ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Lucerne Du Puits ZATERDAG 14 MAART 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZITDAGEN SECRETARIAAT DER Z. L. M. D. J. VAN DER HAVE No. 2163. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEF: Per mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2.—. Incassokosten ƒ0,15. Regeïabonnementen tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. @v e r z ie fit Er is beroering onder de bevolking van Walcheren. Beroering over de toedeling van gronden tenge volge van de herverkaveling. Nu is dit op zichzelve niet zo iets heel bijzonders, want een gewone ruil verkaveling grijpt reeds diep in leven en omstan digheden van hen, die er onder vallen. Hoe veel erger is dit met een gedwongen herverkaveling, zoals er op Walcheren een wordt toegepast. Na de doorstane oorlogsjaren en de vreselijke inundatie werd het huidige Walcherse boeren geslacht opnieuw op de proef gesteld, doordat prac- tisch het gehele eiland onder een speciale wet werd gebracht, de Herverkavelingswet Walcheren. O zeker, het is voor het eiland beter, voor de land bouw van Walcheren als geheel beter en daardoor ook voor diegenen, die er het landbouwbedrijf uit oefenen en dat in de komende jaren ook hopen te doen. Het is zeker beter voor het geslacht, dat straks zal aantreden om de vruchtbare grond te INHOUD: OverzichtZitdagen Boekhoudbureau en Secretariaat der Z. L. M. De schade bij de Boerenleenbanken Zitdagen Z. V. V. en Z. V. B. Van Boerderij en Organisatie Biddag voor het gewas 1953 Lonen en Sociale voorzieningenHet vraagstuk van de werkgelegenheid Stoppelkla ver en veevoeding Stand van het grondonder zoek Programma verplichte Voorjaarsstieren- keuringen 1953 Let op de uitbreidingsplannen: Zoutelande Mededeling aan de landbouwers in het herverkavelingsgebied van Walcheren Zit dagen P. B. H. Schouwen en Duiveland Belang rijk voor maïstelers Belastingrecht (2) De aardappelmoeheid en haar bestrijding Brand verzekering Herstel grasland Paard en paar densport Aangifte Stamboekmerriekeuringen De verdere behandeling van landbouwwerktuigen na de conservering Emigratie Korte wenken voor de praktijk - Tuinbouw: Uit en voor de polder Landbouwintegratie Korte berichten Nieu we Uitgaven Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw Markt en Veilingsberichten. OOSTBURG: Woensdag 18 Maart in Café „De Windt." TERNEUZEN: Woensdag 18 Maart in Hotel „Des Pays-Bas." MIDDELBURG: Donderdag 19 Maart in Café „De Eendracht." KOUDEKERKE: Vrijdag 20 Maart in Café „Nieuw Walcheren" van 9,tot 1.30 uur. THOLEN: Zaterdag 21 Maart in Hotel „Hof van Holland." MIDDELBURG: Donderdag 19 Maart van 25 uur, in Café „De Eendracht". AXEL: Zaterdag 21 Maart, van 34.30 uur, in Hotel „De Lozanne". OOSTBURG: Woensdag 25 Maart van 3.305 uur in Café „De Vuijst". GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met uw vragen op pacht-, juridisch-, economisch-, sociaal- en technisch gebied. bewerken, er zal zaaien en oogsten, en dat hoogst waarschijnlijk het huidige geslacht dankbaar zal zijn en dat zal spreken van wijze besluiten. Maar de boeren van thans zitten er voorlopig mee. Het is als met de hap levertraan, die wij als kinderen vóór het naar bed gaan moesten slikken en waar van moeder zei, dat het voor ons bestwil was. Maar de smaak ging daarmee niet weg op het ogenblik van slikken. Maar de wet is de wet, en zij moet worden uit gevoerd. Zo veranderde het beeld van het oude Walcheren. Bochtige wegen werden recht ge maakt, smalle werden breder, de waterlopen eco nomischer, technisch beter en systematischer. Dat alles werd door de boerenbevolking aange zien. Soms werd er gemopperd vanwege de over last, die het werk aan al die verbeteringen de boer bezorgde. Maar niemand kon ontkennen, dat er op Walcheren veel verbeterde. En al spoedig ver heugden velen zich over het mooie, nieuwe wegen net, wa,ardoor afstanden verhinderden en verbin dingen gemakkelijker werdén. Fouten by de toedeling der kavels? Het moeilijkste werk moest echter nog komen. Dat was de verdeling der kavels onder de recht hebbenden. Reeds het vorige jaar kon men hier de voorproefjes van zien, toen de kavels in de Zuid-Watering en te Westkapelle werden toege wezen. Er waren klachten van boeren, die meen den er slecht te zijn afgekomen. Sommige dezer waren terecht, anderen niet. Zij werden allen door de Herverkavelings-Commissie behandeld en inge diende bezwaren werden hetzij ingewilligd, hetzij afgewezen. De grote toedeling van het gehele overgebleven deel zou in de herfst van 1952 plaats vinden, zodat ieder in het voorjaar van 1953 zou weten, waarop hij zou dienen te beginnen. Maar de herfst en een groot deel van de winter gingen voorbij zonder dat de toedeling van kavels plaats vond. Toen het bureau van de Herverkaveling met toewijzen begon in de tweede helft van Februari trof men juist een zeer vroeg voorjaar. Zo'n voorjaar, waarop het gezegde van toepassing is: „een droge Maart is goud waard". Terwijl in verschillende delen van Zeeland, die gespaard gebleven waren, de boeren het zaad van gerst, haver, erwten en vlas aan de grond toevertrouwden, wisten vele Walcherse boe ren nog niet welke kavels dit jaar de hunne waren. Ieder, die boer is, begrijpt hoe deze mensen popel den om te beginnen, doch zij konden niet. Is het een wonder, dat men naar schuldigen zocht? Is het verwonderlijk, dat de verwijten tegen het Bureau der Herverkaveling en tegen de com missie met den dag luider gingen klinken? Het is zelfs menselijk, dat er veel onredelijks gezegd werd, dat er mensen en organisaties beschuldigd werden, die aan een en ander niets konden ver anderen en dat sommige agrarische leden van de Herverkavelingscommisie gebruikt werden als de Kop van Jut, op wiens arme hoofd alle slagen neer kwamen. Midden in deze uiterst geprikkelde stemming kwamen toen in een zeer snel tempo de zo lang verbeide toewijzingen los. Bij de opgekropte spanning, bij het heersende en begrijpelijke ongeduld moesten toen velen voor hen zo direct niet te begrijpen veranderingen in hun bedrijf aanhoren. Het stukje land, waar vader, zolang men zich herinneren kon op geboerd had en waar men zelve jaarlijks de ploeg in had gezet, dat beste blokje, waar de peeën zo'n goede op brengst leverden of dat weidje, dicht bij huis, kwam plotseling aan een ander. En de grond, die men terug kreeg, wel daar had men op zijn zachtst uitgedrukt niet al te veel vertrouwen in. Vooral niet, als hieraan nog verschillende cultuurtechni sche verbeteringen moesten worden aangebracht, en hij zich daardoor niet best liet aanzien. Maar nu kon men zijn opgekropte gemoed ten minste luchten. Die toedeling leek nergens op. En zo kon het gebeuren, dat er practisch niemand te vreden was. Dat is een lelijk iets. Dat moet veranderen, want ontevreden mensen zijn ongelukkige mensen. Het is dan ook begrijpe lijk, dat de landbouworganisaties, wier taak het is de belangen der boeren te behartigen, deze hele gang van zaken aan een ernstig onderzoek hebben onderworpen. Verleden week heeft het Walcherse Kringbestuur der Z. L. M., tezamen met schrijver dezes, verschil lende besprekingen gevoerd en tenslotte een onder houd gehad met de voorzitter der Herverkavelings commissie en de Directeur van het bureau. Ver heugend was het, dat hierbij volledig werd samen gewerkt met de vertegenwoordigers der C. B. T. B. op Walcheren. Vóór deze bespreking waren wij tot de conclusie gekomen, dat de hoofdoorzaak van de moeilijk heden was de tijdnood waarin het bureau der herverkaveling was ge raakt, o.a. door het in de herfst ziek worden van één der landmeters. Ondanks dit feit, waaraan niets te veranderen viel, achten wij het wel een fout, dat toen geen afdoende maatregelen zijn ge nomen om de toewijzing tijdig te doen geschieden. Een overigens menselijke fout én men diene te be denken, dat de ramp die 1 Februari onze provincie trof, zeker ook nog vertragend heeft gewerkt. Maar om dit de agrarische leden van de Herver kavelingscommissie euvel te duiden, zoals door sommigen gebeurt, is ten zeerste onredelijk, daar aan dezen steeds verzekerd is, dat de toewijzing tijdig zou geschieden en zij uiteindelijk de herver kaveling niet uitvoeren. Wat de toewijzing zelve betreft, zijn wij ervan overtuigd, dat ook hier fouten zijn gemaakt, doch het is zeer de vraag of er dit meer zijn, dan nor maal. Immers waar mensen werken, worden fou ten gemaakt. Geen mensenwerk is volmaakt. En de legkaart, die Walcheren was, om te vormen tot een nieuwe legkaart gaat bijna niet zonder dat er brokken vallen, onbillijkheden begaan worden en daardoor mensen gedupeerd worden. Maar geluk kig zijn er voldoende mogelijkheden om recht te trekken wat krom is, om te schaven waar oneffen heden zitten. De wet zelve geeft deze mogelijk heden en op de bespreking met Voorzitter en Direc teur der Herverkaveling is dit nog eens duidelijk aan het licht getreden. De volgende conclusies en toezeggingen werden daar gedaan. 1. De boeren van Walcheren gaan de hun toe gewezen kavels dit jaar beboeren. Dit houdt niet in, dat zij deze kavels ook aanvaarden. Zij verspelen daarmede de in de wet vastge legde rechten niet, daar de toewijzing een voorlopige is. Een andere oplossing is er ech ter niet, daar een terugkeer voor deze zomer tot de oude toestand totaal onmogelijk is. 2. Een ieder diene zijn bezwaren schriftelijk bij de Herverkavelingscommissie in. Deze zal aan alle bezwaren volledige aandacht besteden. Behandeling geschiedt in de komende maan den. KONINKLIJK KWEEKBEDR1JF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Er is slechts één Lucerneras in de Rassenlijst opgenomen, genaamd Een kwaliteit apart.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1