f Centrale Hengstenkeuring 1 OnJ er «vijs Weiden van Pinken in N. O. Polder O PBRENGSTVERHOGING VAN HET WEILAND TE DEN BOSCH f t X X X X f 1 f X X 2 X X X X X X X 2 X Ook het totaal-beeld van deze Centrale Keu ring bleek wel iets gewijzigd door de gevolgen van de stormramp. Zo bleven enkele aangegeven hengsten afwezig, andere waren door evaeuatie minder goed in conditie en er zal wellicht wat minder publiek zijn geweest dan gewoonlijk. Merkbaar echter was dit laatste hoegenaamd niet, want aan een boom zó vol geladen Vaderpaarden van superieure klasse zijn altijd en overal dun gezaaid geweest en zullen dat wel blijven, maar we geloven, desondanks, dat de belangrijke Brabantse fokkerij daaraan op 't moment toch wel méér gebrek heeft dan enkele jaren geleden. Er zyn ongetwijfeld enige zeer goede, maar hun aantal is te gering in verhouding tot de grote massa van gewoon gehalte. Het is een actueel probleem, waarvan de oplossing illusoir zal blij ken zolang niet door combinatie van enkele nauwelijks renderende particuliere dekstations naar verbetering is gestreefd. Het ei van Columbus is deze suggestie niet, noch ontveinzen we ons de grote moeilijkheden, verbonden aan de practische uitvoering van dit systeem op welks terrein zich vele voetangels en klemmen bevinden. Nico van Geverik, de zware zoon van Nico van Beek, van Gebr. Bens is kampioen geworden en door deze overwinning hebben nu drie zonen van de kampioen van 1946 het tot een provinciaal kam pioenschap gebracht, nadat twee hunner reeds resp. tot Nationaal- en Nationaal Reserve Kam pioen waren geproclameerd. Driejarige hengsten; grote maat. 1. Churchill van de Kolk, d. Churchill v. d. Schaapshoeve, van A. v. d. Heuvel, Nuenen. 2a. Alban, d. Nico van 't Hoogland, van A. Wouters, Gilze. 2b. Eduard v. d. Sluis, d. Eduard v. Koppushoen, van H. C. Kuy- pers, Nederwetten. 3. Nico van Slik, d. Nico v. Melo, van Gebr. De Lint, Klundert. Vrij goede ru briek. Churchill is een mooi paard met wat vrou welijke lijnen, beste gangen en veel kwaliteit in zijn benen. Alban is niet te grof, maar toch wel behoorlijk goed in 't fundament, best in de gangen ook, diep en best van soort. Driejarige hengsten; kleine maat. 1. Karei van Albert, d. Albert van Alice, van A. Bens, Beers. Best type, goed in stap en draf, veel uitdrukking in de benen. 2a. Dirk van Bovenhof, d. Nico van Beek, van J. C. Meeus, Made. 2b. Dorus, d. Karei van Alstein, van Kindn. Joh. Kuypers, St. Oeden- rode. 3a. Karei van Nooit Gedacht, d. Marquis v. d. Zeedijk, van Wed. D. Roodzant, Biesbosch. 3b. Peer van NieuwenhoL d. Peer v. Boomhof, van A. Schoones, Vught, en M. Boonen, Neer. Het kop- paard van deze vrij goede categorie loopt er uit. Vier- en vijfjarige hengsten; grote maat. 1. Al fred v. d. Roond, d. Certain v. Hermine, van Kindn. C. van Acht, St. Oedenrode. 2. Brennus van Schud- debeurs, d. Nico v. 't Hoogland, van H. V. Ossen- drecht. 3. Nico van Gruttershoeve, d. Nico v. Melo, van P. C. Meeus, Zevenbergse Hoek. Alfred staat gedecideerd eerste en is een opvallend diepe, mas sale hengst met zware gespierde benen en een ons niet sympathieke manier van stappen en draven. Brennus is een regelmatig, grof paard. Vier- en vijfjarige hengsten; kleine maat. 1. Cer tain v. d. Jozinahoeve, d. Urbain van Certain, van Gebr. Bens, te Mill en Beers. 2a. Carlo van Zeedijk, d. Brillant v. Nico, van G. J. Toonen te Maren, en H. J. Koopmans te Kessel. 2b. Clairon v. d. Klef, d. Nico v. Melo, van J. M. v. d. Elzen, Oss. 3. Infer nal v. Coegors, d. Nico v. Annie, van P. A. van Lier, Oud-Gastel. Certain heeft wat weinig formaat, maar zijn type is extra, daarbij is hij een bewonderens waardige draver. De hengst, die op hem volgt, munt uit in type en draf; 't achterbeen kon wat gespierder. Zes- t/m achtjarige hengsten; grote maat. la. Nico van Geverik, d. Nico van Beek, van Gebr. Bens, vnd. lb. Castro v. Geleenhof, d. Nico van Beek, van Kindn. Joh. Kuypers, vnd. 2a. Nico v. Schone- veld, d. Clairon v. d. Kooi, van Kindn. M. Bos, Op- loo 2b. Nico v. 't Kanaal, d. Nico van Melo, van W Janssen, Gassel. 3a. Floris v. Vullingshoeve, d. Nico v. Melo, van P. A. van Lier, vnd. 3b. Acron van Frits, d. Frits v. Luntershoek, van A. Wouters, vnd. Na de beide zonen van Nico van Beek, die zeer uitmunten, is deze klasse eenvoudig. Nico van Ge verik is robust, gespierd en grof; hij is als vader gebouwd en bewees reeds dat te zijn. Hij staat te recht aan de spits, hoewel de regelmatige, mooie en soortige Castro van Geleenhof hem niet te on derschatten concurrentie aan doet. Dit paard is in vrijwel elk opzicht beter dan we hem ooit zagen. Zes- t/m achtjarige hengsten; kleine maat. 2a. Clairon van Hersel, d. Clairon's Zoon, van P. Ak kermans, Roosendaal. 2b. Nico van Zandhoek, d. Nico v. Melo, van Kindn. C. van Acht, vnd. 3. Cer- tain van Albain, d. Albain van Certain, van A. J. Kuypers, St. Oedenrode. Het inhouden van een eerste premie bewijst reeds de matige doorsnee kwaliteit van deze rubriek, Negen- t/m twaalfjarige hengsten, la. Clairon v. d. Watertoren, d. Clairon de la Lys, van H. van Bommel, Stiphout, lb. Clairon van Rode, d. Jan 1903, van H. C. Kuypers, vnd. 3. Clairon van Nico, d. Nico van Smakt, van C. van Dongen, Made. Wat lang, maar zwaar gebeend en vrij ernstig op z'n retour in de gangen is Clairon v. d. Watertoren, terwijl Clairon van Rode grof en gespierd is, maar ernstig zondigt in de stap. Buiten mededinging aanwezig zijn de oud-kam pioenen Antoon van Berkenhof, Alex van Heille en Eduard van Koppushoen. Zoals gezegd wint Nico van Geverik ditmaal de titel, na Alfred van de Roond te hebben verslagen. COLENBRANDER. VOORBEREIDENDE CURSUS RIJKSLANDBOUWWINTERSCHOOL GOES. Evenals vorig jaar zal bij voldoende deelneming een voorbereidende cursus worden gehouden voor toekomstige leerlingen, die in September a.s. toe latingsexamen willen doen voor de Rijksland- bouwwinterschooi te Goes. In de maanden Mei, Juni en Juli (ged.) zal één dag per week les worden gegeven in de algemeen vormende vakken, alsmede in enkele landbouw- vakken. Door het volgen van deze cursus komt men op de hoogte van de eisen, welke bij htet toelatings examen worden gesteld. Aanmelding kan reeds thans geschieden bij de Directeur der school, Ravelijn de Groene Jager 8 te Goes. Om tot de school te worden toegelaten moet men vóór 1 Januari 1954 de 16-jarige leeftijd heb ben bereikt. Een programma der school wordt op aanvrage toegezonden, terwijl de Directeur gaarne alle ge wenste inlichtingen verstrekt. De Provinciaal Voedselcommissaris voor Zeeland deelt mede, dat de Directie van de Wieringermeer in de N. O.-Polder nog ruimte beschikbaar heeft voor het weiden van een beperkt aantal pinken, waarbij voorrang verleend zal worden aan pinken uit de noodgebieden. De inscharing zal voor eigen rekening moeten plaats vinden op de geldende voorwaarden o.a. moeten de pinken t.b.c.- en abortus-vrij zijn en in geënt tegen mond- en klauwzeer. Zij, die van deze mogelijkheid van inscharing gebruik willen maken, worden verzocht hiervan uiterlijk 4 April mededeling te doen aan het Bu reau van de P. V. C. voor Zeeland, Grote Markt 24 te Goes. Nu in verschillende delen van Zeeuws-Vlaande- ren de zaaitijd van de meeste landbouwgewassen weer tot het verleden behoort, is er tijd over om de nodige zorg aan het weiland te besteden. Om de behandeling van het weiland te beschrij ven, moeten we de landbouwers in twee groepen verdelen, namelijk in: a. Landbouwers, die reeds het omweiden toe passen b. Landbouwers, die nog het oude standweide- systeem toepassen. De landbouwers, die reeds omweiden, moeten op de volgende punten letten: 1. Slepen der weiden om molshopen en andere oneffenheden gelijk te werken; voornamelijk bij eventueel maaien is dit van veel belang. 2. Stikstof (N.) bemesting: Door middel van N. strooien trachte men groeitrappen (gras van verschillende lengte) te verkrijgen. Groeitrappen kan men verkrijgen door op verschillende tijdstippen stikstof te strooien. De perceeltjes, welke vermoedelijk gemaaid zullen worden, mogen zwaarder met N. be mest worden. Op deze perceeltjes is een be mesting van 300—400 kg kalkammonsalpeter (k. a. s.) per ha wel verantwoord. De fosfaat- en kalibemesting richte men naar de uitslag van het grondonderzoek. 3. Nazien afrastering en toestel: Kapotte isola toren moeten vervangen worden door nieuwe, draden moeten zo nodig weer gespannen wor den. De toestellen moeten worden nagezien door een erkend installateur, die tevens een verklaring moet afgeven, dat toestel en aanleg in orde bevonden zijn. De landbouwers, die nog steeds het oude stand- weide-systeem toepassen, wordt aangeraden om eens ernstig te overwegen om ook het omweidings- systeem toe te passen. Door het omweidingssysteem komt men tot aanmerkelijk hogere opbrengsten, terwijl men gedurende de hele zomer over mals gras kan beschikken. In 1952 werd in Zeeuwsch-Vlaanderen een weide- wedstrijd gehouden, waaraan door 22 landbouwers werd deelgenomen. Bij deze deelnemers waren er, die het oude standweidesysteem toepasten; die omweidden, en ook enkele, die rantsoenbeweiding toepasten. Van deze weiden werden de opbrengsten bere kend. De opbrengsten liepen uiteen van 1900 tot 6100 kg zetmeelwaarde (Z. W.) per ha. Hieruit blijkt wel de enorme mogelijkheden van productieverhoging bij grasland. De gemiddelde meeropbrengst van omweiden tegenover het oude standweiden bedroeg plm. 1500 kg zetmeelwaarde per ha. Bij rantsoenbeweiding is de opbrengst het hoogst. Als we de waarde van 1 kg zetmeelwaarde op 0,25 stellen, dan blijkt wel dat degenen, die door omweiden en een betere verzorging van hun wei land tot hoge zetmeelwaarde-opbrengsten per ha komen, hiervoor ruimschoots betaald worden. Dit mag een aansporing zijn voor degenen, die nog niet omweiden, om spoedig óók met omweiden te beginnen. Als we met omweiden beginnen, moeten we op de volgende punten letten: 1. Men moet 5 a 6 percelen maken van gelijke grootte. De meest gewenste grootte van een perceel is 5 a 6 are per stuks grootvee. 2. Men trachte reeds nu groeitrappen te krijgen, door middel van stikstofaanwending. 3. De weiden worden gesleept om bij eventueel maaien geen moeilijkheden te hebben. 4. Koop het toestel bij een erkend installateur, die tevens een verklaring voor deugdelijkheid van toestel en aanleg kan afgeven. Voor per celen met kleine oppervlakte kan men soms ook met gewone afrastering volstaan. 5. Als handleiding voor de aanleg kan men ge- gebruiken het groene boekje „Moderne Weide- exploitatie in Zeeuwsch-Vlaanderen", uitge geven door de R. L. V. D. Axel in December 1952. Verder kan men zich wenden tot de rayon-assis tent om samen met hem een plan op te stellen over de perceelsindeling. In een volgend artikel zullen nog verschillende punten naar voren gebracht worden, welke van belang zijn voor het slagen van het omweiden. R. C. C. DE BRUYCKERE. Axel, Maart 1953.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 10