deze niet zo te lijden als bij het verzwaren van de trekker met gewichten. Voor het vullen wordt de trekker opgevijzeld en het water door middel van een watervul-ventiel bin nengelaten, terwijl het ventiel in de hoogste stand staat. De band wordt voor gedeelte gevuld met water, waardoor een gewichtsverzwaring van plm. 50300 kg bereikt wordt, afhankelijk van de banden maat en het al of niet toevoegen van anti-vries. In het voorjaar groeit het gras snel, zodat U door alle percelen gelijktijdig stikstof te geven, teveel gras ineens kunt krijgen. Verdeel daarom de giften over een langere periode, zodat er groeitrappen ontstaan. Nogmaals wordt er op gewezen, dat over de in 1953 goedgekeurde oppervlakte Alpha-pootaard- appelen (met uitzondering van de klasse C) een subsidie van 125 per hectare zal worden ver strekt. In de week van 15 t/m 21 Maart kwamen in Zeeland geen gevallen voor van varkenspest, mond en klauwzeer of pseudo-vogelpest. Ondanks de steeds beter georganiseerde bestrij ding blijft de schade, die de runderhorzel jaarlijks aanricht, aanzienlijk. Deze kan geschat worden op 10% millioen gulden per jaar, wegens de vermin derde productie. De schade, veroorzaakt door de waardedaling der huiden, kan geschat worden op 375.000 per jaar. Deze bedragen rechtvaardigen het toezicht op de naleving van het Runderhorzelbesluit ten volle. Het Bedrijfschap voor Zaaizaad- en Pootgoed voor Akker- en Weidebouw heeft besloten ook voor de komende pootaardappeloogst een areaalheffing op te leggen en garantie-prijzen vast te stellen. De areaalheffing zal, evenals vorig jaar, 50,— per ha bedragen. In de garantie-prijzen zullen slechts kleine wijzigingen worden aangebracht. Ook de overige voorwaarden zullen nagenoeg dezelfde blijven. In samenwerking met de commissie Examens van de Georganiseerde Landbouw zal dit jaar een aanvang worden gemaakt met de examens ter verkrijging van een „Diploma Machinaal Melken." Men kan zich voor deelname aanmelden bij het Rijkszuivelconsulentschap in de provincie of bij de provinciale Melkmachinecommissie van de Stichting voor de Landbouw. Als eis van toelating geldt: 1. In bezit zijn van diploma handmelken. 2. Eén jaar ervaring hebben met machinaal melken. In 1952 werden in totaal 3537 nieuwe trekkers geïmporteerd in Nederland tegenover 3655 in 1951. De bovenste plaatsen op de ranglijst werden inge nomen door de volgende merken met de er achter vermelde aantallen: Ferguson 1025 Fordson 735 Allgaier 256 Allis Chalmers 220 David Brown 152 Nuffield 124 Lanz-Bulldog 120 Hanomag 90 I. H. C. 82 B.M.B. Pre sident 79. Daarmee zijn de Steyr-trekker en de Deutz- trekker van de lijst der 10 meest geïmporteerde trekkers verdwenen. De Stichting C.B.S. deelt mede, dat met ingang van 1 April 1953 de premies voor varkens als volgt zijn vastgesteld: Varkens (met uitzondering van zeugen en beren) ongeacht het gewicht 0,90 per stuk. Zeugen en beren 1,75 per stuk. Van de volgende onderdelen is de schade- uitkering per 1 April 1953 gewijzigd en gesteld op: Koeien, vaarzen, pinken, ossen en stieren: Hart 2,50 per stuk. Tong 6 per stuk. Varkens. Lever: d. Varkens met koud geslacht gewioht tot en met 90 kg 2,75 pér stuk. b. Varkens met koud geslacht gewicht boVen 9(5 kg 3,75 per stuk. Tong 1.25 per fituk. ALGEMEEN OVERZICHT. Binnenlandse Granen. De binnenlandse graan markt was in de week van 16 tot en met 21 Maart vast gestemd met minder omzetten dan de laatste weken. Doorsneekwaliteit tarwe werd bij klein aan bod vlot door de molens opgenomen tegen normale prijzen. Voor de betere kwaliteiten werd een premie betaald. In rogge ging weinig om. Voor de meng voederindustrie is rogge een duur artikel geworden, zodat deze sector zeer weinig rogge opneemt. Boven dien is er in de consumptiegebieden Gelderland en Overijssel nog een goede voorraad z.g. boerenrogge. Voor exportdoeleinden is weinig vraag, daar België op ons prijsniveau weinig interesse toont. Met be langstelling zien wij uit naar de prijzen, die voor de 3000 ton A.V.A. rogge, waarop deze week kan wor den ingeschreven, betaald zullen worden. Zomer- gerst werd voldoende aangeboden. De prijs van dit artikel was nauwelijks prijshoudend te noemen, daar de vraag iets minder was dan het aanbod. Voor win- tergerst bestond weinig belangstelling, dit artikel is voor de mengvoederindustrie te duur geworden. Haver kon de afgelopen week weer op een hoger prijsniveau komen. De omzetten waren echter niet groot, waardoor aan het eind van de week de prijs van gepunte haver weer afbrokkelde. Voor gepunte haver bestond regelmatig belangstel ling. Maalhaver daarentegen kon moeilijker ge plaatst worden, daar buitenlandse haver in verhou ding goedkoper was. De laatste week was er een goede marge gekomen tussen gepunte en ongepunte haver. In inlandse maïs ging weinig meer om; het schijnt, dat ook in dit artikel grotendeels geruimd is. De prijs bewoog zich op hetzelfde niveau als vorige week. De binnenlandse graanmarkt sloot met een nauwelijks prijshoudende stemming, waarvan de oor zaak was de terughoudendheid. VOORSCHOT AARDAPPELEN. Het ligt in de bedoeling om aan degenen, van wie door de watersnood aardappelen nat geworden zijn of verloren zijn gegaan, een voorschot te verstrekken op de aan de betrokkene in totaal te verlenen schade- uitkering. Voor zover natte aardappelen van telers aan de S.I.V.A. zijn afgeleverd, kunnen de in het bezit van telers zijnde afleveringsbriefjes eventueel dienst doen om een aanvrage om een voorschot bij het rampschadebureau te ondersteunen. Over de door de S.I.V.A. afgevoerde natte aard appelen van handelaren zal een voorschot worden gegeven van 50 pet van de globale voorlopig aange nomen waarde van 12,per 100 kg aardappelen (exclusief tarra). Dit voorschot zal worden ver strekt door of vanwege het commissariaat voor oor logsschade. Te dien einde zal de S.I.V.A. de daartoe nodige gegevens zo spoedig mogelijk aan genoemd commissariaat doen toekomen. Uit de door het water bedreigde gebieden zijn droge aardappelen afgevoerd door de S.I.V.A. De gel delijke opbrengst van deze droge aardappelen zal t.z.t. door de S.I.V.A. rechtstreeks aan de betrokken telers en handelaren worden uitbetaald. Binnen enkele weken zal hierover door de S.I.V.A. een voor schot van 8,per 100 kg worden uitbetaald althans voor zover deze aardappelen aan normale kwali teitseisen hebben voldaan. AARDAPPELBEURS ROTTERDAM. Op de aardappelbeurs te Rotterdam waren de no teringen voor zandaardappelen van 45 mm opwaarts 8,85 voor Voran, Industrie en Wilpo en 9,50 voor IJsselster. De noteringen voor kleiaardappelcn 45 mm opwaarts waren als volgt: Eigenheimers ƒ15,50 tot "16; Bifttjes 13,50 tot 14; Bevelanders 14 tot ƒ15; Furore ƒ13,50 tot ƒ14; IJsselster ƒ12; Alpha's ƒ11 tot ƒ11,50: Rode Ster 14 tot 15,50. Vóór droge voéraardappelen was de pr\js 3. Deze prijzen zijn berekend per 100 kg eh op de handelsvoorwaar- den, vastgesteld voor de verkoop van consumptie aardappelen op wagon, schip of auto. GRAANBEURS ROTTERDAM. Op de graanbeurs te Rotterdam was de notering voor tarwe zonder vochtconditie 26,50 tot 27,55 per 100 kg franco Rotterdam en voor tarwe op vocht conditie tot 27,50 franco fabriek. De handel in zomergerst was nauwelijks prijshoudend en de no tering varieerde van ƒ29 tot ƒ31,50 per 100 kg franco Rotterdam. Wintergerst was prijshoudend en deed 28 tot 28,75. Voor haver was de markt goed prijshoudend en werd 25,25 tot 25,50 genoteerd. Grove haver ging boven deze notering. Voor rogge was de stem ming prijshoudend. De notering van dit graan was 28 tot 29. FRUIT AFZET ZEELAND (18—24 Maart '53). Het ruimen uit de koelhuizen gaat nog steeds in snel tempo voort. In Goes was de aanvoer al wat minder, in Kapelle nog groot. De prijzen trokken nog wat aan, omdat de export nog steeds bleef vragen. Het binnenlandse gedeelte ging daarmee ook omhoog. De prijzen waren: GoudreinetteI grof: 3538; I: 2931; K. en F. 8—24. Jonathan: A-verp.: 6669; A: 5564; B/C: 51-55; I grof: 51—60; I: 39—42; K. en F.: 7—37. Golden Delicious: A: 6573; B/C: 4849; I grof: 66; I: 37—40; K. en F.: 10—49. Brab. Bellefleur: I grof: 25; I: 18; K. en F.: 3—15. Gieser Wildeman: K. en F.: 925. Saint Remy: I grof: i213; I: 1011; K. en F.: 5—11. Kleipeer: K. en F.: 315. VEEMARKT ROTTERDAM. Op de veemarkt te Rotterdam werden 1047 vette koeien en ossen en 683 varkens aangevoerd. De prij zen der vette koeien en ossen waren bij kalme han del gelijk aan die van de vorige week Dinsdag. De prima dieren gingen boven de notering. Voor var kens was de markt bij kalme handel niet geheel prijs houdend. De notering was 1,84 tot 1,88 per kg levend gewicht. VEEMARKT 's HERTOGENBOSCH. Op de markt van Woensdag werden aangevoerd 6990 stuks vee, zijnde: 3101 runderen, 376 vette kal veren, 1285 nuchtere kalveren, 375 slachtzeugen, 71 fokzeugen, 142 lopers, 1462 biggeft, 125 schapen, 26 lammeren en 27 geiten. De prijzen waren als volgt: Melk- en kalfkoeien van 8501200Guiste koeien 600—S60; Kalfvaarzen ƒ750—ƒ1050; Klamvaarzen 685800Guiste vaarzen 600 700; Pinken 400ƒ550; Graskalveren ƒ250 ƒ365; Fokkalveren ƒ75ƒ150; Nuchtere slachtkal- veren 3347zware soorten 5468Lopers ƒ65ƒ85; Biggen ƒ35ƒ56; Drachtige zeugen ƒ250 -ƒ330; Weilammeren 55ƒ75; Ooien met lamme ren 100135, alles per stuk. Aanvoer van slachtvee 1020 stuks. Prijzen: extra kwaliteiten tot ƒ3,10; le kw. ƒ2,80ƒ2,90; 2e kw. ƒ2,50—ƒ2,60, 3e kw. ƒ2,20—ƒ2,25; Vette stieren 2,602,65worstkoeien 2,102,20, alles per kg geslacht gewicht. Vette kalveren lichte van ƒ1,80ƒ2,10; idem zware ƒ2,252,65, prima boven notering; Nuchtere slachtkalveren 0,951,05, zware soorten 1,17 ƒ1,40; Slachtzeugen ƒ.1,53ƒ1,58, met 4 kg tarra; Baconvarkens 1,751,80 met 4 kg tarra, alles pee kg lev. gew,

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 12