(Bverzicfif ZITDAGEN ZITDAGEN BOEKHOUDBUREAU Lucerne Du Puits ZATERDAG 7 MAART 1953. WAARIN OPGENOMEN HET NOORD-BRABANTSCH LANDBOUWBLAD Officieel Orgaan van de Zeeuwsche Landbouw Maatschappij (Z. L. M.) de Noord-Brabantsche Maatschappij van Landbouw en andere Verenigingen ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT OP VERZEKERINGSGEBIED (Z.V.V.) ZEEUWS VOORLICHTINGSINSTITUUT VOOR DE BRANDVERZEKERING (Z.V.B.) D. J. VAN DER HAVE No. 2162. Frankering bij abonnement: Terneuzen 41e Jaargang ZEEUWSCH LANDBOUWBLAD Dit blad verschijnt elke ZATERDAG. Overname van arti kelen slechts geoorloofd met duidelijke bronvermelding. Leden van de Z. L M. en N.-Br. Mij van Landbouw ont vangen het blad gratis. ABONNEMENTSGELD: voor niet-leden van deze orga nisaties bedraagt 10,per jaar. Redactie: Secretariaat der Z. L. M., Landbouwhuis, Goes - Tel. 2345 ADVERTENTIETARIEFPer mm 15 cent; minimum per advertentie ƒ2,Incassokosten ƒ0,15. Regelabonnerrienten tegen speciaal tarief. Inzending van advertentiën aan de Uitgeefster N.V. v/h Firma P. J. VAN DE SANDE te Terneuzen of aan het Landbouwhuis te Goes. Zoals men in het kort verslag van de vergade ring van het Dagelijks Bestuur der Z. L. M. van 23 Febr. j.l. heeft kunnen lezen, hebben de drie landbouwmaatschappijen, die werken in het ramp gebied, te weten de Hollandse, de Brabantse en de Zeeuwse Landbouw Mij een toezegging ontvangen van financiële hulp van hun zusterorganisaties uit de andere provin ciën. Met grote dankbaarheid mag worden vast gesteld, dat de in het Koninklijk Nederlands Land bouw Comité samenwerkende landbouwmijen hiermede getoond hebben welk een hechte band er tussen hen bestaat. Het is voor ons als Z. L. M. prettig te weten, dat men vrienden in de nood heeft. Spontaan werden voorstellen tot financiële hulp reeds direct na de ramp gedaan door de Groninger en de Gelderse Mij van Landbouw. In hun eigen landbouwbladen lazen wij hierover elke week en het ontroerde dns. Zo besloot de vorige week de algemene vergadering van de Friese Mij van Land bouw de contributie van de kleine leden met 1, en van de grotere leden met 20 cent per ha te ver hogen ten behoeve van de drie maatschappijen, die zulk een groot bedrag aan contributie zullen der ven, terwijl de werkzaamheden toch ten volle voort gang moeten vinden en zelfs uitgebreid zullen moeten worden. Ook uit eigen Zeeuwse kring komt de hulp. De Kring Axel besloot ƒ1000,uit haar kas in de Z. L. M.-kas te storten en verschillende afdelingen zullen op vrijwillige basis bij de leden, die niet ge dupeerd werden, om bijdragen vragen. Dit alles geeft niet alleen moed om met volle kracht verder te werken, het geeft tevens het be wijs, dat de Z. L. M. leeft in de harten van de Zeeuwse boerenstand. INHOUD: Overzicht Zitdagen Boekhoudbureau, Zeeuws Voorlichtingsinstituut op Verzekeringsge- bied (Z.V.V.) en Brandverzekering (Z.V.B.) Voorjaarsbewerking op niet-geïnundeerde gronden Door zeewater overstroomde pootaardappelen Lonen en sociale voorzieningen: Zomerlonen in de land- en tuinbouw Stand van het zoutonderzoek en advisering Het herstel van de Zeeuwse rund veestapel in de getroffen gebieden Schade- adviescommissies Adviesbureau voor oorlogs schade Rijksdienst voor Landbouwherstel Voor de plattelandsvrouw Paard en paardensport Verzorging van geëvacueerd vee De deur staat voor U open De Boeren jeugd De fiscale gevolgen van de ramp II Herkeuringen voorjaar 1953 Hengstenpremiekeuring te Axel Markt en Veilingberichten Noord-Brabantsche Maat schappij van Landbouw. HULST: Maandag 9 Maart in „De Graanbeurs". TERNEUZEN: De zitdag van Woensdag 11 Maart wordt in verband met biddag verzet naar Woensdag 18 Maart. KORTGENE: Donderdag 12 Maart in Hotel „De Korenbeurs". MIDDELBURG: Donderdag 12 Maart in Café „De Eendracht". Vermeld mag zeker hier ook worden, dat wij van vele kanten brieven kregen van buiten de pro vincie en van over onze landsgrenzen, waarin door vrienden van de Z. L. M. naar het wel en wee van Zeeland en onze leden werd geïnformeerd. Zo kregen wij een sympathieke brief van onze vriend uit Parijs, Jan Laborey, de man van de Franse boerenorganisatie de Familie Rurale, die de Z. L. M. excursies in Frankrijk voorbereidde en leidde. Verschillende leden zullen zich hem her inneren. Voorts een schrijven van Ir. P. Toxopeus uit Canada. De heer Toxopeus, die na de oorlog Inspecteur van de Rijksdienst voor Landbouwher stel is geweest in Zeeland schrijft o.a. aan het Dagelijks Bestuur: „In de allereerste plaats wil ik langs deze weg mijn innige deelneming betuigen met de ramp die Nederland heeft getroffen, en wel Zeeland in het bijzonder, voor Uw district en wel speciaal Schouwen, Duiveland en Tolen, die door deze ramp het ergste getroffen zijn. Door mijn vroegere werkkring in de Provin cie ben ik natuurlijk wel zeer geïnteresseerd in de gang der zaken, maar twijfel niet dat de Zeeuw onder het devies van: „Luctor et Emer- go" er weer boven op zal komen. Het zal ech ter lange tijd in beslag nemen, en als regel is de vergoeding die men ontvangt, speciaal als boeren, door de grote bedrijfsschade en schade aan landbouwgewassen, onvoldoende, gezien speciaal na de ervaring in de inundatie geduren de de tweede Wereldoorlog. Persoonlijk kan ik natuurlijk nu ik in de vreemde zit niet meer meehelpen aan de op bouw van Tolen en Schouwen, maar zal toch wel op mijn manier trachten nog een steentje bij te dragen voor het herstel van Zeeland, zij het dan alleen langs materiële weg in de vorm van financiële ondersteuningen welke hier door mij in de omgeving worden opgehaald, maar bovendien zou ik, indien er interesse voor mocht zijn, meerdere gedupeerden geheel belangeloos hier Oost Ontario willen laten zien, en mochten zij geïnteresseerd zijn in de aankoop van boer derijen, deze bedrijven eerst door de Canadese regering te laten taxeren of ze voor de juiste prijs aangeboden worden, alvorens tot het slui ten van een koop over te gaan." Na nog enkele belangwekkende adviezen inzake emigratie aan het Dagelijks Bestuur, die in de eerstvolgende vergadering zullen worden bespro ken, besluit Ir. Toxopeus met het Bestuur sterkte toe te wensen met de moeilijke taak. Daarnaast stuurde hij nog een bekendmaking, die wij elders in dit blad opnemen. Wij weten ons bij voorbaat de tolk van ons Be stuur en onze leden, als wij de heer Toxopeus har telijk dank zeggen voor zijn blijk van medeleven. Ook hij heeft het mooie Zeeland niet vergeten daar in het grote Canada. Brochure over herstel van de grond. Er verscheen een vlugschrift, samengesteld door de Rijkslandbouwconsulenten voor het Zuidweste lijk kleigebied in overleg met de Wetenschappelijke Afdeling van de Rijksdienst voor Landbouwherstel en uitgegeven door de Directie van de Landbouw. De titel luidt: „Herstel van gronden, die korte tijd met zout water werden overstroomd". Hierin worden een aantal nuttige wenken ge geven inzake ontzilting, de ontwatering van de overstroomde grond, over de controle of verstop ping van de drains, het bewerken van de grond en het toedienen van gips, de bemesting, het maken van een zaaibed, de gewassenkeuze en het zout onderzoek. Een gedeelte van deze raadgevingen werden reeds in ons Zeeuws Landbouwblad gepubliceerd. Het vlugschrift is bij alle assistenten van de Voor lichtingsdienst te verkrijgen. Wij bevelen het gaarne aan. Districts- en Plaatselijke Commissies. Overleg werd er tussen de landbouw- en land arbeidersorganisaties gepleegd omtrent de samen stelling van Districts- en Plaatselijke Commissies in de overstroomde gebieden. Deze werden door het Bestuur van de Provinciale Stichting voor de Landbouw benoemd. Elders in dit blad kan de lezer de samenstelling vinden. Gedupeerden kun nen zich dus tot de hierin genoemde personen wenden naast de Plaatselijke Bureauhouders. S. HULST: Maandag 9 Maart a.s., in Hotel „De Korenbeurs", van 2.304 uur (de heer Wegner). KORTGENE: Donderdag 12 Maart a.s., in Hotel „De Korenbeurs", van 1113 uur (de heer Wegner). MIDDELBURG: Donderdag 12 Maart a.s., in Café „De Eendracht" van 13—16 uur (de heer Ce vaal). AXEL: Zaterdag 14 Maart a.s., in Hotel „De Graanbeurs", van 2.304.30 uur (de heer Wegner). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Komt hier met Uw vragen op het gebied van de kapitaal-, pensioen-, lijfrente-, uitzet- en studie verzekering. Schriftelijke verzoeken voor huisbezoek steeds te richten aan het Secretariaat Z.V.V., Landbouw huis, Goes. o ST. MAARTENSDIJK: Donderdag 12 Maart a.s., in Hotel „Hof van Holland", van 10.30 12.30 uur (de heer Van Burg). GOES: Iedere Dinsdag op het Landbouwhuis. Vraagt hier inlichtingen omtrent Uw brandver zekering op onroerende en roerende goederen. Om trent de hoogte van het verzekerde bedrag, de te betalen premie enz. worden U steeds gratis advie zen gegeven. KONINKLIJK KWEEKBEDRIJF ZAADHANDEL KAPELLE-BIEZELINGE Er is. slechts één Lucerneras in de Rassenlijst opgenomen, genaamd Een kwaliteit apart.

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 1