Dit de Kringen en Afdelingen Jonge Boeren en Landarbeiders Groote bedreigen Uw koe, Belangrijk is... ONDERLINGE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VOOR ZEELAND ZEEUWSCHE BRANDWAARBORG-MAATSCHAPPIJ VAN 1824 TUINBOUWSCHADE TE CAPELLE EN WASPIK. LEVERING AARDAPPELEN. MEDEDELINGEN VAN DE VOEDSELCOMMISSARIS VOOR NOORD BRABANT. AFD. ZAAMSLAG DER Z. L. M. Zeeuwsche Brandwaarborg Maatschappij van 1824 FABERY DE JONGE UNICUM- geert altijd baat. In plaatsen waar niet vertegen woordigd Actieve Agenten gevraagd MIDDELBURG ZIERIKZEE Door de tuinders in dit gebied is ernstige schade geleden aan kassen, materialen en gewassen ten gevolge van de overstromingsramp. Intussen is reeds begonnen met het registreren van deze schade. Ter voorkoming van verdere schade is voor dit gebied op korte termijn een be drag van 250.000 nodig. Dit bedrag zou in de vorm van een crediet kun nen worden verstrekt, waarbij door de betrokken tuinders een cessie wordt getekend voor levering aan de veiling. Nadere berichten hierover volgen. Er is een regeling getroffen, dat natte aard appelen door de S.I.V.A. met voorrang worden overgenomen. Onderstaande handelaren zijn door de S.I.V.A. aangewezen om de aardappelen te ontvangen uit de gebieden die onder water staan: Dinteloord: J. de Visser, Oostvoorstraat A 1, Dinteloord, Tel. 2. Fijnaart en Willemstad: A. Boertjes, Stadsendijk C 43, Willemstad, Tel. 91. Klundert: J. Remijnse, p/a C. J. van Drimmelen, Kenestraat 3, Klundert, Tel. 16. Steenbergen, De Heen en Nieuw-Vossemeer: C. de Greef, Emmastraat B 514, Steenbergen, tel. 137 en J. S. Breure, Dinteloordseweg 31, Steenbergen, Tel. 39. Zevenbergen: J. van Gent, Pr. Julianastraat 8, Zevenbergen, Tel. 52. Lage Zwaluwe en Biesbosch: P. ten Haaf, In dustriestraat 9, Lage Zwaluwe, Tel. 6. Ossendrecht en Woensdrecht: J. den Ouden, C 41, Woensdrecht, Tel. 37. Woudrichem en Land van Heusden en Altena: L. de Joode, Kerkstraat 203, Woudrichem, Tel. 19. Levering van deze partijen dient te geschieden in overleg met de plaatselijke bureauhouder. Consumptie-aardappelen. Coilsumptie-aardappelen, die door het water geleden hebben, moeten zo snel mogelijk worden afgevoerd. Degenen, die dergelijke aardappelen in voorraad hebben, dienen hiervan ten spoedigste opgave te verstrekken aan de betrokken landkoop- man, die de aardappelen namens de S.I.V.A. in de getroffen gebieden afneemt. Consumptie-aardappelen, die in het getroffen gebied thans nog droog liggen en waar voor onder water komen geen gevaar bestaat, worden voor lopig niet afgenomen. Voor eventueel nadere in lichtingen kan men zich wenden tot de bureau houder. Trekkers en landbouwwerktuigen. Ter beperking van schade is het van belang, dat deze op de juiste wijze worden behandeld. Getroffenen, die trekkers e.d. hebben, die door het water hebben geleden, dienen hiervan opgave te verstrekken bij de bureauhouder. Voor zover ter plaatse niet voldoende deskundigen aanwezig zijn om de trekkers e.d. te behandelen, zal de bureau houder via onze bemiddeling er voor zorgen, dat hulpploegen van elders worden ingeschakeld. Geëvacueerd vee. In geval getroffenen hun geëvacueerd vee weer naar eigen bedrijf willen terugvoeren, zal dit alleen kunnen geschieden, indien dit verantwoord is en door de burgemeester is toegestaan en met bewijs van de bureauhouder. Getroffenen dienen zich tot de bureauhouder te wenden van het district, waar het vee is ondergebracht. Deze regeling geldt zowel vopr zelf-ondergebracht vee als wel voor vee, dat via onze bemiddeling is ondergebracht. Varkens worden alleen teruggegeven, indien on omstotelijk vaststaat, dat de varkens ook van de betrokken eigenaar zijn. Van paarden moet de .eigenaar het signalement opgeven. Bewijzen, die de eigendom kunnen be vestigen, moeten zoveel mogelijk worden over gelegd. Granen (ongedorst). Zodra de polders vrijkomen waar nog ongedorst graan zit, zal dit ten spoedigste moeten worden gedorst. Wil betrokkene het graan niet dorsen, dan zal hiervan in verband met latere schade- uitkering aantekening worden gehouden. Het stro, afkomstig van de dorsing, moet op doelmatige wijze worden gebruikt. Dit stro mag niet buiten het rampgebied worden vervoerd. Dit mag alleen geschieden wanneer het, in verband met de waterstand, strikt noodzakelijk is. De teler regelt zelf zo goed mogelijk de dor sing, doch treedt in overleg met de bureauhouder. Gedorste partijen Granen, Zaden en Peulvruchten. Partijen Granen, Zaden en Peulvruchten, die door overstroming geheel of gedeeltelijk onder water hebben gezeten, moeten zo snel mogelijk worden afgevoerd naar de drooginrichtingen in en rond de rampgebieden. De telers worden vrijgelaten in de keuze van de handelaar, die de partij overneemt. Wanneer par tijen Granen, Zaden en Peulvruchten, die thans nog droog liggen, dreigen nat te worden, zol ontruiming van de schuren in overleg met de bureauhouder geregeld moeten worden. Van de gedroogde par tijen zal bij de drooginrichting aantekening worden gehouden. Levering vee. Aan geëvacueerden wordt in de komende weken gelegenheid geboden op nader te bepalen data en markten, eventueel mestvee af te zetten wat tegen de getaxeerde waarde zal worden overgenomen. Hiervoor zal een taxatie-commissie optreden, aan gesteld door het Bedrijfschap voor Vee en Vlees. Zij, die hiervan gebruik willen maken, dienen dit bij de bureauhouder, waar het vee gestald is. aan te vragen met vermelding van het aantal te leveren stuks vee. Tilburg, 9 Februari 1953. De Voedselcommissaris voor Noord-Brabant, L. A. F. VAN AGTMAAL. Algemene ledenvergadering op Donderdag 19 Februari, om 2 uur, bij de heer R. v. d. Veke te Zaamslag. Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Ingekomen stukken. 4. Mededelingen door de Voorzitter. 5. Jaarverslag. 6. Verslag financiële commissie. 7. Rekening en verantwoording Penningm. 8. Aanneming nieuwe leden. 9. Behandeling vraagpunten. 10. Verkiezing 2 bestuursleden wegens periodiek aftr. van de heren J. J. de Regt en A. Dees. 11. Aanwijzing afgevaardigde Alg. Verg. Goes. 12. Mr J. F. G. Schlingemann. Uiteenzetting over de toestand. 13. Mededelingen op verzekeringsgebied door de heer Wegner. 14. Rondvraag. 15. Sluiting. Namens het Bestuur, J. J. DE REGT—DEKKER, Voorzitter, F. P. DE KUBBER, Secretaris. Ook L. J. G.-leden zijn welkom. Het KANTOOR der te ZIERIKZEE, is thans gevestigd ten kantore der Algemene Zeeuwsche Verzekering Maatschappij N.V. Onderlinge Brandwaarborg Maatschappij voor de Provincie Zeeland, IIOUTKADE 11 te Middelburg, telef. K 1180 - 2358. Verzoeke alle correspondentie aan dit adres te rich ten, of aan het Bijkantoor te Goes, Landbouwhuis, Markt 28. DE DIRECTIE. NEDERLANDSCHE HEIDEMAATSCHAPPIJ vraagt uit geïnundeerde gebieden zich te melden om opge leid te worden ten einde leiding te geven bij de uitvoering van Herstelwerkzaamheden. Eisen: Lagere school en Lagere Landbouwschool of Landbouwwintercursus. Ongehuwd. Minimum leeftijd 23 jaar. Schriftelijk aanmelden: Bijkantoor Nederlandsche Heidemaatschappij, Tilburg, Spoorlaan 8. Een der meest gesorteerde zaken in Uw omgeving voor: JUWELEN, GOUD, ZILVER en UURWERKEN is het oude bekende adres: Lange Kerkstr. 39 - Opgericht 1834 - GOES wanneer zij blijft staan met de nage boorte: buikvliesontsteking, baarmoeder ontsteking, nierontsteking, uierontsteking en dikwijls blijvende onvruchtbaarheid. Verwaarloos nooit het blijven staan met de nageboorte, maar pas onmiddellijk Unicum toe FA. LIEVE CO. - K0RTEDIJK 16 - VLAARDINGEN - TELEF. 2108 dat U bij aankoop van mestvee, jongvee of paarden niet te veel betaalt en toch kwaliteitsdieren krygt. dat U by verkoop van vet vee, paarden enz. de hoogst moge lijke prijs ontvangt, dat U vroeger volkomen afhan kelijk was, zodat er geen winst gemaakt kon worden, terwijl U zich nu aanéén kunt sluiten om Uw lot in eigen hand te nemen. Hiervoor bestaat Uw: Zeeuwse Coöperatieve Vee Aan- en Verkoopver. G.A. Tel. 01100 - 3565 icxSococoaoeoocöcccoiocqogcccocooococoaococcococccocccccccccoccoccoo Uw Brandverzekering

Krantenbank Zeeland

Zeeuwsch landbouwblad ... ZLM land- en tuinbouwblad | 1953 | | pagina 7